Plingere Contraventionala

Sentinţă comercială 30/CAF din 12.01.2009


DOSAR NR. 2462/223/2008

Operator de date cu caracter personal nr. 5695

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DRĂGĂŞANI, JUDEŢUL VÂLCEA

SENTINŢA NR. 30 / C.A.F.

Şedinţa publică din  12 ianuarie 2009

PREŞEDINTE : D. P., judecător

GREFIER : S. D. S.

Pe rol este soluţionarea plângerii contravenţionale formulată de petentul M. GHE. I., împotriva procesului – verbal de contravenţie seria PCA nr.3673869 încheiat la data de 19 aprilie 2008 de S.P.R. Vâlcea, în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN  VÂLCEA, cu sediul în municipiul Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian nr.95, judeţul Vâlcea.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns petentul M. Ghe. I. reprezentat de avocat I. G. în baza împuternicirii avocaţiale nr.124/2008 (fila 15 dosar) şi martorul G. D. M., lipsind intimatul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

S-a audiat martorul prezent sub prestare de jurământ, a cărui declaraţie s-a ataşat la dosar.

Apărătorul petentului, avocat I. G., arată că nu are alte probe de solicitat.

Instanţa constată dosarul în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Apărătorul petentului, avocat I. G. având cuvântul, solicită admiterea plângerii contravenţionale formulate, anularea procesului – verbal de contravenţie şi exonerarea petentului de plata amenzii aplicate. Din cuprinsul plângerii şi din declaraţia martorului reiese că petentul circula pe timp de ploaie astfel că înregistrarea radar nu poate constitui probă în cauză. Consideră că sancţiunea aplicată prin procesul – verbal de contravenţie este abuzivă iar viteza cu care petentul se deplasa nu era nicidecum de 107 Km/h ci de 74 km/h, fiind în paralel cu un alt autoturism Dacia cu care petentul s-a intersectat în momentul în care a fost înregistrat de aparatul radar astfel că nu petentul a circulat cu viteza reţinută.

I N S T A N Ţ A

Deliberând constată următoarele:

La data de 21 aprilie 2008 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Rm. Vâlcea plângerea contravenţională formulată de petentul M. GHE. I., împotriva procesului – verbal de contravenţie seria PCA nr.3673869 încheiat la data de 19 aprilie 2008 de S.P.R. Vâlcea.

În motivarea plângerii petentul arată că la data de 19 aprilie 2008 conducea autoturismul cu număr de înmatriculare x din direcţia Rm. Vâlcea spre Drăgăşani şi, ajungând pe raza comunei Ioneşti a fost oprit de organele poliţiei rutiere deoarece ar fi circulat cu viteza de 107 km/h.

Că, nu a circulat cu această viteză ci, în momentul reperării vizuale a aparatului radar avea viteza de 73 km/h, fiind în paralel cu un alt autoturism ce circula din sens opus.

Consideră că în mod abuziv a fost a fost sancţionat contravenţional şi i s-a suspendat permisul de conducere deoarece pentru constatarea reală a vitezei cu care circula lucrătorul de poliţie avea obligaţia de a instala aparatul radar în sens invers cu sensul său de deplasare, iar viteza reţinută era a celuilalt autoturism cu care s-a intersectat.

În drept plângerea se întemeiază pe dispoziţiile art.31 din O.G. nr.2/2001 modificată.

Prin întâmpinarea formulată intimatul I.P.J. Vâlcea a solicitat respingerea plângerii ca nefondată.

Se arată că în cauză există înregistrarea video care dovedeşte în mod evident că petentul a săvârşit contravenţia reţinută în procesul – verbal de contravenţie, agentul constatator aplicând sancţiunea contravenţională în mod corect şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Prin sentinţa civilă nr.3190 din 26 mai 2008 pronunţată de Judecătoria Rm. Vâlcea a fost declinată competenţa de soluţionare a plângerii în favoarea Judecătoriei Drăgăşani, cauza fiind înregistrată sub nr.2462/223/2008.

Au fost depuse la dosar procesul – verbal de contravenţie contestat, fotografii radar, raport de reţinere, adresa I.P.J. Vâlcea nr.180979/21.04.2008 şi dovada comunicării acesteia şi buletin de verificare metrologică nr.0099414/06.09.2007.

În cauză s-a audiat martorul G. D. M. (fila 52) propus de petent.

Din probele administrate în cauză instanţa reţine următoarele:

Prin procesul – verbal de contravenţie seria PCA nr.3673869 încheiat la data de 19 aprilie 2008 de S.P.R. Vâlcea, petentul M. Ghe. I. a fost sancţionat contravenţional cu 450 lei amendă pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art.121 alin.1 din H.G. nr.1391/2006. Totodată s-a aplicat sancţiunea complementară fiind suspendată executarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 zile.

S-a reţinut că în data de 19 aprilie 2008, ora 1924, a condus autoturismul marca Porsche cu număr de înmatriculare x pe raza comunei Ioneşti, fiind înregistrat de aparatul radar cu viteza de 107 km/h.

Deşi petentul a susţinut că nu a circulat cu această viteză ci, cu o viteză mult mai mică, susţinerea sa este infirmată de planşele foto depuse la dosar din care reiese că a circulat cu viteza de 107 km/h.

De asemenea, nu este întemeiată nici susţinerea că în momentul înregistrării vitezei pe sensul celălalt de mers circula un alt autoturism, viteza înregistrată fiind cea a acestui autoturism. Astfel, din succesiunea de fotografii depuse reiese în mod clar că autoturismul condus de petent a fost cel aflat în raza de vizualizare a aparatului radar şi nu autoturismul de pe celălalt sens.

Faţă de cele ce preced instanţa constată că procesul – verbal de contravenţie este temeinic şi legal încheiat astfel că plângerea contravenţională formulată este nefondată, urmând a fi respinsă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

Respinge plângerea contravenţională formulată de petentul M. GHE. – I., împotriva procesului – verbal de contravenţie seria PCA nr.3673869 încheiat la data de 19 aprilie 2008 de S.P.R. Vâlcea, în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN  VÂLCEA, cu sediul în municipiul Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian nr.95, judeţul Vâlcea.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 12 ianuarie 2009 la sediul Judecătoriei Drăgăşani, judeţul Vâlcea.

PREŞEDINTE,  GREFIER,

12 febr. 2009

Red./Tehnored. P.D.

4 ex.