Partaj Succesoral

Sentinţă civilă 3076 din 28.11.2007


Dosar nr.871/223/2006 - partaj succesoral -

(Număr în format vechi 4759/2006)

Operator de date cu caracter personal nr.5695

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DRĂGĂŞANI-JUDEŢUL VÂLCEA

SENTINŢA CIVILĂ NR.3076

Şedinţa publică din 28 noiembrie 2007

Preşedinte : L. I. H., judecător

Grefier : P. D.

Pe rol este soluţionarea acţiunii civile având ca obiect partaj succesoral, formulată de reclamanta P. C. M., împotriva pârâţilor P. E., şi P. I.

Cererea de chemare în judecată este timbrată cu 19 lei RON taxă judiciară de timbru, conform chitanţei fiscale nr.6259662 din 04.12.2006, aflată la fila 6 dosar şi cu timbru judiciar în valoare de 30.000 lei ROL.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns : reclamanta P. M. asistată de avocat O. P. V., în baza împuternicirii avocaţiale depuse la dosar,lipsind pârâţii P. I., P. E.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care :

Avocat O. P. V. pentru reclamantă arată că nu are obiecţiuni la raportul de expertiză topo şi alte probe nu mai are probe de solicitat în cauză.

Instanţa constatând că procesul este în stare de judecată, acordă cuvântul părţilor în fond.

Avocat O. P. V. pentru reclamantă solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, să se dispună omologarea raportului de expertiză tehnică întocmit de expertul S. Ghe. în varianta nr.1, iar reclamantei să i se atribuie în proprietate lotul nr.1 din varianta nr.1, cu cheltuieli de judecată.

Instanţa reţine cauza spre soluţionare.

I N S T A N Ţ A :

Deliberând, constată următoarele:

La data de 8 decembrie 2006 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Drăgăşani sub nr.871/223/2006 acţiunea formulată de reclamanta P. C. M. împotriva pârâţilor  P. E. şi P. I.,  prin care a solicitat să se dispună ieşirea din indiviziune asupra bunurilor aflate în masa  succesorală a defunctului P. C., decedat la data de 21 februarie 1999, fost cu ultimul domiciliu în com. Glăvile, sat Olteanca, jud. Vâlcea şi atribuirea acestora către copărtaşi.

În motivarea acţiunii se arată de către reclamantă că la data de 21 februarie 1999 a decedat autorul P. C., cu ultimul domiciliu în com. Glăvile, sat Olteanca, jud. Vâlcea, pe urma căruia au rămas ca moştenitori legali: reclamanta P. C. M., în calitate de soţie supravieţuitoare şi pârâţii P. E. şi P. I., în calitate de descendenţi de gradul I.

Mai arată reclamanta că masa succesorală rămasă pe urma autorului se compune din următoarele bunuri: - suprafaţa de 748 mp. teren curţi-construcţii, situată în intravilanul comunei Glăvile, sat Olteanca, jud. Vâlcea, menţionată în titlul de proprietate nr. 1287/16.08.2006 emis autorului de Comisia Judeţeană Vâlcea de Fond Funciar; - o casă cu patru camere compusă din baie, cămară, anticameră, sală cu verandă, acoperită cu ţiglă; - beci cu trei încăperi; - anexă în faţa beciului, compusă din trei încăperi, zidită cu tâmplărie din lemn, acoperită cu tablă zincată, ataşată la casă; - bucătărie de vară ( o încăpere) acoperită cu ţiglă; - atelier de lucru din cărămidă, acoperit cu ţiglă; - 2 pătule pentru porumb, acoperite cu tablă; - grajd de vite cu două încăperi, construit din scândură, acoperit cu tablă zincată, cu două anexe pentru animale; - grajd de vite din cherestea ( o încăpere), acoperit cu plăci de azbociment; - coteţ pentru păsări compus din trei încăperi, acoperit cu tablă zincată; - un căruţ; - o prăşitoare de porumb cu tracţiune animală; - un plug pentru arat cu tracţiune animală; - 2 pompe de stropit manuale; - un cazan de aramă pentru fabricat ţuică, în capacitate de 60 l. (complet); - butoaie din lemn de diverse mărimi: o buc.-1200 l.; o buc. -1600 l.; 2 buc.-600 l.; o buc.-280 l.; 2 buc. - 60 l.; - o maşină electrică de treierat cereale; - o vânturătoare pentru maşină de treierat; - un abric electric la 220 V. pentru prelucrarea lemnului; - un circular electric pentru tăiat lemne la 380 V; - un circular pentru tăiat lemne la 220 V; - un zdrobitor de struguri; - un teasc pentru struguri; - un lin din lemn pentru struguri; - motoare electrice : 3 buc monofazice şi 2 buc. trifazice; - nicovale pentru prelucrări mecanice ( o bucată mare şi două bucăţi mici); - diverse scule ( 4 ciocane, 2 cleşti, burghiu, filiere, foale de prelucrări); - gard din beton cu porţi metalice, ce împrejmuieşte curtea; - 6 paturi tip dormeze; -  un şifonier cu 3 uşi; - un şifonier cu 2 uşi + servante; - un frigider „Arctic”; - o maşină de spălat tip „Alba Lux”; - două  aragaze cu trei ochiuri; - o maşină de cusut „Ileana”; - o cadă din fontă emailată; - 2 chiuvete; - un boiler electric; - 2 buc. sobe de teracotă; - o sobă cu plită în anexa bucătăriei; - cherestea răşinoase 1 m.c.; - un tuci de aluminiu de 30 l.; - un tuci de aluminiu de 10 l.; - un tuci de aluminiu de 5 l.; - o cană emailată de 25 l.; - o garniţă de 20 l.; - 3 covoare de iută de 2,5/3 m.; - 2 mochete de 2/2 m.; - o plapumă de mătase; - un set de cearceafuri; - 3 macate; - 2 pături noi.

A precizat reclamanta că toate aceste bunuri au fost dobândite de ea împreună cu autorul (soţul său ), în timpul căsătoriei, că în prezent pârâtul P. I. locuieşte în gospodărie, iar pe ea a alungat-o, fiind nevoită să locuiască la un nepot.

Reclamanta şi-a întemeiat în drept acţiunea pe disp.art.728 C.civ., art.6731 şi urm. C.proc.civ.

Pârâta P. E. a formulat întâmpinare (fila 20 dosar), prin care a arătat că este de acord cu admiterea acţiunii reclamantei.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, în cadrul căreia au fost depuse la dosar : acte de stare civilă ale părţilor, titlul de proprietate nr. 1287/16.08.2006 emis de Comisia Judeţeană de Fond Funciar Vâlcea pe numele autorului, certificat de deces al autorului, certificat fiscal nr.1171/26.10.2006 emis de Primăria com. Glăvile şi sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale pe urma autorului.

S-a luat interogatoriul pârâtului P. I. (f.23-26 dosar) şi s-au audiat martorii V. D. Ghe. (declaraţie f.35 dosar), B. A. (declaraţie f.42 dosar), propuşi de reclamantă. Pârâtul, prezent la termenul din 14 februarie 2007, a arătat că nu solicită probe în cauză.

În baza probelor administrate în cauză instanţa a pronunţat încheierea din 18 aprilie 2007, prin care a admis în parte în principiu acţiunea, a constatat deschisă succesiunea autorului P. C., moştenitorii legali rămaşi pe urma acestuia, cotele succesorale ale fiecăruia şi componenţa masei succesorale. S-a  dispus partajarea bunurilor succesorale între moştenitori, potrivit cotelor succesorale reţinute.

În baza art.6736 C.proc.civ. s-a dispus numirea unui expert specialitatea topografie-cadastru pentru identificarea şi evaluarea terenului, a unui expert specialitatea construcţii care să identifice şi să evalueze construcţiile, precum şi a unui expert evaluator bunuri mobile care să identifice şi să evalueze celelalte bunuri mobile reţinute la masa succesorală, stabilindu-se ca expertul cadastral să facă şi propunerile de lotizare a bunurilor, ţinând seama de stăpânirea în fapt a bunurilor şi starea de nevoie a părţilor.

S-a stabilit termen de fond : 9 mai 2007.

Potrivit celor dispuse prin încheierea menţionată, s-au întocmit rapoartele de expertiză, prin care au fost evaluate bunurile succesorale. Patru propuneri de lotizare au fost întocmite de expertul S. Ghe. – specialist topografie cadastru (filele 123-136 dosar).

Examinând aceste propuneri instanţa apreciază că varianta nr.1 de lotizare respectă criteriile stabilite de disp. art.6739 C.proc.civ., motiv pentru care va admite în parte acţiunea şi va omologa raportul de expertiză întocmit de expert S. Ghe. în varianta nr.1 de lotizare.

Prin urmare, se va atribui în proprietate reclamantei lotul nr. 1 în valoare totală de 55.288,50 lei, pârâtei P. E. lotul nr. 2, în valoare totală de 1.157 lei şi pârâtului P. I. lotul nr. 3, în valoare totală de 1.422,5 lei.

Pentru echilibrarea valorică a loturilor, în baza art. 6735 alin. 2 C.proc.civ., va fi obligată reclamanta să plătească sultă astfel: pârâtei P. E. suma de 9.693 lei, iar pârâtului P. I. suma de 9.427,5 lei.

Pentru culpă procesuală, în baza art. 274 C.proc.civ va fi obligată pârâta P. E. să plătească reclamantei suma de 546,37 lei cheltuieli de judecată; de asemenea, va fi obligat pârâtul P. I. să plătească reclamantei suma de 546,37 lei cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta P. C. M., împotriva pârâţilor P. E., şi P. I., .

Omologhează raportul de expertiză întocmit de expert S. Ghe. în varianta nr.1 de lotizare (filele 123-136 dosar).

Atribuie în proprietate reclamantei lotul nr. 1 în valoare totală de 55.288,50 lei, format din următoarele bunuri: teren în suprafaţă de 748 mp., categoria de folosinţă curţi-construcţii, situat în intravilanul com. Glăvile, sat Olteanca, jud. Vâlcea, punctul „Acasă”, tarlaua 116, parcela 5, cu vecinii: N- Jianu Dumitru, E- drum sătesc, S- drum sătesc, V- Pîrvulescu Nicolae; o casă cu 4 camere compusă din baie, cămară, anticameră, sală cu verandă, acoperită cu ţiglă; beci cu trei încăperi; anexă în faţa beciului, construită din cărămidă cu tâmplărie din lemn, acoperită cu tablă zincată, compusă din trei încăperi anexate la casă; anexă perdea în spatele casei; bucătărie de vară ( o încăpere)  acoperită cu ţiglă; atelier de lucru din cărămidă, acoperit cu ţiglă; două pătule pentru porumb, acoperite cu tablă; grajd de vite construit din scândură acoperit cu tablă zincată; grajd de vite din cherestea ( o încăpere) acoperită cu plăci de azbociment; coteţ pentru păsări compus din trei încăperi, acoperit cu tablă zincată; gard din beton cu porţi metalice; un căruţ; o prăşitoare de porumb cu tracţiune animală; un  plug pentru arat cu tracţiune animală; o pompă de stropit manuală; un cazan de aramă pentru fabricat ţuică având capacitatea de 60 litri; butoaie din lemn de diverse mărimi (unul de 600 litri, unul de 280 litri, unul de 60 litri); o maşină de treierat cereale electrică; o vânturătoare pentru maşina de treierat; un circular electric pentru tăiat lemne la 220 V; un zdrobitor de struguri aflat în posesia reclamantei; un teasc pentru struguri; un lin din lemn pentru struguri; motor electric 1 buc. monofazic; motoare electrice trifazice 2 buc.; nicovală pentru prelucrări mecanice o buc. mare; două paturi tip dormeze; un şifonier cu trei uşi;  frigider Arctic; un aragaz cu trei ochiuri; o cadă din fontă emailată; două chiuvete; boiler electric; două sobe de teracotă; sobă cu plită în anexa bucătăriei; 1 m.c. cherestea răşinoase; un tuci din aluminiu de 5 litri; o cană emailată de 25 litri; o garniţă emailată de 25 litri; covoare de iută 2,5/3 m. ( 1 buc.); o plapumă de mătase; un set de cearceafuri; un macat; o pătură mare.

Atribuie în proprietate pârâtei P. E. lotul nr. 2, în valoare totală de 1.157 lei, format din următoarele bunuri: un butoi din lemn având capacitatea de 1.200 litri; un motor electric monofazic; o nicovală mică pentru prelucrări mecanice; două paturi tip dormeze; şifonier cu două uşi şi servante; o maşină de cusut „Ileana”; un tuci din aluminiu de 10 litri; un covor de iută de 2,5/3 m.; o mochetă 2/3m.; un macat; o maşină de spălat tip „Alba Lux”.

Atribuie în proprietatea pârâtului P. I. lotul nr. 3, în valoare totală de 1.422,5 lei, compus din următoarele bunuri: un butoi din lemn având capacitatea de 1.600 litri; un abricht electric la 220 V. pentru prelucrarea lemnului; un circular electric pentru tăiat  lemne la 380 V.; un motor electric  monofazic; o nicovală mică pentru prelucrări mecanice; diverse scule ( 4 ciocane, 2 buc. cleşti, burghie, filiere, foale de prelucrări); două paturi tip dormeze; un aragaz cu trei ochiuri; un tuci din aluminiu de 30 litri; un covor de iută 2,5/3 m.; o mochetă 2/3 m.; un macat; o pătură mare; o pompă de stropit manuală;

Pentru echilibrarea valorică a loturilor, obligă reclamanta să plătească sultă astfel: pârâtei P. E. suma de 9.693 lei, iar pârâtului P. I. suma de 9.427,5 lei.

Obligă pârâta P. E. să plătească reclamantei suma de 546,37 lei cheltuieli de judecată.

Obligă pârâtul P. I. să plătească reclamantei suma de 546,37 lei cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 28.11.2007, la sediul  Judecătoriei Drăgăşani.

PREŞEDINTE, GREFIER,

 21.12.2007

 Red. L.I.H.

 Tehnored. B.M.

 Ex.5