Partaj bunuri comune

Decizie 156/A din 22.02.2017


Pe rol fiind pronunţarea cererii de apel formulată de S I. P., .în contradictoriu cu reclamanta intimată I. R. E., …… împotriva sentinţei civile nr…./29.06.2016 a Judecătoriei Bârlad, pronunţată în dosarul nr. …., având ca obiect -  partaj bunuri comune.

.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra apelului constată următoarele:

Prin  sentinţa civilă nr. …… Judecătoria Bârlad a admis acţiunea reclamantei I. R. E. în contradictoriu cu pârâtul Ş. I. P.. A constatat că părţile au dobândit în timpul căsătoriei în cote de câte 50% fiecare, terenul în suprafaţă de 947,92 m.p. situat în ……..evaluat la 142.800 lei şi construcţiile edificate pe acesta, casă de locuit, spaţiu comercial şi magazie, evaluate la 315.541 lei.

A constatat că părţile au mai dobândit cu o contribuţie egală bunuri mobile în valoare de 3.365 lei.

A dispus ieşirea din indiviziune.

A atribuit pârâtului Ş. I.P. toate bunurile imobile, teren şi construcţii mai sus identificate.

A atribuit reclamantei I. R. E. bunurile mobile arătate în expertiza întocmită de expertul ……..

A obligat pârâtul să plătească reclamantei o sultă în valoare de 278.328 lei.

A obligat pârâtul să plătească Ministerului Justiţiei suma de 5.489 lei reprezentând contravaloarea ajutorului public judiciar.

A compensat cheltuielile de judecată reprezentând onorariile apărătorilor aleşi.

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut că acţiunea principală şi cererea reconvenţională sunt întemeiate.

…………………………………………………………………………….

Analizând actele şi lucrările dosarului, sentinţa apelată prin prisma motivelor de apel şi a prevederilor legale aplicabile se constată că a apelul este întemeiat:

Motivul de apel cu privire la cota majorată de contribuţie a apelantului la dobândirea bunurilor comune este întemeiată şi instanţa va stabili o cotă a apelantului de 60%, iar a intimatei de 40%.

În timpul căsătoriei părţilor ( din 14.10.2000 până la data divorţului prin acord, 12 februarie 2015, prin sentinţa nr……… a Judecătoriei Bârlad), acestea au dobândit 2 imobile: un teren în suprafaţa de 950 mp, situat în Bârlad, prin contractul autentificat prin încheierea nr. ….014 a Biroului Notarului Public ….. şi  construcţia casă cu parter şi un etaj, pentru care a fost emisă autorizaţia nr. ………. şi o serie de bunuri mobile.

Potrivit art. 30 din Codul familiei (aplicabil comunităţii de bunuri a părţilor) care stabileşte regimul comunităţii de bunuri în timpul căsătoriei, doctrinei şi practicii judiciare, cota de contribuţie a soţilor se stabileşte în funcţie de contribuţia soţilor la dobândirea bunurilor şi de îndeplinirea obligaţiilor comune.

Din cartea de muncă a intimatei rezultă că aceasta a lucrat în tară timp de 2 ani în perioada 2002-2003 şi 2004-2005 şi în străinătate după naşterea primului copil, timp de aproximativ 3-4 ani. Din depoziţiile martorilor rezultă că s-a ocupat de administrarea Întreprinderii individuale S. R. E..

Din 2000 şi până în 2015 când s-a desfăcut căsătoria, apelantul a muncit în străinătate ca şi inginer constructor timp de 6-8 luni pe an, iar ulterior lucra în ţară în acelaşi domeniu (potrivit depoziţiilor martorilor ..). Din răspunsul la interogatoriu al reclamantei ( pct. 6 ) rezultă că aceasta recunoaşte faptul că pârâtul lucra în străinătate aproximativ 6-8 luni, obţinând pe sezon între 12.000 -15.000 euro, iar in tară lucra în acelaşi domeniu.

Veniturile realizate de apelant sunt superioare celor realizate de intimată, astfel cum rezultă din verificarea salariului de pe cartea de muncă a reclamantei şi având în vedere că intimata a plecat în timpul căsătoriei în străinătate împreună cu un copil minor ( Ş.I.A., născut la …..) care necesita îngrijiri, astfel că nu avea posibilitatea de a lucra o lungă perioadă de timp.

Mai mult, veniturile realizate din barul deschis pe numele Întreprinderii Individuale Ş. R. E.a, înfiinţat în 2010, nu sunt consistente. Din deciziile de impunere cu privire la impozitul pe venit rezultă că în perioada 2011-2013 venitul anual estimat este cuprins între 800 lei – 4826 lei.

Astfel că cea mai importantă sursă de venituri din timpul căsătoriei părţilor este probată ca fiind din veniturile realizate de apelant. Chiar dacă acesta nu a adus înscrisuri care să ateste sumele obţinute, din depoziţiile martorilor, interogatoriul reclamantei rezultă că acesta avea venituri din străinătate între 12.000 -15.000 euro per sezon.

Faptul că anterior căsătoriei părţilor acestea au lucrat în străinătate timp de un an, nu justifică a fi avut în vedere la dobândirea bunurilor din timpul căsătoriei motivat de faptul că  părţile au dobândit bunurile din timpul căsătoriei după 2004 şi nu s-a probat că banii câştigaţi în acea perioada au fost folosiţi la dobândirea imobilelor supse partajării.

Nu va fi reţinut motivul apelantului de acordare cotă majorată întrucât ar fi vândut cele 2 imobile bunuri proprii şi preţul ar fi fost înglobat în bunurile din timpul căsătoriei.

Anterior încheierii căsătoriei, apelantul a dobândit 2 imobile: prin contractul autentificat prin încheierea nr. ….. a Biroului Notarului Public ……  a dobândit  o garsonieră, iar  prin contractul autentificat prin încheierea nr. 614 din 20.09.2000, de acelaşi birou, a dobândit un teren de 300mp. Apelantul nu a probat cu acte că aceste 2 imobile au fost înstrăinate, iar depoziţia martorilor cu privire la vânzare nu va fi reţinută, nefiind confirmată de înscrisuri.

Ajutorul acordat intimatei din partea mamei nu este unul deosebit, acesta rezultă din depoziţia martorei ……. care a arătat că mama  intimatei lucrează în Spania şi o ajută cu bani şi lucruri. Intimata nu a depus decât  dovezi ale expediţiei unor sume de bani, după desfacerea căsătoriei, 18.02.2015-10.2015.

Nu s-a probat un ajutor consistent din partea mamei acesteia.

Nu se va reţine ca un motiv al stabilirii unei cote majorate în favoarea apelantului faptul că acesta a fost ajutat cu sume de bani de fraţii săi, motivat de faptul că depoziţia martorei …. nu cuprinde sumele exacte constând în ajutor, iar această depoziţie nu se coroborează cu alt mijloc de probă.

Fată de cuantumul veniturilor mai mari ale apelantului, realizate în mod constant în timpul căsătoriei, faţă de cele realizate de intimată, cu intermitenţe, intimata contribuind în mod constant la creşterea şi educarea celor 2 copii, ocupându-se de treburile casei, cu ajutorul unei femei şi cu ajutorul dat de mama sa, se apreciază că o contribuţie majoră are apelantul.

Cota de contribuţie a apelantului nu este apreciată la 80%, cum a fost solicitată, ci la 60%.

În consecinţă, primul motiv de apel va fi reţinut ca întemeiat şi se va schimba sentinţa.

Al doilea motiv de apel, cu privire la reţinerea unei alte valori a terenului aferent casei, decât cea din expertiza realizată în cauză este întemeiat.

Prin sentinţa apelată s-a stabilit valoarea terenului prin realizarea unei valori medii între valoarea din raportul de evaluare a proprietăţii imobiliare realizată de C.C. la cererea Uniunii Naţionale a Notarilor Public din România şi valoarea din expertiza realizată în cauză.

Acest procedeu de a se combina cele 2 rapoarte de expertiză nu este corect, deoarece fiecare raport are propria sa individualitate, iar combinarea celor 2 rapoarte ar însemna alcătuirea de către instanţă, din bucăţi, a unui nou raport, fapt nepermis şi stabilit de Tribunalul Suprem în decizia nr. 40/1952.

Expertiza din cauză a stabilit valoarea terenului de 947,92 mp la 85.313 lei, potrivit metodei comparaţiei pe piaţă şi metoda extracţiei, având în vedere caracteristici concrete ale imobilului: utilităţile existente - lipsă canalizare, drenaj, forma, dimensiunile, raportul deschidere/adâncime, raport cerere/ofertă. Expertul a analizat şi piaţa - tranzacţionarea cu proprietăţi imobiliare similare care este cuprinsă între 80.000 euro şi 100.000 euro. Expertul a apreciat în final valoarea de 90 lei/mp.

Reclamanta a făcut opoziţii la valoarea terenului şi a depus extras din valorile Camerei Notarilor Publici care stabileşte valoarea de 200 lei/mp. Faţă de apărarea reclamantei cu privire la valoarea terenului, pârâtul a avut posibilitatea în prima instanţă să se opune stabilirii unei alte valori a terenului, decât cea din expertiza judiciară. Astfel că nu se poate retine încălcarea dreptului la apărare al pârâtului prin faptul de a nu se pune în discutia părţilor stabilirea unei noi valori a terenului.

Valoarea din expertiza realizată în cauză este însuşită de instanţa de apel motivat de faptul că valoarea este stabilită în funcţie de caracteristicile concrete ale terenului şi de tranzacţiile ce se realizează în concret, iar expertiza realizată pentru Camera Notarilor Publici nu are în vedere caracteristicile individuale, ci numai zona în care se află terenul.

Faţă de situaţia concretă a terenului, instanţa de apel va reţine valoarea terenului din expertiza din cauză.

În consecinţă se va schimba sentinţa şi cu privire la valoarea terenului supus partajării la - terenul în suprafaţă de 947,92 m.p. situat în ……… evaluat la  85.313 lei.

Refăcând partajul se va stabili valoare masei la 407.801 lei, compusă din  terenul în suprafaţă de 947,92 m.p. situat în Bârlad …………., evaluat la  85.313 lei, construcţiile edificate pe teren - casă de locuit, spaţiu comercial şi magazie în valoare de 319.123 lei, bunuri mobile în valoare de 3.365 lei.

În funcţie de cotele părţilor se va recalcula sulta şi se va obliga pârâtul Ş. I.P. să plătească reclamantei I. R. E.o sultă în valoare  de  159.755 lei.

Reclamanta a beneficiat de ajutor public judiciar în prima instanţă de scutire de plata taxei judiciare de timbru de 8279,58 lei.

În partaj părţile suportă cheltuielile potrivit cotei. Astfel că pârâtul suportă 60% din ajutorul acordat, respectiv de 4967 lei, reprezentând contravaloarea ajutorului public judiciar acordat în prima instanţă.

În temeiul art. 480 CPC se va admite apelul şi se va schimba în parte sentinţa cu privire la valoarea masei, a cotelor, a sultelor şi a cheltuielilor către stat.

În temeiul art. 453 CPC intimata …. va fi obligată să achite apelantului ….. cheltuieli de judecată din apel de 1800 lei, reprezentând onorariu avocat.

Cu privire la ajutorul public judiciar acordat apelantului, în temeiul art. 50 ind. 2 din OUG 51/2008 va fi obligat apelantul …. să achite către stat ajutorul public judiciar acordat în apel de 4155 lei, calculat potrivit cotei acordate la partaj.

Apelantul dobândeşte bunuri de o valoare mai mare de 10 ori decât ajutorul acordat, astfel că acesta va suporta suma de 4155 lei.

În temeiul art. 18 din OUG 51/2008 intimata ……. va fi obligată să achite către stat suma de 2770 lei, calculată potrivit cotei din bunuri.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul formulat de Ş. I. P. împotriva sentinţei civile nr. .. din 29 iunie 2016 a Judecătoriei Bârlad pe care o schimbă în parte, astfel:

Constată că părţile au dobândit în timpul căsătoriei în cote de 60%  pentru pârâtul Ş. I. P., respectiv de 40% pentru reclamanta I. R. E. următoarele bunuri în valoare de  407.801 lei:

- terenul în suprafaţă de 947,92 m.p. situat ……. evaluat la  85 313 lei;

- construcţiile edificate pe teren - casă de locuit, spaţiu comercial şi magazie,  în valoare de 319 123 lei;

- bunuri mobile în valoare de 3.365 lei.

Obligă pârâtul Ş.I. P. să  plătească reclamantei I. R. E.  o sultă în valoare  de  159.755 lei.

Obligă pârâtul să achite către stat suma de 4967 lei, reprezentând contravaloarea ajutorului public judiciar acordat în prima instanţă.

Păstrează dispoziţiile sentinţei care nu sunt contrare prezentei decizii.

Obligă intimata I. R. E. să achite apelantului Ş. I. P.cheltuieli de judecată  din apel de 1800 lei.

În temeiul art. 50 ind. 2 din OUG 51/2008 obligă apelantul ….. să  achite către stat ajutorul public judiciar acordat în apel de  4155 lei.

În temeiul art. 18 din OUG 51/2008 obligă intimata …… să achite către stat suma de 2770 lei, ajutor public judiciar acordat în apel.

Definitivă.