Divort

Sentinţă civilă 3556 din 09.12.2010


JUDECATORIA

Deliberand asupra cauzei civile de fata, retine urmatoarele :

Prin cererea inregistrata sub numarul X/189/20X contestatorul R T a formulat contestatie la executare in contradictoriu cu SC MISA B –prin lichidator judiciar D, U si Asociatii si cu Biroul Executorului Judecatoresc B C , anularea formelor de executare silita inceputa – respectiv somatia din data de 01.X.20X , care fac obiectul dosarului de executare nr. 196/20X al BEJ B G C, incetarea executarii silite inceputa impotriva sa si suspendarea executarii pana la solutionarea contestatiei la executare .

In motivarea contestatiei, contestatorul a aratat ca in data de 04.X.20X i-a fost comunicata o somatie prin executorul judecatoresc, prin care i s-a pus in vedere sa paraseasca apartamentul in care locuieste, situat in B, str. R , nr. X , bl. B2, sc. B, ap. X, iar ca titlu executoriu a fost mentionata Decizia civila nr. 480/27.04.2005 pronuntata de Curtea de Apel I.

Contestatorul arata ca aceasta hotarare nu este susceptibila de a fi adusa la indeplinire pe calea executarii silite directe, in sensul evacuarii din apartament, pentru aceasta fiind nevoie de existenta unei hotarari judecatoresti irevocabile in al carei dispozitiv sa se mentioneze expres ca se dispune evacuarea sau obligarea la predarea apartamentului .

De asemenea, contestatorul a invederat ca S.C. MIB a si promovat o actiune civila de evacuare care insa a fost respinsa, hotararea ramanand irevocabila prin anularea apelului si prin nerecurare .

Contestatia a fost intemeiata in drept pe dispozitiile art. 399, 401,403 alin 1 si art. 404 alin 1 C. proc. civ .

In sustinere au fost depuse urmatoarele inscrisuri in copie certificata: sentinta nr. 3298/06.12.2005, decizia civila nr. 155/A/12.09.2006(f. 8-13).

Cererea este legal timbrata ( chitanta seria 133-278-45 /P.V.O. din  05.X.20X – fila 6) si timbru judiciar .

La termenul din 21.X.20X contestatorul si-a precizat actiunea, depunand aceste precizari si in scris prin serviciul Registratura la data de 22.X.20X, prin care a  invocat lipsa calitatii de creditor al S.C. MIS.A. B, in numele careia lichidatorul judiciar a solicitat inceperea executarii silite .

Contestatorul a aratat ca SC MISA B a promovat o actiune civila avand ca obiect evacuarea din apartamentul din speta, iar in aceasta actiune societatea si-a intemeiat dreptul de proprietate – cerut reclamantului intr-o actiune in evacuare- pe decizia civila nr. 480/27.04.2005 a Curtii de Apel I, decizie invocata ca titlu executor in prezenta executare silita.

 Contestatorul a precizat ca acea actiune in evacuare a fost solutionata prin admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale active a SC MISA B in actiunea de evacuare, actiunea fiind respinsa. Pentru a admite aceasta exceptie, instanta a avut in vedere, pe de o parte, imprejurarea ca, inca din timpul procesului ce avea ca obiect nulitatea contractului de vanzare-cumparare, SC MISA, ca societatea mama a trecut printr-un proces de divizare, in urma caruia patrimoniul acestei societati a fost impartit intre cele 6 societati rezultate din divizare. Pe de alta parte, din protocolul de impartire  a patrimoniului societatii mama intre societatile rezultate a reiesit ca terenul si blocul B2, in care se afla si apartamentul in care sta contestatorul, au revenit altei societati si nu societatii , care promovase actiunea de evacuare.

Astfel, contestatorul afirma ca s-a retinut cu putere de lucru judecat, faptul ca decizia nr. 480 a Curtii de Apel I nu poate constitui un titlu de proprietate pentru SC MISA , deoarece prin efectul repunerii partilor in situatia anterioara , blocul B2 nu revine in patrimoniul SC MI– care anterior inchierii contractului era societatea mama, nedivizata , ci in patrimoniul societatii indicate in protocolul de divizare.

De asemenea , contestatorul a invocat la termenul din 11.X.20X lipsa calitatii de reprezentant al d-nei avocat B  , care a semnat pentru S.C. MIS.A. prin lichidator judiciar D, U si Asociatii , cererea pentru punerea in executare silita a deciziei civile nr. 480/2005 pronuntata de Curtea de Apel I , iar in dosarul de executare nr. 196/20X al BEJ B G C , depus in copie la dosarul cauzei , nu exista imputernicirea in baza careia av. A avea dreptul sa depuna si sa semneze aceasta cerere.

In sustinere celor precizate , contestatorul a depus in copie certificata : evidenta terenurilor SC MISA inainte de divizare , evidenta terenurilor proprietatea SC MISA B care trec in proprietatea SC X C SA  B rezultate prin divizare,contract de vanzare-cumparare nr. 5408/1991 monitorul oficial nr. 137/2002(f.32-39) .

Legal citati intimatii nu s-au prezentat in instanta si nu au depus intampinare.

Prin Incheierea de sedinta din data de 11.11.20X instanta a admis cererea de suspendare a executarii silite formulata de contestator si a dispus suspendarea executarii silite care face obiectul dosarului de executare nr. 196/20X al Biroului Executorului Judecatoresc B G C

La termenul din data de 11.11.20X  contestatorul a invocat exceptia lipsei calitatii de reprezentant al persoanei care a formulat cererea de executare silita, respectiv a d-nei avocat B A, avand in vedere ca la dosarul de executare silita nr. 196/20X nu exista nicio imputernicire data de lichidatorul judiciar acesteia pentru promovarea executarii silite.

Cererea este legal timbrata ( chitanta seria 133-209-48 /P.V.O. din  28.07.20X – fila 5 si chitanta seria 138-230-49 /P.V.O din 18.08.20X –fila X ) si timbru judiciar. 

La dosar a fost comunicat in copie dosarul de executare nr. 196/20X al Biroului Executorului  Judecatoresc B G C  .

Analizand actele si lucrările dosarului in contextul legislatiei in vigoare instanta constată următoarele:

Prin decizia civila nr. 480/27.04.2005 pronuntata de Curtea de Apel Iasi in dosarul nr. 3X2/2004 s-a admis recursul formulat de reclamanta SC MISA B impotriva deciziei civile nr. 585/A/19.11.2004 a Tribunalului V , pe care a modificat-o in parte. Astfel, s-a admis apelul formulat de reclamanta SC MISA B impotriva sentintei civile nr. 204 din 30.01.2003 a Judecatoriei B , pe care a modificat-o in tot , in sensul ca a admis actiunea formulata de reclamanta SC MISA B in contradictoriu cu paratul R T si s-a constatat nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare nr. 1607/05.04.1996 incheiat intre SC MISA B si R T cu privire la apartamentul situat in B , str. R nr. X, bl. B2, sc. B, ap. X cu repunerea partilor in situatia anterioara.

La data de 02.07.20X prin cererea nr. 196 intimata SC MISA, prin lichidator judiciar D, U si Asociatii,  prin avocat B A s-a adresat Biroului Executorului Judecatoresc B G C solicitand executarea silita a Deciziei civile nr. 480/27.04.2005 .

Prin Incheierea din 16.06.20X  Judecatoria B a dispus incuviintarea executarii silite a Deciziei civile nr. 480/27.04.2005 pronuntata de Curtea de Apel Iasi in dosarul nr. 3X2/2004.

La data de 01.X.20X a fost emisa Somatie de catre Biroul Executorului Judecatoresc B G C catre R T. Prin aceasta contestatorul a fost somat ca in termen de 5 zile de la primirea somatiei sa predea catre SC MISA B apartamentul situat in B , str. R nr. X, bl. B2, sc. B, ap. X, jud. V , in baza tilului executoriu decizia Civila nr. 480 din 27.04.2005 .

Impotriva Somatiei 196/01.X.20X R T a formulat prezenta contestatie la executare solicitand anularea acesteia si a tuturor formelor de executare .

Avand in vedere dispozitiile art.401 C.proc.civ instanta constata ca prezenta contestatie este formulata in termenul legal de 15 zile .

Analizand cu prioritate, conform art. 137 alin. 1 Cod procedura civila, exceptia lipsei calitatii de reprezentat a d-nei avocat B A, instanta constata urmatoarele:

Executarea silita  este acea faza a procesului civil in cadrul careia creditorul isi poate realiza in mod efectiv drepturile statornicite intr-un titlu executoriu, prin constrangerea debitorului.

 Astfel, dreptul de a solicita declansarea executarii silite apartine persoanei careia i s-a eliberat titlul executoriu, adica persoanei care a castigat procesul, in cazul nostru SC MIS.A. B.

Potrivit actelor depuse la dosar, prin sentinta comerciala nr. 1669/21.09.2005 in dosarul nr. 257/2005 s-a dispus deschiderea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului impotriva SC MISA si a fost numit administrator judiciar SC SRL , actual D, U si Asociatii SPRL , iar in sedinta publica din data de 07.12.2005 judecatorul sindic a dispus trecerea la procedura falimentului impotriva acestei societati.

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 85/2006 , privind procedura insolventei, care in art. 25 lit. g prevede printre principalele atributii ale lichidatorului numit de judectorul sindic urmarirea incasarii creantelor din averea debitorului, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta inaintea deschiderii procedurii, incasarea creantelor; formularea si sustinerea actiunilor in pretentii pentru incasarea creantelor debitorului, pentru aceasta putand angaja avocati ” coroborate cu dispozitiile  art. 87 pct 5 din C. proc civ. “ cei supusi procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului” vor fi citati “ prin admnistratorul judiciar , ori dupa caz, lichidatorul judiciar” , instanta retine ca legiuitorul a inteles sa reglementeze, printr-o dispozitie speciala, derogatorie de la dreptul comun, respectiv art.25 din Legea nr.85/2006, republicata, dreptul si obligatia lichidatorului, numit prin hotarare a judecatorului sindic, de a reprezenta societatea debitoare in instanta, in litigiile formulate in calitate de reclamanta, si de a angaja avocati.

De asemenea, potrivit art. 68 C.proc. civ  “ procura pentru exercitiul dreptului de chemare in judecata sau de reprezentare in judecata trebuie facuta prin inscris sub semnatura legalizata; in cazul cand procura este data unui avocat , semnatura va fi certificata potrivit legii avocatilor”.

Analizand situatia de fapt , cererea de incuviintare a executarii silite a fost formulata la data de 02.07.20X de catre SC MISA prin lichidator judiciar D, U si Asociatii , prin avocat B A si semnata prin avocat, fara ca la dosarul de executare sa existe dovada calitatii de reprezentant al acestei persoane.

La data de 18.11.20X au fost comunicate catre SC MISA prin lichidator judiciar D, U si Asociatii, precizarile depuse de contestator sub nr. 19771/12.11.20X prin care acesta a invocat lipsa calitatii de reprezentant a persoanei care a formulat cererea de executare silita, respectiv a d-nei avocat B A.

Avand in vedere ca SC MISA prin lichidator judiciar D, U si Asociatii nu a raspuns acestei exceptii , avand in vedere si dispozitiile art. 161 C. proc civ instanta urmeaza a admite exceptia lipsei calitatii de reprezentant a d-nei avocat B A in formularea cererii de punere in executare silita a Deciziei civile nr. 480/27.04.2005 pronuntata de Curtea de Apel I si , pe cale de consecinta, sa admita contestatia la executare formulata si sa dispuna anularea formelor de executare silita intocmite de Biroul Exectorului Judecatoresc B G C in dosarul de executare nr. 196/20X.

In baza art. 274 alin. 1 Cod procedura civila, instanta va obliga SC MISA prin lichidator judiciar D, U si Asociatii la plata catre contestator a cheltuielilor de judecata de 705,5 l lei, reprezentand onorariu de avocat conform chitantei nr. 360/05.X.20X , taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

4

Domenii speta