Partaj succesoral formulat în contradictoriu doar cu descendenții defunctului, fără a fi introdus în cauză și soțul supraviețuitor al defunctei

Sentinţă civilă 224 din 15.04.2020


Cuprins pe materii: Drept civil. Succesiune. Condițiile de exercitare a partajului succesoral. Introducerea în cauză din oficiu a altor persoane. Situația când niciuna dintre părți nu solicită introducerea în cauză a terților

Index alfabetic:

Condițiile de exercitare a partajului succesoral

Introducerea în cauză din oficiu a altor persoane

Situația când niciuna dintre părți nu solicită introducerea în cauză a terților

Codul civil , art. 954 alin. (1) art. 957 – art. 962, art. 970 , art.-971 alin. (1), art. 972 alin. (1) lit. a) și art. 78 alin. (2) din Codul de procedură civilă

Legiuitorul a precizat expres că soțul supraviețuitor este chemat la moștenire în concurs cu oricare dintre clasele de moștenitori legali. Nicio cauză având ca obiect partaj succesoral nu poate fi soluționată fără participarea soțul supraviețuitor al defunctei, dacă acesta este în viață la momentul soluționării partajului.

Judecătoria Liești, secția civilă, sentința civilă nr. 224 din 15.04.2020,

dosar nr. xxx

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Liești, reclamanții I.V. și I.T,, în contradictoriu cu pârâții I.F., B.F și B.T au solicitat să se dispună ieșirea din indiviziune asupra bunurilor ce formează masa succesorală a defunctei C. (fostă I) M., decedată la data de _, cu ultimul domiciliul în _, județul Galați, formată din _. teren dobândit prin reconstituirea dreptului de proprietate conform TP _ din _ eliberat de Comisia Județeană pentru Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor județul Galați, din care _ m.p. situați în extravilanul comunei _, județul Galați, iar _ m.p. situați în intravilanul comunei _i, județul Galați, în suprafață totală de _ m.p. compus din: _ metri pătrați teren arabil situat în tarlaua _ parcela _; _ metri pătrați teren curți construcții situat în tarlaua _ parcela _; imobil casă de locuit cu anexe gospodărești în suprafață de _ m.p., construită în anul _ în comuna _, județul Galați și 5000 m.p. teren arabil situat în extravilanul comunei _, județul Galați, dobândit prin Contractul de donație nr. _

În motivarea cererii, reclamanții au arătat că la data de _ a decedat C (fostă I) M. cu ultimul domiciliul în comuna _, județul Galați.

S-a mai precizat prin cererea de chemare în judecată că, de pe urma defunctului, au rămas drept moștenitori, doar descendenți de gradul I, respectiv părțile din prezentul dosar.

Defuncta a fost căsătorită cu numitul I.V., tatăl părților din prezentul dosar până la data de _, când căsătoria acestora a încetat prin decesul soțului. (conform Certificatului de deces seria _nr. _ din _ eliberat de Consiliul Local Galați)

Întregul activ succesoral al defunctei C (fostă I) M. a fost dobândit pe timpul căsătoriei sale cu tatăl părților, defunctul I.V..

Ulterior decesului primului soț, defuncta C (fostă I) M s-a recăsătorit, preluând numele de C.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 194 și urm. , art. 980 și urm. din Codul de procedură civilă, art. 963 și urm. , art. 975, art. 1100 și art. 1143, toate din Codul civil.

În probațiune, s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, a probe cu interogatoriul părților și a probei cu expertiza tehnică de specialitate. Au fost atașate în copie, înscrisuri. (filele 7-20, 49-51).

În cadrul procedurii prealabile, prin rezoluția din data de _, completul căruia i-a fost repartizată cauza a dispus emiterea unei comunicări către reclamantă, cu mențiunea ca, în termen de cel mult 10 zile de la primirea înştiinţării, sub sancţiunea anulării cererii de chemare în judecată, să achite taxa de timbru în cuantum de 1400 lei, conform art. 5 alin. (2) din OUG 80/2013, cu precizarea că are posibilitatea de a formula cerere de acordare a facilităților la plata taxei judiciare de timbru, în termen de 5 zile de la primirea comunicării.

La data de 13.08.2019, reclamanții ai depus la dosarul cauzei chitanța seria _ nr. _ din _, reprezentând plata taxei judiciare de timbru.

Prin Încheierea de ședință din _ s-a dispus comunicarea către pârâți a cererii de chemare în judecată şi a înscrisurilor atașate acesteia, cu menţiunea că au obligaţia de a depune întâmpinare în 25 de zile de la comunicare.

La data de _, pârâtul IF a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii, ca fiind neîntemeiată în ceea ce îl privește. Cu Cheltuieli de judecată.

Totodată, pe cale de excepție, pârâtul IF a invocat lipsa calității procesuale active a reclamanților cu referire la imobilul identificat .prin Contractul de întreținere nr. _, încheiat între pârât și soția acestuia pe de o parte în calitate de întreținători debitori ai obligației de întreținere și defuncta  și soțul acesteia, numitul CGI, soțul numitei CM, în calitate de beneficiari ai obligației de întreținere și de beneficiari ai dreptului de abitație viageră asupra imobilului. A mai arătat pârâtul că dreptul de uzufruct viager al numitei CM a încetat prin decesul acesteia, la data de _, conform certificatului de deces seria _, nr. _

Pe fondul cauzei, pârâtul a arătat că la data de _ a fost autentificat Contractul de întreținere nr. _ de către _, încheiat pe de o parte între CM, mama pârâtului, CI, soțul mamei pârâtului, ambii în calitate de beneficiari ai dreptului de habitație viageră și pârât și soția acestuia, pe de altă parte, în calitate de debitori ai obligației de întreținere. Potrivit contractului, numita CM, mama pârâtului a transmis către pârât și soția acestuia, nuda proprietate asupra imobilului identificat cu numărul cadastral _reprezentând construcții casă de locuit, în suprafață de _ m.p., _ m.p. teren arabil și _ m.p. teren curți construcții. În schimbul dreptului de proprietate, prin contractul de întreținere au fost stabilite clauze exprese cu privire la uzufructul viager al numitei CM, dreptul de abitație viageră în favoarea soțului mamei, numitul CI. Ulterior semnării contractului de întreținere și transferului dreptului de proprietate, pârâtul a efectuat o serie de îmbunătățiri imobilului în cauză. La data de _, numita CM a decedat, pârâtul ocupându-se de înmormântarea acesteia. A indicat pârâtul că în prezent, potrivit clauzelor contractuale, în desfășurare este dreptul de abitație al soțului defunctei CM care trăiește și continuă să locuiască  la respectivul imobil.

Referitor la celelalte terenuri extravilane solicitate de reclamanți a fi partajate, pârâtul a precizat că refuză cota sa parte ce i se cuvine prin lege. Apreciază că în cauză, cheltuielile urmează a fi suportate de reclamanți.

În susținerea celor menționate prin întâmpinare, pârâtul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri. (filele 75-128).

La data de _, și pârâtele BV și BT au formulat întâmpinare prin care au precizat că sunt de acord cu partajul terenurilor extravilane. Totodată au subliniat că nu solicită și partajarea imobilului casă de locuit, întrucât de aceasta aparține numitului IF și II, care au documente de proprietate și s-au ocupat atât de îngrijirea defunctei pe timpul cât aceasta era în viață, cât și de îngrijirea soțului defunctei, care în prezent este încă în viață.

În susținerea celor menționate prin întâmpinare, pârâtele BV și BT au solicitat administrarea probei cu înscrisuri. (filele 131-132, 135-136).

Prin rezoluţia din data de _, s-a stabilit primul termen de judecată la data de _, în şedinţă publică, cu citarea părților..

La termenul de judecată din data de _, instanța, procedând la verificarea competenței, conform art. 131 Cod procedură civilă, a constatat că este competentă din punct de vedere general, material şi teritorial să soluționeze prezenta cauză, potrivit art. 980 Cod procedură civilă, coroborat cu prevederile art. 94 pct. 1 lit. j) și art. 118 Cod procedură civilă ultimul domiciliu al defunctei fiind în raza teritorială a Judecătoriei Liești.

Sub aspectul probatoriului, în temeiul art. 255, raportat la art. 258 și art. 237 alin. (2) pct.7  Cod procedură civilă la termenul de judecată din data de _, instanța a încuviințat și administrat pentru părți proba cu înscrisuri, prorogând discuțiile cu privire la proba cu expertiza tehnică de specialitate, după pronunțarea încheierii de admitere în principiu a cauzei.

Instanţa a apreciat ca fiind necesar pronunțarea unei încheieri de admitere în principiu prin care să se stabilească bunurile supuse partajului, calitatea de moștenitor precum și cota parte ce se cuvine fiecăruia dintre aceștia.

Prin Încheierea de ședință din _, față de prevederile art. 971 și ale art. 972 din Codul civil, constatând necesară completarea probatoriului, în temeiul art. 400 Cod procedură civilă instanța a repus cauza pe rol, dispunând citarea părţilor pentru termenul din _.

La termenul de judecată din data de _, instanța a pus în discuția părților necesitatea introducerii în cauză a soțului supraviețuitor al defunctei după care se cere partajul, iar părțile au arătat că înțeleg să se judece în cadrul procesual existent, fără a fi introducă în cauză și soțul supraviețuitor al defunctei CM.

Analizând actele şi lucrările dosarului din prisma dispoziţiilor legale, reţine următoarele:

În fapt, prin prezenta acțiune, reclamanții IV și IT, în contradictoriu cu pârâții IF, BV și BT au solicitat să se dispună ieșirea din indiviziune asupra bunurilor ce formează masa succesorală a defunctei C (fostă I) M, decedată la data de _, cu ultimul domiciliul în comuna _, județul Galați.

Potrivit certificatului de deces seria _ nr. _ eliberat de Primăria comunei _,. Județul Galați, la data de _ a decedat numita C (fostă I) M, având ultimul domiciliu în comuna _, județul Galați.

Mai reține instanța că la data decesului său, defuncta C (fostă I) M era căsătorită de la data de _ cu numitul CI, potrivit certificatului de căsătorie seria _ nr. _  eliberat la data de _ de Primăria comunei _, județul Galați.

Numitul CI, la data pronunțării prezentei sentințe este în viață și locuiește la imobilul din comuna _, județul Galați, fiind în continuare beneficiar al dreptului de habitație viageră, potrivit Contractului de întreținere autentificat sub nr. _ la data de _ de BNP _.

Cu privire la moștenirea defunctei C (fostă I) M,, reținând că acesta a decedat după data de _, speței de față îi sunt aplicabile dispozițiile Codului civil din 2009, în vigoare la acea dată.

Art. 954 alin. (1) din Codul civil din 2009 prevede că moștenirea unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia.

În conformitate cu prevederile art. 957 – art. 962 din Codului civil din 2009, pentru ca o persoana să poată moșteni, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă capacitate succesorală, să nu fie nedemnă de a moșteni și să aibă vocație succesorală concretă la moștenire.

Conform art. 975 din Codul civil din 2009 copiii sau descendenții defunctului și urmașii lor în linie dreaptă la infinit sunt chemați la moștenire, cota parte din moștenire stabilindu-se în mod egal (pe capete) dacă toți sunt descendenți de gradul I.

Art. 970 din Codul civil precizează că „soțul supraviețuitor îl moștenește pe soțul decedat, dacă la data decesului deschiderii moșteniri nu există o hotărâre de divorț definitivă.”

În continuare, art. 971 alin. (1) din Codul civil, stabilește că „soțul supraviețuitor este chemat la moștenire în concurs cu oricare dintre clasele de moștenitori legali.”

Legiuitorul a prevăzut în art. 972 alin. (1) lit. a) că în cazul în care soțul supraviețuitor vine la moștenire în concurs cu descendenții defunctului, cota acestuia este de un sfert din moștenire.

Având în vedere acestea, instanța reține că după defuncta C (fostă I) M, au rămas 5 copii și un soț supraviețuitor, respectiv: reclamanții IV și IT, pârâții IF, BV și BT și soțul supraviețuitor CI.

La termenul de judecată din data de _, instanța a pus în discuția părților – descendenți ai defunctei, necesitatea introducerii în cauză și a soțului supraviețuitor, părțile arătând că înțeleg să se judece în cadrul procesual existent, fără a fi introducă în cauză și soțul supraviețuitor al defunctei C (fostă I) M.

Conform art. 78 alin. (2) din Codul de procedură civilă, „în materie contencioasă, când raportul juridic dedus judecății o impune, judecătorul va pune în discuția părților necesitatea introducerii în cauză a altor persoane. Dacă niciuna dintre părți nu solicită introducerea în cauză a terțului, iar judecătorul apreciază că pricina nu poate fi soluționată fără participarea terțului, va respinge cererea, fără a se pronunța pe fond.”

Întrucât legiuitorul a precizat expres că soțul supraviețuitor este chemat la moștenire în concurs cu oricare dintre clasele de moștenitori legali, instanța apreciază că prezenta cauza nu poate fi soluționată fără participarea numitului CI, soțul supraviețuitor al defunctei C (fostă I) M conform certificatului de căsătorie seria _ nr. _ eliberat la data de _ de Primăria comunei _i, județul Galați,

În aceste condiții, instanța în temeiul art. 78 alin. (2) din Codul de procedură civilă, a respins acțiunea civilă fără a se pronunța pe fondul cauzei.