Fond Funciar

Sentinţă civilă 390 din 20.02.2009


Prin sentinţa civilă 390/20.02.2009 s-a admis plângerea formulată în baza L 18/12991 de către petentul .., cu domiciliul în Germania, prin procurator .., domiciliat în mun. Târgu Jiu, str. .., bl. .., sc. A, ap. 2, jud. ,…, în contradictoriu cu intimatele …., jud. Suceava, Comisia Jud. Suceava pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Comisia de fond funciar …., jud. Suceava, Comisia de fond funciar …., jud. Suceava şi Direcţia Silvică Suceava, intervenienţi în interes propriu fiind .., domiciliat în mun. Bucureşti, str. .. .. nr. …, ap. .., sect. .. şi .., domiciliată în mun. P.., str. .., nr. 43, jud. ….,  precum şi cererea de intervenţie în interes propriu formulată de către .. astfel cum au fost precizate.

s-a anulat hotărârea nr. 288/01.03.2007 a Comisiei Jud. Suceava.

s-a reconstituit petentului şi intervenientului în interes propriu dreptul de proprietate cu privire la suprafaţa de 336 ha teren cu vegetaţie forestieră, teren situat pe raza comunelor Rîşca şi Baia, jud. Suceava.

Ia act de renunţarea intimatei Comisia Comunală … la judecata cererii de chemare în judecată a lui ...

Respinge ca nefondată cererea de intervenţie în interes propriu formulată de către ...

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 264/227/26.01.2007  petentul …, prin procurator …, a solicitat în contradictoriu cu Comisia Jud. pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava şi Comisia comunală …, modificarea hotărârii nr. 3313/24 nov. 2006, în sensul reconstituirii dreptului de proprietate şi pentru diferenţa de 336 ha teren vegetaţie forestieră şi 100 ha teren arabil.

A mai solicitat obligarea Comisiei locale la întocmirea documentaţiei necesare eliberării titlurilor de proprietate sub sancţiunea obligării  la plata de daune cominatorii în sumă de 50 lei pentru fiecare zi de întârziere.

În motivare a arătat că este îndreptăţit la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile în litigiu, în calitate de moştenitor legal al defunctului … şi la 14 dec. 2006 şi-a exprimat acordul faţă de validarea în parte a suprafeţei pădure, pe care a solicitat-o, respectiv 655,15 ha în loc de 991,15 ha.

În dovedire a depus hotărârea contestată, tabelul bunurilor agricole expropriate, procură.

Comisia Jud. Suceava, legal citată, a formulat întâmpinare, arătând că hotărârea este legală şi temeinică, acţiunea fiind nefondată, potrivit documentaţiei care a stat la baza  emiterii hotărârii în litigiu (f. 18 – 138).

Pentru termenul din 12 apr. 2007 petentul, prin mandatar, a depus la dosar hotărârea nr. 288/01.03.2007 a Comisiei Jud. Suceava, arătând că urmează să solicite suspendarea prezentei cauze până la soluţionarea contestaţiei pe care o va formula împotriva acestei din urmă hotărâri pe care a ataşat-o în copie împreună cu contestaţia formulată (f. 143 – 148).

Comisia comunală …, prin preşedinte, a înţeles să formuleze cerere de chemare în judecată a altor persoane, respectiv a numitului …, care pretinde aceleaşi drepturi ca şi reclamantul faţă de autorul comun, …, proprietarul terenului cu vegetaţie forestieră în litigiu.

S-a ataşat şi copia hotărârii nr. 288/01.03.2007 a Comisiei Jud. Suceava, copii de pe acte de stare civilă ( f. 151 – 156).

Prin întâmpinarea formulată, Comisia locală a solicitat respingerea, în parte, a capătului de cerere privind desfiinţarea hotărârii nr. 3313/2006 şi completarea acesteia cu diferenţa de 336 ha solicitată, suprafaţă ce face obiectul hotărârii nr. 288/2007.

A solicitat respingerea capătului de cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la suprafaţa de 100 ha teren arabil, situată pe raza com. …. (f. 157 – 160).

După comunicarea către petent a poziţiei Comisiei comunale, acesta a solicitat anularea hotărârii nr. 288/2007, în sensul reconstituirii dreptului de proprietate şi pentru diferenţa de 336 ha teren pădure.

A lăsat la aprecierea instanţei cererea de chemare în judecată a altor persoane (f. 167 – 168).

… a formulat cerere de intervenţie în nume propriu, solicitând reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 336 ha teren pădure şi 100 ha teren arabil.

În motivare a arătat că s-a adresat Comisiei comunale …., iar prin hotărârea nr. 3313/2006 a Comisiei Jud. Suceava i s-a reconstituit alături de petent, împreună cu care justifică un interes comun şi are aceleaşi drepturi, dreptul de proprietate cu privire la 655,15 ha teren pădure.

Suprafaţa de 336 ha pădure solicitată face trup comun cu suprafaţa retrocedată prin hotărârea nr. 3313/2006 (f. 169 – 170).

Prin încheierea din 14 mai 2007 s-a luat act de renunţarea petentului, prin mandatar, la judecata plângerii formulată împotriva hotărârii nr. 3313/2006 (f. 176) şi s-a admis cererea de intervenţie în interes propriu formulată de ...

Mandatarul petentului şi intervenientul în interes propriu au depus pentru termenul din 14 iunie 2007 acte doveditoare ale petenţilor, acte de stare civilă, precum şi o completare la cererea iniţială, solicitând introducerea în cauză a Comisiei locale Fîntîna Mare, pe raza căreia se află suprafaţa de 10,5 ha pădure, parte din cele 655,15 ha ce au făcut obiectul hotărârii nr. 3313/2006, precum şi a Direcţiei Silvice Suceava (f. 190 – 193).

La solicitarea instanţei, petentul şi intervenientul în interes propriu au formulat propuneri de amplasament cu privire la diferenţa de teren cu vegetaţie forestieră solicitată (f. 201 – 202 şi 219 - 234).

Pentru termenul din 12 oct. 2007, petentul şi intervenientul în interes propriu au solicitat introducerea în cauză a Comisiei comunale …., pe raza căreia se află diferenţa de 336 ha în litigiu (217 – 218, 235 - 236).

După introducerea în cauză, Comisia comunală Fîntîna Mare, prin întâmpinare, solicită respingerea acţiunii, iar pe cale de cerere reconvenţională a solicitat anularea în parte a hotărârii nr. 3313/2006, în sensul excluderii suprafeţei de 10,5 ha teren pădure amplasat pe raza comunei şi reconstituirea în favoarea acesteia a dreptului de proprietate cu privire la suprafaţa de teren arătată (f. 262 – 264).

R.N.P. prin Direcţia Silvică Suceava a formulat întâmpinare, arătând că petentul nu face dovada vocaţiei unice faţă de autor deposedat, … şi borderoul depus în dovedirea dreptului este scris de mână, nu are dată certă şi nu este însuşit de o instituţie publică.

Nu s-a procedat nici la identificarea exactă a amplasamentului solicitat, astfel încât se impune respingerea ca nefondată a plângerii (f. 285 – 290).

Petentul şi intervenientul au depus un raport de expertiză extrajudiciară cu privire la suprafaţa de 336 ha pădure în litigiu (f. 314 – 393) şi au formulat note scrise la întâmpinarea şi cererea reconvenţională formulate de către Comisia comunală … (f. 401 – 422).

Direcţia Silvică Suceava a comunicat instanţei un raport cu privire la expertiza extrajudiciară depusă în cauză (f. 423 – 454).

Prin întâmpinare, Comisia comunală … a solicitat admiterea acţiunii cu privire la suprafaţa de 336 ha teren cu vegetaţie forestieră, situat pe raza com. …, precizând că planul de amplasament prezentat în expertiza extrajudiciară nu corespunde realităţii cât priveşte vecinătăţile, sens în care a depus un plan de situaţie cu vecinătăţile corecte (f. 455 – 456).

Pentru termenul din 9 ian. 2008, Comisia comunală ….. a comunicat instanţei că pe raza com. …. nu există teren arabil disponibil, astfel încât, cu privire la suprafaţa de 100 ha teren arabil solicitată se impune acordarea de despăgubiri (f. 458 – 474).

La acelaşi termen, instanţa a pus în discuţie necesitatea efectuării în cauză a unei expertize silvice, sens în care s-a făcut adresă Biroului de Expertize.

La termenul din 7 feb. 2008, mandatarul petentului a renunţat la judecata capătului de cerere privind reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la 100 ha teren arabil (f. 495).

Petentul şi intervenientul au răspuns la comunicarea Direcţiei Silvice Suceava (f. 496 – 582) referitoare la raportul de expertiză extrajudiciară.

S-a dispus efectuarea unui raport de către expert …. cu privire la suprafaţa de 10,5 ha teren  pădure, solicitată de către Comisia comunală ….. prin cererea reconvenţională, onorariul provizoriu în sumă de 400 lei fiind achitat de către aceasta (f. 609 – 612, 618).

Pentru termenul din 24 iulie 2007 Comisia comunală …., prin notele scrise formulate a solicitat în principal admiterea acţiunii şi reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 336 ha teren situat în zona „..” pe raza com. .., jud. Suceava (f. 657 – 660).

Pentru acelaşi termen a formulat cerere de intervenţie în interes propriu numita …, solicitând anularea hotărârii nr. 3313/2006, pe care a atacat-o şi în dosarul nr. 01511/227/2007 al Judecătoriei Fălticeni, deoarece validarea propunerii de reconstituire pe amplasamentul solicitat, amplasament ce nu corespunde celui istoric, nu respectă principiul reconstituirii dreptului de proprietate pe vechiul amplasament (f. 667 – 670, 673 – 686).

S-a formulat de către petent şi intervenientul în interes propriu, …, răspuns la cererea de intervenţie formulată de către …, cerere care a fost admisă în principiu prin încheierea din 16 sept. 2008 (f. 691 – 711).

Prin notele scrise depuse pentru termenul din 30 oct. 2008, intervenienta în interes propriu … a făcut precizări cu privire la terenul cu vegetaţie forestieră, la care reclamanţii sunt îndreptăţiţi (f. 729 – 750).

S-au acordat nenumărate termene pentru întocmirea raportului de expertiză, iar la termenul din 20 ian. 2009 expertul a comunicat decontul final al lucrării, decont ce a fost adus la cunoştinţa Comisiei comunale ………. (f. 772 – 775, 777).

Pentru termenul din 13 feb. 2009 petentul şi intervenientul au depus precizări la acţiune, arătând că solicită doar anularea hotărârii nr. 288/2007, în sensul reconstituirii dreptului de proprietate pentru 336 ha teren cu vegetaţie forestieră.

Au arătat că renunţă la judecata plângerii formulate împotriva hotărârii nr. 3313/2006 şi la solicitarea privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru 100 ha teren arabil pe raza com. Baia.

Date fiind cele dispuse prin încheierea din 20 ian. 2009, au solicitat disjungerea cererii reconvenţionale formulată de Comisia comunală ……. cu privire la cele 10,5 ha teren pădure (f. 783).

Prin încheierea de dezbateri din 13 feb. 2009 s-a analizat cererea de disjungere şi în temeiul art. 120 alin. 2 c.pr.civ. s-a disjuns cererea reconvenţională a Comisiei comunale …….., formându-se un nou dosar (f. 816 - 817).

Analizând actele şi lucrările dosarului, se reţin următoarele:

Petentul şi intervenientul, prin precizările aduse acţiunii iniţiale, acţiune completată şi precizată la termenele de judecată mai sus indicate, au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 336 ha teren pădure, prin anularea hotărârii nr. 288/2007 a Comisiei jud. Suceava.

Cei doi au făcut dovada calităţii de moştenitori ai autorului deposedat, .., proprietarul din 1923 a suprafeţei de 2500 ha teren aferentă moşiei …, moşie dobândită de la .., împreună cu ..u (f. 388 – 393).

În momentul în care, după decesul lui .. au demarat procedurile de împărţire a coproprietăţii, s-a procedat la identificarea printr-un raport de expertiză a moşiei …….., stabilindu-se că suprafaţa de împărţit între .. şi moştenitorii .. este de 2038,99 ha.

Raportul întocmit de către ing. hotarnic .. a fost avut în vedere de către Tribunalul judeţului Baia la pronunţarea sentinţei nr. 83A din 12 aprilie 1932, în dosar nr. 4531/1927, sentinţă definitivă prin care s-a lichidat starea de indiviziune dintre .. şi moştenitorii .. cu privire la moşia …… prin atribuirea averii în lotul A şi B (f. 324 – 374).

De la autorul .. s-a preluat, potrivit borderoului întocmit pentru pădurile din raza Ocolului Silvic …….. suprafaţa de 991 ha teren pădure (f. 323).

Prin hotărârea nr. 3313/2006 a Comisiei Jud. Suceava s-a reconstituit moştenitorilor .. dreptul de proprietate cu privire la suprafaţa de 655,15 ha pădure, diferenţa până la 991 ha formând obiectul hotărârii nr. 288/2007, în litigiu.

Potrivit raportului de expertiză extrajudiciară, precum şi poziţiei exprimată de către Comisia comunală ……. şi Comisia comunală ……., amplasamentul suprafeţei de 336 ha pădure, în litigiu, se află atât pe raza comunei ……, cât şi pe raza com. …….., jud. Suceava.

În circumstanţele în care petentul şi intervenientul au dovedit calitatea de moştenitori şi respectiv de persoane îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 336 ha teren pădure ce a aparţinut autorului deposedat, .., urmează ca în temeiul art. 53 şi urm. din L 18/1991 modificată şi completată, să admită plângerea, precum şi cererea de intervenţie în interes propriu formulată de .., astfel cum au fost precizate, şi anulând hotărârea nr. 288/2007 a Comisiei Jud. Suceava să reconstituie acestora dreptul de proprietate cu privire la suprafaţa de 336 ha teren pădure, situată pe raza comunelor Rîşca şi Baia, jud. Suceava.

Va lua act de renunţarea Comisiei comunale Baia la judecarea cererii de chemare în judecată a lui .., în condiţiile în care acesta a înţeles să formuleze cerere de intervenţie în interes propriu, potrivit disp. art. 50 C. pr. civ.

Cât priveşte cererea de intervenţie în interes propriu formulată de către .. .., se reţine că aceasta a contestat hotărârea nr. 3313/2006 cât priveşte amplasamentul istoric al terenului la care sunt îndreptăţiţi petentul şi intervenientul ...

Or, cei doi au înţeles să renunţe la judecata capătului de cerere privind hotărârea nr. 3313/2006, astfel încât, cererea de intervenţie formulată de .. urmează a fi respinsă ca nefondată, în considerarea celor de mai sus şi potrivit dispoziţiilor art. 49, 50 C. pr. civ. coroborate cu  disp. art. 53 şi urm. din L 18/1991 modificată şi republicată.

Domenii speta