Fond funciar- Acte de proprietate anterior anului 1945.

Sentinţă civilă 325 din 23.05.2007


Prin cererea înregistrată la această instanţă  sub nr. 443/228/2006 petentul ŞE a solicitat în contradictoriu  cu intimatele Comisia  locală de fond funciar  Făurei  şi Com.jud.Brăila pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor să se dispună  reconstituirea dreptului de proprietate pentru 25 ha teren arabil. Prin sentinţa civilă nr 325/23 mai 2007 s-a admis în parte cererea petentului, s-a dispus anularea hotărârii 429/21 06.2006 a Comisiei Judetene Brăila  pentru Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor  si obligat intimatele  să reconstituie petentului dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 25 ha teren extravilan situat pe raza orasului Făurei jud Brăila prin acordare de despăgubiri, pentru următoarele motive.: potrivit contractului de vănzare cumpărare 788/30.03.1919 autorul petentului  a dobândit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 25 ha teren Potrivit art 6 alin1/1 din Legea 1/2000 modificată prin legea 247/2005 ”titlurile de proprietate  obtinute  anterior intrării în vigoare  a legii nr 18/1991 şi existenţa liberă a vechilor amplasamente fac dovada absolută a proprietăţilor ,obligând comisiile de fond funciar să procedeze  la validarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate. Legiuitorul a instituit o prezumţie legală relativă , care  poate fi răsturnată  numai în condiţiile art 6 alin4 din acelaşi act normativ:orice probă dovedind dreptul de proprietate al foştilor proprietari poate fi înlăturată numai printr-o probă de aceeaşi forţă  produsă de către deţinătorul actual al terenului sau de către terţi , tăgăduind dreptul de proprietate” .Cum cele două comisii nu au produs probe cu care să tăgăduiască dreptul de proprietate al autorului petentului instanţa constată  că petentul a făcut dovada deplinei proprietăţi a lui DI pentru cele 25 ha teren.Instanţa nu poate face abstractie  nici de conţinutul art 1 din Primul Protocol adiţional  la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului  potrivit cărora orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea  bunurilor sale.Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa  decăt pentru cauză de utilitate publică  si în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional. Prin ratificarea acestui protocol ,nu numai că respectarea lui a devenit obligatorie pentru statul român, dar aplicarea prevederilor sale  are şi un caracter  prioritar conferit de art 20 din Constitutia României .Potrivit însă balantei  terenurilor depusă de Comisia Locală de fond Funciar Făurei, rezultă  că pe raza  orasului Făurei  nu mai există terenuri  disponibile pentru  a fi retrocedate si în aceste condiţii  în baza HG 890/2005 reconstituirea dreptului de proprietate  urmează a fi făcută prin acordare de despăgubiri.