Fond funciar. Nulitate parţială titlu de proprietate. Absenţa cererii de reconstituire a dreptului de proprietate.

Sentinţă civilă 2515 din 28.11.2008


JUDECĂTORIA MANGALIA

SENTINŢA CIVILĂ NR.2515/C DIN DATA DE  28.11.2008

Fond funciar. Nulitate parţială titlu de proprietate. Absenţa cererii de reconstituire a dreptului de proprietate.

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei reclamanta C.N. a solicitat ca în contradictoriu cu pârâţii B.I. , Comisia Judeţeană de fond funciar Constanţa şi Comisia Locală de fond funciar Negru Vodă, să se constate nulitatea absolută  parţială a titlului de proprietate nr. 26214/2855/12.12.2002 emis de  Comisia Judeţeană de fond funciar Constanţa pe numele lui  B.C..

În motivarea cererii sale reclamanta arată că titularul menţionat pe titlul de proprietate este autorul său şi a  decedat la 23.09.1998 iar pe titlul de proprietate  au fost menţionaţi ca beneficiari reclamanta şi B.T. , acesta fiind fratele lui B.C..

Reclamanta arată că în mod eronat unchiul său , B.T. a fost  înscris pe titlul de proprietate întrucât  terenul de 3 ha a aparţinut numai  autorului său , B.C. , reclamanta fiind singura îndreptăţită  la reconstituire.

În drept reclamanta invocă dispoziţiile art. III din Legea nr.167/1997 lit.a.

Pentru susţinerea acţiunii reclamanta  depune  următoarele înscrisuri : certificat deces B.C. , certificatul de deces B T , titlul de proprietate nr. 26214/2855/12.12.2002 , certificat de căsătorie , certificat de naştere , anexa 24 pentru deschiderea procedurii succesorale , certificat fiscal , adeverinţa nr. 8082/2008 , două declaraţii notariale , copie cerere CD, jurisprudenţă  , adresa nr.3/2004.

Comisia locală de fond funciar Negru Vodă depune întâmpinare.  Comisia Judeţeană de fond funciar Constanţa nu a formulat întâmpinare şi nu a propus probe în apărare.

Reclamanta a solicitat admiterea probei testimoniale pentru a face dovada calităţii de moştenitor , cerere respinsă de instanţă având în vedere faptul că reclamanta a dovedit faptul că este descendenta  lui B.C. , titularul dreptului  de proprietate pentru cele 3  ha teren arabil ce fac obiectul titlului de proprietate contestat , prin actele de stare civilă depuse la dosar.

Din oficiu instanţa a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului B.I. , excepţie admisă prin încheierea din 29.09.2008.

De asemenea , faţă de documentaţia depusă la dosarul cauzei de către Comisia Locală Negru-Vodă instanţa a dispus din oficiu  administrarea probei cu interogatoriul reclamantei pentru a se clarifica dacă au fost respectate prevederile Legii 18/1991 privind reconstituirea dreptului de proprietate , proba fiind administrată.

Procedând la soluţionarea cauzei instanţa a avut în vedere probele administrate în cauză, din analiza cărora a reţinut următoarele : reclamanta este moştenitoarea autorului său B.C. decedat la data de 11.03.1989 , acesta fiind frate cu B.T. , decedat la rândul său pe data de 22.09.1998 , aspecte ce rezultă din actele de stare civilă şi respectiv anexa 24 procedura succesorală.

La apariţia Legii 18/1991 , au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate după B.C. , fratele său B.T. şi numitul C D, fiul  natural al lui B.C. , dar nerecunoscut de acesta prin înscrisuri oficiale.

Cu toate că B.C. avea ca descendent direct pe reclamantă, aceasta nu a formulat cerere de moştenire a dreptului de proprietate , fapt ce rezultă fără dubiu din declaraţia dată în instanţă la termenul din  24.11.2008.

Reclamanta afirmă că ar fi formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate după autorul  său în anul 2003 dar nu face dovada depunerii ei iar în ce priveşte  cererea formulată de  numitul C D , , reclamanta afirmă că s-ar fi înţeles cu fratele său să formuleze el cerere în numele său , aspect de asemenea nedovedit , chiar dacă se depune la dosar o cerere adresată Primăriei oraşului Negru – Vodă, prin care CD cedează suprafaţa de  3,5 ha  plus 1,5 ha în despăgubiri în favoarea reclamantei.

Este fără putinţă de tăgadă că reclamanta nu a formulat cerere pentru moştenirea dreptului de proprietate după autorul său deşi era îndreptăţită să facă acest lucru în condiţiile în care  fratele său C D , nerecunoscut de autorul său  , nu era îndreptăţit să formuleze cerere de reconstituire  iar numitul B.T. cu atât mai puţin nu putea pretinde vreun drept la succesiunea fratelui său atâta vreme cât acesta avea descendenţi în viaţă respectiv pe reclamantă.

Din relaţiile comunicate de pârâta Comisia Locală de fond funciar Negru-Vodă şi înscrisurile  ataşate, instanţa a constatat că s-a formulat cerere de reconstituire pentru 4,5ha de către C D şi B.T. după autor B.C. ambele cereri fiind formulate în termenul legal.

Cererile acestea au fost aprobate de Comisia Locală şi s-a formulat propunere pentru validarea lor , deşi nici C S şi nici BT nu erau persoane îndreptăţite la moştenire.

Ulterior , Comisia Locală, în dorinţa de a îndrepta eroarea comisă,  a procedat la rectificarea titlului de proprietate nr.26214/2855/12.12.2002,în sensul eliminării de pe titlu a lui C  Dşi  adăugarea  reclamantei, titlul de proprietate fiind emis pentru 3 ha teren arabil.

Diferenţa de 1,5 ha a fost trecută de Consiliul Local Negru-Vodă în anexa 23 pentru despăgubiri.

Potrivit art. 8 al.1 şi 2 din Legea 18/1991 rep. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor se face în condiţiile stabilite de prezenta lege , de ea beneficiază persoanele care s-au înscris în CAP-uri, moştenitorii acestora precum şi alte categorii de persoane prevăzute de lege.

Potrivit art.9 al.3 cererile formulate de persoanele îndreptăţite se depun la Primăria localităţii unde se află terenul , fie personal fie prin poştă cu confirmare de primire , în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii , termen care s-a prelungit până la 4.II.1998.

În conformitate cu art. 9 al. 4 şi 5 din Legea 18/1991 rep. cererea trebuie să cuprindă numele şi prenumele persoanei solicitante , domiciliul său calitatea de titular sau moştenitor , suprafaţa de teren solicitată , cerere la care va ataşa documentele  doveditoare ale dreptului pretins şi calităţii solicitantului.

Potrivit art.11 al. 3 din acelaşi act  normativ, stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere pe baza situaţiei terenurilor deţinute de CAP la 1.01.1990, a celor înscrise  în  sistemul cadastral general în registrul agricol al localităţii.

Iată deci că pentru a beneficia de prevederile legii fondului funciar, persoana îndreptăţită este necesar  să fi formulat cerere scrisă adresată Comisiei Locale însoţită de  actele doveditoare, ori reclamanta nu a făcut acest lucru , deşi susţine că în 2003 ar fi formulat o  asemenea cerere , dar fără a dovedi acest lucru şi oricum  ea ar fi fost  tardiv formulată , termenul fiind până la 4.II.1998.

Faptul că numitul CD ar fi formulat el cerere nu echivalează cu o cerere formulată în termen în beneficiul reclamantei  atâta vreme cât cererea s-a formulat în numele său personal de către C D şi nu în numele reclamantei şi fiind însoţită de copii de pe actele sale de naştere şi nu ale reclamantei.

Deşi ulterior s-a încălcat o „reparare” a erorii făcute prin  propunerea de validare a cererilor după B.C. în sensul radierii din titlu a lui C D şi înscriere a reclamantei, acest lucru nu a fost altceva decât o nouă greşeală pentru că reclamanta nu a formulat nicio cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate fiind înscrisă eronat pe titlu , cu încălcarea art. 11 din Legea 18/1991 rep.

Cu toate că se constată toate aceste erori şi greşeli ale Comisiei Locale de fond funciar Negru Vodă, inclusiv  aceea de reconstituirea a dreptului de proprietate după BC în beneficiul lui B.T. , fratele autorului , persoană ce nu era  îndreptăţită la reconstituirea în măsura în care existau descendenţi  decât dacă sar fi făcut dovada acceptării moştenirii după fratele său pe baza unui certificat de moştenitor sau de calitate de moştenitor , instanţa nu poate din oficiu să procedeze la constatarea nulităţii absolute totale a titlului de proprietate care se poate cere numai în condiţiile prevăzute de art. III al.2 din Legea 169/1997 modif. prin Legea 247/2005 respectiv de către primar , prefect , precum şi alte persoane care justifică un interes legitim.

Cât despre calitatea procesuală a lui B.I. , instanţa a constatat că acesta este descendentul lui B.T. , dar nu s-a dovedit  calitatea sa de  moştenitor iar în condiţiile în care nu figurează nici pe titlul de proprietate, instanţa a respins acţiunea faţă de acesta, nefiind  dovedită calitatea sa procesuală pasivă.

Faţă de considerentele expuse mai sus, instanţa a respins cererea reclamantei ca nefondată.

Domenii speta