Partaj judiciar

Sentinţă civilă 298 din 17.04.2013


R O M A N I A

JUDECATORIA  ÎNTORSURA BUZAULUI

JUDEŢUL COVASNA

DOSAR NR.(…)

SENTINŢA CIVILĂ NR.298

Şedinţa publica din data de 17.04.2013

Completul compus din:

Preşedinte : (…)– judecător

Grefier : (…)

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea cauzei civile, privind pe reclamanta (...), în contradictoriu cu pârâţii (...) şi (...) având ca obiect „Partaj judiciar”.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică nu au răspuns părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care :Concluziile şi susţinerile părţilor au fost consemnate în Încheierea de şedinţă din 03.04.2013, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă, iar instanţa în vederea deliberării a amânat pronunţarea pentru  data de 10.04.2013, iar din lipsă de timp la data de 17.04.2013, când urmare a deliberării a pronunţat hotărârea de mai jos.

JUDECĂTORIA

I. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Întorsura Buzăului sub nr.(...)  la data de 07.06.2012 reclamanta (...). cu sediul în (…), judeţul (…), în contradictoriu cu pârâţii (...) şi (...), ambii cu domiciliul în (…), judeţul (…) şi reşedinţa în (…), judeţul (…),a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să  dispună următoarele:

- Partajarea bunului imobil proprietate comună, situat în (…),judeţul (…), înscris în CF nr., (…) Întorsura Buzăului nr cadastral (…), bun dobândit de pârâţi în timpul căsătoriei în cote egale, evaluat la 54.000 lei, în scopul recuperării creanţei ce o datorează pârâtul (...) în cuantum de 22855,30 lei.

- Obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, arată reclamanta  că prin sentinţa civilă nr.(...) pronunţată la data de 07.01.2010 de Judecătoria Brăila în dosar nr. (…), pârâtul (...) a fost obligat să achite suma de 22855,30 lei, iar urmare a demarării procedurii executării silite de B.E.J. (...), deşi faţă de pârât s-a dispus înfiinţarea popririi, această formă mde executare a rămas fără rezultat şi nu au fost depistate bunuri mobile care ar fi putu face obiectul executării silite.

Mai susţine reclamanta că singurul bun deţinut de pârât este imobilul proprietate comună, situat în (…), judeţul (…), înscris în CF nr., (…) Întorsura Buzăului nr. cadastral (…), dobândit în timpul căsătoriei , astfel pentru recuperarea creanţei  se impune partajarea acestuia.

În drept, se invocă dispoziţiile art.678  Noul Cod civil şi art.401, art.493 C.pr.civilă.

Alăturat cererii, reclamanta a anexat în fotocopie: sentinţa civilă nr.(...) pronunţată la data de 07.01.2010 de Judecătoria Brăila în dosar nr.(...), acte de executare emise de B.E.J. (...) în dosar de executare nr.(...) şi extras CF nr.,(...) Întorsura Buzăului nr. cadastral (...). (f.5-23)

II. Situându-se pe o poziţie procesual contradictorie, pârâtul (...) a depus la termenul de judecată din 19.09.2019 întâmpinare (f.48-50), prin care a invocat excepţia netimbrării cererii, excepţia lipsei calităţii procesual active şi excepţia lipsei de interes a reclamantei.

In susţinerea excepţiilor, arată pârâtul că potrivit art.20 din Legea nr.146/1997 taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, iar reclamanta nu şi-a timbrat acţiunea introductivă de instanţă. Cu referire la celelalte două excepţii, susţine pârâtul că reclamanta nu a demarat vreo procedură de identificare a altor bunuri pentru realizarea creanţei.

Pe fondul cauzei se solicită respingerea cererii formulate. In motivarea apărării susţine pârâtul că acţiunea formulată nu îndeplineşte condiţiile existenţei unui prejudiciu şi imposibilitatea executării creanţei fără partajarea bunului imobil. Se mai arată că reclamanta nu a făcut dovada imposibilităţii recuperării debitului, ca urmare a insolvabilităţii debitorului.

În drept, se invocă dispoziţiile art.60, 115 C.pr.civilă şi Legea nr.146/1997.

III. Pârâta (...) nu a depus întâmpinare nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nici nu a fost reprezentată, astfel încât nu se cunoaşte poziţia acesteia faţă de acţiunea introductivă de instanţă.

IV. În ceea ce priveşte excepţia netimbrării cererii şi a lipsei calităţii procesual active a reclamantei, invocată de pârâtul (...), astfel cum rezultă din conţinutul încheierii de şedinţă din 24.10.2012, cel de pe urmă a renunţat la susţinerea acestora, arătând că din eroare aceste excepţii au fost invocate iar excepţia lipsei de ineteres, a fost unită cu fondul cauzei

 V. Sub aspect probator, în temeiul art.167 C.pr.civilă s-a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisuri

Din oficiu s-a solicitat depunerea la dosar a dosarului de executare nr.(...) al B.E.J. (...) şi interogatoriul pârâţilor.(f.79-95)

 VI. Cererea este legal timbrată potrivit art.3 din Legea nr.146/1997, dovada fiind ordinul de plată nr.14/25.06.2010 (f.55

 VII. Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

 Prin sentinţa civilă nr.(...) din 07.01.2010 pronunţată de Judecătoria Brăila în dosar nr.(...), irevocabilă, pârâtul-debitor (...) a fost somat să achite reclamantei-creditor (...)., în termen de 16 zile de la comunicare,  14484 lei cu titlu de preţ, 5952 lei cu titlu de penalităţi şi 2419,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. (f.5-6)

Astfel, motivat de faptul că debitorul (...) nu şi-a îndeplinit de bună voie obligaţia dispusă de instanţă potrivit titlului executoriu, reclamanta (...)., a formulat cerere de începere a formelor de executare silită a bunurilor debitorului-pârât (...), fiind încuviinţată prin încheierea civilă pronunţată în dosar nr.(...) de Judecătoria Întorsura Buzăului. (f.80-83)

Debitorul pârât (...) a fost somat să-şi îndeplinească obligaţia rezultată din titlul executoriu şi de a se prezenta la sediul biroului executorului judecătoresc, însă, fără succes. În cadrul procedurii executări silite, s-a dispus înfiinţarea popririi asupra conturilor ce debitorul (...) le are deschise (f.86), de asemenea au fost întocmite şi procesele verbale de constatare nr. (…) la 12.11.2010, 12.01.2011., 25.03.2011,27,05.2011, 07.06.2011, (f.88-92)  prin care executorul judecătoresc cu ocazia deplasării la domiciliul debitorului din (…), judeţul (…), nu a găsit nicio persoană şi deşi luată măsura citării acestuia să se prezinte pentru data de 07.06.2011 la sediul B.E.J., (...), demersul a rămas fără rezultat.

Judecătoria mai reţine că potrivit procesului verbal de constatare nr. (…) din 12.01.2011 (f.89), cu ocazia prezentării executorului judecătoresc la domiciliul debitorului (...) din (…), vecinii au precizat că acesta nu poate fi găsit în timpul zilei deoarece se ascunde de creditori iar anterior la data de 12.11.2010 când executorul judecătoresc s-a deplasat la adresa de reşedinţă a debitorului din (…), judeţul (…), din nou acesta nu a fost găsit, iar vecini au arătat că la adresa respectivă a domiciliat tatăl debitorului, însă a decedat, iar cei doi moştenitori au vândut imobilul.(f.88)

Astfel, creditoarea-reclamantă (...)., a solicitat executorului judecătoresc să procedeze la executarea silită a bunului imobil situat în (…), judeţul (…), înscris în CF nr.,(...) Întorsura Buzăului nr. cadastral (...), fiind emisă la data de 08.07.2011 şi somaţia imobiliară.(f.93)

La data emiterii somaţiei imobiliare, astfel cum rezultă din conţinutul procesului verbal de situaţie nr. (...) încheiat la 08.07.2011, debitorul a fost găsit la domiciliul din (…), judeţul (…), iar acesta a declarat că intenţionează să achite datoria eşalonat,  însă nu are disponibilităţi băneşti şi nu se opune la executare. (f.94)

Potrivit CF nr.(...) Întorsura Buzăului nr. cadastral (...), asupra imobilului, pârâţii (...) şi (...)- soţi, se găsesc în codevălmăşie, imobilul având calitatea de bun comun dobândit în timpul căsătoriei.

Astfel, având în vedere că bunul imobil supus executării este bun faţă de care debitorul (...) şi pârâta (...), au calitatea de codevălmaşi, prin prezenta cerere, în temeiul art.678 Noul Cod civil, reclamanta –creditor (...), a solicitat partajarea bunului imobil dobândit de pârâţi în cote egale.

Judecătoria va reţine că în cazul partajului  de bunuri comune ale soţilor se aplica regulile speciale referitoare la efectele regimurilor matrimoniale, ale convenţiilor matrimoniale şi la efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soţi.

În speţă, pârâţii (...) şi (...) se găsesc în regimul comunităţii legale de bunuri dobândit în temeiul Codului familie, acest regim  existând şi la acest moment, deoarece nu s-a făcut dovada de către aceştia că s-ar afla într-un alt regim.

Cota prezumat egală a soţilor la dobândirea bunurilor comune, nu a fost contestată în proces, motiv pentru care va fi reţinută ca atare.

 In drept conform art. 353 din Noul Cod Civil, bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soţi. Cu toate acestea, după urmărirea bunurilor proprii ale soţului debitor, creditorul său personal, poate cere partajul bunurilor comune, însă numai în măsura necesară pentru acoperirea creanţei sale. Bunurile astfel împărţite devin bunuri proprii.

Judecătoria va reţine că sarcina probei pentru dovedirea existenţei unor bunuri proprii ale debitorului (...) incumba acestuia Debitorul pârât (...), avea obligaţia de a face dovada unui fapt pozitiv, acela că are alte bunuri în proprietate a căror valoare poate acoperi cuantumul creanţei creditorului şi nu invers, respectiv obligaţia creditorului-reclamant (...). de a face dovada unui fapt negativ general (inexistenta în patrimoniul debitorului, de bunuri proprii urmăribile) Faptul negativ se probează cu faptul pozitiv contrar. În consecinţă, pentru a ajunge la respingerea  acestei cererii privind partajul, pârâtul (...)  trebuia să dovedească faptul pozitiv, respectiv existenţa bunurilor proprii ce să acopere creanţa. Or, o asemenea dovadă nu a fost făcută  de acesta.

Cu toate acestea, în cadrul procedurii executării silite, astfel cum rezultă din conţinutul actelor de executare, executorul judecătoresc a făcut nenumărate demersuri de a identifica conturi ale pârâtului (...), fiind înfiinţată măsura popririi, executare rămasă fără rezultat. De asemenea, în demersul său de a lua legătura cu debitorul, a constatat că imobilul din (…) a fost vândut de pârât şi ceilalţi moştenitori ca urmare a decesului tatălui acestora, iar cu ocazia întocmirii procesului verbal de situaţie privitor la imobilul ce face obiectul partajului, debitorul nu a indicat că ar avea alte bunuri, ce să poată face obiectul executării silite.

Instanţa nu poate îmbrăţişa apărarea invocată de pârâtul (...), în sensul că reclamanta creditor (...). nu justifică un interes în promovarea prezentei cereri deoarece  a ignorat posibilitatea valorificării creanţei sale prin executarea altor bunuri, aceasta deoarece, deşi reprezentat de apărător nu şi-a dovedit apărarea în condiţiile art.129 teza ultimă C.pr.civilă în sensul care sunt bunurile  proprii ce ar putea fi supuse executării.

De altfel, în ceea ce priveşte lipsa interesului, Judecătoria reţine că printre condiţiile de exerciţiu al acţiunii civile se cere şi condiţia existenţei interesului, reprezentând folosul practic urmărit de cel ce a pus în mişcare acţiunea civilă, fiind necesar ca interesul să îndeplinească cumulativ cerinţele de a fi legitim, juridic, personal si direct, născut şi actual.

Astfel, se cere ca interesul să fie în legătura cu dreptul subiectiv civil afirmat sau cu situaţia juridica legală pentru a cărei realizare calea judecăţii este obligatorie, folosul practic să-l vizeze pe cel care recurge la acţiune şi să existe în momentul în care se exercită dreptul la acţiune, în sensul că partea s-ar expune la un prejudiciu numai dacă nu ar recurge în acel moment la acţiune.

Or, analizând cererea introductiva de instanţa, sub aspectul îndeplinirii cerinţelor interesului, instanţa constată că reclamanta justifica un interes în promovarea cererii având ca obiect  partajarea bunului, deoarece are calitate de creditor iar debitorul pârâtul nu are alte bunuri proprii ce să fie supuse executării în vederea recuperării creanţei.

Pârâţii, deşi citaţi cu menţiunea personal la interogatoriu, nu s-au prezentat în faţa instanţei şi nici nu şi-au justificat lipsa, motiv pentru care, instanţa va interpreta lipsa, în sensul dispoziţiilor art.225 C.pr.civilă, ca un început de dovadă scrisă.

Astfel, acest comportament procesual, coroborat cu actele de executare întreprinse în dosarul execuţional nr.(...) al B.E.J. (...), lipsa nejustificată la interogatoriu, fac a fi dovedit de către reclamanta-creditor (…)., că pârâtul (...), nu are bunuri proprii, singurul bun faţă de care are o cotă indiviză este imobilul situat în (…),(…) judeţul (…).

În ceea ce priveşte valoarea bunului supus partajului, reclamanta a indicat potrivit notelor depuse la f.29, suma de 54.000 lei, iar sub acest aspect  niciunul dintre pârâţi nu au contestat valoarea indicată de reclamantă

În raport de considerentele prezentate, Judecătoria va constata ca fiind întemeiată cererea privind partajarea bunului imobil, motiv pentru care se va dispune  sistarea stării de codevălmăşie a pârâţilor (…) şi (...), faţă de imobilul situat în (…), judeţul (…), identificat în CF nr (…) Întorsura Buzăului, nr.cadastral (…).

În conformitate cu dispoziţiile art. 673 ind.9 Cod procedură civilă , la formarea şi atribuirea loturilor, instanţa va ţine seama, după caz, şi de acordul părţilor, mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăruia ori masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărţeala, au făcut construcţii, îmbunătăţiri cu acordul coproprietarilor sau altele asemenea.

Aceste criterii au caracter exemplificativ, putând fi completate şi cu „altele asemenea”, de natură a asigura satisfacerea intereselor părţilor, echilibrul cantitativ şi calitativ al loturilor atribuite, evitarea unor noi litigii.

La atribuirea în natură a bunului în speţă, Judecătoria va avea în vedere următoarele:

 Faptul  că pârâta (...) nu şi-a formulat vreo apărare în cauză şi nici nu s-a prezentat în faţa instanţei în vederea administrării interogatoriului deşi legal citată cu menţinea prevăzută de art.225 C.pr.civilă.

 În demersul său, instanţa de judecată a solicitat a se comunica la dosar de către pârâţi, dacă mai au o altă locuinţă şi dacă există copii minori rezultaţi din relaţia de căsătoriei, văzând poziţia procesuală adoptată de aceştia, de a nu se prezenta în faţa instanţei.

Astfel, s-a comunicat cum că pârâţii nu mai au o altă locuinţă iar din relaţia de căsătorie au rezultat doi copii ce la acest moment sunt minori – (...) în vârstă de 12 ani  şi (…)în vârstă de 5 ani (f.130).

Judecătoria  va mai avea în vedere şi  durata nerezonabilă de timp în care reclamanta - creditor nu a beneficiat de recuperarea creanţei sale ce a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească. În acest sens C.E.D.O a stabilit că art. 6 paragraful 1 garantează fiecărei părţi dreptul de acces la instanţă cu privire la toate contestaţiile privitoare la drepturile şi obligaţiile sale cu caracter civil. Dreptul la un tribunal ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică internă a unui stat contractant ar permite ca o hotărâre judecătorească definitivă şi obligatorie să nu fie executată.(cauza Hornsby contra Greciei)

În speţă, împărţeala judiciară se efectuează la cererea creditorului unuia dintre coproprietari, în scopul asigurării executării silite a acestuia. Acest tip de acţiune constituie un mijloc de conservare a patrimoniului debitorului şi un mijloc preventiv de apărare împotriva pericolului de insolvabilitate a acestuia. Practic, prin acest demers judiciar se pregăteşte executarea, motiv pentru care este adesea catalogată drept act preliminar executării silite. Prin urmare, la formarea şi atribuirea loturilor, instanţa investită cu o astfel de cerere este ţinută a avea în vedere, pe lângă criteriile arătate, şi interesul reclamantului-creditor, acela că debitorului său să-i revină în proprietate exclusivă bunuri individualizate ce pot fi supuse executării silite, în vederea recuperării grabnice şi integrale a creanţei.

Este adevărat, că astfel cum anterior s-a enunţat,  din relaţia de căsătoriei a pârâţilor (...) şi (...), au rezultat doi copii minori şi care au domiciliul în imobilul supus partajului, însă această situaţia nu poate constitui criteriu de atribuire a bunului pârâtei (...) - astfel cum a solicitat pârâtul (...) -  deoarece în speţă nu ne găsim în situaţia în care partajul bunului se face ca urmare divorţului părţilor, iar criteriul privind situaţia minorilor, interesul lor şi la care dintre părţi s-a stabilit domiciliul acestora, trebuie analizat, alături de celelalte criterii prevăzute de art.673 ind.9 C.pr.civilă.

Prin urmare, deşi suma ce face obiectul executării este relativ mică, faţă de refuzul constant şi neechivoc al debitorului, manifestat pe parcursul unui timp îndelungat ( 3 ani), de a o achita, văzând si prevederile art.6 din CEDO, instanţa va dispune atribuirea apartamentului-bun comun în lotul pârâtului-debitor (...).

În vederea egalizării loturilor potrivit art.673 ind.5 alin.2 C.pr.civilă, pârâtul (...) va fi obligat să achite pârâtei (...) suma de 27.000 lei cu titlu de sultă.

VIII. Fiind în culpă procesuală şi văzând dispoziţiile art.274 C.pr.civilă, pârâtul (...), va fi obligat să achite reclamantei suma de 1625 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar, dovedite cu ordinul de plată nr. (…) depus la f.55 şi timbre judiciare depuse la f.43.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţia lipsei de interes a reclamantei, invocată de pârâtul (...), ce neîntemeiată.

Admite cererea formulata de reclamanta (...). cu sediul în (…), judeţul (…), în contradictoriu cu pârâţii (...) şi (...), ambii cu domiciliul în (…), judeţul (…) şi reşedinţa în (…), judeţul (…) şi în consecinţă,

Dispune sistarea stării codevălmăşie a pârâţilor (...) şi (...), faţă de imobilul situat în (…), judeţul (…), identificat în CF nr. (…) Întorsura Buzăului, nr.cadastral (…) în valoare de 54.000 lei.

Atribuie în natură imobilul în favoarea pârâtului (…) şi îl  obligă pe acesta să achite cu titlu de sultă pârâtei (...) suma de 27.000 lei.

Obligă pârâtul (...) să achite reclamantei, cheltuieli de judecată în cuantum de 1625 lei.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.04.2013.

PREŞEDINTE, GREFIER,

(…) (…)

Redact.Jud. (…)

Tehnored. (…).

23.05.2013/ 4ex.

Domenii speta