Divort fara copii

Sentinţă civilă 1275 din 16.08.2011


DOSAR NR../246/2011

SENTINŢA CIVILĂ NR.1275/2011

Asupra acţiunii civile de faţă înregistrată la această instanţă la data de ..05.2011, timbrată legal, instanţa constată că reclamantul M.A.  domiciliat în I, str. D nr.-, bl.-, jud. a solicitat în contradictoriu cu  parata M.C., domiciliată în I, str. D nr. --, jud. A, ca prin hotărâre judecătorească să se desfacă prin divorţ căsătoria încheiată între părţi la data de 17.01.1977 în I, pârâta să-şi reia numele avut anterior căsătoriei acela de ,,M,, fără cheltuieli de judecată.

Prin întâmpinarea depusă la dosar fila 10,17, pârâta a solicitat respingerea acţiunii arătând că nu este de acord cu desfacerea căsătoriei, cu motivarea că reclamantul este cel care a părăsit domiciliul conjugal.

 Pentru soluţionarea cauzei s-au depus la dosar: chitanţa taxa judiciara de timbru fila 3, acte de stare civilă fila 4-5, procură judiciară fila 7, întâmpinare fila 10, 17, decizia civila nr. --/2011 a Curţii de Apel Timişoara fila 11-13, cerere de probaţiune fila 15 şi a fost ascultat martorul B.V. fila 20 dosar.

Din coroborarea probelor instanţa reţine în fapt următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de 17.01.1977 în I, judeţul A, şi-au stabilit domiciliul conjugal în I, iar de peste 26  ani s-au  despărţit  în fapt prin părăsirea domiciliului conjugal de către reclamant, iar intre părţi nu mai exista afecţiunea necesara pentru continuarea căsătoriei, de la despărţirea în fapt reclamantul a manifestat un dezinteres total faţă de viaţa de familie, în prezent este raliat în concubinaj, iar reluarea convieţuirii nu mai este cu putinţă.

Pârâta, aşa cum rezultă şi din declaraţia martorului B.V. aflată la fila 20, doreşte în continuare reluarea convieţuirii cu reclamantul, însă între părţi nu mai există afecţiunea necesară continuării căsătoriei, pârâta este o fire geloasă, manifestându-se în mod insultător faţă de femeia cu care reclamantul este raliat în concubinaj şi faţă de fiica acesteia dintr-o altă căsătorie.

Prin sentinţa civilă nr.--/27.04.2010 pronunţată în dosar nr.--/246/2010 al  Judecătoriei I a fost desfăcută căsătoria dintre părţi, sentinţa a fost menţinută prin decizia civilă nr.--/A/05.10.2010 a Tribunalului A, iar prin decizia civila nr.--/22.03.2011 a Curţii de Apel Timişoara, s-a admis recursul pârâtei şi s-a modificat decizia civilă a Tribunalului A şi sentinţa civilă a Judecătoriei I şi s-a respins ca nesusţinută acţiunea de divorţ formulată de reclamant, Curtea reţinând că reclamantul nu s-a prezentat personal la judecarea cauzei în primă instanţă deşi nu se afla în situaţia executării unei pedepse privative de libertate, nu a fost împiedicat de o boala gravă, nu era pus sub interdicţie şi nu avea reşedinţa în străinătate, şi cu toate acestea reclamantul a formulat şi susţinut acţiunea prin mandatar.

Aşadar, acţiunea reclamantului a fost respinsă prin decizia Curţii de Apel pentru motiv de formă şi nu pentru unul de fond, iar din probele administrate rezultă că n u mai este posibilă continuarea căsătoriei dată fiind lunga despărţire în fapt a părţilor şi acuzele pe care pârâta i le aduce reclamantului şi care au efect negativ asupra reputaţiei reclamantului în societate aşa cum a arătat şi martorul B.V. fila 20.

În baza acestor considerente, instanţa constatând că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru desfacerea căsătoriei, potrivit dispoziţiilor art. 2, art. 37 şi art. 38 alin. 2 Cod familie, apreciind că relaţiile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este cu putinţă, vinovaţi de destrămarea relaţiilor de căsătorie fiind ambele părţi, urmează a admite acţiunea reclamantului şi a desface căsătoria încheiată între părţi la data de 17.01.1977 în I, din vina ambilor soţi.

Pe cale de consecinţă a desfacerii căsătoriei şi în temeiul disp. art. 40 Cod familiei, pârâta urmează să-şi reia numele avut anterior căsătoriei acela de ,,M,,, câtă vreme pârâta nu a formulat cererea pentru menţinerea numelui dobândit prin căsătoriei, iar reclamantul a solicitat în mod expres redobândirea de către pârâtă a numelui avut anterior căsătoriei.

Văzând că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată  şi în drept disp. art. 274 Cod pr. Civilă, urmează a nu se acorda.