Invocarea de către reclamant a disp. art. 31 alin. 3 din Legea 1/2000, dispoziţii legale declarate neconstituţionale prin decizia Curţii Constituţionale 602/20.05.2008

Sentinţă civilă 170 din 01.04.2009


 

Sentinta civila nr. 170/01.04.2009.

Invocarea de catre reclamant a disp. art. 31 alin. 3 din Legea 1/2000, dispozitii legale declarate neconstitutionale prin decizia Curtii Constitutionale 602/20.05.2008

Deliberând asupra cauzei de fata constata urmatoarele :

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. (...) din data de (...), reclamantul C D P le-a chemat în judecata pe pârâtele Comisia judeteana (...) si Comisia locala (...) solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna anularea hotarârii nr. (...) a Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor (...), reconstituirea dreptului de proprietate asupra drumului forestier care deserveste proprietatea sa, obligarea comisiei locale (...) la punerea sa în posesie si la întocmirea documentatiei pentru emiterea titlului de proprietate sub sanctiunea unor daune cominatorii de 500 lei pentru fiecare zi de întârziere si restituirea cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul litigiu.

În motivarea cererii reclamantul arata ca este proprietarul unei suprafete de 2193,2 aha, suprafata care i-a fost reconstituita în baza Lg.247/2005, hotarârea de validare fiind confirmata ca temeinica si legala prin hotarâre judecatoreasca irevocabila.

Conform art. 31 din Lg. 1/2000 se restituie si constructiile accesorii fondului forestier, în cazul sau solicitând reconstituirea dreptului de proprietate si pentru drumul forestier care îi strabate si deserveste proprietatea în asociere cu alti proprietari în cadrul Ocolului Silvic (...) si a asociatiei care a înfiintat aceste ocol, detine suprafata majoritara, îndeplinind astfel conditia prevazuta de lege pentru a i se restitui si drumul forestier care anterior preluarii abuzive a terenurilor forestiere a apartinut familie sale.

Drumul pentru care solicita reconstituirea dreptului de proprietate face parte integranta din exploatatia forestiera si a fost preluat odata cu terenul forestier de la proprietarul de drept.

În drept, reclamantul a invocat disp. art. 53 din Lg. 18/1991, Lg. 1/2000 si Hg. 890/2005.

În dovedirea cererii reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri,interogatoriul Comisiei judetene (...) si a Comisiei locale si proba cu expertiza topografica, probe încuviintate de instanta.

Au fost depuse la dosar: copii hotarâri (f. 3-4, 11), proces verbal de punere în posesie (f. 12-13), adresa (f. 14), decizie (f. 15-16), adresa (f. 17), proces verbal (f. 18), harta cadastrala (f. 84), interogatoriu comisiilor (f. 95-103).

În cauza a fost efectuat report de expertiza de catre expert (...) (f. 159-166, 214-216, 232).

La dosar a fost depusa documentatia care a stat la baza emiterii hotarârii nr. (...) (108, 137).

Pârâta Comisia locala (...) a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii, pentru urmatoarele motive:

Drumul solicitat nu se regaseste în întregime în suprafata de teren cu vegetatie forestiera reconstituit în favoarea reclamantului, fiind tangent cu aceasta, nefiind incidente dispozitiile art. 31 alin. 3 si 4 din Lg. 1/2000. Drumul solicitat a facut legatura între (...) si satele (...) si (...), fiind drum comunal, sate care în anii 1970-1990 au disparut prin faptul ca cetatenii si-au construit case în alta parte si au plecat.

În acest moment, pe toata lungimea vaii (...) sunt construite case de vacanta, care sunt deservite de acest drum. Consiliul local (...) a început demersurile pentru a transforma acest drum în drum comunal, pentru a-l moderniza. Drumul amintit face legatura cu judetul (...) pe el ajungând în satele (...) si (...) si de acolo mai departe pe DN (...).

Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor (...) a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii întrucât nu sunt îndeplinite conditiile prev. de art. 31 alin. 3 din Lg. 1/2000, drumul nefiind amplasat în totalitate în suprafetele care au facut obiectul retrocedarii.

Totodata, pârâta mai arata ca potrivit constatarii Directiei Silvice (...) drumul forestier trece exclusiv pe proprietatea reclamantului, doar în zona parcelelor 30, 142 ?i 143, pe o lungime de aproximativ 1 km, din suprafata totala a acestuia de 15, 1 km. Totodata, acest drum deserveste numeroase proprietati particulare, inclusiv padurile urbariale: (...),(...),(...) padurea comunala (...) si fondul forestier proprietate publica a satului.

De asemenea, la acest drum converg numeroase drumuri forestiere.

În drept, pârâta a invocat disp. art. 115 c.pr.civ., Hg. 890/2005, Lg. 18/1991, Lg. 1/2000.

La dosar a fost depus dosarul administrativ (f. 28-55).

Din actele si  lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele:

Reclamantului i s-a reconstituit dreptul de proprietate anterior în baza Lg. 247/2005, prin hotarârea (...) (f. 108), asupra unei suprafete totale de 2193, 2 ha, teren cu vegetatie forestiera. Reclamantul a fost pus în posesie cu aceasta suprafata de teren, conform procesului verbal (f. 12-13). Ulterior, acesta a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra drumului forestier „(...)”, având în vedere Cf (...) (f. 128), Cf (...)(...) (f. 122-126).

Prin hotarârea (...) (f. 3) (...) a respins cererea reclamantului întrucât drumul mentionat nu se regaseste în întregime în suprafata de teren cu vegetatie forestiera reconstituita în favoarea reclamantului, nefiind incidente disp. art. 31 alin. 3 si 4 din Lg. 1/2000.

Prin expertiza efectuata în cauza (f.  159-166, 214-216, 232) expertul (...) arata ca actualul drum pietruit are aceleasi amplasament cu vechiul drum edificat în anii 1850-1900. În prezent drumul deserveste proprietati private, paduri urbariale, proprietarii caselor de vacanta din zona, el continuând spre judetul (...), iar din el converg mai multe drumuri forestiere de pe versantul stâng si drept al vaii (...).

Între km 5 si 6 este în totalitate pe proprietatea reclamantului (îi strabate padurea) la fel ca si între km 14-15, iar diferenta este amplasata la limita sudica a proprietatii. În totalitate drumul este pozitionat pe malul stâng al vaii (...), iar limitrof cu drumul si peste vale exista edificate  case de vacanta pâna la km 12, traseul drumului având o lungime de 17 km, întreaga vale a (...) fiind o zona turistica.

Acelasi expert a precizat ca la aceasta data drumul are ca „vecini” si proprietari privati de terenuri, constituite ca terenuri intravilane si cu constructii, iar terenuri forestiere private sunt doar de la km 14 în sus ?i pe malul stâng al vaii (...).

Actualul drum se tangentiaza mai putin cu fosta proprietate (...) fiindca în cadrul legilor de fond funciar între drum si limita padurii reconstituite pentru familia (...) s-au reconstituit suprafete de arabil si fânete altor persoane.

Drumul forestier si calea ferata îngusta aveau amplasamente diferite, totusi pe unele portiuni calea ferata si drumul se suprapuneau, iar calea ferata trecea si pe proprietatile oamenilor, din locul denumit Pârâul (...) pâna la ” (...)” , iar în continuare pâna la „(...)” a fost doar pe proprietatea reclamantului.

Potrivit adreselor (f. 29, 245) ale Directiei silvice (...) care se coroboreaza cu raportul de expertiza, drumul trece exclusiv pe proprietatea reclamantului

 Doar în anumite zone, în lungul drumului si în vecinatatea acestuia se gasesc numeroase proprietati particulare, la acest drum graviteaza padurile urbariale: (...),(...) si (...), padurea comunala (...) si fondul forestier proprietatea publica a statului. La acest drum converg drumuri forestiere: Pârâul (...) (2,9 km), Pârâul (...) (1 km), Pârâul (...) (2,8 km), Valea (...) (3,2 km) si (...) (0,9 km) ce deservesc si padurile altor proprietari.

Reclamantul a invocat în sustinerea cererii sale dispozitiile art. 31 din Lg. 1/2000. Potrivit art. 31 alin. 3 din Lg. 1/2000 modific., constructiile de pe terenurile forestiere, inclusiv cele de colectare a torentilor, drumurile forestiere, sediile de cantoane silvice, cabanele de vânatoare, pepinierele, alte amenajari silvice, instalatii sau mijloace fixe, inclusiv cele aflate în curs de executie, amplasate în suprafetele care fac obiectul retrocedarii, trec în proprietatea persoanelor fizice sau juridice carora li s-a reconstituit drepturile de proprietate asupra terenurilor.

Prin decizia Curtii Constitutionale 602/20.05.2008 a fost constatata neconstitutionalitatea art. 31 alin. 3 si 4 din Lg. 1/2000. Potrivit art. 147 din Constitutia României, dispozitiile din legile si Ordonantele în vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, îsi înceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea decizie Curtii Constitutionale, daca în acest interval Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept.

Ca urmare, fata de situatia de fapt aratata, în baza art. 8, 9, 11, 59 din Lg. 18/1991 modific., art. 3, 6, 33 din Lg. 1/2000 modific., art. 5, 6, 8, 9, 11, 13, 39, 79 din Hg. 890/2005, Decizia Curtii Constitutionale 602/ 20.05.2008, art. 147 din Constitutia României, instanta a respins cererea reclamantului ca neîntemeiata.