Sentinta civila

Sentinţă civilă 661 din 20.10.2009


Dosar nr. 1314/239/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU, Judeţul IAŞI 

JUDECĂTORIE

Şedinţa publică din 20 Octombrie 2009

PREŞEDINTE - Luminiţa Varvara

Grefier Liliana Ivănuţă

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 661

La ordine fiind judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamant C. M. şi pe pârât Ţ.F, având ca obiect partaj bunuri comune.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică : lipsă reclamanta reprezentată de avocat Costan, lipsă pârâtul.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, constând în:

Procedura este completă.

Avocat Costan depune la dosarul cauzei chitanţele de plată onorariu avocat si precizează că reclamanta este plecată la muncă şi nu-şi permite din punct de vedere material să achite diferenţa onorariu expert.Nu are obiecţiuni la raportul de expertiză.

 Nemaifiind alte cereri de formulat instanţa acordă cuvântul la dezbateri.

 Avocat Costan solicită admiterea acţiunii, partajarea masei de bunuri si solicită ca imobilul casă să fie atribuit reclamantei cu obligarea acesteia la plata sultei către pârât având în vedere că prin hotărârea de divort cei trei minori au fost încredinţati reclamantei iar imobilul nu este comod partajabil în natură.Bunurile mobile au fost folosite de către pârât si în atare solicită să fie atribuite  acestuia, stabilirea sultei pentru egalizarea valorică ,cu obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

In temeiul art.150 Cod procedură civilă instanţa declară dezbaterile închise şi rămâne în pronunţare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă,constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 12.09.2008 sub nr.1314/239/2008,reclamanta C.M. a chemat în judecată pe pârâtul T.F. solicitând partajarea comunităţii de bunuri dobândite de ei în timpul căsătoriei,cu cheltuieli de judecată.

In motivarea cererii,reclamanta a arătat ca,prin sentinţa civilă nr.1698/7.11.2001 a Judecătoriei Hârlău,s-a dispus desfacerea căsătoriei dintre ea şi pârât,hotărâre definitivă si irevocabilă.

 A precizat reclamanta că bunurile dobândite de ei în timpul căsătoriei sunt:un imobil casă nefinalizat situat în sat si comuna S,jud.I precum si următoarele bunuri mobile:televizor color,aragaz,butelie aragaz,masa TV,doua paturi,recamier si studio,4 scaune,doua oglinzi,trei usi interior,4 covoare,perdele,storuri,2 carpete persane,o plapumă,doua perne puf,2 paturi persane,o traversă persană,toate aceste bunuri fiind în posesia pârâtului de la data despărţirii lor în fapt.

Reclamanta a arătat că solicită atribuirea în natură a imobilului casă deoarece minorii rezultaţi din căsătorie i-au fost încredinţaţi spre creştere si educare iar ea nu poseda un alt spaţiu de locuit,cu obligarea sa la plata sultei către pârât.

Cererea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art.30 Cod familiei,art.673 indice 1 si art.274 Cod procedura civilă.

In dovedirea cererii,legal timbrate,reclamanta a depus înscrisuri:sentinţa civilă nr.1698/2001 a Judecătoriei H.

Deşi legal citat,pârâtul nu a formulat întâmpinare, a solicitat termen pentru a-şi angaja apărător, s-a prezentat în instanţă la termenul din data de 5.05.2009 însă nu a solicitat încuviinţarea si administrarea de probe.

Sub aspectul probatoriului,instanţa a încuviinţat reclamantei probele cu înscrisuri si efectuarea unor expertize în specialitatea construcţii şi preţuitoare de bunuri mobile.

Reclamanta a depus înscrisuri la dosar:certificat de urbanism si autorizaţie de construire-filele 33-34.

S-au depus rapoartele de expertiză preţuitoare de bunuri mobile si construcţii cu privire la care părţile nu au formulat obiecţiuni.

Analizând actele si lucrările dosarului,instanţa reţine că prin sentinţa civilă nr.1698/2001 a Judecătoriei H. s-a dispus desfacerea căsătoriei dintre părţi,sentinţa fiind definitivă si irevocabilă.

In temeiul art.36 Cod familiei si art.673 indice 1 Cod procedura civila,instanţa va hotărî asupra împărţelii bunurilor comune ale soţilor iar în baza art.673 indice 5 Cod procedura civilă,va stabili masa partajabila,cota-parte ce se cuvine fiecărui soţ devălmaş precum si datoriile comune sau proprii sale soţilor.

Din susţinerile reclamantei coroborate cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei şi expertizele efectuate,rezultă că părţile au dobândit în timpul căsătoriei următoarele bunuri: un imobil casă de locuit situat în sat si comuna S.,jud.I. compus din 7 încăperi,fundaţie din piatra,pereţi din chirpici,şarpanta din lemn,învelitoare carton edificat in anul 1998 in valoare de 12.153 lei precum si bunurile mobile descrise in expertiza preţuitoare in valoare totala de 2934 lei.

In ceea ce priveşte imobilul casă de locuit,acesta a fost edificat in anul 1998 conform autorizaţiei de construire nr.24 din 14.08.1998-fila 34 dosar,este compus din 7 încăperi dintre care cele numerotate cu nr.1,2,7,si 6 sunt parţial finisate,celelalte fiind la roşu.

Conform constatărilor expertului constructor,imobilul prezintă uzura fizică prin cedarea si fisurarea pereţilor structurali deoarece clădirea are o fundaţie superficială care a permis tasări inegale prin fenomenul îngheţ-dezgheţ a terenului de sub talpa fundaţiei,astfel încât,în prezent,deşi nefinisat,imobilul necesita lucrări de consolidare si reparaţii capitale.

In acelaşi timp,expertul a concluzionat că imobilul constituie o singură unitate locativă cu funcţionalitate redusă şi nu poate fi partajat în natură.

Aşa cum rezultă din conţinutul expertizei,pârâtul a fost prezent la efectuarea expertizei în construcţii însă nu s-a prezentat în instanţă pentru a-si exprima punctul de vedere cu privire la raportul depus la dosar.

In ceea ce priveşte bunurile mobile,existenta acestora nu a fost contestată de pârât iar conform raportului de expertiza efectuat in cauza,deşi expertul a luat legătura cu pârâtul,acesta nu a fost prezent la efectuarea lucrării astfel încât bunurile au fost evaluate pe baza datelor oferite de reclamanta.

Expertul personal a constatat,prin geamurile locuinţei,că în interior nu se mai află nici un bun dintre cele indicate in cererea de chemare în judecată.

Având în vedere ca nici una dintre părţi nu a formulat obiecţiuni cu privire la lucrările de specialitate depuse de experţi,instanţa le va avea în vedere la stabilirea masei de împărţit si a valorii acesteia.

In ceea ce priveşte cotele de contribuţie a celor doi soţi la dobândirea bunurilor comune,având în vedere ca reclamanta nu a indicat în cuprinsul acţiunii o anumită cotă,instanţa va stabili că foştii soţi au o contribuţie egală.

Având în vedere solicitarea reclamantei de a-i fi atribuit in natura imobilul casă de locuit si faptul că pârâtul,deşi prezent în instanţă la un termen de judecată nu si-a manifestat dorinţa de a-i fi atribuit vreun bun din masa de împărţit,instanţa,având în vedere si criteriile prevăzute de art.673 indice 9 Cod procedura civilă,va atribui acest bun reclamantei.

In motivarea acestei decizii,instanţa are în vedere împrejurarea că cei doi minori rezultaţi din convieţuirea părţilor au fost încredinţaţi reclamantei spre creştere si educare,ca aceasta nu are un alt imobil in proprietate dar si faptul ca imobilul comun,deşi are 7 încăperi doar patru dintre acestea sunt finisate si ca nu poate fi comod partajat în natura deoarece constituie o singură unitate locativă cu funcţionalitate redusă,potrivit concluziilor expertului.

In temeiul art.673 indice 5 alin.2 Cod procedura civila,instanţa va obliga pe reclamanta la plata sultei corespunzătoare către pârât în sumă de 4609,5 lei.

In ceea ce priveşte bunurile mobile,instanţa va avea în vedere constatările expertului şi valoarea de circulaţie a bunurilor,pe care le va atribui in totalitate pârâtului,care a rămas în posesia lor după separaţia în fapt a soţilor.

In temeiul art.274 Cod procedura civila,va obliga pe pârât la plata către reclamantă a sumei de 934,65 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentând 1/2 din cheltuielile avansate de reclamantă: taxa timbru,timbru judiciar,onorarii experti si onorariu avocat.

Va obliga reclamanta la plata sumei de 394 lei in contul expertului Giuşcă Nicolae cu titlu de diferenţa onorariu neachitata,sens in care un exemplar de pe prezenta hotărâre se va comunica expertului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 Admite acţiunea promovată de reclamanta C.M. cu domiciliul în sat Z.,comuna C.,jud.I. în contradictoriu cu pârâtul Ţ.F. cu domiciliul în sat şi comuna S.,jud.I.

 Constată că părţile au dobândit în timpul căsătoriei,în cote de 50% fiecare,următoarele bunuri: un imobil casă de locuit situat în sat şi comuna Scobinţi,jud.Iaşi în valoare de 12.153 lei şi bunuri mobile: televizor color Şnaider diagonala 51 cm.,aragaz cu 3 ochiuri şi cuptor,butelie aragaz,masă-comodă TV,2 paturi,canapea extensibilă,4 taburete capitonate,2 toalete cu oglindă,2 covoare pluşate,3 traverse pluşate,7 ml.perdele nylon,3 storuri geam,2 carpete persane,o plapumă lână,2 perne medii,2 pături pluşate,în valoare de 2934 lei.

Total valoare masă partajabilă-15087 lei.

Dispune sistarea stării de devălmăşie.

Atribuie reclamantei C.M. imobilul casă de locuit situat în sat şi comuna S.,jud.I. în valoare de 12.153 lei.

Atribuie pârâtului bunurile mobile: televizor color Şnaider cu diagonala de 51 cm.,aragaz cu 3 ochiuri şi cuptor,butelie aragaz,masă-comodă TV,2 paturi,canapea extensibila,4 taburete capitonate,2 toalete cu oglindă,2 covoare pluşate,3 traverse pluşate,7 ml.perdele nylon,3 storuri geam,2 carpete persane,o plapumă lână,2 perne medii,2 pături pluşate,în valoare de 2934 lei.

Obligă reclamanta să plătească pârâtului suma de 4609,5 lei cu titlu de sultă.

Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 934,65 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Obligă reclamanta să achite suma de 397 lei în contul expertului Giuşcă Nicolae cu titlu de diferenţă onorariu neachitată,sens în care un exemplar de pe prezenta hotărâre se va comunica expertului.

Rapoartele de expertiză efectuate in cauza,schiţele şi anexele depuse de experţii Mazilu Greta şi Giuşcă Nicolae fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi,20.10.2009.

Preşedinte,Grefier,

VL/DD/5ex

02.11.2009

1

Dosar nr.1314/239/2008

Domenii speta