Sentinta civila

Sentinţă civilă 446 din 04.05.2010


Dosar nr. 341/239/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU, Judeţul IAŞI

JUDECĂTORIE

Şedinţa publică din 04 Mai 2010

PREŞEDINTE - L. V.

Grefier L. I.

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 446

La ordine fiind judecarea cauzei Civil privind pe reclamant SF.  M.  N. şi pe pârât C. J. I., având ca obiect fond funciar plângere la lg 18/91.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică : prezent reprezentantul reclamantei avocat S., lipsă reprezentantul pârâtei prezenţi martorii G. V. şi B. C.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează următoarele: procedura legal îndeplinită.

S-au audiat martorii G. V. şi B. C. sub prestare de jurământ potrivit depoziţiilor ataşate la dosarul cauzei.

Avocat S. învederează instanţei că renunţă la audierea martorului T. V. şi depune la dosarul cauzei înscrisuri, respectiv sentinţa civilă nr.3089 din 1994 a Judecătoriei Paşcani şi un contract de arendă.

Nemaifiind alte cereri de formulat instanţa acordă cuvântul la dezbateri.

Avocat S. învederează instanţei că reclamanta a avut înainte de colectivizare mai multe suprafeţe de teren situate în comuna Cotnari, judeţul Iaşi situate atât în intravilan cît şi în extravilan unde a existat şi o biserică care a fost dărâmată în anul 2006.

In temeiul Legii 18/1991 cât şi a Legii 247/2005 reprezentanţii reclamantei au solicitat C. l. de f.f. C. reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 16 ha teren ce nu a fost afectat de construcţii.Reconstituirea dreptului de proprietate s-a efectuat în etape respectiv 2,50 ha teren cultivat cu vie pentru care s-a emis titlu de proprietate şi 1,50 ha teren prin hotărârea C. J. I. nr.233 din aprilie 2004.Pentru diferenţa de 12 ha C. locală de fond funciar C. în baza dovezilor prezentate de reclamantă respectiv acte vechi de proprietate a întocmit referat cu propunere de validare şi având în vedere că pe vechiul amplasament ce a reprezentat proprietatea reclamantei a fost dat în proprietate altor persoane reprezentanţii comisiei comunale au identificat o suprafaţă de teren disponibil pe raza comunei, ce urma să fie dat în posesie şi în proprietate reclamantei.C. Judeţeană  a validat dreptul de proprietate doar pentru 2 ha teren susţinând că pentru diferenţa de teren revendicată reclamanta nu face dovada dreptului de proprietate.Modul cum C. J. I. şi-a motivat soluţia este de neînţeles atât timp cât la baza cererii de reconstituire a dreptului de proprietate pentru diferenţa de 12 ha teren s-au aflat nu numai declaraţii de martori ci şi acte vechi de proprietate pentru întreaga suprafaţă de 16 ha teren.

Avocat S. învederează instanţei că plângerea este pe deplin dovedită, H. C. J. este nelegală şi netemeinică, solicită admiterea plângerii, desfiinţarea hotărârii  nr.122/2010 C. J. I., să se constate că reclamanta este îndreptăţită la stabilirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 12 ha teren pe raza comunei C., judeţul I., nu solicită cheltuieli de judecată.

In temeiul art.150 Cod procedură civilă instanţa declară dezbaterile închise şi rămâne în pronunţare.

 INSTANŢA

 Deliberând asupra cauzei civile de faţă,constată următoarele:

 Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 4.03.2010 sub nr.341/239/2010,petenta S. M. N. a contestat hotărârea nr.122/2010 emisa de pârâta C. J. I.,solicitând desfiinţarea parţiala a acesteia si stabilirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 12,07 ha teren agricol situate pe raza comunei C.,jud.I,cu cheltuieli de judecată.

 In motivarea plângerii,petenta a arătat că,anterior colectivizării,a avut în proprietate pe raza comunei C. mai multe terenuri situate in intravilan si extravilan,in total 16 ha,pentru care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate la legile fondului funciar.

 Pana in prezent,a precizat petenta,i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafeţele de 2,50 ha teren cu vie,pentru care s-a emis titlul de proprietate nr...../2002 si de 1,50 ha arabil prin hotărârea nr..../2004 a comisiei judetene.

Pentru diferenţa de 12 ha teren agricol,comisia locala a întocmit referat cu propunerea de validare,propunând punerea in posesie pe un alt amplasament deoarece vechiul amplasament a fost atribuit altor persoane.

Comisia judeţeană a validat în parte dreptul de proprietate,numai pentru suprafata de 2 ha ,precizând ca pentru diferenţa de 7,57 ha solicitanta nu face dovada dreptului de proprietate iar declaraţiile martorilor nu sunt concludente si verosimile deoarece petenta nu este recunoscuta de proprietarii vecini pe toate laturile terenului revendicat.

A menţionat petenta că cererea sa de reconstituire se întemeiază pe acte vechi de proprietate pentru întreaga suprafaţa de 16 ha deţinută pe raza comunei C..Până în prezent,a fost pusa în posesie cu suprafaţa de 2,50 ha teren cu vie.

Plângerea nu a fost motivată în drept.

In dovedirea plângerii,petenta a depus înscrisuri:hotărârea atacata,cerere,hotărârea nr.233/2004 emisa de comisia judeţeană,adresa,titlu de proprietate nr....../2002.

Parata C. J. I. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii,arătând ca din suprafaţa totala solicitată la legile fondului funciar de 13,57 ha,pentru suprafaţa de 4 ha teren s-a reconstituit deja dreptul de proprietate iar pentru diferenţa de 7,57 ha nu s-a făcut dovada predării la stat. Petenta a dovedit ca a predat la stat doar suprafaţa de 2 ha teren,conform procesului-verbal nr.4 din 23.03.1949.

Parata a precizat ca reclamanta susţine ca face dovada dreptului de proprietate cu acte de proprietate vechi insa Legea 247/2005,in titlul VI privind modificarea Legii 1/2000 prevede ca titlurile de proprietate obţinute anterior intrării in vigoare a Legii 18/1991si existenta libera a vechilor amplasamente fac dovada absoluta a proprietăţii,ori in cauza de fata,petenta nu a făcut dovada ca vechiul amplasament este liber.

Pârâta a solicitat judecarea cauzei in lipsa conform art.242 Cod procedura civila.

Intâmpinarea nu a fost motivată în drept. 

In dovedirea celor susţinute în întâmpinare,pârâta a depus documentaţia care a stat la baza emiterii hotărârii contestate.

Sub aspectul probatoriului,instanţa a încuviinţat petentei probele cu înscrisuri si testimonială.

Petenta a depus înscrisuri:acte de vindere-cumpărare-filele 67-75,proces-verbal,schiţe,sentinţa civila nr.3098/1994 a Judecătoriei Paşcani,hotărârea nr.361/1995 si contract de arenda.

Au fost audiaţi martorii G. V. si B. C.,declaraţiile acestora fiind consemnate si ataşate dosarului cauzei.

Analizând actele dosarului,instanţa retine ca prin cererea înregistrată la C. L. de fond funciar C.,jud.I. sub nr.33 din 17.08.2005,petenta a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 13,57 ha teren  agricol din care:12,07 ha arabil si 1,5 ha vie,situate pe raza comunei C.,jud.I.,astfel:

-2 ha arabil in sat Z.,in punctual numit "P.",conform actului de vânzare-cumpărare nr.570/1934.

-2,5 ha teren in sat H. in punctual numit "B.",conform actului de vânzare-cumpărare nr.569/1934.

-5 ha livada si 57,28 ari gradina în sat F.,conform actului de vânzare-cumpărare nr.4709/1936.

-2 ha teren arabil in sat C.,conform procesului-verbal nr.4/1949.

-1,5 ha vie in sat F.,conform actului de vânzare-cumpărare nr.529/1931.

Cererea petentei a fost analizată de comisia locala în sedinţa din data de 4.06.2009 iar prin referatul nr.33/2009,s-a constatat ca suprafaţa de 1,5 ha vie a fost validata prin hotararea nr.233/2004 emisa de comisia judeţeană,ca vechiul amplasament este ocupat de alte persoane îndreptăţite,motiv pentru care s-a propus un alt amplasament de aceeaşi valoare economica in tarlaua R.,ce a fost acceptat de reprezentantul legal al petentei,sens in care s-a solicitat emiterea unei hotărâri de validare pentru suprafaţa de 12,07 ha si includerea in anexa 11 din HG 890/2005,conform planurilor parcelare anexate.

Parata C. J. I. a analizat cererea petentei pe care a considerat-o întemeiata în parte,pentru suprafaţa de 2 ha teren situată pe raza comunei C.,jud.I. ce a fost predată la stat in anul 1949.Pentru diferenţa de 7,57 ha,parata a apreciat ca solicitanta nu face dovada dreptului de proprietate motivat de faptul ca declaratiile martorilor nu sunt concludente si verosimile întrucât solicitanta nu este recunoscuta de proprietarii vecini pe toate laturile terenului revendicat.

Impotriva hotararii emise de comisia judeţeană,petenta a formulat aceasta plângere.

Verificând susţinerile petentei,înscrisurile depuse de aceasta precum si cele conţinute în documentaţia depusa de comisia judeţeană,instanţa constata ca petenta a avut in proprietate anterior colectivizării următoarele suprafeţe de teren:

-4 ha teren in sat F. conform actului de vânzare-cumpărare autentic nr.529 din 2.07.1931-fila 67 dosar.

-2,5 ha teren in sat H.,tarlaua 'B." conform actului de vinzare autentic încheiat la data de 6.03.1934-fila 68 dosar.

-2 ha teren in sat Z. in punctul numit "P.",conform actului de vânzare autentic încheiat la data de 6.03.1934-fila 69 dosar.

-57,28 ari gradina in vatra satului F.,conform actului de vânzare-cumpărare nr.4707 din 2.03.1936-fila 70 dosar.

-1 ha livada in vatra satului F.,conform actului de vânzare-cumpărare nr.4708 din 2.03.1936-fila 71 dosar.

-1 ha livada in vatra satului F.,conform actului de vânzare-cumpărare nr.4709 din 2.03.1936-fila 72 dosar.

-1 ha livada situată  in vatra satului F.,conform actului de vânzare-cumpărare nr.4710 din 2.03.1936-fila 73 dosar.

-1 ha livada situată in vatra satului F.,conform actului de vânzare-cumpărare nr.4711 din 2.03.1936-fila 74 dosar.

-1 ha livada situată in vatra satului F.,conform actului de vânzare-cumpărare nr.4712 din 2.03.1936-fila 75 dosar.

-2 ha teren arabil situate in comuna C. care a fost predat la stat in anul 1949,conform procesului-verbal nr.4 din 23.03.1949-fila 76 dosar.

Toate aceste înscrisuri se regăsesc şi în documentaţia care a fost depusă de parata comisia judeţeana.

Totalizând aceste suprafeţe rezultă 16,07 ha teren situate pe raza comunei C.,jud.Iasi.

Din aceasta suprafaţa,petentei i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafeţele de 1,5 ha prin hotărârea nr.233 din 1.04.2004 emisa de comisia judeteana si 2,5 ha prin titlul de proprietate nr.34373/2002,in total-4 ha teren,astfel ca a mai ramas suprafata de 12,07 ha,ce a fost solicitata la Legea 247/2005.

Parata comisia judeţeană a considerat că petenta este îndreptăţită doar la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 2 ha ce a fost predata la stat prin procesul-verbal nr.4/1949,fara a face vorbire despre celelalte suprafeţe de teren pentru care petenta a făcut dovada proprietăţii cu acte autentice de dobândire.

In opinia instanţei,nu erau necesare declaraţiile martorilor deoarece,conform art.6 din Legea 1/2000,proba cu martori se administrează numai dacă nu mai există înscrisuri doveditoare.Ori,în cauza de fata,petenta a depus înscrisuri autentice de dobândire a tuturor terenurilor solicitate. 

In aceste condiţii,instanţa apreciază că petenta a dovedit cu înscrisuri dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 12,07 ha teren situate pe raza comunei Cotnari,jud.Iasi.motiv pentru care va admite plângerea si va anula parţial hotărârea comisiei judeţene nr.122/19.01.2010 si va dispune reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafaţă solicitată.

Din referatul comisiei locale rezulta ca s-a identificat un amplasament liber care a fost acceptat de reprezentantul petentei,astfel încât nu exista nici un impediment în ceea ce priveşte punerea în posesie.

 Va lua act ca petenta nu a solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 Admite plângerea formulată de petenta S. M. N. din comuna V.,jud.N. împotriva hotărârii nr.122/19.01.2010 emisă de pârâta C. J. I. de fond funciar.

 Anulează parţial hotărârea nr.122/2010 a comisiei judeţene.

 Reconstituie petentei dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 12,07 ha teren agricol situate pe raza comunei C.,jud.Iaşi.

 Ia act că petenta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

 Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

 Pronunţată în şedinţă publică azi,4.05.2010.

Preşedinte,Grefier,

VL/DD/4ex

27.05.2010

1

Dosar nr.341/23972010