Revendicare imobiliară

Sentinţă civilă 4 din 14.01.2009


Prin acţiunea civilă promovată pe rolul Judecătoriei Filiaşi  şi înregistrată sub nr.946 din 30.06.2006( număr dosar format nou 158/230/2006), aşa cum a fost precizată la termenul din 06.10.2006, reclamanta C. I. i-a chemat în judecată pe pârâţii C. N. şi M. M. pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa, acestia să fie obligaţi să-i lase în deplină proprietate şi liniştită posesie  suprafaţa de 5000 m.p. teren pe care îl ocupă fără drept.In motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat că este proprietara suprafeţei de 5000 m.p. teren situată în T.125 P.10 asupra căreia mama sa a fost pusă în posesie imediat după revoluţie, deţinând acest teren şi anterior colectivizării, iar în primăvara anului 2006 pârâţii i-au ocupat abuziv terenul , susţinând că le aparţine.Reclamanta a arătat că a muncit terenul în mod continuu, fără a fi tulburată de nimeni de la revoluţie şi până în primăvara anului 2006, iar în titlul de proprietate apar menţionaţi alţi vecini decât aceia pe care ar fi trebuit să-i aibă, ca urmare a unei erori care nu îi aparţine.A precizat că vecinii  terenului său care trebuiau trecuţi în TDP sunt  P. I.la Vest şi I. N. la Est.In dovedirea acţiunii, reclamanta a depus la dosar T.P. nr.3403/30.09.2003, a solicitat încuviinţarea probei testimoniale şi audierea în calitate de martori a numiţilor P. I.şi I.N., precum şi efectuarea unei expertize în specialitatea topografie, în cauză.Pârâţii  nu au depus întâmpinare conform dispoziţiilor art. 118 C.p.civ.In şedinţa publică din 15.09.2006, pârâţii C. N. şi M. M. au fost interogaţi din oficiu de către instanţă, ei declarând că nu ocupă suprafaţa de teren revendicată de către reclamantă şi că folosesc terenurile pentru care li s-a reconstituit dreptul de proprietate. Amândoi au arătat că au în proprietate teren în T.125 şi că pe niciuna dintre laturi nu se învecinează cu reclamantaInstanţa a administrat  proba cu interogatoriul pârâţilor C. N. şi M. M. şi a admis proba cu înscrisuri, proba testimonială şi cu expertiza tehnică topo fiind întocmită în cauză o expertiza tehnică topo de către expert C. V.Prin s.civ. nr. 767/18.10.2007 pronunţată de Judecătoria Filiaşi în dosarul sus menţionat s-a respins acţiunea civilă formulată de reclamanta C. V. I.Impotriva acestei sentinţe civile a formulat recurs C. G. moştenitorul reclamantei, iar prin decizia civilă nr. 600/28.03.2008 pronunţată de Tribunalul Dolj in dosarul nr. 158/230/2006 recursul a fost admis,  sentinţa civilă atacată a fost casată şi cauza trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe.Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de recurs a reţinut că pe parcursul soluţionării dosarului de fond reclamanta a decedat, hotărârea pronunţându-se faţă de o persoană decedată la data pronunţării. În rejudecare, cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Filiaşi sub nr. 158.3/230/2006 la data de 28.05.2008.In şedinţa publică din 02.08.2008, instanţa, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 243 C.pr.civ., a dispus introducerea în cauză în calitate de reclamanţi a moştenitorilor defunctei C. I., respectiv a numiţilor C. V. G. şi D. V., cărora instanţa le-a luat interogatorii cu privire la continuarea acţiunii depusă de reclamanta decedată.Instanţa, in rejudecare a admis şi administrat proba cu înscrisuri, proba testimonială cu declaraţiile martorilor P. I. ,C. P. şi, din oficiu, a emis adresă către Comisia Locală Filiaşi pentru a se depune la dosar copie după tabelul cu numele persoanelor care au fost puse în posesie în T125, tarla în care se află terenul care face obiectul dosarului, precum şi actele care au stat la baza emiterii titlurilor de proprietate pe numele autoarei reclamanţilor, def. C. V. I., şi pe numele pârâţilor C. I. şi M. M., Comisia Locală Filiaşi răspunzând prin adresa nr.24750/09.12.2008 şi înaintând în copii xerox următoarele înscrisuri : Hotărârea nr. 857/25.09.2000, Hotărârea nr. 18F299/06.12.1991, cerere reconstituire drept de proprietate nr.1212/25.02.1998, adeverinţa nr.38/12.01.1998, declaraţie din data de 25.02.1998, cerere reconstituire drept de proprietate nr. 448/15.01.1998, adeverinţa nr.4/13.01.1998, declaraţie C. M. I.din 15.01.1998, cerere privind reconstituirea dreptului de proprietate nr.5018/09.03.1991, anexe de validare.

Analizând actele şi lucrările cauzei, instanţa constată şi reţine următoarele:

Autoarea reclamanţilor, C. V.I. a formulat cerere privind reconstituirea dreptului de proprietate de la autorul C. V. care a figurat  în Registrul Agricol din perioada anilor 1960-1961 cu suprafaţa de  3,20 ha,fiind validată  în anexa 3 ca moştenitoare a acestui autor cu suprafaţa de 2,68 ha din care 5000 mp. în T.125, P.10,fiindu-i emis  în acest sens şi TDP nr. 3403/2003.Pârâtul C. N. este moştenitorul autorului C. I.care a fost validat în anexa 2 a la Legea 1/2000 cu suprafaţa de 1,25 ha,suprafaţă pentru care i s-a emis TDP 4161/2006,iar din această suprafaţă ,suprafaţa de 1,0200 ha a fost validată în T 125, P. 4/3.Pârâtului M.  N. i-a fost reconstituit dreptul de proprietate în nume propriu pentru suprafaţa de 0,68 ha conform Legii 1/2000, din care 5000 mp. în T.125,p.2/6, emiţându-i-se  şi TDP nr. 9260/09.11.2007.Din raportul de expertiză întocmit de expert C. V. şi în schiţa anexă la acesta precum şi din  înscrisurile depuse la dosar de comisia Locală Filiaşi la cererea instanţei  privind punerea în posesie în T.125, rezultă  că atât autoarea reclamanţilor cât şi pârâţii au fost puşi în posesie în T.125 cu suprafeţele  care sunt înscrise fiecare în TDP ca fiind în T.125,dar aceste suprafeţe nu se suprapun ci sunt învecinate.Expertul nu a putut identifica  amplasamentul exact al terenului de 5000 mp.  atribuit autoarei reclamanţilor în T.125 deoarece vecinătăţile din TDP nu corespund cu cele din teren  şi nici cu cele  indicate de reclamanţi în acţiune. Concluzia  certă care  se desprinde  atât din expertiza tehnică topo cât şi din înscrisurile depuse la dosar  privind  reconstituirea dreptului de proprietate şi punerea în posesie a autoarei reclamanţilor şi a pârâţilor este  aceea că toţi au fost puşi în  posesie cu teren în T.125 şi toţi au în TDP teren  înscris în această tarla,dar în parcele diferite.In cadrul acţiunii în revendicare ce-şi află sorgintea în dispoziţiile art. 480 C.civ., reclamantului îi incubă obligativitatea de a face dovada,  conform art. 1069 C.civ., că este titularul dreptului de proprietate  asupra bunului pretins,pe de  o parte, iar pe de altă parte, că pârâtul ocupă abuziv acel bun.

Or, în speţa de faţă, aşa cum am arătat, pârâţii ocupă terenul  pentru care le-a fost  reconstituit dreptul de proprietate şi cu care au fost puşi în posesie de Comisia Locală Filiaşi,deci nu poate fi vorba de o ocupare abuzivă,pârâţii justificând un titlu pentru ocupaţiunea terenului,caz în care deţinerea terenului revendicat de reclamanţi are un caracter legitim.Mai mult, nu este vorba nici despre o suprapunere de terenuri, respectiv despre faptul că atât reclamanţii cât şi pârâţii au fost puşi în posesie cu acelaşi teren deoarece  în T. 125, aşa cum rezultă  din harta cadastrală şi din concluziile  raportului de expertiză există suficient teren  pentru ca atât reclamanţii  cât şi pârâţii să fie puşi în posesie, terenul acestora fiind în parcele distincte.In consecinţă, instanţa va respinge acţiunea formulată de reclamanta C. I. şi continuată de moştenitorii acesteia.

Respinge acţiunea civilă având ca obiect "revendicare imobiliară" formulată de reclamanta C. V. I., decedată, şi continuată de  reclamanţii moştenitori C. G. şi D.V.,  împotriva pârâţilor C. N. şi M. M.

3