Fond funciar

Sentinţă civilă 4532 din 12.08.2008


FOND  FUNCIAR

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 1994/236/2008, reclamantele BD şi BM au chemat în judecată pe pârâţii CI, CC, VF, CJFFGR şi CLFFMB, solicitând instanţei ca prin hotărâre judecătorească să se constate nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr. 48792/1995, în sensul înscrierii în titlu şi a reclamantelor, în calitate de moştenitoare ale defunctei CD, şi să se dispună emiterea unui nou titlu de proprietate pe numele CS, BD şi BM, în calitate de moştenitori ai defunctei CD.

În fapt, reclamantele arată că, la data de 10.01.1995 a fost eliberat titlul de proprietate nr. 48792 pe numele CS, în calitate de moştenitor al defunctei CD, însă, aşa cum rezultă din actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate, şi reclamantele au formulat cerere de reconstituire, fiind îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma autoarei lor.

Astfel, cererea înregistrată la data de 04.03.1991 a fot formulată de CS în nume propriu, dar şi pentru reclamante, cererea având trei semnături, iar pe verso-ul cererii este o adnotare din care rezultă că terenul revendicat va fi luat în lucru de CS, CD şi CM, iar comisia locală a şi procedat la punerea în posesie a reclamantelor cu terenul respectiv.

Reclamantele mai arată că în timpul vieţii lui CS, împreună cu acesta, au muncit pământul fără ca între ei să existe neînţelegeri cu privire la posesia terenului.

În drept, reclamantele au invocat art. 8, 11, 58 din Legea nr. 18/1991.

În dovedire, reclamantele au solicitat probele cu înscrisuri şi interogatoriu.

În drept, pârâţii au invocat dispoziţiile art. 115 şi urm. C.pr.civ.

Pârâţii au solicitat probele cu înscrisuri şi interogatoriu.

Au fost luate interogatorii reclamantelor, pârâţilor persoane fizice şi pârâtei comisia locală.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin titlul de proprietate nr. 48792/10.01.1995, s-a reconstituit titularului CS, în calitate de moştenitor al defunctei CD, dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 2 ha 9400 mp situată pe teritoriul com. MB.

Potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 18/1991, beneficiază de reconstituirea dreptului de proprietate numai persoanele care au făcut cerere individual sau în comun cu ceilalţi moştenitori, ori aceştia au împuternicit pe unul din ei să facă cerere pe seama lor (în acest sens s-a pronunţat şi practica judiciară - C.A. Ploieşti, dec. civ. 1443/1996). Se apreciază că cererea de reconstituire a dreptului de proprietate poate fi formulată prin intermediul unui mandatar, indiferent că este comoştenitor sau o altă persoană, însă, în ceea ce priveşte forma mandatului, acesta trebuie să fie un mandat scris, nu neapărat autentic. Prin excepţie, este posibilă existenţa unui mandat tacit, în cazul în care un comoştenitor a fost avut în vedere la formularea cererii de reconstituire, fără să fi dat un mandat expres, dacă acel comoştenitor a acceptat consecinţele juridice ce decurg din formularea cererii respective.

Potrivit art. 13 al. 3 din Legea 18/1991, în cazul în care sunt mai mulţi moştenitori, titlul de proprietate se emite pe numele tuturor moştenitorilor, urmând ca ei să procedeze potrivit dispoziţiilor dreptului comun.

Reclamantele, prin acţiunea formulată şi astfel cum au răspuns şi la interogatoriu, susţin că cererea a fost formulată de fratele lor CS, însă şi în numele lor, sens în care acesta a semnat de trei ori pe cererea depusă la primărie, reclamantele neştiind carte.

Prin întâmpinarea depus la dosar, pârâţii CI şi VF susţin că toate cele trei semnături de pe cererea de reconstituire a dreptului de proprietate sunt ale autorului lor CS, susţinere care nu se coroborează cu răspunsul lor la interogatoriu, CI declarând că el este cel care a semnat cererea şi a depus-o personal la primărie, iar pârâta VF a declarat la interogatoriu că tatăl ei era bolnav, nu putea să semneze, şi crede că la primărie a depus cerere fratele ei CI.

Martorul audiat în cauză a declarat că a luat în arendă din anul 2000, teren înscris în titlul de proprietate nr. 48792/1995, contractele de arendă fiind încheiat cu soţul şi fiul lui BD, CI fiind cel care i-a arătat titlul de proprietate. Până în anul 2000, pe terenul pe care l-a luat în arendă i-a văzut lucrând pe băieţii lui BI, iar pentru o altă suprafaţă de 0,95 ha din acelaşi titlu, a făcut contract în anul 2002 cu CC.

Din contractele de arendare nr. 19/2000 şi nr. 99/2007, vizate de Primăria MB, rezultă că suprafaţa totală de 1,9 ha înscrisă în titlul de proprietate nr. 48792/1995, a fost dată în arendă.

Conform adresei nr. 800/2008 a Primăriei com. MB, cererea de reconstituire a dreptului de proprietate, care a stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. 48792/1995, a avut anexate copii ale certificatelor de naştere numiţilor CM, CS, CC, şi copie de pe certificatul de deces al defunctei CD.

Faţă de considerentele anterior reţinute, s-a dovedit existenţa mandatului tacit între reclamante şi fratele lor CS, la cererea de reconstituire fiind anexate actele de stare civilă pentru toţi cei trei moştenitori ai defunctei CD, iar reclamantele au acceptat consecinţele juridice ce au decurs din formularea cererii respective, dovadă că au dat terenul în arendă.

Pentru toate aceste considerente expuse, instanţa a admis, a constat nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr. 48792/10.01.1995, în sensul că, alături de CS, se vor trece ca titulare şi BD şi BM, şi a dispus emiterea unui nou titlu de proprietate.