Plângere contravenţionala

Hotărâre 385 din 23.04.2015


1. Tip document:  Hotărâre

2. Număr document: 385

3. Data elaborării documentului 28.04.2015

4. Titlu SENTINŢA CIVILĂ  nr.385/23.04.2015

5. Domeniu asociat: „  plângere contravenţionala

6. Autor: Judecătoria Marghita

7. TEXT

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ….sub nr. de dosar …., petenta T. P., în contradictoriu cu intimatul IPJ B a solicitat instanţei anularea procesului-verbal de contravenţie seria … nr. … din data de …; cu cheltuieli de judecată.

În motivare a arătat că în data de …. circula în centrul oraşului …. cu maşina proprietate personală, având nr. de înmatriculare …, iar la intersecţia străzilor …. şi …a oprit în spatele unei maşini a poliţiei, la o trecere de pietoni, pentru a acorda prioritate de trecere unui pieton. După aproximativ 50 - 100 m de trecerea de pietoni, petenta a depăşit în mod regulamentar maşina poliţiei care se deplasa cu aproximativ 15 km/h, iar la alţi 100 m după terminarea manevrei, a fost oprită şi i s-a încheiat procesul-verbal de contravenţie pentru că a depăşit maşina poliţiei pe trecerea de pietoni.

A precizat petenta că era imposibil să depăşească autoturismul poliţiei pe trecerea de pietoni în condiţiile în care ambele maşini erau oprite pentru a acorda prioritate unui pieton, pentru că autoturismul ei nu putea să aibă un astfel de demaraj. De asemenea a prrecizat că nu se explică de ce nu a solicitat agentul constatator semnarea procesului-verbal de către un martor asistent.

În probaţiune a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi cu martora H. F., anexând în copie procesul-verbal de contravenţie contestat, cartea de identitate a petentei, dovadă înlocuitoare a permisului, cu drept de circulaţie.

 Plângerea nu a fost motivată în drept.

La data de …., petenta a depus un înscris intitulat „completare la plângerea contravenţională” (f. 16), prin care a solicitat ca instanţa să dispună şi restituirea sumei de …lei achitată cu titlu de amendă, ataşând chitanţa de plată a acesteia.

La data de … intimatul a depus prin Serviciul Registratură întâmpinare prin care solicită respingerea plângerii ca neîntemeiată, arătând în esenţă că procesul-verbal de contravenţie a fost întocmit cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege, iar temeinicia celor consemnate rezultă  din procesul-verbal de contravenţie şi din raportul agentului constatator, corespunzând realităţii.

A precizat că petenta a fost sancţionată deoarece pe trecerea de pietoni din intersecţia străzilor … şi …. din …. a depăşit autospeciala poliţiei în care se afla şi agentul constatator care oprise pentru a acorda prioritate unui pieton.

A solicitat respingerea apărării formulate de petentă, deoarece fapta a fost constatată în mod direct de agentul constatator, iar petenta se afla singură în maşină, motiv pentru care declaraţia martorei propuse nu poate fi pertinentă.

În drept au fost invocate dispoziţiile OUG nr. 195/2002, HG 1391/2006, OG nr. 2/2001 şi C.pr.civ.

În baza art. 411 alin. 1 pct. 2 intimatul a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Petenta nu a formulat răspuns la întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria … nr. ….din data de … întocmit de intimat, petenta a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de …. lei, puncte de penalizare şi suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe o perioadă de 30 de zile pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 120 alin. 1 lit. e din RA OUG nr. 195/2002 şi sancţionată de art. 100 alin. 3 lit. e din OUG nr. 195/2002.

În fapt, s-a reţinut că, la data de …, ora 12, petenta a condus în localitatea  …. autoturismul cu nr. de înmatriculare …, iar pe trecerea de pietoni din intersecţia străzilor …şi .. a efectuat depăşirea autospecialei de poliţie care se deplasa în aceeaşi direcţie.

În drept, potrivit art. 100 alin. 3 lit e din OUG nr. 195/2002, „constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile, nerespectarea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a regulilor privind depăşirea”.

Analizând conţinutul procesului-verbal de contravenţie contestat, având în vedere probele administrate în cauză, instanţa constată legalitatea acestuia, procesul-verbal cuprinzând toate menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii, neexistând nici un motiv de nulitate absolută a acestuia.

În ceea ce priveşte susţinerea petentei că nu se explică de ce agentul constatator nu a solicitat semnarea procesului-verbal de către un martor asistent, instanţa subliniază că potrivit art. 19 alin. 1 din OG nr. 2/2001, procesul-verbal de contravenţie se semnează de un martor asistent numai în situaţia în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze. Or în speţă contravenienta a semnat procesul-verbal de contravenţie, prin urmare nu este necesară semnătura unui martor asistent.

În ceea ce priveşte temeinicia procesului verbal, instanţa reţine că,  deşi O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a actului de constatare a contravenţiei, din economia textului art. 34 rezultă că procesul-verbal contravenţional face dovada situaţiei de fapt şi a încadrării în drept până la proba contrară.

Instanţa reţine că procesul verbal de contravenţie este un act juridic administrativ ce se bucură, datorită calităţii de reprezentant al statului a celui ce îl încheie, de o prezumţie de validitate şi temeinicie, prezumţie care este însă relativă şi care poate fi răsturnată prin administrarea probei contrarii.

Totodată, instanţa reţine că prin art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului se introduce o obligaţie în sarcina statelor, respectiv obligaţia ca în procedurile ce poartă asupra unei acuzaţii în materie penală de a reveni sarcina probei organelor statului. Astfel, prin intermediul art. 20 din Constituţie, ce reglementează aplicabilitatea Convenţiei în dreptul intern, se introduce obligaţia statului de a proba prin organele sale, orice acuzaţie în materie penală.

Conform jurisprudenţei Curţii Europeană a Drepturilor Omului în cauza Nicoleta Gheorghe împotriva României s-a arătat faptul că dacă instanţele naţionale, prin hotărâri motivate, analizează motivele de nulitate invocate în speţă şi consideră că acestea nu atrag nulitatea procesului-verbal, în sensul dorit de petent, acest aspect este suficient pentru a nu pune la îndoială echitatea procedurii în cauză sau, mai concret, respectarea dreptului acestuia de a beneficia de prezumţia de nevinovăţie.

Totodată, în decizia Haiducu şi alţii c. României, Curtea a precizat că, prevederile art. 6 par. 2 din Convenţie nu se opun aplicării unui mecanism care ar instaura o prezumţie relativă de conformitate a procesului-verbal cu realitatea, prezumţie fără de care ar fi practic imposibil să sancţionezi încălcările legislaţiei în materia circulaţiei rutiere, intrând în competenţa poliţiei. Ceea ce este important este ca sistemele de drept care aplică aceste prezumţii, de fapt sau de drept, să conţină garanţii care să constituie limite ale aplicării acestor prezumţii, Curţii revenindu-i doar rolul de a verifica respectarea acestor limite, în fiecare caz în parte.

De altfel,  prin decizia nr. 205/2009, pronunţată de Curtea Constituţională referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a disp. art.16, art.17 şi art.19 alin.1 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, s-a arătat că „instanţa competentă să soluţioneze plângerea îndreptată împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este obligată să urmeze anumite reguli procedurale, în virtutea cărora sarcina probei aparţine celui care afirmă ceva în instanţă, iar nu celui care a întocmit procesul-verbal de contravenţie”.

De asemenea, trebuie reţinută şi Decizia nr. 83/08.03.2002 şi Decizia nr. 197/2003 ale Curţii Constituţionale, prin care aceasta a arătat că dispoziţiile OG 2/2001 sunt în deplină concordanţă cu cerinţele art. 6 din Convenţie şi cu jurisprudenţa CEDO. De asemenea, Curtea a arătat că OG 2/2001, respectă atât procedural cât şi din punct de vedere al administrării probatoriului cerinţele art. 6 din Convenţie şi că nu se poate considera că procedura contravenţională ar contraveni principiului din materie penală, in dubio pro reo.

Petenta a reuşit însă să răstoarne prezumţia de care se bucura procesul-verbal de contravenţie contestat sub aspectul temeinicei acestuia, situaţia de fapt reţinută prin acesta necorespunzând realităţii.

Din probele administrate în cauză a reieşit că petenta nu a săvârşit fapta reţinută în sarcina sa prin procesul-verbal de contravenţie contestat, în sensul că manevra de depăşire nu a fost efectuată pe trecerea de pietoni.

Astfel, martora H. F. (f. 35) a declarat că la data săvârşirii presupusei contravenţii s-a aflat cu soţul său în maşină, fiind opriţi la trecerea de pietoni din intersecţia străzilor …şi ….din …. şi că se aflau în a doua maşină din spatele petentei, iar în faţa petentei era o singura maşină, cea a poliţiei, care oprise pentru a acorda prioritate de trecere unui pieton. A precizat că petenta nu a depăşit autospeciala poliţiei pe trecerea de pietoni şi că nici nu avea cum să facă acest lucru, pentru că erau oprite maşinile şi pe celălalt sens de mers pentru a acorda prioritate pietonului.

Faţă de cele expuse anterior, instanţa apreciază că nu există fapta reţinută în sarcina petentei T. P. prin procesul-verbal de contravenţie seria .nr. …încheiat la data de …, întrucât aceasta nu a încălcat prevederile art. 120 alin. 1 lit. e din RA OUG nr. 195/2002, nedepăşind autospeciala poliţiei pe trecerea pentru pietoni.

Prin urmare, constatând că nu există contravenţie în sensul dat acestei noţiuni de art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, în baza art. 34 din aceleaşi act normativ, instanţa va admite plângerea contravenţională, va anula procesul-verbal contestat şi va exonera petenta de plata amenzii aplicate prin acesta. Anularea procesului-verbal de contravenţie face ca toate sancţiunile aplicate prin acesta, principale şi complementare, să devină lipsite de eficienţă. Prin urmare, în cazul de faţă, a rămas lipsită de orice suport şi sancţiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce, precum şi cea a aplicării punctelor de penalizare, care nu mai pot fi puse în executare, motiv pentru care instanţa va dispune şi înlăturarea acesteia. De asemenea, instanţa va dispune restituirea sumei de 195 lei achitată cu titlu de amendă conform chitanţei seria ... nr. ...din data de ....

În ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de ...lei, instanţa, în baza art. 451 alin. 1, art. 452 şi art. 453 C.pr.civ., constatând culpa procesuală a intimatului în ceea ce priveşte prezentul litigiu, îl va obliga pe aceasta la plata către petentă a sumei de …lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxă judiciară de timbru şi onorariu avocat, conform chitanţelor depuse la dosar (f. 8, f. 36 ).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite plângerea contravenţională formulată de  petenta T.P., CNP ., domiciliată în …, str. ….nr. …, bl. …, ap. …, jud. Bihor, în contradictoriu cu  intimatul INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN . cu sediul în . str. .. . nr. . jud. ..

Anulează procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria …nr. … din data de … întocmit de către intimat şi, în consecinţă, exonerează petenta de la plata amenzii contravenţionale şi înlătură sancţiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce, precum şi cea a aplicării punctelor de penalizare, aplicate prin acelaşi act.

Dispune restituirea sumei de ...lei achitată cu titlu de amendă conform chitanţei seria .. nr. 1...din data de ....

Obligă intimatul la plata către petentă a sumei de ... lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxă judiciară de timbru şi onorariu avocat.

Cu apel în 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Marghita.

Pronunţată în şedinţă publică azi, ..

Preşedinte Grefier

.

red. .

dact. .

4 ex./28.04.2015/ 2 ex. pt. comunicare