Plângere împotriva încheierii de cf

Hotărâre 247 din 04.05.2015


1. Tip document:  Hotărâre

2. Număr document: 247

3. Data elaborării documentului 04.05.2015

4. Titlu Sentinţa Civilă nr. 247/04.03.2015

5. Domeniu asociat: plângere împotriva încheierii de CF

6. Autor: Judecătoria Marghita

7. TEXT

Deliberând, constată că la data de … petenta P.I. a formulat plângere împotriva încheierii de carte funciară solicitând instanţei  anularea încheierii de reexaminare nr. …. şi a încheierii de întăbulare nr. …, respingerea cererii nr. … introdusa de F. G., cu consecinţa anulării nr. cadastral nou format, radierea acestuia din CF-ul nou înfiinţat şi sistarea acestuia, cu cheltuieli de judecată pe cale separată.

În motivarea cererii sale petenta arată că în anul 2011, a solicitat întăbularea TP …. şi că această cerere i-a fost respinsă de către OCPI din cauză că nu a întocmit documentaţie cadastrala. Prin Sentinţa Civilă nr. … pronunţată de către Judecătoria .a, OCPI a fost obligată la întăbularea titlului de proprietate, fără formarea unui cadastral, instanţa apreciind că nu este necesar acest lucru în condiţiile în care se află într-o zonă care funcţionează în regim de CF, în această zonă, până la finalizarea măsurătorilor cadastrale, întăbularea urmând a se face în vechile cărţi funciare.

Cu toate acestea, nici până în prezent nu i-a fost intabulat titlul de proprietate în vechile CF-uri. Mai mult, având în vedere că s-a adresat executorului judecătoresc solicitând daune pentru fiecare zi de întârziere, pentru a scăpa de plata acestor despăgubiri, OCPI a găsit o soluţie inedită, de a o întăbula tot pe un cadastral: PFA F. G., topograf a format un nr. cadastral pe seama sa şi a solicitat întabularea acestuia în CF.

Petenta arată că această cerere a fost admisă chipurile în baza hotărârii judecătoreşti şi a dosarului execuţional. Or, sentinţa invocată este în sensul întabulării TP … în vechiul CF fără a fi necesară constituirea unui cadastral.

Petenta arată că cererea a fost admisă în mod nelegal pentru următoarele considerente:

În primul rând F. G., autorul cererii nu este parte interesată, fiind un terţ pe care nu-1 cunoaşte şi care nu are nicio legătură cu petenta sau terenul ei; potrivit art.28 al. 4 din Legea 7/1996 în vigoare la data formulării cererii de întăbulare de către numitul F.G. – „înscrierile în cartea funciară se efectuează la cererea părţilor interesate, cu excepţia cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu”. PFA F. .G. nu este persoană interesată, nejustificând niciun interes cu privire la acest imobil, astfel că o astfel de cerere trebuia în primul rând respinsă pe acest considerent. Este inadmisibil ca un terţ, fără nicio legătură cu terenul său să formeze un nr. cadastral pe parcela sa, scoţând-o în acest fel şi din indiviziune, fără acordul celorlalţi coproprietari şi fără acordul său şi să o şi întăbuleze în CF.

În al doilea rând, prima înscriere în sistemul încadrat de cadastru se realizează, potrivit art. 78 din Regulament, la cerere sau din oficiu. Din oficiu nu se putea realiza înscrierea, deoarece, potrivit art. 336 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară „Înscrierea imobilelor in cartea funciară se face din oficiu, după finalizarea lucrărilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral, soluţionarea cererilor de rectificare si a contestaţiilor si respectiv după închiderea procedurii de verificare si emitere a procesului verbal de recepţie a documentelor finale ale cadastrului.”

Petenta arata ca în această zonă nici măcar nu au început măsurătorile cadastrale, din oficiu, despre finalizarea lor neputând fi vorba.

La cerere nu se putea realiza întrucât cererea nu a fost formulată de  proprietar sau de altă parte care să justifice un minim de interes. Oricum, chiar dacă s-ar fi formulat de către o parte care să fi justificat vreun interes, cererea trebuia respinsă, având în vedere că prin hotărârea judecătorească se specifică în mod expres că "Prin urmare, documentaţie cadastrala nu este necesara în cazul în care întăbularea dreptului de proprietate nu este condiţionata de întocmirea documentaţiei cadastrale in cazul in care imobilul este înscris în CF. "

Petenta arata ca în aceeaşi hotărâre instanţa a apreciat că documentaţia cadastrala nu este necesară deoarece potrivit prevederilor art. 58 din Legea 7/1996, înscrierile privitoare la imobile, înscrise în cărţile funciare, sau după caz, in cărţile de publicitate funciara, vor continua să fie făcute în aceste cărţi. De asemenea instanţa subliniază faptul că obligarea petentei la deschiderea unor cărţi funciare  ar face să funcţioneze in paralel două sisteme. Mai mult, tocmai acesta a fost scopul acţiunii introduse de obligare a OCPI la intabularea TP in vechiul CF pentru că aceste cadastrale formate la cerere, pe lângă faptul că creează două sisteme paralele, ajungându-se să fie doi proprietari pe acelaşi teren, nici măcar nu sunt definitive, pentru că in momentul in care se vor face măsurătorile de către stat, la nivel de sector, respectiv dintr-un capăt intr-altul, cu siguranţă vor apărea diferenţe faţă de cadastralele formate individual si după bunul plac al solicitanţilor si experţilor topografi, ceea ce creează un caracter nedefinitiv nr. cadastral constituit la cerere. Astfel petenta nu are niciun interes să-i transfere proprietatea dintr-un sistem sigur si definitiv întrunul nesigur şi nedefinitiv.

În al treilea rând, petenta arata ca întăbularea titlului pe nr. cad, atâta timp cât instanţa a obligat OCPI-ul la întăbulare fără constituirea unui nr. cadastral este o sfidare a instanţelor judecătoreşti şi o încălcare flagranta şi majoră a unei hotărâri judecătoreşti.

 Petenta mai arată că lipseşte procesul verbal de vecinătate, făcându-se practic, prin constituirea cadastralului o ieşire din indiviziune fără acordul nici unuia dintre coproprietari.

În probaţiune s-au depus la dosar, în copie, Încheierea nr. …., sentinţa civilă nr. …, încheierea de respingere nr. …., încheierea nr. .., CF Chişlaz, cererea de reexaminare, încheierea de reexaminare nr. …., proces verbal încheiat de SEJ B. la data de ., TP nr. ….

Cu adresa nr. din . Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor a comunicat instanţei că nu are atribuţii în a efectua corespondenţa dintre harta scara 1:10000 şi harta scara 1:2880, această operaţiune poate fi efectuată de către o persoană fizică sau juridică autorizată sau de către experţii tehnici judiciari, că hărţile la scara 1:2880 sunt întocmite în Sistemul de proiecţie tangent secant Budapesta iar cele la scara 1:10000 sunt întocmite în Sistemul de proiecţie Stereografic 1970, iar aducerea acestora în acelaşi sistem necesită operaţiuni de transcalcul. Precizează că planul la scara 1:10000 nu are corespondent în cartea funciară deschisă în baza Decretului lege nr. 115/1938.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară …mai arată că, comisiile locale de fond funciar din judeţul Bihor au efectuat punerile în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate pe baza hărţilor la scara 1:2880, 1:5000 şi 1:10000, în cazul ultimelor două nu necesită efectuarea unei corespondenţe între acestea şi harta la scara 1:2880 iar înscrierea în cartea funciară a titlurilor de proprietate se efectuează în baza Ordinului Directorului general al ANPCI nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară şi a legii nr. 7/1996 republicată, legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare.

La data de .. petenta a comunicat instanţei tabelul cu proprietarii asupra nr. topo. . CF .., CF … şi plan de amplasament şi delimitare a imobilului.

La termenul de judecata din data de …, reprezentanta petentei a depus la dosarul cauzei adresa nr. .din …. emisă de Comuna …

La data de . petenta P.I.a depus la dosar concluzii scrise.

La solicitarea instantei, OCPI …a comunicat copia dosarului nr. …

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin titlul de proprietate nr. …. s-a reconstituit în favoarea numiţilor K.A., R. M., R. V. si R.V.e, dreptul de proprietate asupra cotei de … mp din parcela …. …. identificată la scara 1:10.000.

Cererea petentei de intabulare in Cartea Funciara a titlului de proprietate nr. … a fost respinsa de OCPI ….pe motiv ca nu a fost anexata documentatia cadastrala, iar împotriva încheierii de respingere petenta a formulat plângere ce a facut obiectul dosarului nr. …. al Judecatoriei … Prin Sentinţa civilă nr. ., pronunţată în dosarul mentionat, a fost admisă plângerea şi s-a dispus întabularea dreptului de proprietate în baza titlului de proprietate nr. …., cu titlu de reconstituire (filele 7 – 8).

Petenta a solicitat executarea silită a hotărârii judecătoreşti, fiind deschis dosarul execuţional nr. . al SEJ B.n. În cadrul acestui dosar execuţional, OCPI Bihor a fost somată să întabuleze dreptul de proprietate în baza titlului de proprietate nr. …., conform titlului executoriu Sentinţa civilă nr. …. a Judecătoriei ..fila 15).

În vederea punerii in executare a hotărârii, OCPI a apelat la serviciile inginerului topograf F.G. care a întocmit documentaţia cadastrală a imobilului, iar în urma cererii înregistrate cu nr. . la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară . a fost întabulat dreptul de proprietate cu privire la suprafata de  mp din parcela nr. ….. …., în baza titlului de proprietate nr. …., asupra imobilului cu nr. cadastral …. înscris în CF …..

Instanţa constată că plângerea petentei împotriva încheierii de înscriere în cartea funciară este neîntemeiată pentru motivele ce vor fi arătate.

Potrivit art. 79 alin. 6 din Ordinul nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară „în cazul în care titlurile de proprietate s-au emis pe baza planurilor parcelare care corespund vechilor hărţi topografice, cu menţionarea numerelor topografice ale parcelelor, înscrierile continuă să fie efectuate în vechile cărţi funciare. În această situaţie, până la finalizarea lucrărilor de cadastru, se înscrie doar dreptul de proprietate, fără reprezentarea grafică a acestuia. În situaţia în care după verificările efectuate de oficiul teritorial, având la bază planul de carte funciară şi ortofotoplanul, se constată diferenţe, titlul de proprietate va fi înscris în cartea funciară în baza unei documentaţii de primă înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.”

Parcelele identificate la scara 1:10.000 – cum este si cazul parcelei nr. 1391/2 - nu au carte funciară deschisă, astfel că întabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate se poate face pe baza unei documentatii cadastrale.

Pentru  imobilele  care  nu  sunt  înscrise  in  cartea funciara,  la prima inscriere se vor deschide cărţi funciare pe baza documentatiei prin care se  atribuie  numar cadastral si  a inscrisului doveditor al actului de  constituire  al dreptului real. Deci,  primul  pas  către  înscrierea  in  Cartea Funciara  îl reprezintă întocmirea documentaţiei cadastrale,  iar  această  documentatie, daca indeplineşte toate  conditiile legale,  va  trebui  receptionată  de către OCPI.

Pe de altă parte, este adevărat că în sentinţa civilă nr. … s-a menţionat că documentaţia cadastrala nu este necesară, deoarece potrivit prevederilor art. 58 din Legea 7/1996 (în forma în vigoare la data pronunţării hotărârii), înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cărţile funciare vor continua să fie făcute în aceste cărţi.

Instanţa constată însă că din dispozitivul sentintei civile nr. …, nu rezultă care este Cartea funciară deschisă în baza Decretului lege nr. 115/1938 în care ar urma sa fie inscrisa parcela cu nr. … si care este numarul topografic corespunzator acesteia, de vreme ce titlul de proprietate a fost eliberat la scara 1:10.000.

Deşi petenta s-a adresat executorului judecatoresc în vederea punerii in executare silita a sentintei civile nr. ., aceasta a solicitat doar cu ocazia formularii prezentei plângeri efectuarea unei expertize topografice extrajudiciare în vederea determinării numerelor topografice corespunzatoare parcelei ….

Potrivit art. 890 alin. 1 NCC, ca regula, data producerii efectelor înscrierilor in cartea funciara este stabilită prin raportare la data înregistrării cererilor de inscriere la autoritatea de cadastru competenta, însoţită de toate documentele justificative. De asemenea în cazul formulării unei plângeri împotriva încheierii de carte funciara, „înscrierea facută în temeiul acestei hotarari judecatoresti isi produce efectele de la inregistrarea cererii de inscriere la biroul teritorial.” (art. 31 alin. 7 din Legea nr. 7/1996).

Asadar în procedura plângerii împotriva încheierii de Carte Funciară instanta  verifică doar înscrisurile existente si prezentate la data formulării cererii de inscriere. Nu este admisibilă administrarea altor probe în afara inscrisurilor existente in dosarul format la autoritatea de cadastru şi care au însotit cererea de inscriere. Cu atat mai mult nu pot fi acceptate inscrisuri întocmite ulterior datei de soluţionare a cererii de înscriere de catre registratorul de carte funciara.

În consecinţă, de vreme ce nici în prezent imobilul care se solicită a fi întabulat în vechea cartea funciara nu este identificat topografic, este cert ca întabularea nu putea fi realizata decât pe baza unei documentaţii cadastrale şi prin înscrierea într-o carte funciară nou deschisă.

Pentru motivele menţionate instanţa va respinge plângerea formulată de petenta ca neîntemeiata.

PENTRU  ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 Respinge plângerea formulată de petenta P.I., CNP …., domiciliată …, str. …nr. . jud. … împotriva Încheierii de reexaminare nr. …., emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară .

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Bihor. Calea de atac se va depune la Judecatoria Marghita.

Pronunţată în şedinţă publică azi, ..

PRESEDINTE,  GREFIER .

Red. jud.

Tehnored. .

3 ex./.

Domenii speta