Plata către reclamantă a unei sume

Sentinţă civilă 743 din 02.04.2015


Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 23.06.2014 sub nr. 2197/260/2014, reclamanta A.de P. A.I. Cuza din C. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâtul C. G., ca prin hotărârea ce o va pronunţa să oblige pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 1237,24 lei reprezentând cheltuieli de întreţinere restante pentru perioada octombrie 2010-aprilie 2014.

În fapt, reclamanta a arătat că pârâtul foloseşte în calitate de proprietar apartamentul situat în C., str. Ghe. D., Bl. 1, jud. B. iar în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 precum şi cu statutul asociaţiei avea obligaţia de a achita taxele de întreţinere în termen de 30 de zile de la data afişării acestora. Deşi a fost somat, pârâtul nu şi-a achitat obligaţiile băneşti aferente perioadei octombrie 2010-aprilie 2014.

În drept, reclamanta a invocat prevederile Legii nr. 230/2007, H.G. nr. 1588/2007, Statutul Asociaţiei de Proprietari A.I. Cuza.

În dovedirea pretenţiilor sale reclamanta a depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Potrivit art. 223 cod procedură civilă, reclamanta a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

Prezenta cerere de chemare în judecată este scutită de taxa judiciară de timbru, potrivit art. 50 alin. 2 din Legea nr. 230/2007.

Pârâtul nu a depus întâmpinare.

La termenul din 20.11.2014, instanţa a încuviinţat pentru reclamantă proba cu înscrisuri, dispunând totodată emiterea unei adrese către reclamantă pentru a depune la dosarul cauzei modalitatea de calcul a debitului în cuantum de 1237,24 lei aferente perioadei octombrie 2010-aprilie 2014.

Prin încheierea din 05.02.2015, instanţa a dispus revenirea cu adresă către reclamantă pentru a preciza ce reprezintă suma de 1237,24 lei solicitată prin cererea de chemare în judecată, din ce se compune aceasta şi modalitatea concretă de calcul a acestei sume.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 46 din Legea nr. 230/2007, toţi proprietarii au obligaţia să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari.

Potrivit art. 249 din codul de procedură civilă, cel care face o susţinere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege.

Deşi reclamantei i s-a pus în vedere să arate din ce se compune suma de 1237,24 lei solicitată prin cererea de chemare în judecată precum şi să depună la dosarul cauzei modalitatea de calcul a acestui debit, reclamanta nu s-a conformat dispoziţiei instanţei. Din înscrisurile depuse de reclamantă(fila 50 şi 55 dosar) nu reiese din ce se compune debitul de 1237,24 lei şi nici modalitatea concretă de calcul a acestui debit pe care reclamanta îl solicită de la pârâtul C. G.

Având în vedere aceste considerente, instanţa constată că reclamanta nu a făcut dovada pretenţiilor sale, motiv pentru care va respinge acţiunea formulată în contradictoriu cu pârâtul C. G.

Domenii speta