Succesiune

Sentinţă civilă 9 din 06.08.2014


Prin acţiunea civilă , reclamantul ZM, c, a chemat în judecată pe pârâţii PI şi PA, KC, şi BI, , solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa:

1. să constate că masa succesorală a defunctului NF este compusă din întreg dreptul de proprietate asupra imobilului „teren arabil”, în suprafaţă de 5.300 mp, înscris în Titlul de proprietate nr. XX/XX/17.02.1998 al Com. Ci, , şi să dispună predarea acesteia pe seama pârâtelor KC şi BI, în cote egale, în calitate de fiice ale defunctului;

2. să constate că a intervenit sistarea stării de indiviziune între coproprietarii imobilului teren arabil în suprafaţă de 5.300 mp., , înscris în Titlul de proprietate nr. XX/XX/17.02.1998 al Com. C prin atribuirea acestuia în întregime pe seama numitei KC;

3. să dispună obligarea pârâtei KC, să recunoască dreptul de proprietate în favoarea pârâtului PI, cu titlu drept cumpărare, asupra imobilului având categoria de folosinţă „arabil”, situat din punct de vedere administrativ în extravilanul Comunei Călăraşi jud. Cluj, înscris în Titlul de proprietate nr. XX/XX/17.02.1998 al Com., având suprafaţa de 5.300 mp. şi să încheie cu acesta act apt de întabulare, iar, în caz contrar, să pronunţe o sentinţă care să ţină loc de act autentic;

4. să dispună obligarea pârâţilor PI şi PA, să recunoască pe seama reclamantului dreptul de proprietate dobândit prin cumpărare asupra terenului în suprafaţă de 5.300 mpşi identificat în TP nr. XX/XX/ 17.02.1998 al Com. C, şi să încheie cu reclamantul act apt de întabulare, iar în caz contrar, să pronunţe o sentinţă care să ţină loc de act autentic, cu cheltuieli de judecată în cazul opunerii admiterii acţiunii.

În motivarea, reclamantul a aratat faptul că, la data de 02.05.2009, acesta în calitate de cumpărător, a încheiat cu pârâţii PI şi PA, în calitate de vânzători, un contract de vânzare cumpărare, având ca obiect un imobil teren în suprafaţă de 5.300 mp., amplasat în tarlaua X, parcelaX, pentru preţul de 5.000 ron, preţul vânzării fiind achitat integral în aceeaşi dată.

Descendent al defunctului NF este şi numita BI - născută Nagy, însă între cele două surori moştenitoare BI şi KC a intervenit o înţelegere, în sensul că „terenurile extravilane ale tatălui NFr să revină în favoarea lui KC născută „ N”, numita BI fiind de acord cu trecerea pe numele surorii ei a acestor terenuri.

Aşa fiind, în calitate de cumpărător, reclamantul şi-a îndeplinit obligaţia de plată a preţului şi faţă de dispoziţiile legale mai sus citate se vede îndreptăţit a formula prezenta cerere, în scopul valorificării dreptului său de proprietate.

În drept, reclamantul si-a intemeiat acţiunea s-a întemeiat pe dispoziţiile art. 1143 NCC, art. 1270 din NCC, art. 1279 NCC, art. 555 combinat cu art. 1650 NCC, art. 1672 şi urm. NCC, art. 1685 şi 1686 NCC şi art. 20 din  Legea nr. 7/1996.

Desi legal citati, paratii PI, PA şi BI, nu au depus intampinare si nici nu s-au prezentat in instanta pentru a propune probe si pentru a formula aparari, desi au fost citati cu mentiunea de a se prezenta personal pentru administrarea probei cu interogatoriul.

Pârâta KK, prezenta la termenul de judecata din data de 09.01.2014, a  aratat că a primit cererea de chemare în judecată şi actele anexe şi a confirmat faptul că a vândut terenul moştenit de la tatăl său soţilor PI şi A, şi nu mai are nici o altă pretenţie de la reclamant cu privire la imobilul ce face obiectul prezentului litigiu.

In cauza a fost incuviintata si administrata proba cu inscrisuri si proba cu interogatoriul paratilor.

Analizand materialul probator al cauzei, instanţa reţine ca, potrivit Titlului de proprietate nr. XX/XX/17.02.1998, s-a reconstituit in favoarea defunctului, NF, dreptul de proprietate asupra imobilul teren situat in extravilanul Comunei C, în parcela „Hs”, identificat, având suprafaţa de 5.300 mp.

Defuncta, NFr a decedat la data de 03.06.1997, avand ultimul domiciliu în Sat C.

Moştenitoarele defunctului, in calitate de fiica, sunt paratele KC şi BI, mostenind cota de 1/2-a parte din intreaga masa succesorala, potrivit actelor de stare civila depuse la dosar .

Masa succesorală rămasă după defunctul, NF, se compune din intreg imobilul teren situat in extravilanul Comunei C, în parcela „H”, identificat in Titlul de proprietate nr. XX/XX1/17.02.1998, având suprafaţa de 5.300 mp.

Potrivit declaratiei paratei BI , terenul mai sus identificat a facut obiectul partajului cu parata KC, imobilul revenind acestei din urma parate.

Prin Contractul de vanzare cumparare sub semnatura privata incheiat la data de 10.09.2003, parata KC a instrainat in favoarea paratilor PI si PA, dreptul de proprietate asupra imobilului mai sus identificat, pretul fiind achitat integral la data semnarii contractului.

Prin Contractul de vanzare cumparare sub semnatura privata incheiat la data de 02.05.2009, paratii PI si PA au instrainat in favoarea reclamantului ZM, dreptul de proprietate asupra imobilului mai sus identificat, pretul fiind achitat integral la data semnarii contractului.

Avand in vedere aceste considerente, instanta apreciaza ca cererea de chemare in judecata este intemeiata, astfel incat o va admite, si in consecinta:

În temeiul prevederilor art. 650 C.civ. raportat la art. 669 C.civ., va constata ca masa succesorala rămasă după defunctul NF, decedat la data de 03.06.1997, se compune din intreg imobilul teren situat in extravilanul Comunei C, în parcela „H”, identificat in Titlul de proprietate nr. XX/XX/17.02.1998, , având suprafaţa de 5.300 mp., mostenitori fiind paratele KC şi BI, în calitate de copii, mostenind fiecare cota de 1/2-a parte din intreaga masa succesorală.

 Constatand ca partile s-au invoit asupra modalitatii de partaj, instanta va constata ca parata KC a dobandit dreptul de proprietate asupra intregului imobil teren situat in extravilanul Comunei C în parcela „H”, identificat in Titlul de proprietate nr. XX/XX/17.02.1998, , având suprafaţa de 5.300 mp. cu titlu drept mostenire si partaj.

Contractele sub semnatura privata incheiate între parata KC si paratii PI si PA, pe de-o parte, si intre paratii PI si PA si reclamantul ZM, sunt nule absolut ca şi contracte de vanzare-cumparare, nefiind respectata cerinta formei autentice, in conformitate cu art. 2 alin. 1, art. 14 alin. 1 din Legea nr. 54/1998 si art. 2 alin 1 din titlul X al Legii nr. 247/2005, însa în temeiul principiului conversiunii actului juridic nul intr-un alt act juridic ale carui conditii de valabilitate sunt indeplinite, contractele incheiate între parti produc efecte ca antecontracte de vanzare-cumparare.

Antecontractele de vanzare-cumpărare încheiate între părţi nu sunt în măsură să transfere dreptul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul acestora, ci dau naştere doar unei obligaţii de a face, respectiv de a încheia în viitor contract autentic de vanzare cumpărare.

Instanta retine ca potrivit dispozitiilor art. 1073 C.civ. si art. 5 alin 2 din titlul X al Legii nr. 247/2005, in cazul in care intre parti s-a incheiat un antecontract de vanzare-cumparare, iar una dintre parti refuza ulterior sa incheie contractul de vanzare-cumparare in forma autentica, partea care si-a indeplinit obligatiile are posibilitatea sa solicite instantei indeplnirea exacta a obligatiei, respectiv sa se pronunte o hotarare care sa tina loc de contract.

In speta, instanta constata ca reclamantul si-a indeplinit obligatia de plata a pretului, motiv pentru care urmeaza sa admita si pretentia reclamantului in ceea ce priveste obligarea paratilor la incheierea contractelor autentice de vanzare cumparare.