Contestaţie indemnizaţie şomaj

Sentinţă civilă 2113/2015 din 07.05.2015


R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa Nr. 2113/2015

Şedinţa publică de la 07 Mai 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE:

Asistent  judiciar:

Asistent  judiciar:

Grefier:

Pe rol judecarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul P. V.  împotriva pârâtei AJOFM , având ca obiect contestaţie indemnizaţie şomaj.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică  a răspuns reclamantul personal, lipsă fiind pârâta.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Reclamantul a arătat că nu mai are alte cereri de formulat şi probatorii de administrat în cauză.

Nemaifiind cereri de formulat şi probe de administrat, constatând cercetarea judecătorească încheiată şi cauza în stare de judecată, potrivit art. 392 C.pr.civ., declară deschise dezbaterile asupra fondului şi acordă cuvântul parţilor în ordinea şi în condiţiile prevăzute la art. 216 C.pr.civ.

Reclamantul solicită admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată, fără cheltuieli de judecată.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalul Gorj, sub nr. …. reclamantul P.V. a chemat în judecată pârâta AJOFM, formulând contestaţie împotriva deciziei nr…/… privind respingerea dreptului la venitul de completare.

În motivarea contestaţiei, contestatorul a arătat că a formulat contestaţie împotriva dispoziţiei nr. …/… emisă de pârâta AJOFM privind stabilirea drepturilor de indemnizaţie de şomaj ce i se cuvin conform art. 72 din Legea 76/2002.

În dovedirea acţiunii, a depus la dosarul cauzei dispoziţia nr…/… privind stabilirea/respingerea dreptului de indemnizaţie de şomaj,  contract individual de muncă încheiat şi înregistrat sub nr…./.. în registrul general de evidenţă a salariaţilor, act adiţional nr. .. din …, carte de identitate.

La rândul său, pârâta AFOFM Gorj a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată formulată de către reclamantă.

În apărare, pârâta a arătat că stabilirea, plata şi respingerea dreptului reprezentând prima prevăzută de art. 72 din Legea 76/2002 se face de către agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi ocuparea forţei de muncă, H.G. nr. 174/2002, normele de aplicare a legii asigurărilor pentru şomaj, precum şi Ordinul nr. 85/2002 privind aprobarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, acte normative ce reglementează, în principal, sistemul contributiv al asigurărilor de şomaj.

În această ordine de idei, potrivit art. 72 alin. 1 din Legea 76/2002 "persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1), cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj, potrivit legii, şi care se angajează cu normă întreagă, conform prevederilor legale în vigoare, şi, ca urmare a angajării, le încetează plata indemnizaţiei de şomaj, beneficiază, din momentul angajării până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să primească indemnizaţia de şomaj, de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilită şi, după caz, reactualizată conform legii".

Totodată, articolul 40 din H.G. nr. 174/2002 face precizarea că " drepturile prevăzute la art. 72 din lege se acordă numai dacă persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, unde se află în evidenţă, în termen de maximum 60 de zile de la data încetării dreptului la indemnizaţia de şomaj ca urmare a angajării, următoarele documente: a) cerere conform modelului prevăzut la anexa 10; b) înştiinţare emisă de angajator privind încadrarea in muncă; c)actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie; d) document emis de angajator, din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă.

În concluzie, pentru a putea beneficia de prima de 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 72 din lege trebuie să solicite acordarea acestor drepturi în termen de 60 de zile de la data încetării dreptului la indemnizaţia de şomaj ca urmare a angajării, solicitare care să fie însoţită de documentele prevăzute de art. 40 din HG 174/2002.

A mai arătat pârâta că, în ceea ce priveşte situaţia contestatorului, aceasta, după încetarea dreptului la indemnizaţia de şomaj ca urmare a angajării, nu a efectuat demersurile prevăzute de art. 40 din H.G. nr. 174/2002, şi anume, nu a solicitat, în termenul de 60 de zile de la încetarea indemnizaţiei de şomaj, acordarea drepturilor prevăzute de art. 72 din Lg 76/2002.

Că,  în concret, indemnizaţia de şomaj a încetat la data de 07.07.2014, ca urmare a încadrării în muncă pe perioadă nedeterminată la S.C. E. U. S.R.L., iar solicitarea primei prevăzute de art. 72 din Legea 76/2002, însoţită de documentele necesare acordării acestui drept, a fost efectuată la data de 08.01.2015 iar la data de 22.07.2014 a fost primită prin poştă o solicitare de acordare a drepturilor prevăzute de art. 72 din legea 76/2002, pe numele reclamantului Popescu Vasile însă, această cerere nu a putut fi soluţionată favorabil petentului deoarece, nu a fost depusă personal, nu a fost semnată de către reclamant(a fost semnată cu pentru) şi nici nu a fost însoţită de documentele prevăzute de art. 40 din HG 174/2002.

În consecinţă, în situaţia persoanelor care nu solicită acordarea dreptului prevăzut de art. 72 din Lg. 76/2002 în termen de 60 de zile de la data încetării indemnizaţiei de şomaj, instituţia pârâtă va emite o dispoziţie de respingere a dreptului mai sus menţionat.

Faţă de cele prezentate mai sus solicită instanţei de judecată respingerea contestaţiei formulată de către contestatorul P.V., menţinerea Dispoziţiei nr. ../…, dispoziţie emisă de instituţia pârâtă în mod temeinic şi legal.

În drept, şi-a întemeiat prezenta întâmpinare pe dispoziţiile Codului de Procedură Civilă, Legea nr. 76/2002, H.G. nr. 174/2002, H.G. 377/2002, iar în conformitate cu prev. C.p.c. solicită judecarea cauzei chiar si in lipsa.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine că a fost formulată cerere în termenul legal. De altfel, chiar pârâta recunoaşte prin întâmpinare(f.14) că la data de 22.07.2014 a fost primită prin poştă o solicitare de acordare a drepturilor prevăzute de art. 72 din Legea 76/2002 pe numele reclamantului P.V, că această cerere nu a putut fi soluţionată favorabil  deoarece, nu a fost depusă personal, nu a fost semnată de către reclamant(a fost semnată cu pentru) şi nici nu a fost însoţită de documentele prevăzute de art. 40 din HG 174/2002.

Instanţa apreciază că în prezenta cauză pârâta a stat în pasivitate şi că în situaţia în care existau neclarităţi cu privire la această cerere, pârâta era cea care trebuia să facă solicitări suplimentare cu privire la depunerea actelor necesare, motiv pentru care va fi admisă contestaţia formulată de reclamantul P.V. împotriva pârâtei AJOFM, anulată dispoziţia nr. …/… emisă de AJOFM şi obligată pârâta să plătească reclamantului suma reprezentând venitul de completare conform art. 72 din Legea 76/2002.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestaţia formulată de reclamantul …, domiciliat în ….. împotriva pârâtei AJOFM.

Anulează dispoziţia nr. ../… emisă de AJOFM .

Obligă pârâta să plătească reclamantului suma reprezentând venitul de completare conform art. 72 din Legea 76/2002.

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Gorj.

Pronunţată în şedinţa publică din data de