Plângere contravenţională, Depăşire limită legală de viteză, lipsă acte

Hotărâre 8824 din 22.04.2015


Prin cererea de chemare în judecată formulată pe rolul Judecătoriei Targu Mureş la data de.03.2015 sub nr. /320/2014 petentul MSA a solicitat în contradictoriu cu IPJ Vâlcea anularea procesului-verbal de contravenţie seria CP nr. …. din data de 22.06.2014 ca nelegal şi netemeinic, exonerarea sa de la plata amenzii aplicate şi anularea sancţiunii complementare suspendării dreptului de conducere pe timp de 90 de zile.

La data de 04.07.2014, petentul o formulat completare la cererea de chemare in judecată învederând în esenţă, că procesul-verbal este întocmit fără a se putea înţelege datele privind  numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, precum şi că procesul-verbal atacat este întocmit fără a se specifica locul săvârşirii presupusei contravenţii.

În drept petentul a invocat dispoziţiile OG 2/2001, OUG nr.195/2002, Regulamentul aprobat prin HG nr. 1391/2006, C.pr.civ.,art.6 CEDO, Jurisprudenţa CEDO.

În probaţiune a solicitat emiterea unei adrese către intimată pentru a depune la dosarul cauzei eventuala probă video, certificatul de omologare, buletinul de verificare metrologică a aparatului radar utilizat în acea zi, autorizaţia de operator radar a agentului, precum şi proba testimonială cu 2 martori, ataşând copie proces-verbal de contravenţie, copie buletin de identitate

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru in cuantum  de 20 de lei achitată cu chitanţa 0407100008 din data de 04.07.2014.

Intimatul a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia netimbrării cererii şi excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Tîrgu-Mureş, deoarece fapta a fost săvârşită pe raza de competenţă a Judecătoriei Brezoi, această instanţă fiind  competentă de soluţionare a cauzei, iar pe fond a solicitat respingerea plangerii ca nefondată.

La data de 24.10.2014, petentul a formulat răspuns la întâmpinare prin care  solicitat respingerea excepţiilor invocate.

În temeiul dispoziţiilor art. 223 C.pr.civ. a solicitat judecarea cauzei si in lipsa.

Prin sentinţa civilă nr…/12.01.2015, Judecătoria Targu Mureş a declinat competenţa de soluţionare a cauzei in favoarea Judecătoriei Brezoi.

Cauza a fost înregistrată la această instanţă sub acelaşi nr. …/320/2014, la data de ...03.2015.

În probaţiune instanţa a încuviinţat pentru ambele părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar şi înregistrarea video efectuată de intimată.

Analizând plângerea prin prisma susţinerilor părţilor, a probelor administrate si a dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin procesul-verbal seria CP nr.6933846,  încheiat la data de 22.06.2014, agentul constatator a reţinut că la aceeaşi dată, petentul a condus autoturismul marca …. cu numărul de înmatriculare MS…., pe DN 7 km 219+300 m, pe raza localităţii Tuţuleşti, cu viteza de 109 km/h şi fără a avea asupra sa permisul de conducere, încălcând astfel dispoziţiile art. 121 alin. 1 şi art.147 alin. 1 din Regulamentul de aplicare al O.U.G. nr. 195/2002.

Pentru prima faptă petentul a fost sancţionat cu 9 (nouă) puncte-amendă în cuantum de 765 lei, în temeiul art.121 alin. (1) din Regulamentul de aplicare al O.U.G. nr. 195/2002, raportat la art. 102 alin. (3) lit. e) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, fiind dispusă şi măsura complementară a suspendării exercitării dreptului petentului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

Pentru cea de-a doua faptă (lipsa permisului de conducere) petentul a fost sancţionat cu avertisment.

Instanţa reţine că în conformitate cu dispoziţiile art. 121 alin. (1) din Regulamentul de aplicare al O.U.G. nr. 195/2002 ,,conducătorii de vehicule sunt obligaţi să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă şi pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum şi cea impusă prin mijloacele de semnalizare”, iar potrivit prevederilor art. 102 alin. 3 lit. e  „constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda prevăzuta in clasa a IV-a de sancţiuni si cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte:… e) depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic”.

De asemenea, instanţa reţine şi dispoziţiile art. 98 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 potrivit cărora ,,amenzile contravenţionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor-amendă aplicate”, precum şi pe cele ale alin. (4) al aceluiaşi articol care prevăd că în cadrul clasei a IV-a de sancţiuni se pot aplica de la 9 la 20 puncte-amenda.

În ceea ce priveşte cea de-a doua faptă contravenţională instanţa reţine că potrivit art. 101 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002, „Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice: (…) pct. 18 . nerespectarea obligaţiei conducătorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevăzute la art. 35 alin. (2)”

Vor fi avute în vedere şi dispoziţiile art. 35 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002, conform cărora „participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege”

Totodată, se reţin şi dispoziţiile art.147 alin. 1 din Regulamentul de aplicare al O.U.G. nr. 195/2002, care prevăd că „conducatorul de autovehicul sau tramvai este obligat:1. Sa aiba asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de inmatriculare sau de inregistrare si, dupa caz, atestatul profesional, precum si celelalte documente prevazute de legislaţia în vigoare”.

Potrivit art. 34 din OG 2/2001, instanţa verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate prin acelaşi act.

Din punct de vedere al legalităţii, raportat la motivele de nulitate absolută, instanţa constată că, la întocmirea procesului-verbal de contravenţie contestat, au fost respectate toate dispoziţiile art.16 si 17 din O.G. nr. 2/2001, vizând menţiunile ce în mod obligatoriu trebuie să fie cuprinse în procesul-verbal, cu privire la numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, a faptelor săvârşite, a datei săvârşirii şi semnătura agentului constatator.

Toate motivele de nelegalitate invocate de petent sunt nefondate întrucât agentul constatator a descris faptele contravenţionale reţinută în sarcina sa, împrejurările în care au fost săvârşite, de asemenea, în cuprinsul procesului verbal, este specifiat locul exact unde au fost săvârşite faptele, respectiv pe DN 7 km 219+300 m, pe raza localităţii Tuţuleşti, jud. Vâlcea, s-a menţionat numărul de înmatriculare atât al autovehiculului condus de petent cât şi al autovehiculului pe care era montat aparatul radar, de asemenea s-au menţionat şi datele de identificare ale dipozitivului pe care a fost stocată înregistrarea video cu fapta contravenţională reţinută în sarcina petentului.

În ceea ce priveşte temeinicia procesului-verbal se reţine din înregistrarea video de pe suportul optic (fila nr. 21), coroborate cu raportul agentului constatator (fila nr. 24), care a acţionat cu aparatul radar seria ROM 523 montat pe autoturismul cu nr. de înmatriculare MAI-34725, la data de 22.06.2014, că petentul a circulat la data menţionată cu autoturismul marca …. cu numărul de înmatriculare MS…., pe DN 7 km 219+300 m, pe raza localităţii Tuţuleşti, jud. Vâlcea, cu viteza de 109 km/h, deşi potrivit prevederilor art. 49 alin. (1) din O.U.G nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, limita maximă de viteză în localităţi este de 50 km/oră.

Pentru această faptă i-au fost aplicate petentului, în mod temeinic şi legal, sancţiunea contravenţională constând în 9 (nouă) puncte-amendă, măsura tehnico administrativă a reţinerii permisului de conducere, cat şi măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

Se constată, de asemenea, că aparatul radar utilizat de agentul constatator, era la data constatării contravenţiei verificat din punct de vedere metrologic de către Biroul Român de Metrologie Legală, aşa cum rezultă din buletinul de verificare metrologică nr. 0038485/16.04.2014 (fila nr. 23), din care rezultă că aparatul efectuează inclusiv măsurători şi în regim de deplasare, astfel că nu se poate reţine vreo eroare în ceea ce priveşte măsurătorile efectuate. Aşadar, în condiţiile în care aparatul radar a fost verificat metrologic, asigurând realizarea unor măsurători corecte, este exclus ca înregistrarea efectuată să fie eronată, astfel că nu pot fi primite apărările petentului în această privinţă.

Se va avea în vedere şi că în cuprinsul procesului verbal au fost menţionate datele de identificarea ale aparatului radar utlizat de agentul constatator, respectiv aparatul radar seria ROM 523, montat pe autoturismul cu nr. de înmatriculare MAI-34725.

Se mai reţine că agentul constatator deţinea atestat pentru utilizarea aparatului radar mai sus amintit, conform atestatului depus, în copie, la dosar fila nr. 18.

De asemenea, din înregistrarea video rezultă în mod cert că petentul a fost depistat pe raza localităţii loc. Tuţuleşti din jud. Vâlcea. De altfel faptul că petentul circula pe raza acestei localităţi rezultă şi din coordonatele geografice existente în înregistrarea video, având în vedere că aparatul radar era conectat la un sistem electronic G.P.S. (sistem de poziţionare globală).

În ceea ce priveşte cea de-a doua faptă contravenţională instanţa reţine că petentul nu a adus nicio dovadă din care să rezulte că în realitate ar fi prezentat la controlul agentului constatator permisul de conducere, de altfel nici nu a contestat faptul că nu avea asupra sa acest act la momentul controlului efectuat de agentul constatator.

Se mai reţine că, cu ocazia depistării în trafic şi întocmirii procesului verbal, petentul nu a contestat niciuna dintre cele două contravenţii reţinute în sarcina sa.

În consecinţă, nu se poate aprecia că procesul-verbal de contravenţie este netemeinic doar pe baza unei simple afirmaţii a petentului, în condiţiile în care, pe de o parte, procesul-verbal de contravenţie se bucură cel puţin de o prezumţie de legalitate şi temeincie, fiind întocmit de către un organ al statului împuternicit cu atribuţii în acest sens şi aflat în exerciţiul funcţiunii.

Astfel, deşi petentul a avut posibilitatea de a face dovada contrară celor reţinute în procesul-verbal de contravenţie, acesta nu a solicitat administrarea altor probe în afara înscrisurilor depuse odată cu formularea plângerii, prin urmare, faptele contravenţionale menţionate în procesul-verbal contestat au fost în mod temeinic reţinute în sarcina petentului, iar sancţiunile au fost aplicate în limitele legale minime şi reflectă gradul de pericol social al faptelor contravenţionale săvârşite de petent.

Aşadar, instanţa constată că petentul se face vinovat de săvârşirea contravenţiilor reţinute în sarcina sa, că amenda contravenţională aplicată şi pedeapsa complementară se încadrează în limitele minime legale şi corespund gradului de pericol social al faptelor sale. 

Este adevărat că potrivit art. 7 al. 3 din O.G. nr. 2/2001 instanţa poate înlocui sancţiunea amenzii cu sancţiunea avertismentului, chiar dacă actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede această sancţiune, însă această măsură poate fi dispusă numai dacă anumite circumstanţe de ordin personal sau real demonstrează că fapta concretă este de gravitate redusă.

Cum în cauză nu a fost dovedite asemenea circumstanţe, petentul aflându-se într-o situaţie identică cu a oricărui al contravenient care nu respectă dispoziţiile legale încălcate, nu este oportună înlocuirea sancţiunilor aplicate, cu avertisment, întrucât s-ar încălca principiul legalităţii sancţiunii şi nu s-ar mai realiza scopul urmărit de legiuitor prin incriminarea acestor contravenţii.

Instanţa apreciază că pentru corectarea conduitei petentului este necesară menţinerea sancţiunilor aplicate de reprezentantul intimatei.

În aceste condiţii, se constată că intimatul a făcut dovada temeiniciei procesului-verbal de contravenţie, fiind respectate în totalitate prevederile art. 6 din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului şi, pe cale de consecinţă, văzând şi dispoziţiile art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, plângerea petentului apare ca fiind neîntemeiată şi va fi respinsă, urmând a se menţine procesul-verbal de contravenţie ca legal şi temeinic.

Fără cheltuieli de judecată, nefiind solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca neîntemeiată plângerea contravenţională formulată de petentul MSA, având CNP …., domiciliat în Tg.Mureş, ……, în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN VÂLCEA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 95, judeţul Vâlcea.

Menţine ca legal şi temeinic procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria CP nr.6933846,  încheiat la data de 22.06.2014.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Brezoi.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.04.2015.

Preşedinte,Grefier,

Red.C.C./tehn.M.L.C.

Ex.7/05.06.2015

Domenii speta