Revendicare imobiliara

Sentinţă civilă 599 din 26.03.2015


Dosar nr.  /223/2013

Operator de date cu caracter personal nr.5695

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA  DRĂGĂŞANI - JUDEŢUL VÂLCEA

SENTINŢA CIVILĂ NR:599

Şedinţa publică de la 26.03.2014

Instanţa constituită  din:

PREŞEDINTE: IC

GREFIER: EV

Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe reclamanţii ND şi NM,  şi pe pârâtul RD, având ca obiect revendicare imobiliară.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor.

Procedura  de citare este legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către  grefierul de  şedinţă,  după care:

Mersul dezbaterilor şi susţinerile pe fond ale cauzei au avut loc în şedinţa publică de la data de 17.03.2014, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera  a amânat pronunţarea la data de 20.03.2014 şi apoi pentru data de 26.03.2014, încheieri ce face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA

Asupra cauzei de fata instanta constata urmatoarele:

Prin actiunea civila introdusa la aceasta instanta, înregistrata sub nr. 250/223/2013, la data de 22.01.2013 reclamantii ND di NDau chemat în judecata pe pârâtul RD, solicitând instantei ca prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna obligarea pârâtului sa-i lase în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de teren ocupata abuziv, avand o latime de 0,60 m si o lungime de 59,58 m, sa se stabileasca linia de hotar care delimiteaza proprietatea reclamantilor de cea a pârâtului, sa fie obligat paratul sa demoleze gardul situat pe terenul reclamantilor si de asemenea sa fie obligat la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea actiunii reclamantii au aratat ca prin contractul de vânzare - cumparare autentificat sub nr. 2152/20.12.2010 au cumparat de la numitul Carstea Marian un teren în suprafata de 919 mp, situat in intravilanul mun. Dragasani, str. Caramizari, nr. 31, T 80, P 2134/40 si 2134/41 impreuna cu un imobil casa.

Paratul, de rea credinta a ocupat in anul 2010 o suprafata din terenul mentionat, avand o latime de 0,60 m si o lungime de 59,58 m iar dupa ocuparea suprafetei mentionate a mutat si gardul despartitor, incorporand in curtea sa si suprafata de teren a reclamantilor.

În drept, si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile art.536 Cod civil.

În dovedirea actiunii a depus la dosar contractul de vânzare - cumparare autentificat sub nr. 2152/20.12.2010 si plan de amplasament si delimitare a imobilului.

Pârâtul a formulat întâmpinare, solicitând respingerea actiunii ca neîntemeiata aratand ca nu a ocupat din terenul reclamantilor nicio suprafata si de asemenea a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive aratand ca in anul 2005 a vandut fiicei sale, numita CG, suprafata de teren care se invecineaza cu proprietatea reclamantilor si ca atare nu mai are calitatea de proprietar, in cauza.

Paratul a atasat in copie Sentinta civila nr. 1596/2005 a Judecatoriei Dragasani, certificat de mostenitor nr. 483/1980, certificat de mostenitor nr. 334/1981.

Asupra cauzei de fata instanta retine urmatoarele:

Actiunea in revendicare reprezinta acea actiune reala prin care proprietarul, care a pierdut stapanirea bunului sau, cere restituirea acestui bun de la cel care il detine fara temei juridic.

Instanta retine, potrivit raportului de expertiza intocmit in cauza, ca reclamantii au in proprietate o suprafata de teren de 919 mp, fiind identificata in teren o suprafata de 918 mp, suprafata dobandita prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2152/20.12.2010, la BNPA Pirvu Cristian Virgiliu Nicolae si Pirvu Ioana. Suprafata mentionata este identificata in schita anexa la raport cu contur galber, avand ca vecinatati: N – RD, S – Zamfir Elena si Cercelaru Dumitru, E – Predutoiu Filip, V – str. Caramizari.

De asemenea, in raportul de expertiza este identificat terenul care face obiectul titlului de proprietate nr. 2235/28715 in suprafata de 2955 mp care a apartinut paratului, fiind identificata in teren o suprafata de 2914 mp, cu contur albastru, avand ca vecinatati: N – Zamfir Georgeta, S – Predutoiu Filip si Neaca Daniel si Neaca Roxana, E – rezerva,  V – str. Caramizari.

Instanta constata ca la data de 14.06.2005, prin Sentinta civila nr. 1596 pronuntata de Judecatoria Dragasani in dosarul nr. 1916/2005, a fost admisa actiunea civila formulata de reclamanta Radi Georgiana Ileana in contradictoriu cu paratul RD si s-a constatat ca reclamanta a cumparat de la parat un teren in suprafata de 2955 mp, situat in intravilanul mun. Dragasani, avand ca vecinatati: N – Zamfir Georgeta, S- Cirstea Alexandrina, V – str. Caramizari, E – rezerva si o casa cu trei camere si o sala, situata pe terenul mentionat, hotararea mentionata tinand loc de act autentic de vanzare-cumparare.

Asa cum s-a aratat si in cuprinsul Sentintei civile nr. 1596/14.06.2005  pronuntata de Judecatoria Dragasani in dosarul nr. 1916/2005, suprafata de teren de 2955 mp face obiectul titlul de proprietate nr. 2235/28715. In aceste conditii este evident ca in prezent, suprafata de teren care se invecineaza cu proprietatea reclamantilor nu se mai afla in proprietatea paratului, incepand cu anul 2005.

Instanta retine potrivit raportului de expertiza, ca intre terenul proprietate al reclamantilor, teren care a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2152/20.12.2010 si terenul care a fost proprietatea paratului, obiect al titlului de proprietate nr. 2235/28715 si al Sentintei civile nr. 1596/14.06.2005 nu exista suprapunere, nefiind vorba in cauza de o suprapunere a titlurilor de proprietate ale partilor. Cu toate acestea, instanta retine ca paratul stapaneste in plus fata de titlul de proprietate nr. 2235/28715, o suprafata de 63 mp din care o suprafata de 38 mp, face parte din proprietatea reclamantilor. Suprafata ocupata de parat este identificata in raportul de expertiza, anexa nr. 2, fila 48 dosar, ca fiind S5, hasurata in gri plin si cu linii oblice albastre.

In aceste conditii, instanta retine din raspunsul la interogatoriul administrat in cauza ca paratul locuieste impreuna cu sotia sa si cu fiica acestuia, actuala proprietara a terenului care se invecineaza cu proprietatea reclamantilor, in mun. Dragasani, str. Caramizari, nr. 29. Instanta retine ca in cauza este vorba despre aceeasi suprafata de teren care face obiectul titlului de proprietate nr. 2235/28715 si al Sentintei civile nr. 1596/14.06.2005.

In aceste conditii este evident ca desi nu este proprietar al suprafetei de teren invecinate cu suprafata care se afla in proprietatea reclamantilor, paratul stapaneste fara temei juridic o suprafata de teren care nu se afla in proprietatea sa, respectiv suprafata de teren de 38 mp.

In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive raportat la actiunea in revendicare, instanta apreciaza ca neîntemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului invocata de acesta. Astfel, paratul desi nu este proprietar ocupa fara drept o suprafata de teren care apartine reclamantilor iar din probatorii rezulta ca pârâtul se gospodareste în comun cu actualul proprietar, conform raspunsului la interogatoriul administrat in cauza fata de parat, fila 54 dosar si folosesc de asemenea si terenul.

Fata de cele mentionate mai sus, instanta va admite capatul de cerere privind revendicarea si va obliga pârâtul sa lase reclamantilor în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 38 mp, descrisa mai sus.

In ceea ce priveste exceptia lipsa calitatii procesuale pasive a pârâtului invocata de acesta prin intampinare cu privire la capetele de cerere vizand granituirea si demolarea gardului aflat pe proprietatea reclamantilor, instanta retine urmatoarele:

Conform art. 584 C. Civ. 1865, respectiv art. 560 NCC, granituirea se poate realiza numai între persoane care au calitatea de proprietari ai fondurilor învecinate, motiv pentru care, pentru cererea de granituire, apare ca fiind întemeiata exceptia lipsa calitatii procesuale pasive a pârâtului invocata de acesta cu privire la capatul de actiune privind granituirea.

Aceeasi este situatia si cu privire la obligatia de a face constând în obligarea la demolarea gardului situat pe proprietatea reclamantilor, deoarece gardul împrejmuitor deserveste proprietatea asigurând protectia acesteia si facând parte integranta din proprietate, astfel ca titularul dreptului de proprietate asupra împrejmuirii nu este persoana care a realizat împrejmuirea ci aceea care este titulara dreptului de proprietate al proprietatii împrejmuite, numai acesteia putându-i-se impune obligatii cu privire la gardul împrejmuitor, deoarece lege numai acesteia îi recunoaste drept de dispozitie referitor la împrejmuire.

Din motivele expuse, instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului invocata de acesta numai cu privire la capetele de actiune privind granituirea si obligatia de a face constand in demolarea gardului despartitor.

Vazând si disp. art. 274 C.pr.civ, potrivit carora partea care cade în pretentii, va suporta cheltuielile de judecata, instanta urmeaza sa oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecata proportional cu masura in care a fost admisa actiunea. Pentru cuantumul acestora s-au avut în vedere atât cheltuielile efectuate cu taxa judiciara de timbru cat si onorariul de expert, cheltuieli in cuantum total de 1756 lei. Raportat la faptul ca instanta a admis un singur capat de cerere, din totalul celor 3 capete de cerere care alcatuiesc actiunea, instanta va obliga paratul la plata catre reclamanti a sumei de 585 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Admite în parte actiunea formulata de reclamanţii ND şi NM, domiciliaţi în Drăgăşani, , judeţul Vâlcea,  şi pe pârâtul RD, domiciliat în Drăgăşani, , judeţul Vâlcea, având ca obiect revendicare imobiliară.

Obliga pârâtul sa lase reclamantilor în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 38 mp descrisa în schita la raportul de expertiza, anexa nr. 2, fila 48 dosar, ca fiind S5, hasurata in gri plin si cu linii oblice albastre.

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive privind capetele de cerere vizand granituirea si demolarea gardului aflat pe proprietatea reclamantilor.

Respinge capetele de cerere mentionate ca fiind formulate impotriva unei persoane lipsita de calitate procesuala pasiva.

Obliga pârâtul la plata catre reclamant a sumei de 585 lei cheltuieli de judecata.

Cu drept de în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 26.03.2014.

PREŞEDINTE, GREFIER,

5ex.

Red. I.O.C.

Tehnored: V.E.M.