Grăniţuire, revendicare, revendicare carte funciară

Sentinţă civilă 3 din 15.09.2015


GRĂNIŢUIRE, REVENDICARE, REVENDICARE CARTE FUNCIARĂ

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr…. din 01.08.2013 ,reclamantul … Florian a chemat în judecată pârâta … Maria, solicitând obligarea acesteia la ai lăsa în deplină proprietate şi paşnică posesie suprafaţa de teren situat în intravilanul mun.Buzău jud.Buzău,  …., pe care i-a acaparat-o;stabilirea liniei de hotar între terenurile proprietatea părţilor; rectificarea cărţii funciare a pârâtei potrivit liniei de hotar pe care o va stabili instanţa.

Prin sentinţa civilă nr….,pronunţată la data de 01.04.2015,judecătoria  a admis cererea dedusă judecăţii şi a dispus:

Obligarea pârâtei să lase reclamantului în deplină proprietate şi paşnică posesie suprafaţa de 8,00 mp teren, situată în municipiul Buzău, str…., judeţul Buzău, delimitată prin punctele 3,10,9,8,7,6,5,4,3 din planul de situaţie anexă la raportul de expertiză nr…./2015, întocmit de expert tehnic judiciar NICOARĂ GABRIEL, ce face parte integrantă din prezenta.

A stabilit  linia de hotar dintre terenul proprietatea reclamantului şi cel proprietatea pârâtei pe aliniamentul dat de punctele de contur 3-10, aşa cum rezultă din planul de situaţie anexă la raportul de expertiză nr.119/2015, întocmit de expert tehnic judiciar NICOARĂ GABRIEL.

A dispus rectificarea cărţii funciare a pârâtei … MARIA, conform celor hotărâte prin prezenta sentinţă.

La dosarul cauzei, la fila 16,se află  chitanţa nr…./31.07.2013,în cuantum de 100 lei reprezentând taxa judiciară de timbru;la fila 51 chitanţa nr…./1/26.11.2014,în sumă de 700 lei reprezentând onorariu expert;la fila 86 chitanţa nr…./09.02.2015,în cuantum de 297 lei,reprezentând diferenţă taxă judiciară de timbru iar,la fila 87,este chitanţa nr…./1/09.02.2015,în sumă de 500 lei,reprezentând dif.onorar expert.(în total:1.597 lei).

Deşi, atât prin actele procedurale depuse în dosar(filele 57-58) cât şi prin concluziile orale de la termenul din data de 24.06.2015, s-a menţinut solicitarea obligării pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, din eroare, instanţa a omis să se pronunţe asupra acestora.

Potrivit dispoziţiilor art.444(1) cod de procedură civilă," Dacă prin hotărârea dată instanţa a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotărârii în acelaşi termen în care se poate declara, după caz, apel sau recurs împotriva acelei hotărâri, iar în cazul hotărârilor date în căile extraordinare de atac sau în fond după casarea cu reţinere, în termen de 15 zile de la pronunţare."

Văzând că, solicitarea petentului este întemeiată, instanţa o va admite şi va dispune va admite cererea de completare a dispozitivului sentinţei civile nr…./01.04.2015,în sensul că,va obliga pârâta să plătească reclamantului suma de 747 lei reprezentând cheltuieli de judecată,după compensarea parţială a acestora,în adoptarea soluţiei avându-se în vedere că,cheltuielile grăniţuirii(nu şi cheltuielile de judecată),se fac pe  jumătate.