Suspendare executare silita

Sentinţă civilă 2553 din 12.03.2013


Dosar nr. 9119/288/2012

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU VALCEA

CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr.4246

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2553

Şedinţa publică din data de 12 Martie 2013

Instanţa constituită din:

Preşedinte:

Grefier:

Pe rol fiind judecarea cauzei civile formulate de contestatoarea S.C. TS.R.L., în contradictoriu cu intimata MKB RLIFN S.A., având ca obiect contestaţie la executare – suspendare executare silită.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică lipsesc părţile.

Fără citarea părţilor.

Se expune referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa constată că mersul dezbaterilor şi susţinerile părţilor au fost consemnate prin încheierea de şedinţă din data de 26 februarie 2013, când, având nevoie de timp pentru deliberare, şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise, a amânat pronunţarea pentru data de 05.03.2013, şi pentru, astăzi, 12.03 2013, încheieri care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Deliberând constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Rm. Vâlcea, sub nr. 9119/288/2012, contestatoarea S.C. TS.R.L., a formulat în contradictoriu cu intimata MKB RLIFN S.A. contestaţie la executare silită ce face obiectul dosarului nr. … al B.E.J. D M solicitând anularea popririi înfiinţate asupra conturilor pe care le deţine, inclusiv a titlului executoriu care stă la baza executării. Până la soluţionarea contestaţiei s-a solicitat a se dispune suspendarea executării silite.

În motivarea cererii contestatoarea a arătat că prin somaţia emisă la data de 27.04.2012 de către executorul judecătoresc i s-a pus în vedere ca în termen de o zi să achite creditoarei – intimate suma de 54.201,21 lei, cu titlu de debit decurgând dintr-un contract de leasing şi suma de 5439 lei, cu titlu de cheltuieli de executare. În speţă, precizează contestatoarea, fiind vorba de punerea în executare a u nui titlu executoriu ce nu constă într-o hotărâre judecătorească sunt aplicabile disp. art. 399 pct. 3 Cod proc. civ. ce permite apărări de fond privind titlul executoriu. Potrivit art. 379 pct. 1 Cod proc. civ., nicio urmărire asupra bunurilor mobile şi imobile nu poate avea loc decât pentru o creanţă certă, lichidă şi exigibilă. În speţă, creanţa pusă în executare este stabilită în mod arbitrar, nefiind certă, întrucât nu există un calcul exact al componenţei creanţei. Prin sentinţa civilă nr….., se arată în continuare, prin care s-a desfiinţat prima executare silită a aceluiaşi titlu ca fiind perimată, s-a stabilit, cu putere de lucru judecat, că, pe cale unor apărări de fond, se pot face verificări privind modul de calcul al creanţei. Contestatoarea a arătat şi că titlul executoriu – contract de leasing conţine clauze abuzive ce se impune a fi sancţionate ca atare şi care, pe cale de consecinţă, duc la înlăturarea caracterului de titlu executoriu al contractului. Deşi la capitolul privind obligaţiile părţilor este stipulată şi cauza (în art. 10.1 lit. b) ca obligaţie din partea furnizorului de a respecta dreptul de opţiune al utilizatorului de a achiziţiona produsul – obligaţie nerespectată, sunt inserate clauze abuzive privind obligaţiile utilizatorului în art. 10 lit. l, m, în art. 12, toate aceste clauze fiind nenegociate. Contestatorul a precizat şi că şi-a manifestat dorinţa de a prelua bunul şi de a achita diferenţele datorate, însă în mod abuziv solicitarea i-a fost refuzată, solicitându-i-se să achite suma de 80.000 de lei, în care se includeau sume deja achitate.

Intimata a formulat întâmpinare (filele 27-32) prin care a solicitat respingerea ca nefondată a contestaţiei la executare cu următoarea motivare:

Faţă de cererea de suspendare a executării silite s-a solicitat respingerea acesteia având în vedere că debitoarei – contestatoare i-a fost acordată o perioadă suficientă de timp în vederea aducerii la îndeplinire  de bunăvoie a obligaţiilor ce îi revin, aceasta, cu atât mai mult, cu cât, contractul de leasing ce constituie titlu executoriu a fost reziliat încă din data de 16.11.2010.

Premergător formulării apărării, cu privire la fondul cauzei, au invocat excepţia autorităţii de lucru judecat în ce priveşte caracterul de titlu executoriu al contractului de leasing arătând că prin sentinţa pronunţată de Judecătoria Rm. Vâlcea în dosarul nr. …s-a statuat că acesta constituie titlu executoriu şi excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare arătând că debitoarea – contestatoare înţelege să conteste somaţia emisă la data de 27.04.2012, mult după expirarea termenului legal.

Cu privire la fondul cauzei intimata a arătat că între părţi s-a încheiat contractul de leasing financiar nr. …..având ca obiect un autovehicul marca Toyota Rav 4. Preţul de achiziţie a fost de ….euro fără TVA, perioada contractuală fiind de 49 de luni. Întrucât utilizatorul – contestatoarea în cauză, nu şi-a respectat obligaţia de plată s-a procedat la rezilierea unilaterală a contractului, potrivit art. 12 lit. a din convenţia părţilor. În urma rezilierii contractului, în conformitate cu art. 13 pct. 13.3 şi pct. 13.4, utilizatorul este obligat să achite orice sume restante, să restituie produsul (în condiţiile stipulate în contract) şi să suporte toate cheltuielile efectuate de finanţator pentru recuperarea produsului. Debitoarea – contestatoare nu a înţeles să îndeplinească aceste obligaţii de plată, astfel că s-a trecut la executarea silită a titlului executoriu, fiind formulată cererea de executare silită înregistrată la B.E.J. D M la data de 21.01.2011. Întrucât prima cerere de executare silită s-a perimat s-a declanşat ulterior o nouă procedură de executare silită. La data de 3.03.2011, se arată în continuare, debitoarea a transmis adresa nr. 185 prin care şi-a arătat disponibilitatea de a achita suma de …..lei, recunoscând că nu a putut să efectueze până la acel moment plata. Ulterior, însă, nu a achitat suma. Intimata – creditoare a precizat că suma pusă în executare are caracter cert, fiind recunoscută, de altfel, de către debitoare şi avută în vedere de către instanţa de judecată la pronunţarea încheierii de încuviinţare a executării silite. Referitor la susţinerile privind existenţa clauzelor abuzive a arătat că debitoarea – contestatoare nu se poate prevala de dispoziţiile Legii 193/2000, întrucât la rândul său este comerciant şi nu are calitatea de consumator în sensul legii. Mai mult, susţinerile sunt nefondate şi dat fiind că în mod distinct în contractul de leasing s-a menţionat că părţile au negociat fiecare clauză contractuală şi că nu au depistat clauze abuzive. În final, precizând că potrivit dispoziţiilor legale în vigoare contractul de leasing constituie titlu executoriu intimata a solicitat respingerea ca nefondată a contestaţiei la executare.

La data de 18.09.2012 – filele 50-51, contestatoarea a formulat răspuns la întâmpinare arătând că pe calea contestaţiei la executare a înţeles să conteste valoarea creanţei pretinsă de către intimată şi nu caracterul de titlu executoriu al contractului de leasing, context în car ea solicitat respingerea excepţiei autorităţii de lucru judecat invocată de intimată. În ce priveşte excepţia tardivităţii formulării contestaţiei a solicitat respingerea ca nefondată a acesteia arătând că în speţă sunt incidente disp. art. 401 lit. c pct. 1 ind. 1 Cod proc. civ., potrivit cărora contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se poate face oricând şi nu ale disp. art. 401 lit. a Cod proc. civ. A precizat că nu şi-a însuşit suma pretinsă de către intimată, ci i-a manifestat opţiunea de cumpărare a bunului pentru o anumită sumă pentru a nu fi deposedată de bunul respectiv, însă intimata, cu rea credinţă, a refuzat să îi respecte dreptul de a achiziţiona produsul şi l-a înstrăinat către o terţă persoană pentru o sumă mult mai mică.

La termenul de judecată din data de 18 septembrie 2012 – fila 54, contestatoarea, prin apărător, a precizat că acţiunea formulată are natura juridică a unei contestaţii la titlu însoţită de cererea de suspendare a executării silite, ceea ce se vizează, prin intermediul acesteia, fiind întinderea creanţei.

În acest context, intimata, prin reprezentant, a precizat că nu mai stăruie în excepţia de tardivitate a contestaţiei, instanţa luând act de această manifestare de voinţă prin încheierea de şedinţă.

La acelaşi termen de judecată instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia autorităţii de lucru judecat invocate de intimată, excepţie care a fost soluţionată la data de 25 septembrie 2012 – filele 70-72, fiind respinsă pentru motivele arătate în încheierea de şedinţă a termenului de judecată.

Prin aceeaşi încheiere de şedinţă – nr. 8935/25.09.2012 a fost admisă cererea de suspendare a executării silite formulată de contestatoare fiind suspendată executarea silită până la soluţionarea definitivă a contestaţiei la executare.

În vederea soluţionării cauzei au fost depuse înscrisuri, s-a ataşat dosarul de executare nr. ….al B.I.E.J. DM şi s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice în specialitatea contabilitate având obiectivele stabilite prin încheierea de şedinţă nr……– filele 70-72.

Analizând ansamblul probelor administrate în cauză instanţa reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr. ….la executorul judecătoresc DMl, creditoarea – intimată MKB RLIFN S.A. a solicitat punerea în executare silită a titlului executoriu – contract de leasing financiar nr. …..în vederea recuperării sumei de …..lei de la contestatoarea – debitoare.

Prin încheierea nr……, pronunţată de Judecătoria Rm. Vâlcea în dosarul nr. ….a fost încuviinţată executarea silită a titlului executoriu menţionat, ulterior fiind emisă de executorul judecătoresc adresa de înfiinţare a popririi din ….şi respectiv, somaţia din…..

Precizând cererea formulată contestatoarea a arătat că aceasta reprezintă o contestaţie la titlu prin care, în principal, s-a contestat întinderea creanţei pentru care au fost emise actele de executare.

Potrivit art. 401 pct. 1 ind. 1 Cod proc. civ., se poate  formula oricând înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu, iar potrivit art. 399 pct. 3 în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească se pot invoca în contestaţia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac.

În raport de probele administrate în cauză instanţa constată că, în parte, apărările formulate de contestatoare împotriva titlului executoriu sunt întemeiate. Astfel, deşi susţinerile legate de existenţa clauzelor abuzive sunt lipsite de temei întrucât contestatoarea are calitatea de comerciant nefiind, deci, consumator în sensul Legii nr. 193/2000 (care defineşte consumatorul ca fiind orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii…) şi neavând, în consecinţă, deschisă calea acţiunii în justiţie pentru denunţarea pretinselor clauze abuzive, sunt, însă, întemeiate susţinerile legate de întinderea creanţei.

Expertul desemnat în cauză a concluzionat că în temeiul contractului de leasing ce constituie titlu executoriu contestatoarea datora intimatei la data preluării bunului suma de ….lei, astfel cum a fost aceasta detaliată în cuprinsul raportului de expertiză – fila 93.

Prin urmare, în raport de concluziile expertului instanţa va constata că suma datorată de contestatoarea – debitoare în temeiul contractului de leasing nr. …..este de ….lei. Este de menţionat că deşi în cuprinsul contractului ce constituie titlu executoriu s-a stipulat la art. 13.3 obligaţia utilizatorului -  contestatoarea, în speţă, ca în urma rezilierii contractului şi a restituirii produsului să achite toate ratele de leasing rămase de plată până la finalul contractului, rate care prin reziliere devin scadente şi plătibile imediat, clauza respectivă nu produce efecte juridice fiind contrară dispoziţiilor legale în vigoare. Astfel, potrivit art. 15 din O.G. nr. 51/1997 dacă în contract nu se prevede altfel, în cazul în care locatarul/utilizatorul nu execută obligaţia de plată integrală a ratei de leasing timp de două luni consecutive, calculate de la scadenţa prevăzută în contractul de leasing, locatorul/finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar locatarul/utilizatorul este obligat să restituie bunul şi să plătească toate sumele datorate, până la data restituirii în temeiul contractului de leasing. În acelaşi timp, potrivit art. 969 Cod civil convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante, neputându-se deroga prin convenţii sau acte juridice unilaterale de la legile care interesează ordinea publică. Aşa fiind, se va reţine, deci, că utilizatorul – societatea contestatoare este obligată în temeiul legii, să plătească intimatei sumele datorate până la data restituirii bunului în temeiul contractului de leasing, determinate în cauză de expert ca fiind de …. lei.

Ca o consecinţă a admiterii contestaţiei la titlu şi a constatării întinderii creanţei ca fiind de …..lei urmează să fie anulată executarea silită şi formele de executare realizate în dosarul de executare nr. …al B.E.J. D M până la limita acestei sume, în temeiul art. 379 ind. 1 Cod proc. civ., potrivit căruia în cazul în care s-a desfiinţat titlul executoriu toate actele de executare efectuate în baza acestuia sunt desfiinţate de drept.

Pentru toate aceste motive, instanţa urmează să admită, în parte, contestaţia la titlu şi la executare precizată, dispunând astfel cum se va arăta în continuare.

În temeiul art. 274 Cod proc. civ., intimata va fi obligată să plătească contestatoarei suma de …. lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte contestaţia la titlu şi la executare precizată de contestatoarea S.C. TS.R.L., în contradictoriu cu intimata MKB RLIFN S.A.,.

Constată că suma datorată de contestatoarea - debitoare în temeiul contractului de leasing nr. …..este de ….lei.

Anulează executarea silită şi formele de executare realizate în dosarul de executare nr. ….al B.E.J. DM până la limita sumei de …..lei.

Menţine executarea silită şi formele de executare din dosarul de executare nr. …..al B.E.J. DM pentru suma de …..lei.

Respinge în rest contestaţia la titlu.

Obligă intimata să plătească contestatoarei suma de …. lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12.03.2013.

Preşedinte, 

Grefier,

 

1