Introducerea forţată în cauză, din oficiu a altor persoane.

Decizie 376 din 18.05.2015


Introducerea forţată în cauză, din oficiu a altor persoane. Admisibilitatea apelului promovat împotriva încheierii de respingere a cererii. Instituţia reglementată de art.78,79 NCPC respectiv introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoane, constituie o derogare de la principiul disponibiltăţii părţilor în procesul civil. Aşadar, această instituţie procesuală este diferită de instituţiile intervenţiei voluntare sau forţate reglementate de dispoziţiile art.61-77 NCPC. Or,  numai în aceste din urmă situaţii normele procesual  civile prevăd că încheierile de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenţie, a cererii de chemare în judecată a altei persoane, a cererii de chemare în garanţie sau a cererii de arătare a titularului dreptului pot fi atacate cu apel în termen de 5 zile. O asemenea cale de atac nu a fost instituită şi în cazul instituţiei introducerii forţate în cauză, din oficiu, a altor persoan.

Secţia civilă decizia nr. 376 din 18 mai 2015

Contestatoarea Comisia Judeţeană Galaţi pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a formulat, în contradictoriu cu intimaţii CMC  şi O A, contestaţie la executare împotriva actelor de executare şi a executării silite însăşi.

În motivarea cererii contestatoarea a arătat, în esenţă, că intimatul O A nu s-a folosit de procedura administrativă, prin care trebuia să se adreseze cu o cerere instituţiei în vederea punerii în aplicarea titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 795/08.11.2013 pronunţată de Judecătoria XXXX.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei xxxxxx la data de xxxx.2014 intimatul O A  a solicitat introducerea în cauză a Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură. (ANPA)

În motivarea cererii a arătat că atât contestatoarea cât şi ANPA încearcă să tergiverseze executarea obligaţiei din titlu executoriu şi pentru a evita orice situaţie care ar conduce la imposibilitatea finalizării cauzei solicită instanţei să facă aplicarea art. 78 alin. 1, respectiv art. 22 alin. 3 NCPC.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 78,79 şi art. 532 NCPC.

Prin încheierea de şedinţă din data de XXXXX.2015 pronunţată de Judecătoria xxxxxx a fost respinsă cererea intimatului privind introducerea în cauză în calitate de intervenient forţat a Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, ca inadmisibilă.

Pentru a hotărî astfel, s-a reţinut că din interpretarea dispoziţiilor art. 78 alin. 2 Cod procedură civilă rezultă că şi pârâtul/intimatul poate solicita introducerea în cauză a unui terţ, la propunerea instanţei. Instanţa a reţinut că faţă de  disp. art. II alin. 1 şi 2 din Legea nr. 317/13.10.2009  pentru aprobarea OUG nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura raportate la disp. art. 4 alin. 1 lit. a din Legea nr. 268/28.05.2001, Agenţia Naţională  pentru Pescuit şi Acvacultură Bucureşti se subrogă Agenţiei Domeniului Statului doar în privinţa  drepturilor şi obligaţiilor ce rezultă din contractele pe care Agenţia Domeniilor Statului le are cu agenţii ce deţin în exploatare şi în administrare amenajări piscicole, astfel că Agenţia Naţională  pentru Pescuit şi Acvacultură Bucureşti nu exercită în numele statului prerogativele dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricol aparţinând domeniului privat al statului, această atribuţie este conferită în mod expres Agenţiei Domeniilor Statului.

În baza art. 7 alin. 7 din Legea nr. 268/2001, Agenţia Domeniilor Statului predă terenurile pe bază de protocol către Comisiile Locale, în vederea eliberării titlurilor de proprietate.

Instanţa de fond a apreciat că intimatul O A a solicitat introducerea în cauză a Agenţiei  Naţionale  pentru Pescuit şi Acvacultură Bucureşti, motivat de faptul că în cauză, contestatoarea a invocat imposibilitatea eliberării titlurilor de proprietate, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive, pentru care a fost somată la data de XXXXXX.2014 de BEJ C M C, deoarece aceasta ar ţine numai de realizarea Protocolului de predare-primire a terenului baltă de la Agenţia Naţională  pentru Pescuit şi Acvacultură Bucureşti.

A mai reţinut instanţa că, faţă de dispoziţiile legale menţionate şi raportat la obiectul cauzei – contestaţie la executare se impune respingerea cererii intimatului de introducere în cauză în calitate de intervenient forţat al Agenţiei Naţionale  pentru Pescuit şi Acvacultură Bucureşti, ca inadmisibilă.

Împotriva acestei încheieri de şedinţă au declarat apel intimatul O A şi contestatoarea Comisia judeţeană Galaţi pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor , arătând că aceasta este nelegală.

În motivarea apelului, intimatul O A, a arătat că instanţa s-a pronunţat asupra cererii de introducere în cauză a ANPA fără a o pune în discuţia contradictorie a părţilor, iar fără participarea terţului în proces, punerea în executare a titlului apare ca fiind imposibilă.

În motivarea apelului contestatoarea Comisia judeţeană Galaţi pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a arătat, în esenţă, că potrivit adresei nr. …/… . .. .2015 a Agenţiei Domeniilor Statului, această instituţie nu mai deţine suprafeţe de teren  reprezentând bălţi pe UAT Oancea şi Vlădeşti, ele fiind predate către ANPA.

Apelurile declarate sunt inadmisibile:

Excepţia inadmisibilităţii unei cereri se referă la un gen de acţiune care nu poate fi promovată în justiţie, dreptul pretins încălcat neregăsindu-şi ocrotire în sfera juridicului şi care îl pune pe magistrat în imposibilitate să o analizeze.

Potrivit art. 78 NCPC, care constituie temeiul de drept al cererii formulate de către intimatul O A la data de 10.12.2014 „În cazurile expres prevăzute de lege, precum şi în procedura necontencioasă, judecătorul va dispune din oficiu introducerea în cauză a altor persoane, chiar dacă părţile se împotrivesc.

(2) În materie contencioasă, când raportul juridic dedus judecăţii o impune, judecătorul va pune în discuţia părţilor necesitatea introducerii în cauză a altor persoane. Dacă niciuna dintre părţi nu solicită introducerea în cauză a terţului, iar judecătorul apreciază că pricina nu poate fi soluţionată fără participarea terţului, va respinge cererea, fără a se pronunţa pe fond.

(3) Introducerea în cauză va fi dispusă, prin încheiere, până la terminarea cercetării procesului înaintea primei instanţe.

(4) Când necesitatea introducerii în cauză a altor persoane este constatată cu ocazia deliberării, instanţa va repune cauza pe rol, dispunând citarea părţilor.

(5) Hotărârea prin care cererea a fost respinsă în condiţiile alin. (2) este supusă numai apelului.”

Instituţia reglementată de dispoziţiile legale menţionate, respectiv introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoane, constituie o derogare de la principiul disponibiltăţii părţilor în procesul civil.

Aşadar, această instituţie procesuală este diferită de instituţiile intervenţiei voluntare sau forţate reglementate de dispoziţiile art.61-77 NCPC.

Or, instanţa a reţinut că numai în aceste din urmă situaţii normele procesual  civile prevăd că încheierile de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenţie, a cererii de chemare în judecată a altei persoane, a cererii de chemare în garanţie sau a cererii de arătare a titularului dreptului pot fi atacate cu apel în termen de 5 zile.

O asemenea cale de atac nu a fost instituită şi în cazul instituţiei introducerii forţate în cauză, din oficiu, a altor persoane.

Apelul reglementat de alin. 5 al art. 78 NCPC nu se referă la încheierea de respingere a cererii de introducere forţată în cauză a unei persoane, atunci când iniţiativa aparţine uneia dintre părţi, ci la hotărârea pe care instanţa o pronunţă în ipoteza reglementată de alin. 2 al art. 78 NCPC – atunci când niciuna dintre părţi nu solicită introducerea în cauză a terţului, iar judecătorul apreciază că pricina nu poate fi soluţionată fără participarea terţului, respingând astfel cererea de chemare în judecată, fără a se pronunţa pe fond.

Faţă de toate acestea, instanţa a respins apelul intimatului O A şi apelul contestatoarei Comisia judeţeană Galaţi pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ca fiind inadmisibile.

Domenii speta