Vatamare corporala din culpa

Decizie 39 din 10.02.2011


Dosar nr. 2456/280/2010

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGE?

SEC?IA PENAL?

DECIZIE Nr. 39

?edin?a public? de la 10 Februarie 2011

Completul compus din:

PRE?EDINTE P.L.S.

Judec?tor I.F.

Grefier I.T.

Parchetul de pe lâng? Tribunalul Arge? este reprezentat de procuror

I.I.

S-a luat în examinare, pentru solu?ionare, apelul declarat de inculpatul

S.V.P.V., împotriva sentin?ei penale nr. 1924 din data de 04.10.2010 pronun?at? de

Judec?toria P. în dosarul nr. 2456/280/2010, intimat-parte v?t?mat? fiind D.I.,

intima?i-p?r?i civile S.J.A. ?i  S.C.U.B.A.,  intimat-parte responsabil? civilmente 

SC E.S. S.A...

La apelul nominal f?cut în ?edin public? au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinit?.

S-a f?cut referatul cauzei de c?tre grefierul de ?edin, dup? care:

Dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc la data de 03 Februarie 2011,

când sus?inerile p?r?ilor au fost consemnate în încheierea de ?edin din acea dat?,

care face parte integrant? din prezenta decizie, iar în urma deliber?rii s-a pronun?at

urm?toarea solu?ie.

TRIBUNALUL

Asupra apelului penal de fa ;

Constat? c?,  prin  sentin?a  penal? nr. 1924 din data de 04.10.2010

pronun?at? de Judec?toria Pite?ti, a condamnat  pe inculpatul S.P.V., la pedepsele

de:

- 4 luni închisoare pentru s?v. infr. prev. de art. 184 al. 2 ?i 4 Cp cu aplic.

art. 74 al. 1 lit. a, c Cp, art. 76 al. 1 lit. e Cp.

- 2 luni închisoare pentru s?v. infr. prev. de art. 37 al. 3 rap. la al. 1 din

Legea 319/2006 cu aplic. art. 74 al. 1 lit. a, c Cp, art. 76 al. 1 lit. e Cp.

În temeiul art. 33 lit. b Cp, art. 34 lit. b Cp  a contopit  pedepsele aplicate

inculpatului ?i dispune ca acesta s? execute pedeapsa cea mai grea, de 4 luni

închisoare. 

În temeiul art. 81 Cp  s-a dispus  suspendarea condi?ionat? a execut?rii

pedepsei rezultante, iar în temeiul art. 82 Cp fixeaz? termen de încercare de 2 ani ?i

4 luni.

S-a atras  aten?ia inculpatului asupra disp. art. 83 Cp.

S-a luat  act c? partea v?t?mat? D.I.,  nu s-a constituit parte civil? în cauz?. 

În temeiul art. 14 Cpp, art. 16 Cpp comb. cu art. 346 Cpp, art. 998-999 C.

Civ. ?i art. 313 din Lg. nr. 95/2006  a obligat pe inculpat în solidar cu partea

responsabil? civilmente SC E.S. SA,  s? pl?teasc? p?r?ii civile S.J.U.P., suma de

1563,50 lei cu titlu de cheltuieli de spitalizare, iar p?r?ii civile S.C.U.B.-A., suma de

1983,75 lei cu titlu de cheltuieli de spitalizare.

În temeiul art. 191 al. 1 ?i 3 Cpp  a obligat  pe inculpat în solidar cu partea

responsabil? civilmente s? pl?teasc? 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate

de c?tre stat, dintre care 300 lei în faza de urm?rire penal?.

Pentru a dispune astfel s-a re?inut de prima instan  c?, locuin?a situat? în ...,

este alimentat? cu energie electric? de la re?eaua de joas? tensiune aferent? PTA

Pope?ti 1 prin intermediul unui bran?ament monofazat, re?eaua electric? de

distribu?ie fiind amplasat? pe partea stâng? a str?zii, iar locuin?a de la nr.51 pe

partea dreapt?, pentru traversarea str?zii, bran?amentul trebuind sus?inut cu un

stâlp intermediar amplasat pe domeniul public lâng? gardul locuin?ei.

Întrucât stâlpul din lemn era într-o stare avansat? de degradare, fiind chiar

putrezit pe unele por?iuni ?i exista riscul producerii de accidente provocate prin

c?derea acestuia, C. D. , de?in?torul instala?iei, a dat curs solicit?rii proprietarului

locuin?ei, în sensul înlocuirii stâlpului de bran?ament din lemn cu un stâlp de beton

armat tip SE4.

În acest scop, la data de 29.10.2007, în baza contractului de prest?ri servicii

de mentenan nr.26/30.03.2007, C. D.  a comandat la SISE O. , AISE P.

înlocuirea stâlpului, stâlpul din beton fiind transportat din depozitul AISE P. la

lucrare cu autotractorul cu semiremorc? peridoc cu nr. ..., condus de c?tre martorul

D.I., iar înc?rcarea sa s-a f?cut cu o automacara cu nr. ..., deservit? de macaragiul

B.D., care s-a deplasat la fa?a locului pentru plantarea stâlpului din beton ?i

demolarea stâlpului din lemn.

Pentru execu?ia lucr?rii, C. MT JT P. a emis autoriza?ia de lucru

nr.614/29.10.2007, în care se men?ioneaz? c? stâlpul era rupt.

?eful centrului inginer F.V. împreun? cu ?eful pct. de lucru T.M. a organizat

execu?ia lucr?rii de demolare a stâlpului din lemn ?i plantarea stâlpului din beton,

f?r? utilizarea unui utilaj special pentru dezechiparea stâlpului din lemn sau f?r?

utilizarea unui dispozitiv cu care s? fie ancorat sigur stâlpul din lemn, tehnologia

planificat? constând în amplasarea ?i calarea automacaralei într-o pozi?ie favorabil?

sus?inerii stâlpului din lemn pe timpul demont?rii leg?turilor ?i coborârii lui la sol,

pe stâlpul sus?inut în macara se reazem? scara extensibil? de aluminiu, iar pe scara

sprijinit? pe stâlp trebuia s? urce un electrician pentru a dezechipa  stâlpul.

Înainte de plecarea la lucrare, ?eful pct. de lucru maistrul T.M. împreun? cu

?eful de lucrare S.P. au instruit echipa în leg?tur? cu specificul ?i riscurile lucr?rii,

instruirea fiind consemnat? în procesul verbal din instructaj zilnic la locul de

munc?.

Fiecare dintre cei patru electricieni componen?i ai echipei de lucru dispuneau

de echipament individual de protec?ie compus din salopet?, centur? de siguran,

bocanci cizme de noroi ?i cas?.

Stâlpul din beton a fost înc?rcat cu ajutorul automacaralei în peridoc între

orele 13,00-13,45, opera?iunea respectiv? fiind realizat? cu participarea

electricienilor S.R. ?i D.I. , iar deplasarea peridocului ?i automacaralei de la

depozitul AISE P. la lucrare s-a efectuat între orele 13,45-14,45.

Din dispozi?ia ?i sub supravegherea ?efului de lucrare S.P., electricianul M.G. 

a luat m?surile organizatorice cerute în autoriza?ie de lucru prin scoaterea

siguran?elor  de joas? tensiune din cutia de distribu?ie a postului de transformare ?i

delimitarea zonei de lucru prin montarea scurtcircuitoarelor, sarcin? de munc? fiind

împ?r?ite de c?tre inculpat, care a organizat execu?ia lucr?rii.

Astfel, inculpatul a fixat pe stâlpul din lemn leg?tura de sarcin? ?i l-a echipat

în vederea plant?rii, electricianul M.G.  a s?pat groapa pentru funda?ia stâlpului din

beton, dup? care a încercat s? asigure scara pe care a urcat electricianul D.I. ,

electricianul S.R.  a finalizat s?parea gropii pentru stâlpul SE.4, iar electricianul D.I. 

a sprijinit scara de aluminiu extensibil? pe stâlpul din lemn, a urcat pe scar? ?i a

degajat conductoarele de pe stâlp, pentru asigurarea stâlpului de lemn împotriva

c?derii, inculpatul fixase pe acesta leg?tura de sarcin?, fiind ?inut în cârligul

macaralei.

În jurul orelor 15,00, în timp ce degaja conductoarele de pe stâlp, partea

v?t?mat? s-a dezechilibrat ?i a c?zut de  la o în?l?ime de cca 5 m pe p?mânt, în

gr?dina unui localnic, scara extensibil? care era sprijinit? pe stâlpul din lemn ancorat

în bra?ul macaralei, era ?inut? de la baz? de c?tre electricianul M.G.  .

În momentul c?derii, partea v?t?mat? nu legase centura de siguran de

stâlpul din lemn, de?i inculpatul îi solicitase în mod repetat s? o poarte ?i s? o

foloseasc? în timpul execu?iei opera?iilor de demontare a leg?turilor.

Dup? c?dere, partea v?t?mat? a acuzat dureri la mâna stâng?, la spate ?i în

piept, fiind ajutat de colegi, s-a deplasat personal pân? la autoutilitar? ?i a fost

transportat la S.J.A.  , unde din proprie ini?iativ? a sus?inut c? a c?zut de pe sc?rile

blocului unde locuie?te, diagnosticul ini?ial fiind de politraumatism prin c?dere pe

sc?ri, contuzie bazin, fractur? cominutiv? 1/3 distal? radius stânga, iar la data de

03.11.2007, în urma insisten?elor membrilor familiei sale, a fost transferat la

S.C.B.A. B.  , unde a fost diagnosticat cu mai multe traumatisme ?i fractur? de

antebra? stâng imobilizat?.

Conform deciziei asupra capacitii de munc? nr.2459/23.06.2008 emis? de

Serviciul de Expertiz? Medical? ?i Recuperare a Capacitii de Munc? Arge?, partea

v?t?mat? a fost încadrat? în gradul de invaliditate II ?i s-a pensionat pe motive

medicale.

În urma verific?rilor efectuate de inspectorii de munc? de la ITM Arge? s-a

constatat c? lucrarea specific? de înlocuire a stâlpului din lemn cu cel din beton a

fost defectuoas? întrucât în condi?iile în care în autoriza?ia de lucru era consemnat

c? stâlpul din lemn era rupt, demontarea leg?turilor de pe stâlp trebuia s? se execute

cu ajutorul unui utilaj special ( autoscar? extensibil?, autotelescop, platform? cu bra?

articulat), f?r? a fi necesar? urcarea pe stâlp, iar sus?inerea stâlpului în macara 

asigura men?inerea acestuia în pozi?ie vertical? dup?  dezechipare, nu ?i stabilitatea

necesar? sprijinirii unei sc?ri pentru acces ?i lucru.

Prin urmare au fost înc?lcate disp.art.41 din instruc?iuni proprii E. Serv. De

Securitate ?i S?n?tate în Munc? cod IPSMM-004- activiti de între?inere ?i reparare

a liniilor electrice aeriene, art.3.3.2. din instruc?iunile tehnologice de demontare a

LEA de JT cod 3.2.LJ-I 155-85.

În acest sens, organizatorii lucr?rii, martorii F.V. ?i T.M. nu au asigurat nici

un utilaj special pentru demontarea leg?turilor de pe stâlpul de lemn sau dispozitiv

pentru ancorarea sigur? a stâlpului din lemn, maistrul T.M. nu a atras aten?ia la

instructajul zilnic asupra riscurilor dezechip?rii stâlpului din lemn putred, limitându-

se s? consemneze în procesul verbal de instructaj la cap.II pct.2 Aten?ionare asupra

locurilor periculoase:” urcare pe stâlp”.

Inculpatul, în calitate de ?ef de lucrare, nu a îndeplinit obliga?iile ce-i

reveneau în timpul execu?iei lucr?rii, înc?lcând art.103 (1) din Instruc?iuni proprii E.

Serv de Securitate a Muncii- IPSSM cod 001 care stipuleaz? c? „ în timpul

execut?rii lucr?rii, ?eful de lucrare trebuie s? se afle în permanen în zona de lucru

asigurând controlul activitii forma?iei de lucru, supravegherea membrilor acesteia

sau participarea la lucrarea încredin?at?”.

De asemenea, a înc?lcat ?i art.5 din Instruc?iuni cod IPSMM- 003, care

prevede c? „ lucrul la în?l?ime trebuie s? se desfoare numai sub supravegherea

?efului de lucrare sau alt? persoan? desemnat? special de ?eful de lucrare sau

conduc?torul locului de munc?”.

De?i, este evident c? inculpatul i-a solicitat p?r?ii v?t?mate s? poarte centura

de siguran la momentul urc?rii pe scara extensibil? din aluminiu, nu a mai urm?rit

dac? aceasta s-a asigurat împotriva c?derii de la în?l?ime prin legarea cordonului de

stâlpul din lemn.

?i partea v?t?mat? nu a respectat reglement?rile de securitate a muncii

specifice lucrului la în?l?ime, respectiv art.13 ( 1) din Instruc?iuni cod IPSMM-003

cu privire la lucrul la în?l?ime, care prev?d c? „ în timpul urc?rii, execut?rii lucr?rilor

?i coborârii de la în?l?ime, executantul trebuie s? se asigure permanent împotriva

c?derii ?inând seama de suportul pe care urc? ( stâlp, scar?, schel?, stelaj,

transformator, etc) ?i caracteristicile acestuia, locul de munc? ( consol?, rigl?,

izolator, etc) ?i dotarea existent?.”.

D.I.  a înc?lcat ?i prevederile art.22 din Lg. nr.319/2006, care stipuleaz? c? „

fiecare lucr?tor trebuie s?-?i desfoare activitatea, în conformitate cu preg?tirea ?i

instruirea sa, precum ?i cu instruc?iunile primite din partea angajatorului, astfel încât

s? nu expun? la pericol de accidentare sau îmboln?vire  profesional?, atât propria

persoan? cât ?i alte persoane care pot fi afectate de ac?iunile sau omisiunile sale în

timpul procesului de munc?”.

Împrejur?rile producerii accidentului de munc? sunt expuse în mod detaliat ?i

în cuprinsul procesului verbal de cercetare, încheiat de c?tre SC E. SA- Sucursala O. 

(filele 43-64 dup).

În dosarul de urm?rire penal? este ata?at contractul individual de munc? al

p?r?ii v?t?mate, care îndepline?te func?ia de electrician montare ?i repara?ii linii

electrice aeriene, începând cu data de 09.03.2005 (filele 145-147).

Din depozi?iile martorilor audia?i în cauz?, reiese c? pentru efectuarea lucr?rii

trebuiau utilizate o autoscar?, o platform? auto ridic?toare cu bra? sau un PRB.

În urma accidentului de munc?, partea v?t?mat? D.I. a suferit leziuni

traumatice produse prin lovire cu sau de corp dur, care necesit? circa 120 zile

îngrijiri medicale de la producere ?i nu prezint?  din punct de vedere medico-legal

afec?iuni încadrabile în art. 182 Cp, conform raportului de expertiz? medico-legal?

nr. 105/A7/24.09.2009 întocmit de SML Arge? (filele 215-216 dup).

De asemenea, din cuprinsul adresei nr. 565/A5/10.12.2009 a SML Arge?,

reiese c? leziunile traumatice prezentate de c?tre partea v?t?mat? nu i-au pus via?a

în primejdie (fila 217 dup).

De?i inculpatul i-a instruit pe membrii echipei în leg?tur? cu caracteristicile ?i

riscurile lucr?rii, aspecte  consemnate în autoriza?ia de lucru, acesta nu ?i-a

îndeplinit obliga?iile ce îi reveneau în timpul execut?rii lucr?rii, în sensul afl?rii în

permanen în zona de lucru ?i supravegherii p?r?ii v?t?mate pe toat? perioada în

care acesta s-a urcat pe scara din aluminiu, pentru a degaja conductoarele de pe

stâlpul din lemn, care era ?inut în cârligul macaralei.

Într-adev?r, inculpatul i-a solicitat în mod repetat p?r?ii v?t?mate s? poarte

centura de siguran ?i s? o foloseasc?, îns? aceasta de?i avea centura asupra sa, nu a

legat-o de stâlpul din lemn, motiv pentru care acesta s-a dezechilibrat în momentul

în care au fost desf?cu?i ni?te conductori de pe stâlp.

Astfel, în loc s? supravegheze modalitatea de executare a lucr?rii de c?tre

partea v?t?mat?, inculpatul monta conductorii pe stâlpul din beton SE4, care urma

s? fie plantat.

Cauza producerii accidentului de munc? a constituit-o neasigurarea p?r?ii

v?t?mate de stâlpul din lemn, cu centura de siguran, în condi?iile în care sus?inerea

stâlpului în macara asigura men?inerea acestuia în pozi?ie vertical?, dup?

dezechipare, nu ?i stabilitatea necesar? sprijinirii sc?rii din aluminiu pentru acces ?i

lucru.

Referitor la normele incidente în situa?ia înlocuirii ?i dezechip?rii stâlpilor din

lemn putrezi, nu este prev?zut? ?i admis? nici o situa?ie în care s? fie permis?

urcarea pe aceast? categorie de stâlpi, nici m?car pentru executarea fix?rii pe stâlp a

leg?turii de sarcin? pentru a fi prins în cârligul macaralei ?i a fi sus?inut în macara,

opera?iunea de fixare pe stâlp a leg?turii de sarcin? urmând s? fie efectuat? numai

cu mijloace speciale pentru dezechip?ri, respectiv autoscar? extensibil?,

autotelescop, platform? cu bra? articulat  PRB.

Macaraua are numai rol de sus?inere a stâlpului, iar nu de ancorare, iar în

lipsa macaralei sau a unui echipament de dezechipare, dezechiparea stâlpului nu se

poate efectua decât prin sprijinirea sa cu ajutorul a dou? capre cu leg?tur? elastic?,

modalitate de sus?inere care nu a mai fost utilizat? de mul?i ani, conform

preciz?rilor martorului T.M. .

Inculpatul a sus?inut c? i-a solicitat martorului F.V. o autospecial? cu

platform?, îns? acesta i-a precizat c? nu este vreuna disponibil?, sus?inerile

inculpatului, fiind infirmate de martorii F.V.  ?i T.M. , persoane cu atribu?ii de

conducere în cadrul societii.

Din probatoriul administrat în cauz?, a reie?it  f?r? echivoc c? inculpatul, în

calitate de admitent ?i ?ef de lucrare, nu a luat m?surile legale de securitate ?i

s?n?tate în munc? privind lucrul în zonele cu risc ridicat de accidente, a?a cum au

fost expuse în mod detaliat anterior, neasigurând supravegherea pe toat? perioada

execut?rii lucr?rii la în?l?ime,  de c?tre partea v?t?mat?, D.I. , creând un pericol grav

?i iminent de producere a accidentului de munc?, ce a avut ca urmare v?t?marea

corporal? a acestuia, fiind întrunite astfel elementele constitutive ale infrac?iunilor

de v?t?mare corporal? din culp? în modalitatea prev. de art. 184 alin 2 ?i 4 Cp,

respectiv a infrac?iunii la protec?ia muncii, prev. de art. 37 alin 3 rap. la alin 1 din

Lg. 319/2006.

Referitor la aceast? ultim? încadrare, inculpatul a fost trimis în judecat? prin

rechizitoriu, pentru infr. prev. de art. 37 din Lg.319/2006, îns? la termenul de

judecat? din data de  06.09.2010, procurorul de ?edin a învederat instan?ei c?

încadrarea juridic? a faptei respective este în art. 37 alin 3 rap. la alin 1 din Lg.

319/2006.

Inculpatul se face vinovat de s?vâr?irea celor dou? infrac?iuni, cu re?inerea

îns? ?i a culpei comune a p?r?ii v?t?mate, întrucât aceasta nu a respectat 

instruc?iunile inculpatului, în calitate de ?ef de lucrare, privind asigurarea cu centura

de siguran de stâlpul din lemn, de?i i s-a solicitat în mod expres acest lucru. În

m?sura în care inculpatul observase c? partea v?t?mat?  nu respectase instruc?iunile

sale, trebuia s? nu mai continue echiparea cu conductori a stâlpului din beton ?i s?-i

atrag? aten?ia în continuarea p?r?ii v?t?mate, cu privire la neasigurarea cu centura de

siguran, iar în situa?ia în care aceasta ar fi refuzat în continuare, avea posibilitatea

s? dispun?, în calitate de ?ef de lucrare, executarea lucr?rii de c?tre o alt? persoan?

sau chiar de c?tre inculpat.

În acest sens, din depozi?iile martorilor a  reie?it c? oricare dintre membrii

echipei puteau s? execute lucrarea efectuat? de c?tre partea v?t?mat?, iar chiar

inculpatul, cu ocazia efectu?rii altor lucr?ri de acest gen, la alte puncte de lucru, a

procedat personal la dezechiparea stâlpilor din lemn ancora?i în bra?ul macaralei

prin folosirea sc?rii din aluminiu sprijinit? pe stâlpii din lemn.

La individualizarea pedepselor ce vor fi aplicate inculpatului, au fost  avute în

vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 Cp, respectiv limitele de

pedeaps? fixate în textele incriminatoare, gradul de pericol  social al faptei comise

dedus din împrejur?rile acesteia, natura ?i gravitatea leziunilor traumatice produse

p?r?ii v?t?mate, în sensul invaliditii gradul II, circumstan?ele accidentului de

munc?, culpa comun? ?i a p?r?ii v?t?mate, împrejurarea c? inculpatul este apreciat la

locul de munc?, are o conduit? corespunz?toare în colectivitate, nu figureaz? în

eviden?a cazierului judiciar cu antecedente penale, motiv pentru care va re?ine în

favoarea sa circumstan?ele atenuante prev. de art. 74 alin 1 lit. a, c  Cp, cu

consecin?a coborârii pedepselor sub minimul special, în baza art. 76 alin 1 lit. e Cp.

În consecin, l-a  condamnat la pedepsele de 4 luni ?i 2 luni închisoare, care

vor fi contopite ?i va dispune s? executa pedeapsa cea mai grea, de 4 luni

închisoare.

Ca modalitate de individualizare a execut?rii pedepsei, instan?a  a apreciat  c?

scopul preventiv educativ prev. de art. 52 Cp, poate fi atins ?i f?r? executarea în

condi?ii de privare de libertate, ci prin suspendarea condi?ionat? pe durata unui

termen de încercare de 2 ani ?i 4 luni, stabilit în baza art. 82 Cp.

A  atras  aten?ia inculpatului asupra disp. art. 83 Cp, cu privire la revocarea

suspend?rii condi?ionate, dac? în cursul termenului de încercare va s?vâr?i din nou

o infrac?iune.

A luat  act c? partea v?t?mat? nu s-a constituit parte civil? în cauz?.

Întrucât sunt  întrunite elementele r?spunderii civile delictuale, fiind

incidente ?i dispozi?iile privind r?spunderea comitentului pentru fapta prepusului, a

obligat pe inculpat în solidar cu partea responsabil? civilmente s? pl?teasc? celor

dou? uniti spitalice?ti, unde a fost internat? partea v?t?mat?, sumele de bani cu

care acestea s-au constituit p?r?i  civile, cu titlu de cheltuieli de spitalizare.

În temeiul art. 191 alin 1 ?i 3 Cpp,  l-a  obligat pe inculpat în solidar cu partea

responsabil? civilmente s? pl?teasc? cheltuielile judiciare avansate de c?tre stat, în

care sunt incluse atât cele din faza de urm?rire penal?, cât  ?i de cercetare

judec?toreasc?.

Împotriva sentin?ei a declarat apel inculpatul, motivat oral, în fa?a instan?ei

de control judiciar de ap?r?torul acestuia.

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului, prin prisma motivelor invocate ?i a

celor ce pot fi luate în considerare din oficiu, tribunalul apreciaz? c? apelul

inculpatului este nefondat.

Instan?a de fond a re?inut în mod corect situa?ia de fapt dup? o analiz? atent? ?i

judicioas? a materialului probator administrat atât în cursul urm?ririi penale, cât ?i

în cursul judecii. Consider?m ?i noi, în urma analizei materialului probator, c? s-au

desprins suficiente date din care a rezultat vinovia inculpatului în comiterea

infrac?iunilor imputate . Chiar dac?, a?a cum a concluzionat ?i prima instan, culpa

în producerea accidentului de munc? este împ?r?it? între inculpat ?i partea

v?t?mat?, temeiurile în baza c?rora a fost angajat? r?spunderea penal? a inculpatului

le g?sim pe deplin îndreptite. În acest sens suntem de acord cu prima instan

atunci când precizeaz?, preluând constat?rile inspectorilor I.T.M. , c? lucrarea

specific? de înlocuire a stâlpului din lemn cu cel din beton a fost defectuoas?

întrucât în condi?iile în care în autoriza?ia de lucru era consemnat c? stâlpul din

lemn era rupt, demontarea leg?turilor de pe stâlp trebuia s? se execute cu ajutorul

unui utilaj special ( autoscar? extensibil?, autotelescop, platform? cu bra? articulat),

f?r? a fi necesar? urcarea pe stâlp, iar sus?inerea stâlpului în macara  asigura

men?inerea acestuia în pozi?ie vertical? dup?  dezechipare, nu ?i stabilitatea necesar?

sprijinirii unei sc?ri pentru acces ?i lucru.

Alte dispozi?ii privind securitatea muncii înc?lcate de inculpat ?i modul în

care a condus întreaga lucrare au fost pe larg analizate de prima instan conturând

pe deplin vinovia inculpatului, sub forma culpei simple, f?r? prevedere, în

producerea accidentului de munc?. De?i, a?a cum a men?ionat ?i instan?a de fond,

cauza producerii accidentului de munc? a constituit-o neasigurarea p?r?ii v?t?mate

de stâlpul din lemn, cu centura de siguran, în condi?iile în care sus?inerea stâlpului

în macara asigura men?inerea acestuia în pozi?ie vertical?, dup? dezechipare, nu ?i

stabilitatea necesar? sprijinirii sc?rii din aluminiu pentru acces ?i lucru, consider?m

c? neregularitile sesizate ?i puse în sarcina inculpatului pot fi apreciate drept

condi?ii ce s-au interpus în nexul cauzal care a dus la producerea accidentului de

munc?, împrejur?ri ce pot antrena r?spunderea penal? a acestuia.

Criticile inculpatului exprimate în motivele de apel ?i conform c?rora trebuia

angajat? r?spunderea penal? ?i pentru angajator nu le putem primi în considerarea

principiului ce decurge din aplicarea art. 317 cod procedur? penal?, conform c?ruia

judecata se m?rgine?te la fapta ?i la persoana ar?tat? în actul de sesizare.

Celelalte critici care vizau o eventual? cauz? ce înl?tur? caracterul penal al

faptei ce ar fi constat în ordinele primite pe linie de serviciu ?i pe care inculpatul nu

le putea ignora, le consider?m drept neîntemeiate pentru c? , pe de o parte,

inculpatul avea posibilitatea s? refuze efectuarea lucr?rii pentru lipsa utilajului

special ( martorii audia?i ar?tând totu?i c? inculpatul nu s-a angajat la un asemenea

demers ), iar pe de alt? parte, admi?ând c? lucrarea putea fi efectuat? ?i în lipsa

autoscarei extensibile, trebuia s? vegheze asupra p?r?ii v?t?mate ?i s? insiste ca

aceasta s? îmbrace echipamentul de protec?ie. 

Pedepsele aplicate pentru s?vâr?irea celor dou? infrac?iuni aflate în concurs

ideal au fost corect individualizate de instan?a de fond atât în ceea ce prive?te felul

pedepsei, cuantumul acestora, dar ?i în ceea ce prive?te modalitatea de executare,

criteriile în baza c?rora a solu?ionat aceast? latur? fiind pe deplin întemeiate ?i

pertinente.

Fa de cele de mai sus, în baza art. 379 pct. 1 lit. b cod procedur? penal?,

tribunalul va respinge apelul inculpatului , ca nefondat.

În baza art. 192 alin. 2 cod procedur? penal?, va obliga pe inculpat la 100 lei

cheltuieli judiciare catre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge apelul declarat de inculpatul S.V.P.V.,, împotriva sentin?ei penale

nr.1924 din data de 04.10.2010 pronun?at? de Judec?toria P. în dosarul

nr.2456/280/2010, intimat-parte v?t?mat? fiind D.I. , intima?i-p?r?i civile S.J.A. ?i 

S.C.U.B.A.,  intimat-parte responsabil? civilmente  SC E.S. S.A.., ca nefondat.

Obliga pe inculpat la 100 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Cu recurs.

Pronuntata in sedinta publica, azi 10 februarie 2011, la Tribunalul Arges-

sectia penala.

Pre?edinte,Judecator,

 P.L.S. I.F.

Grefier,

I.T.

 

 

 

 

8