Sentinta civila

Hotărâre 2833 din 08.04.2014


Dosar nr. 4322/1748/2013

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CORNETU

SENTINTA CIVILA NR. 2833

Şedinţa publica din data de 08.04.2014

Completul compus din:

Ministerul Public a fost reprezentat prin domnul procuror Constandache Răzvan Alexandru din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamant T.L.  şi pe pârât M.R., autoritate tutelară PRIMARIA MAGURELE, curator M.V. , având ca obiect punere sub interdicţie.

Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 01.04.2014, fiind consemnate in încheierea de sedinta  de la acea data, ce face parte integranta din prezenta, cand instanta avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 08.04.2014, cand in aceeasi compunere  a retinut urmatoarele.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

I. Procedura

La data de 26.06.2013 a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe acţiunea civilă formulată de petenta T.L., prin care acesta solicita punerea sub interdicţie a pârâtei M.R., mama sa, precum şi numirea  în calitate de tutore a tatălui său, M.V..

În motivarea acţiunii, petenta a arătat că pârâta este mama sa, că aceasta prezintă o deficienţă funcţională gravă, având capacitatea de a se autoîngriji pierdută în totalitate.

A mai arătat petenta că pârâta prezintă o serie de tulburări psihice, fără a-i recunoaşte permanent pe membrii familiei.

În drept, au fost invocate prevederile art. 164 şi urm.din NCC, art. 935 şi urm.din NCPC.

În dovedire, petenta a depus la dosar, în copie, actele de identitate, certificat de căsătorie, acte medicale.

În cadrul cercetărilor care s-au efectuat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu, conform art. 937 din C.civ., au fost audiaţi martorii T.A şi I.V. şi a fost întocmit de către SML Ilfov Raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr. A1/J/PSH/323/2013.

La solicitarea instanţei, reclamanta a depus la dosar certificat de cazier judiciar, certificat de cazier fiscal şi adeverinţă medicală privind pe numitul M.V.

De asemenea, a fost efectuat referatul de anchetă socială la domiciliul pârâtei şi al persoanei propusă pentru a fi desemnată tutore.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

II. Opinia instanţei

Conform raportului de expertiză medico-legală psihiatrică A1/J/PSH/323/2013 întocmit de SML Ilfov, pârâta M.R. prezintă „Demenţă vasculară.Cod 300. Nu are păstrată competenţa psihică de a aprecia critic asupra conţinutului şi mai ales a consecinţelor social-juridice care pot decurge din încheierea actelor juridice de dispoziţie (capacitate psihică de exerciţiu abolită). Nu are păstrată competenţa psihică de apreciere critică asupra conţinutului şi consecinţelor faptelor  sale (discernământ abolit). Îi lipseşte capacitatea psihică de autoîngrijire şi autocontrol, este cazul de a fi pus sub interdicţie”.

Martorii T.A. şi I.V. au arătat în faţa procurorului că pârâta are nevoie de îngrijire permanentă.

La termenul de judecată din data de 01.04.2014, pârâta nu a părut că înţelege întrebările care i-au fost adresate de instanţa de judecată, neputându-se stabili un contact verbal cu aceasta.

Conform art. 164 alin. 1 din Noul Cod civil, „persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei ori debilităţii mintale, va fi pusă sub interdicţie judecătorească.”

Coroborând concluziile raportului de expertiză medico-legală psihiatrică cu declaraţia martorilor audiaţi de procuror, instanţa apreciază incidente în cauză dispoziţiile art. 164 alin. 1 din Noul Cod civil. Astfel, întrucât din cauza bolii de care suferă, pârâtei îi lipseşte capacitatea psihică şi aptitudinea de a înţelege consecinţele faptelor sale, lipsindu-i posibilitatea psihică de autoîngrijire şi autocontrol, instanţa va dispune punerea sub interdicţie a acesteia.

Conform art. 170 din Noul Cod civil, „prin hotărârea de punere sub interdicţie, instanţa de tutelă numeşte, de îndată, un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdicţie judecătorească. Dispoziţiile art. 114-120 se aplică în mod corespunzător.”

Art. 114-120 din Noul Cod civil vizează numirea/desemnarea tutorelui pentru minorul lipsit de ocrotirea părintească. Potrivit art. 171 din Noul Cod civil, „Regulile privitoare la tutela minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani se aplică şi în cazul tutelei celui pus sub interdicţie judecătorească, în măsura în care legea nu dispune altfel.”

Astfel, conform art. 112 alin. 1 din Noul Cod civil, „Poate fi tutore o persoană fizică sau soţul şi soţia, împreună, dacă nu se află în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de prezentul cod.”

De asemenea, conform art. 113 alin. 1 din Noul Cod civil, „Nu poate fi tutore: a) minorul, persoana pusă sub interdicţie judecătorească sau cel pus sub curatelă; b) cel decăzut din exerciţiul drepturilor părinteşti sau declarat incapabil de a fi tutore; c) cel căruia i s-a restrâns exerciţiul unor drepturi civile, fie în temeiul legii, fie prin hotărâre judecătorească, precum şi cel cu rele purtări reţinute ca atare de către o instanţă judecătorească; d) cel care, exercitând o tutelă, a fost îndepărtat din aceasta în condiţiile art. 158; e) cel aflat în stare de insolvabilitate; f) cel care, din cauza intereselor potrivnice cu cele ale minorului, nu ar putea îndeplini sarcina tutelei; g) cel înlăturat prin înscris autentic sau prin testament de către părintele care exercita singur, în momentul morţii, autoritatea părintească.”

Potrivit art. 118 din Noul Cod civil, „În lipsa unui tutore desemnat, instanţa de tutelă numeşte cu prioritate ca tutore, dacă nu se opun motive întemeiate, o rudă sau un afin ori un prieten al familiei minorului, în stare să îndeplinească această sarcină, ţinând seama, după caz, de relaţiile personale, de apropierea domiciliilor, de condiţiile materiale şi de garanţiile morale pe care le prezintă cel chemat la tutelă.”

Numitul M.V., soţul pârâtei, care şi-a manifestat disponibilitatea de a îndeplini sarcina de tutore al soţiei sale, îndeplineşte condiţiile impuse de textele legale mai sus citate şi, totodată, nu se află în nici unul din cazurile de incompatibilitate cu această funcţie prevăzute de art. 113 din Noul Cod civil, astfel cum rezultă din cazierul judiciar, certificatul de cazier fiscal şi adeverinţa medicală ataşată.

 Instanţa mai reţine şi acordul expres al numitului M.V., exprimat în faţa instanţei de judecată, pentru a fi desemnat în calitate de tutore. Totodată, instanţa consideră că, în calitate de soţ al intimatei, acesta este cea mai potrivită persoană să se îngrijească de intimată şi să vegheze la ocrotirea acesteia şi a intereselor sale, precum şi la însănătoşirea sa.

Faţă de toate cele de mai sus, instanţa va admite cererea reclamantei-fiica intimatei şi va dispune punerea sub interdicţie a pârâtei M.R

Instanţa va numi pe numitul M.V. în calitate de tutore al pârâtei M.R. soţia sa.

Având în vedere dispoziţiile art. 151 din Noul Cod civil, atribuţiile instanţei privind inventarierea bunurilor interzisului judecătoresc şi controlul exercitării tutelei vor fi delegate către Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei Oraşului Măgurele, jud. Ilfov.

Prezenta hotărâre se va comunica, după rămânerea definitivă, în copie legalizată serviciului de stare civilă la care naşterea celui pus sub interdicţie judecătorească este înregistrată, pentru a se face menţiune pe marginea actului de naştere şi serviciului sanitar competent pentru ca acesta să instituie asupra celui pus sub interdicţie judecătorească, potrivit legii, o supraveghere permanentă.

De asemenea, în baza art. 170 din C.civ. şi art. 119 alin. 4 din C.civ.., prezenta hotărâre se va comunica tutorelui şi se va afişa la sediul Judecătoriei Cornetu şi la sediul Primăriei Oraşului Măgurele, jud.Ilfov.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea privind pe reclamant T.V, cu domiciliul în ……. şi pe pârât M.R., cu domiciliul în ……… , autoritate tutelară PRIMARIA MAGURELE, cu sediul în Magurele, jud. Ilfov,  curator M.V., cu domiciliul în ……...

 Dispune punerea sub interdicţie a pârâtei M.R. cu domiciliul în ………….

 Numeşte tutore al interzisului judecătoresc pe numitul M.V. cu domiciliul în ……….

 Deleagă atribuţiile instanţei privind inventarierea bunurilor interzisului judecătoresc şi controlul exercitării tutelei către Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei Oraşului Măgurele, jud. Ilfov.

 Dispune comunicarea dispozitivului prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă, în copie legalizată: după cum urmează: a) serviciului de stare civilă la care naşterea celui pus sub interdicţie judecătorească este înregistrată, pentru a se face menţiune pe marginea actului de naştere, respectiv Primăriei Oraşului Nucet, jud. Bihor; b) serviciului sanitar competent, pentru ca acesta să instituie asupra celui pus sub interdicţie judecătorească, potrivit legii, o supraveghere permanentă, respectiv Direcţiei Sanitare Ilfov.

În conformitate cu dispoziţiile art. 170 din C.civ. şi art. 119 alin. 4 din C.civ., prezenta hotărâre se comunică tutorelui şi se afişează la sediul Judecătoriei Cornetu şi la sediul Primăriei Oraşului Măgurele, jud. Ilfov. Cu apel în 30 zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Cornetu.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 08.04.2014.

 

PREŞEDINTE, GREFIER,