Fond funciar.Respinge ca prematur introdusă

Sentinţă civilă 659 din 20.03.2014


Şedinţa publică de la 20 martie 2014

Instanţa constituită din:

JUDECĂTOR M.P

Grefier V.P.

x.x.x.x

Pe rol se află judecarea cererii formulată de petentele R.M.A şi M.M.C. în contradictoriu cu intimatele Comisia Judeţeană de fond funciar ,Comisia Locală de fond funciar de pe lîngă Primăria comunei V şi Agenţia Domeniilor Statului.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile,petentele fiind reprezentate de avocat V.D.,iar ADS Bucureşti de consilier juridic Z.I..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă,care învederează că procedura de citare este legal îndeplinită,că pricina a fost amînată pentru acest termen de judecată ca urmare a respingerii cererii de suspendare a judecării cauzei formulată de Agenţia Domeniilor Statului Bucureşti,prin întîmpinarea din 20.02. 2014 şi a se cita părţile cu menţiunea punerii în discuţie a excepţiei invocate de intimata Agenţiei Domeniilor Statului Bucureşti,după care;

Instanţa pune în discuţie excepţia prematurităţii introducerii cererii, determinat de faptul că aceasta nu a fost introdusă înainte de apariţia legii 165/ 2013 .

Avînd cuvîntul,consilier juridic Z.I.,solicită admiterea excepţiei, susţinînd că potrivit art.7 alin.1 din legea amintită,pînă la întocmirea situaţiei centralizatoare la nivel local,se suspendă emiterea hotărîrilor de validare de către comisiile judeţene,eliberarea titlurilor de proprietate,punerea în posesie de către comisiile locale,precum şi orice alte proceduri administrative în domeniul restituirii fondului funciar,că nu a fost întocmită de către comisia locală documentaţia de retrocedare şi că în cauză nu există o hotărîre de validare dată de comisia judeţeană, solicitînd respingerea acţiunii ca prematur introdusă.

Avînd cuvîntul,avocat V.D.,solicită respingerea excepţiei invocate,iar în subsidiar, unirea acesteia cu fondul cauzei,susţinînd că dispoziţiile art.7 alin.1 din legea 165/2013 nu îşi au aplicabilitate în cauză,iar intrarea în vigoare a acestei legi nu exonerează în mod retroactiv intimatele de îndeplinirea obligaţiilor care le reveneau pentru asigurarea eficienţei procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate şi că de circa 7 ani petentele încearcă să obţină eliberarea titlului de proprietate şi punerea în posesie.

Instanţa reţine cauza pentru soluţionare cu privire la excepţia invocată.

I N S T A N Ţ A ,

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova la data de 16.05.2013, sub nr.16456/215/2013,petentele R.M.A şi M.M.C au chemat în judecată pe intimatele Prefectura Dolj – Comisia Judeţeană de fond funciar şi Primăria V. – Comisia Locală de fond funciar,solicitând să fie obligată prima intimată să le emită titlu de proprietate pentru suprafaţa de 30 ha teren arabil şi cea de-a doua intimată să întocmească documentaţia necesară pentru emiterea titlului de proprietate şi să o înainteze Prefecturii D şi tot aceasta să fie obligată să le pună în posesie.

În motivarea cererii,au arătat că sunt surori,iar tatăl lor C.M le-a donat fiecăreia câte 15 ha teren arabil prin acte autentice datate 30.09.1944 şi cu toate acestea,terenul a fost expropriat prin decizia nr.69/03.01.1947 pe numele tatălui lor şi că ambele au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile menţionate.

Au susţinut că,iniţial,Comisia Locală V. le-a respins cererea,însă Comisia Judeţeană D le-a admis contestaţia prin hotărârea nr.794/10.02.2006,fiind validate în anexa 23 pentru suprafaţa de 30 ha pentru despăgubiri şi întrucât nu au primit nici o despăgubire,dosarul stând în perioada 2006–2010 la Prefectura, odată cu apariţia Legii 67/2010 au formulat cerere prin care au solicitat să li se restituie terenul în natură,iar nu prin echivalent.

De asemenea,au susţinut că din anul 2010 au făcut numeroase cereri la Primăria V,la Prefectura ,la A.D.S.,la primăriile limitrofe comunei V. în vederea identificării terenurilor neatribuite pentru reconstituirea în natură, însă demersurile lor au rămas fără nici un rezultat,că în condiţiile în care textul Legii 67/ 2010 face trimitere nu numai la terenurile rămase la dispoziţia comisiei ci şi la terenurile neatribuite din domeniile private ale statului din aceeaşi localitate sau din alte localităţi, în condiţiile în care în decursul celor 7 ani care au trecut de la recunoaşterea drepturilor lor a altor persoane îndreptăţite cărora li s-au stabilit ulterior drepturile,au primit terenuri în natură coroborat cu răspunsurile lapidare la care au făcut trimitere,care în forma în care au fost formulate reprezintă în realitate un refuz de a da un răspuns explicit, solicită admiterea cererii.

În drept,au invocat dispoziţiile art.18 alin.3 din Legea 8/1991 aşa cum a fost modificată prin Legea 67/2010.

Au depus la dosar în copie hotărârea nr.794/2006 a Comisiei Judeţene, cereri înregistrate la nr.958/2013, 55/2013, 2183/2012,cereri din 09.06.2010,31.10 . 2010 şi 17.04.2008, adresele nr.2284/2012, 2388/2008, 1292/2009, 599/2008, 2069/2010,1755/2008 şi nr.44518/2008.

Prin sentinţa civilă nr.11910 din 23.09.2013 a Judecătoriei Craiova s-a admis excepţia necompetenţei teritoriale,invocată din oficiu şi s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Băileşti,reţinîndu-se că terenul cu privire la care se solicită emiterea titlului de proprietate şi punerea în posesie,este situat în localitatea V.jud.Dolj,localitate care,potrivit anexei la HG nr.337/ 1993 se află în raza de competenţă teritorială a Judecătoriei Băileşti.

Primind cauza la 17.12.2013 Judecătoria Băileşti a dispus citarea părţilor,iar la 14.01.2014 petentele au solicitat conceptarea în cauză şi a Agenţiei Domeniilor Statului Bucureşti,precizîndu-şi totodată şi cererea  de chemare în judecată,solicitînd obligarea celor două comisii să întocmească demersurile pentru preluarea de la ADS a suprafeţei de teren şi să-şi îndeplinească obligaţia solicitată sub sancţiunea plăţii a sumei de 500 lei cu titlu de daune cominatorii pe zi de întîrziere,începînd cu rămînerea irevocabilă a sentinţei,să fie obligată comisia locală să întocmească actele premergătoare emiterii titlului de proprietate,iar comisia judeţeană să emită titlu,sub aceeaşi sancţiune.

La 16.01.2014 s-a dispus conceptarea în cauză,în calitate de intimată,a ADS Bucureşti,iar la 6.02.2014 Primăria com.V.,prin adresa nr.149 din 4.02.2014 a susţinut că a îndeplinit toate demersurile pentru înaintarea dosarului de retrocedare, ultimul document fiind anexa 30 la legea 1/2000 pentru validarea spre retrocedare a suprafeţei de 30 ha către Comisia Judeţeană.

În cauză,la 20.02.2014 ADS Bucureşti a înaintat întîmpinare,prin care a solicitat respingerea acţiunii,iar pe cale de excepţie,a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a sa,inadmisibilitatea acţiunii faţă de ea şi excepţia prematurităţii cererii de chemare în judecată, solicitînd admiterea acestora.

A mai solicitat în conformitate cu dispoziţiile art.4 şi 7 din legea 165/2013 suspendarea judecării cauzei,susţinînd că potrivit art.3 alin.3 din legea 268/2001 terenurile care urmează să fie retrocedate în conformitate cu prevederile legilor 18/ 1991 şi 1/2000,solicitate potrivit prevederilor legilor 18/1991 şi 169/1997,se transmit,la cererea comisiilor judeţene,comisiilor locale şi că ADS predă terenul către comisia locală,ulterior primirii cererii de la comisia judeţeană, însoţită de proces verbal de delimitare şi de documentaţia doveditoare aferentă,după care urmează emiterea titlului de proprietate şi punerea în posesie,procedură administrativă care în prezent este suspendată,potrivit dispoziţiilor art.7 alin.1 din legea 165/2013.

A făcut referire la dispoziţiile art.6 din legea 165/2013 şi a susţinut că potrivit art.7 pînă la întocmirea situaţiei centralizatoare la nivel local se suspendă emiterea hotărîrilor de validare/ invalidare de către comisiile judeţene,eliberarea titlurilor de proprietate şi punerea în posesie de către comisiile locale şi că se impune suspendarea judecării cererii petentelor pînă la întocmirea situaţiei terenurilor agricole şi forestiere.

Cu privire la excepţia inadmisibilităţii acţiunii faţă de ADS,a susţinut că are ca atribuţii în domeniul aplicării legilor fondului funciar predarea terenurilor din  domeniul privat al statului,

către comisiile locale în vederea reconstituirii dreptului de proprietate persoanelor îndreptăţite, ulterior parcurgerii etapelor obligatorii prevăzute de lege în sarcina comisiilor locale şi judeţene şi că introducerea sa în cauză nu-şi găseşte justificarea.

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive,a susţinut că nu este îndeplinită condiţia esenţială pentru a fi întrunită calitatea procesuală pasivă,neexistînd identitate între persoana pîrîtului şi persoana obligată în cadrul raportului juridic dedus judecăţii şi că ADS predă terenul către comisiile locale la solicitarea comisiilor judeţene şi că acţiunea petentelor vizează competenţa altor autorităţi publice cu activitate administrativă implicată în procedura de retrocedare a terenurilor agricole.

Cu privire la excepţia prematurităţii cererii de chemare în judecată a susţinut că pentru a se realiza cele solicitate de petente este necesar parcurgerea unor procedurii administrative,că potrivit art.3 din legea 268/2001 şi art.9 din HG 626/ 2001 i s-au stabilit atribuţii de punere în aplicare a legilor fondului funciar şi că potrivit dispoziţiilor speciale predă teren pe bază de protocol comisiilor locale,la cererea comisie judeţene,iar potrivit HG 890/2005 documentaţiile de retrocedare sunt avizate de comisiile locale,OCPI şi ADS şi supuse validării de comisia judeţeană şi după validare,comisia judeţeană solicită ADS disponibilizarea de teren,punerea terenurilor la dispoziţia comisiilor locale facîndu-se de ADS conform art.7 alin.7 din legea 268/2001 şi ale art.9 din HG 626/2001.

A arătat că întrucît comisia locală nu a întocmit procesul verbal de delimitare a terenului,comisia judeţeană nu a emis hotărîre de validare a amplasamentului pentru a-i  solicita predarea terenului în vederea finalizării procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate către petente,acţiunea este prematură şi că prin apariţia legii 165/2013 procedura administrativă de reconstituire a dreptului de proprietate privată a fost suspendată.

A mai susţinut că la ADS nu există o solicitare din partea Comisiei Judeţene  pentru predarea unor terenuri necesare punerii în posesie a petentelor,situaţie în care nu poate proceda la predarea de teren către Comisia Locală V. şi că nu se opune predării de teren către această comisie.

În final,a arătat că în momentul în care Comisia Judeţeană îi va înainta documentaţia de retrocedare completă,va proceda la întocmirea protocolului de predare a terenului către Comisia Locală V.,solicitînd în principal,suspendarea cauzei,iar în subsidiar,admiterea excepţiilor invocate şi pe fondul cauzei respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

În drept,a invocat dispoziţiile legii 268/2001, HG 626/2001,legilor fondului funciar,legii 165/2013, OUG 115/2013,art.205 şi urm. şi art.248 din N.c.pr.civ.

La termenul din 20.02.2014 petentele prin apărător a depus la dosar în copie  sentinţa civilă nr.1861 din 5.07.2012 a Judecătoriei Băileşti,sentinţa civilă nr.5128 din 27.03.2013 a Judecătoriei Craiova şi decizia nr.1736 din 28.10.2013 a Tribunalului Dolj şi s-au înaintat către cele două comisii interogatoriile formulate de petente.

La 5.03.2014 Comisia Locală V. a înaintat răspunsul la interogatoriul înaintat,iar la 3. 03.2014 petentele prin apărător au înaintat răspuns la întîmpinarea depusă de ADS,solicitînd respingerea excepţiilor invocate şi respingerea cererii privind suspendarea judecării cauzei.

La termenul de judecată din 6.03.2014 a fost respinsă cererea de suspendare a judecării cauzei formulată de ADS,prin întîmpinarea din 20.02.2014,iar la termenul de azi,s-a pus în discuţie excepţia prematurităţii introducerii cererii.

Din probele administrate în cauză,instanţa reţine următoarele:

Prin hotărârea nr. 794 din 10 februarie 2006 Comisia Judeţeană D.de aplicare a legii nr. 247/2005, petenţilor li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 30 ha.

Ca urmare a deficitului de teren la nivelul comunei V. petenţii nu au fost puşi în posesie pe suprafaţa pe care li s-a reconstituit dreptul de proprietate până la momentul introducerii cererii.

De la validarea propunerii de reconstituire a dreptului de proprietate de către Comisia Judeţeană, însă, petentele nu s-au adresat niciodată instanţei.

La 16 mai 2013, prin art.7 alin. 1 din legea 165/2013 a fost suspendată emiterea hotărârilor de validare/invalidare de către comisiile judeţene de fond funciar sau, după caz, de către Comisia de Fond Funciar a Municipiului B., eliberarea titlurilor de proprietate, punerea în posesie de către comisiile locale de fond funciar, precum şi orice alte proceduri administrative în domeniul restituirii fondului funciar până la întocmirea situaţiilor centralizatoare la nivel local pe o durată de 360 zile (durată prelungită prin OUG 11/2013).

Prin urmare,în lipsa unei hotărâri judecătoreşti prevăzută la alin. 2 al aceluiaşi articol, activitatea de punere în posesie şi de eliberare a titlului de proprietate este suspendată prin lege iar introducerea unei acţiuni în justiţie în legătură cu aceasta pe perioada suspendării procedurilor administrative în domeniul restituirii fondului funciar.

 În contextul celor arătate, cererea este prematur introdusă şi va fi respinsă ca atare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge cererea formulată de petentele R.M.Aşi M.M.C,în contradictoriu cu pârâtele Prefectura D.-Comisia Judeţeană de Fond Funciar D. şi Primăria V.-Comisia Locală de Fond Funciar, cu sediul în comuna V.,jud.Dolj,ca prematur introdusă.

 Sentinţă cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

 Pronunţată în şedinţa publică din data de 20 martie 2014.

Judecător , Grefier ,

M.P. V.M

Red.jud.M.P.

Tehnored.V.M.

Ex.7

Domenii speta