Încuviinţare a executării silite

Sentinţă civilă 0 din 25.08.2014


SENTINŢA CIVILĂ Nr.....

Şedinţa DIN Camera de Consiliu de la .

Completul compus din:

PREŞEDINTE .

Grefier .

Pe rol fiind cererea de încuviinţare a executării silite introdusă de Biroul Executorului Judecătoresc ...., din circumscripţia Curţii de Apel ....

La apelul nominal făcut în Camera de Consiliu au lipsit părţile.

Procedură legal îndeplinită fără citare.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Instanţa invocă din oficiu excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei .....

I N S T A N Ţ A

- deliberând –

Asupra cererii de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buhuşi sub nr....din data de ... BE.J ...  a solicitat încuviinţarea executării silite împotriva debitorului ...., în baza titlului executoriu - contract  de credit nr....., la solicitarea creditoarei ... prin împuternicit .....

Cererea a fost legal timbrată .

Analizând actele dosarului, instanţa reţine următoarele:

Între Banca ..... şi debitorul ..... s-a încheiat un contract de credit bancar pentru persoane fizice nr......

Banca .....a cesionat creanţa rezultată din contractul de credit către ....  cu sediul în Elveţia, conform contractului de cesiune de creanţe din ..., care a împuternicit pe SC ... SRL ,pentru recuperarea creanţei .

Instanţa ,dând  eficienţă dispoziţiilor art.284 Cod procedură de civilă,se  va pronunţa mai întâi asupra excepţiei  de procedură invocată din oficiu.

Potrivit art. 665 C.pr.civ., În termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executoriii judecătoresc va solicita să se dispună încuviinţarea executării de către instanţa de executare, căreia îi va înainta, în copie certificată de executorul judecătoresc pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea prevăzută la art, 664 alin. (1) şi dovada taxei de timbru".

Potrivit art. 650 alin. 1 C.pr.civ., „instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia căreia se află biroul executorului judecătoresc care face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel”.

 Instanţa reţine că, prin Decizia nr. 348 din 17.06.2014 a Curţii Constituţionale a României, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate şi s-a constatat că dispoziţiile art. 650 alin. (1) din Codul de procedură civilă sunt neconstituţionale,

Curtea Constituţională a stabilit în paragraful 20 final că „în ceea ce priveşte stabilirea instanţei de executare, aceasta trebuie să se circumscrie unor soluţii clare şi consacrate deja în legislaţie, precum judecătoria în circumscripţia căreia se află imobilul, domiciliul sau sediul debitorului sau locul unde urmează să se facă executarea", după ce în prealabil în paragraful 15 final a arătat că prin posibilitatea creditorului de a alege executorul judecătoresc „legea nu a făcut altceva decât să creeze premisa normativă necesară ca acesta să se substituie chiar legiuitorului, ceea ce contravine principiului constituţional prevăzut de art. 126 alin. 2 din Constituţie potrivit căruia legiuitorului îi revine sarcina stabilirii în concret a instanţei competente. Or, legiuitorul nu are competenţa constituţională de a lăsa la aprecierea părţilor stabilirea instanţei competente să judece o cerere adresată justiţiei, oricare ar fi natura acestei cereri."

Conform  decizia de mai sus este evident că instanţa de executare nu poate fi cea de la locul situării biroului executorului judecătoresc, în lipsa altor elemente care să atragă competenţa instanţei, în această materie  rămânând ca până la modificarea legii să se aibă în vedere, în ceea ce priveşte competenţa, dispoziţiile cu caracter general , prevăzute de art. 107 C.pr.civ.

În cauză, biroul executorului judecătoresc se află în raza de circumscripţie a Judecătoriei ..., sediul creditoarei cesionare este în Elveţia, iar domiciliul debitorului se afla în comuna/sat .... , judeţul Bacău, situat în raza de competenţă a Judecătoriei ......

Având în vedere că în cauză nu există nici un indiciu cu privire la vreun bun imobil ce ar urma să facă obiectul executării silite şi locul situării acestuia, instanţa apreciază că singurul element ce poate fi avut în vedere în stabilirea competenţei este cel al domiciliului debitorului.

Faţă de cele ce preced  , instanţa va admite excepţia invocată din oficiu şi va declina competenţa de soluţionare a  cauzei în favoarea Judecătoriei Oneşti.

PENRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Buhuşi .

Declină competenţa de soluţionare a cauzei având ca obiect încuviinţare executare silită formulată de BEJ ... în favoarea creditoarei  .... ,prin împuternicit .....împotriva debitorului ....,în  favoarea Judecătoriei....

Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţa publică din.