Revocare donaţie

Sentinţă civilă 0 din 08.09.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BUHUŞI

Dosar nr. .

SENTINŢA CIVILĂ Nr. .

Şedinţa publică din ...

Completul compus din:

PREŞEDINTE .

Grefier .

Pe rol fiind  judecarea cauzei civile având ca obiect revocare donaţie formulată de reclamantul  ... în contradictoriu cu pârâtul .....

Desfăşurarea şedinţei de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio, conform dispoziţiilor art. 231 alin. 2  N.C.P.C.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă  avocat ..pentru reclamant ,lipsă fiind părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care evidenţiază părţile, obiectul pricinii şi modul de îndeplinire a procedurii de citare, arătând că procedura este completă, după care:

Avocat .. pentru reclamant depune la  dosar  chitanţa  reprezentând taxa  judiciară de timbru de 75 lei .

Instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

 Apărătorul reclamantului având cuvântul pe fond, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, să se dispună revocarea contractului de donaţie, autentificat sub nr. .....din ...., având în vedere neexecutarea  donaţiei cu sarcini, neîndeplinirea obligaţiei de întreţinere de către donatar,  contractul  de donaţie fiind unul sinalagmatic, ce are ca efect rezoluţiunea de drept a contractului şi repunerea părţilor în situaţia anterioară.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

INSTANŢA

-deliberând –

Asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată  la data de ..... sub numărul .... pe rolul Judecătoriei .... reclamantul .... a chemat în judecată pe pârâtul  ....... solicitând revocarea donaţiei  efectuată în favoarea pârâtului prin contractul autentificat sub nr.....

Acţiunea a fost legal timbrată

În motivare, reclamantul a învederat instanţei că prin contractul de donaţie nr.... autentificat  de BNP ....,  împreună cu soţia sa .... , în prezent decedată, în calitate de donatori au donat fiului lor ..... dreptul de proprietate privind imobilul situat în Buhuşi, str. ..., compus din ... mp teren construcţii cu vecinii la ....., precum şi un imobil compus din două camere şi magazie, suprafaţă construită 57 mp, aflat pe terenul arătat mai sus. Donaţia a fost încheiată cu sarcină, condiţia constând în clauza de întreţinere ce constă în alimente,  medicamente, ajutor în gospodărie, îngrijire, iar după decesul donatorilor, obligaţia donatarului de a-i înmormânta potrivit tradiţiei. De asemenea în contract a fost inserată menţiunea expresă că întreţinerea se va presta la domiciliul donatorilor.

Donatarul nu a respectat condiţia stabilită neacordând întreţinere în modalităţile prevăzute în contract, donatorului. Astfel, donatorul fiind în vârstă de 75 de ani, neprimind întreţinere şi ajutorul donatarului este nevoit să apeleze la ajutorul altor persoane, având în vedere că prezintă şi deficienţe de auz şi alte probleme medicale. Mai mult, începând cu data de .... donatarul fiind arestat într-o cauză penală şi condamnat la 10 ani închisoare, nu s-a mai ocupat în nici un fel de tatăl său, fiind evident că nu-şi poate îndeplini obligaţiile sale.

În drept, reclamantul şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.829,830,832 vechiul cod civil cu aplicarea art.3 din Legea nr.71/2011 de punere în aplicare a Legii nr.287/2009 privind codul civil.

În dovedirea acţiunii reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri, interogatoriul pârâtului  şi martori, depunând la dosar  copie a contractului de donaţie  nr. ..., certificat de deces ...., extras rol, copie dispozitiv sentinţă penală.

Pârâtul, legal citat, s-a prezentat în faţa instanţei  şi a fost de acord cu acţiunea.

În cauză s-a luat interogatoriul pârâtului.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa  reţine următoarele:

La data de ... în faţa Notarului Public ... a fost încheiat contractul de donaţie autentificat sub numărul  ..., între reclamantul .... şi soţia sa .....( decedată la data de ...) în calitate de donatori şi pârâtul ..., în calitate de donatar. Obiectul contractului a fost transmiterea întregului drept de proprietate  asupra imobilului situat în .... compus din suprafaţa de .....mp teren curţi construcţii cu vecinii ......, precum  şi un imobil compus din două camere şi magazie, din cărămidă şi învelit cu tablă în suprafaţă de ... mp, situate pe terenul descris anterior având aceiaşi vecini. 

Ternul a fost dobândit prin cumpărare de la fostul CAP, iar imobilul casă şi magazie l-au dobândit prin construire, conform autorizaţiei de lucrări.

Donaţia s-a făcut sub condiţia îndeplinirii unei clauze de întreţinere constând în alimente, medicamente, ajutor in gospodărie, îngrijire, iar după decesul donatorilor cu obligaţia donatarului de a-i  înmormânta  potrivit tradiţiei.

Instanţa retine că, prin esenţa lor, donaţiile sunt irevocabile.

Art. 801 vechiul C.civ. stipulează expres că „donaţiunea este un act de liberalitate prin care donatorele dă irevocabil un lucru donatarului care-l primeşte”.  Aceasta irevocabilitate rezulta din principiul că, odată încheiat, contractul are forţa obligatorie între părţile contractante si nu poate fi revocat, prin voinţa uneia dintre ele .

Cu toate acestea, fără a aduce atingere acestui principiu, legea permite ca, în cuprinsul contractului, părţile sa stipuleze anumite clauze, a căror neîndeplinire poate duce la desfiinţarea contractului. Astfel, legiuitorul, în art. 829 vechiul cod civil  prevede expres si limitativ cazurile in care o donaţie poate fi revocata : „donaţiunea între vii se revocă, pentru neîndeplinirea condiţiilor cu care s-a făcut, pentru ingratitudine şi pentru naştere de copii în urma donaţiunii”.

 Deşi în formularea legală se foloseşte termenul „condiţii”, doctrina şi jurisprudenţa au admis în mod unanim ca legiuitorul face referire la sarcinile care pot afecta donaţia şi care pot fi impuse donatarului, fie în folosul donatorului, fie în folosul unui terţ sau chiar al donatarului. Prin sarcina se înţelege o obligaţie impusă donatarului, care, dacă a acceptat donaţia, este ţinut să o ducă la îndeplinire.

Stipularea unei sarcini in conţinutul donaţiei are ca efect pierderea caracterului gratuit al acesteia, care, in limita obligaţiei impuse donatarului, devine un contract bilateral, iar unul dintre efectele specifice este posibilitatea de a se solicita desfiinţarea contractului, daca una dintre părţi nu îşi executa în mod culpabil obligaţiile contractuale.

Analizând manifestarea de voinţă a pârâtului exprimată în faţa instanţei, instanţa constată că acesta a fost de acord cu revocarea contractului de donaţie încheiat în cursul anului 1998.

Instanţa apreciază de asemenea că actul de donaţie încheiat de părţi este rezultatul unui acord de voinţe din cuprinsul  căruia au luat naştere drepturi şi obligaţii contractuale, de la care părţile nu pot abdica prin voinţa lor unilaterală. Aceste coordonate explică simetria existentă între modul de încheiere al contractului şi modul de revocare al lui. Întrucât contractul este rezultatul unui mutuus consensus, şi revocarea lui trebuie să fie rezultatul unui mutuus dissensus.

 În consecinţă, necesitatea consimţământului părţilor pentru încetarea contractului încheiat iniţial apare ca o prevedere de principiu.

În speţă, instanţa apreciază că faţă de natura contractului de donaţie şi faţă de existenţa consimţământului expres al părţilor în privinţa desfiinţării acestuia exprimat  în faţa instanţei acţiunea este întemeiată, şi în consecinţă, în baza art. 969 al 2 vechiul C. civ. va  dispune revocarea contractului de donaţie autentificat sub nr ..... de B.N.P.” ....

 Va dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului de donaţie.

În temeiul art.435 NC.P.Civ va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea având ca obiect revocare contract de donaţie  formulată de reclamantul .... cu domiciliul ..... în contradictoriu cu pârâtul .... deţinut în Penitenciarul .....

 Dispune revocarea contractului de donaţie autentificat sub nr......

 Dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului de donaţie.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în  30 zile de la comunicarea prezentei hotărâri.

Pronunţată în şedinţă publică azi, ...