Pretenţii

Sentinţă civilă 1249 din 13.11.2014


JUDECĂTORIA

DELIBERÂND

Constată că prin  acţiunea civilă înregistrată la instanţă la data de 29.06.2014,  legal timbrată, reclamanta UNIQA ASIGURĂRI SA a  solicitat instanţei  în contradictoriu cu pârâtul  XX, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună : 

- obligarea pârâtului la plata sumei de 15.190,24 lei  cu titlu de despăgubiri

- obligarea pârâtului la plata  dobânzii legale de la data introducerii cererii de chemare în judecată şi până la data achitării efective a sumei datorate

- cu cheltuieli de judecată.

În fapt, reclamanta arată că la data de ….. pârâtul…., datorită neglijenţei sale a lăsat nesupravegheat un cal  care a pătruns pe carosabil, şi care a fost acroşat de autoturismul cu nr. de înmatriculare ….., condus regulamentar de numita ……, autoturism asigurat pentru avarii şi furt CASCO la Uniqa Asigurări SA …conform poliţei seria AV nr. 2069315.

În ce priveşte circumstanţele  şi împrejurările producerii accidentului rutier, aceste au fost consemnate de agentul constatator  şi reţinute în procesul verbal de contravenţie seria CP nr. 3377357, potrivit căruia în sarcina pârâtului s-a reţinut culpa exclusivă în ceea ce priveşte producerea accidentului rutier  şi încălcării dispoziţiilor legale  privind circulaţia pe drumurile publice.

De asemenea ca urmare a producerii accidentului rutier şi a avariilor constatate la autoturismul asigurat, cu nr. de înmatriculare mai sus identificat, s-a deschis şi instrumentat dosarul de daună nr. 255235, iar pe cale de consecinţă  Uniqa Asigurări SA  a achitat păgubitului contravaloarea despăgubirilor la care acesta era îndrituit în cuantum de 15.190,24 lei astfel cum rezultă din extrasul de cont anexatei prezentei cereri.

Invocă art. 1375 potrivit căruia” proprietarul unui animal sau cel care  se serveşte de el, răspunde, independent de orice culpă, de prejudiciul cauzat de animal, chiar dacă acesta a scăpat de sub paza sa”, coroborate cu art.  2110 NCPC potrivit căruia”în limitele indemnizaţiei plătite, asigurătorul  este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării împotriva celor răspunzători de producerea pagubei, cu excepţia asigurărilor de persoane”.

Având în vedere  vinovăţia pârâtului privind neglijenţa în ceea ce priveşte supravegherea animalului aflat în paza sa juridică, a faptului că datorită neglijenţei acestuia s-a produs un accident de circulaţie ce a constat în pătrunderea pe carosabil a animalului şi acroşarea unui autoturism asigurat, acţiune acestuia fiind sancţionată de dispoziţiile legale  mai exact ale OUG 195/2002, societatea este îndreptăţită să recupereze  de la persoana răspunzătoare  de producerea accidentului rutier, în speţă pârâtul, contravaloarea despăgubirilor materiale în cuantum de 15.190,24 lei, sumă care reprezintă contravaloarea  despăgubirilor reparaţiilor autoturismului avariat.

Faţă de cele de mai sus, solicită  admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată.

În drept , au fost invocate disp. art. 1375, art. 2110 NCPC, art, 411 al. 1 NCPC, OUG 195/2002.

Pârâtul XX legal citat în instanţa nu se prezintă şi nu depune la dosarul cauzei în procedura prealabilă  întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului  instanţa reţine următoarele :

La data de …., pârâtul, datorită neglijenţei sale a lăsat nesupravegheat un cal  care a pătruns pe carosabil, a fost acroşat de autoturismul cu nr. de înmatriculare ….., condus regulamentar de numita XX, autoturism asigurat pentru avarii şi furt CASCO la Uniqa Asigurări SA conform poliţei seria AV nr. 2069315.

În ce priveşte circumstanţele  şi împrejurările producerii accidentului rutier, aceste au fost consemnate de agentul constatator  şi reţinute în procesul verbal de contravenţie seria CP nr. 3377357, potrivit căruia în sarcina pârâtului s-a reţinut culpa exclusivă în ceea ce priveşte producerea accidentului rutier  şi încălcării dispoziţiilor legale  privind circulaţia pe drumurile publice.

De asemenea ca urmare a producerii accidentului rutier şi a avariilor constatate la autoturismul asigurat, cu nr. de înmatriculare ……, s-a deschis şi instrumentat dosarul de daună nr. 255235, iar pe cale de consecinţă  Uniqa Asigurări SA a achitat păgubitului contravaloarea despăgubirilor la care acesta era îndrituit în cuantum de 15.190,24 lei, astfel cum rezultă din extrasul de cont depus la dosarul cauzei .

Instanţa apreciază ca în cauza se angajază răspunderea civilă delictuala a pârâtului, raportat la circumstanţele concrete ale cauzei. Astfel, potrivit art. 1375 potrivit căruia” proprietarul unui animal sau cel care  se serveşte de el, răspunde, independent de orice culpă, de prejudiciul cauzat de animal, chiar dacă acesta a scăpat de sub paza sa”, coroborate cu art.  2110 NCPC potrivit căruia”în limitele indemnizaţiei plătite, asigurătorul  este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării împotriva celor răspunzători de producerea pagubei, cu excepţia asigurărilor de persoane”.

Faţă de aspectele mai sus enumerate instanţa consideră că  reclamanta este  într-adevăr îndreptăţită  la recuperarea sumei de 15.190,24 lei cu titlu de despăgubiri şi la plata  dobânzii legale de la data introducerii cererii de chemare în judecată şi până la data achitării efective a sumei datorate, condiţii în care instanţa în temeiul prevederilor art. 274 C.p.c. ( vechi) coroborat cu art. 1349 din Noul Cod civil, va admite acţiunea şi va dispune obligarea pârâtului la plata sumei de 15.190,24 lei  cu titlu de despăgubiri şi la plata  dobânzii legale de la data introducerii cererii de chemare în judecată şi până la data achitării efective a sumei datorate.

Se constată că s-a solicitat obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, însă la dosar nu s-au depus chitanţe justificative din care să reiasă ocazionarea acestor cheltuieli, astfel că, în baza art. 451 C.p.c. acţiunea va fi admisă fără obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamanta  UNIQA ASIGURĂRI SA cu sediul în …., str……, nr. …., sector …, J…/…./…., CUI ……, în contradictoriu cu pârâtul XX dom. în ….., str. ….., nr. …., jud. …., CNP ….., şi în  consecinţă :

Obligă pârâtul la plata sumei de 15.190,24 lei  cu titlu de despăgubiri şi la plata dobânzii legale de la data introducerii cererii de chemare în judecată şi până la data achitării efective a sumei datorate

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept  de apel în termen de  30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Aleşd.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 13.11.2014.

PREŞEDINTE GREFIER