Contopire

Sentinţă penală 1081 din 17.03.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA MEDGIDIA

Medgidia, str.Independenţei nr.14, judeţul Constanţa;

 cod poştal – 905600

Înregistrată în evidenţa A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 4140

Dosar nr. 265/256/2014

Sentinţa penală nr. 1081

Şedinţa publică din 17.03.2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE S.A.I.

GREFIER N.P.

Ministerul Public a fost legal reprezentat de procuror P.A.

 din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia

Pe rol, judecarea cauzei penale având ca obiect cerere de contopire a executării pedepselor (alte modificări de pedepse) (art.449 C.p.p.) privind pe petentul condamnat  C.P.P.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din 03.03.2014, s-au consemnat în încheierea din acea zi, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre şi pentru care s-a amânat pronunţarea la data de 17.03.2014.

 

INSTANTA,

Deliberând asupra cererii de contopire pedepse de faţă ;

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecătoriei Medgidia la nr. unic 265/256/2014, condamnatul C.P.P., a solicitat contopirea pedepselor.

S-au depus la dosar, în copie, sent. pen. nr. 922/29.07.2013 a Judecătoriei Constanţa, sent. pen. nr. 1115/03.10.2013 a Judecătoriei Constanţa, sent. pen. nr. 1162/05.10.2012 a Judecătoriei Constanţa, fişa de evaluare a incidenţei aplicării legii penale mai favorabile din Penitenciarul Poarta Albă, jud. Constanţa.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Petentul C.P.P. are de executat două pedepse privative de libertate respectiv pedepsele de 2 ani şi 2 luni închisoare aplicată petentului prin sent. pen. nr. 922/29.07.2013 a Judecătoriei Constanţa şi de 1 an închisoare aplicată aceluiaşi condamnat prin sent. pen. nr. 1115/03.10.2013 a Judecătoriei Constanţa.

Potrivit disp. art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 255/2013 Procedura la instanta de executare cu privire la solicitarile privind aplicarea legii penale mai favorabile formulate ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se va face potrivit dispozitiilor privind executarea hotararilor penale din Legea nr. 135/2010, in urmatoarea ordine de preferinta: a) din oficiu, de catre instanta de executare pentru persoanele aflate in penitenciar in executarea hotararilor de condamnare.

Astfel, instanţa apreciază oportun, ca în cadrul prezentei cereri de contopire a pedepselor de mai sus instanţa să analizeze pedepsele aplicate petentului condamnat şi din prisma legii penale mai favorabile.

Pentru analizarea legii penale mai favorabile şi aplicarea dispoziţiilor art. 6 Cod penal, instanţa urmează să analizeze, din perspectiva instituţiilor autonome, următoarele aspecte: aplicarea legii mai favorabile în ceea ce priveşte fiecare dintre pedepsele aplicate şi aplicarea legii mai favorabile în ceea ce priveşte stările de agravare.

Analizând legea penală mai favorabilă in abstracto, se constată că:

În ceea ce priveşte tratamentul juridic sancţionator privitor la circumstanţa agravantă prev. de art. 75 lit. c cod pen. din 1969, instanţa reţine că aceasta se regăseşte în art. 77 lit. d nou cod pen., astfel încât, la aplicarea noii pedepse, se vor avea în vedere dispoziţiile art. 78 alin. 1 care prevăd că în cazul în care există circumstanţe agravante, se poate aplica o pedeapsă până la maximul special. Dacă maximul special este neîndestulător, în cazul închisorii se poate adăuga un spor până la 2 ani, care nu poate depăşi o treime din acest maxim…

Legea penală mai favorabilă se apreciază în raport de situaţia persoanei acuzată într-o cauză penală.

Din punct de vedere practic este imposibil ca în toate situaţiile să opereze evaluarea globală (spre deosebire de instituţiile autonome care pot funcţiona în orice situaţie).

În cadrul aceleiaşi instituţii nu pot opera două legi. Acesta este cazul stabilirii limitelor de pedeapsă, care este o instituţie autonomă, în care nu se pot stabili limitele conform unei legi, iar circumstanţele să se aplice conform altei legi, deoarece, la stabilirea limitelor de pedeapsă se au în vedere circumstanţele în care s-a comis fapta.

În ceea ce priveşte limitele de pedeapsă mai favorabile, instanţa urmează să stabilească limitele maxime de pedeapsă prevăzute de legea nouă pentru infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat.

Prin urmare, analizând comparativ, în concret, raportat la pedepsele aplicate definitiv condamnatului, instanţa reţine:

Prin sent. pen. nr. 922/29.07.2013 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin decizia penală nr. 89/MP/04.10.2013 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa, condamnatului C.P.P. i-a fost aplicată o pedeapsă rezultantă de 2 ani şi 2 luni  închisoare, compusă din următoarele pedepse :

- 2 luni închisoare aplicată în baza art. 221 cod pen. din 1969 cu aplicarea art. 75 lit. c cod pen. din 1969 şi art.320 ind.1 cod pr. pen. 1969, cu corespondenţă în art. 270 alin. 1 nou cod pen. cu art. 77 lit. d nou cod pen. şi art. 396 alin. 10 nou cod pr. pen. pentru care maximul special prevăzut de legea nouă este de 3 ani şi 4 luni închisoare (în urma reducerii obligatorii prev. de art. 396 nou cod pr. pen.), care nu se depăşeşte;

- 2 ani închisoare aplicată în baza art. 208 alin. 1 - 209 alin. 1 lit. a, g şi i cod pen. din 1969 cu aplicarea art. 75 lit. c cod pen. din 1969 şi art.320 ind.1 cod pr. pen. 1969, cu corespondenţă în art. 228-229 alin. 1 lit. b şi d nou cod pen. cu art. 77 lit. d nou cod pen. şi art. 396 alin. 10 nou cod pr. pen. pentru care maximul special prevăzut de legea nouă este de 3 ani şi 4 luni închisoare (în urma reducerii obligatorii prev. de art. 396 nou cod pr. pen.), care nu se depăşeşte;

- 2 luni închisoare aplicată prin sent. pen. nr. 1162/05.10.2012 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin nerecurare la data de 17.10.2012, în baza art. 221 alin. 1 cod pen. din 1969 cu aplicarea art. 320 ind.1 cod pr. pen., cu corespondenţă în art. 270 alin. 1 nou cod pen. cu art. 396 alin. 10 nou cod pr. pen. pentru care maximul special prevăzut de legea nouă este de 3 ani şi 4 luni închisoare (în urma reducerii obligatorii prev. de art. 396 nou cod pr. pen.), care nu se depăşeşte, pentru care s-a dispus revocarea suspendării condiţionate în baza art. 83 cod pen. şi adăugarea la pedepsei rezultante de mai sus.

În baza art. 83 cod pen. din 1969 instanţa va adauga pedeapsa de 2 luni închisoare la pedepsele de mai sus de 2 luni închisoare şi de 2 ani închisoare rezultând astfel două pedepse de 4 luni închisoare şi respectiv 2 ani şi 2 luni închisoare.

Pin sent. pen. nr. 1115/03.10.2013 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin dec. pen. nr. 1057/MP/06.12.2013 a Curtea de Apel Constanţa, condamnatului C.P.P. i-a fost aplicată o pedeapsă de 1 an  închisoare, pentru infracţiunea prev. de art. 321 alin. 1 cod pen., cu corespondenţă în art. 371 nou cod pen. pentru care maximul special prevăzut de legea nouă este de 2 ani închisoare, care nu se depăşeşte.

Astfel,instanţa reţine că nu se justifică reducerea pedepselor de mai sus.

La verificarea legii  penale mai favorabile cu privire la  tratamentul juridic sancţionator privitor la concursul de infracţiuni, instanţa urmează să compare pedeapsa rezultanta potrivit vechiului cod penal cu limita maximă la care se poate ajunge potrivit art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, luându-se în calcul pedepsele reduse la maximul special prevăzut de legea nouă (pedeapsa cea mai grea + spor obligatoriu de  1/3 din restul pedepselor).

Prin urmare, instanţa constata că legea penală veche este mai favorabilă cu privire la contopirea pedepselor condamnatului şi urmează a fi aplicată.

Instanţa reţine ca, potrivit art. 33 lit. a cod pen.  faptele mai sus analizate din  sunt concurente fiind săvârşite de aceeaşi persoană înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele.

Astfel, în speţă sunt aplicabile dispoziţiile art. 36 alin. 2 cod pen. conform cărora, disp. art. 34 şi 35 cod pen. se aplică şi în cazul în care, după ce o pedeapsă a rămas definitivă, se constată că cel condamnat suferise şi o altă condamnare definitivă pentru o infracţiune concurentă.

Văzând şi disp. art. 585 cod pr. pen. instanţa va admite cererea şi va dispune contopirea pedepselor de mai sus.

Conform art. 36 al.3 cod pen. din 1969 instanţa urmează să deducă din pedeapsa nou aplicată condamnatului perioada executată de la 11.06.2013 la zi.

În baza art. 65 cod pen. instanţa va interzice condamnatului drepturile prev. de art. 66 lit. a teza a II a şi b cod pen. pe durata executării pedepsei.

Totodată, instanţa va dispune anularea mandatelor de executare emise în baza sentinţelor penale de mai sus şi emiterea unui nou mandat, va menţine starea de arest a condamnatului precum şi celelalte dispoziţii ale sentinţelor penale de mai sus.

Se va dispune comunicarea dispozitivului prezentei hotărâri, de îndată, procurorului şi condamnatului.

Văzând disp. art. 275 alin. 3 nou cod pr. pen.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE  LEGII

HOTARAŞTE:

În baza art. 585 cod procedură penală, art. 44 cod penal cu aplicarea art. 10 Legea 187/2012 cu referire la art. 33, art. 34 din codul penal din 1969 admite cererea de contopire formulată de petentul C.P.P.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 2 luni închisoare aplicată petentului prin sent. pen. nr. 922/29.07.2013 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin decizia penală nr. 89/MP/04.10.2013 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa şi repune pedepsele componente în individualitatea lor astfel :

- 2 luni închisoare aplicată în baza art. 221 cod pen. din 1969 cu aplicarea art. 75 lit. c cod pen. din 1969 şi art.320 ind.1 cod pr. pen. 1969, cu corespondenţă în art. 270 alin. 1 nou cod pen. cu art. 77 lit. d nou cod pen. şi art. 396 alin. 10 nou cod pr. pen. pentru care maximul special prevăzut de legea nouă este de 3 ani şi 4 luni închisoare (în urma reducerii obligatorii prev. de art. 396 nou cod pr. pen.), care nu se depăşeşte;

- 2 ani închisoare aplicată în baza art. 208 alin. 1 - 209 alin. 1 lit. a, g şi i cod pen. din 1969 cu aplicarea art. 75 lit. c cod pen. din 1969 şi art.320 ind.1 cod pr. pen. 1969, cu corespondenţă în art. 228-229 alin. 1 lit. b şi d nou cod pen. cu art. 77 lit. d nou cod pen. şi art. 396 alin. 10 nou cod pr. pen. pentru care maximul special prevăzut de legea nouă este de 3 ani şi 4 luni închisoare (în urma reducerii obligatorii prev. de art. 396 nou cod pr. pen.), care nu se depăşeşte;

- 2 luni închisoare aplicată prin sent. pen. nr. 1162/05.10.2012 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin nerecurare la data de 17.10.2012, în baza art. 221 alin. 1 cod pen. din 1969 cu aplicarea art. 320 ind.1 cod pr. pen., cu corespondenţă în art. 270 alin. 1 nou cod pen. cu art. 396 alin. 10 nou cod pr. pen. pentru care maximul special prevăzut de legea nouă este de 3 ani şi 4 luni închisoare (în urma reducerii obligatorii prev. de art. 396 nou cod pr. pen.), care nu se depăşeşte, pentru care s-a dispus revocarea suspendării condiţionate în baza art. 83 cod pen. şi adăugarea la pedepsei rezultante de mai sus.

În baza art. 83 cod pen. din 1969 adaugă pedeapsa de 2 luni închisoare la pedepsele de mai sus de 2 luni închisoare şi de 2 ani închisoare rezultând astfel două pedepse de 4 luni închisoare şi respectiv 2 ani şi 2 luni închisoare.

În baza art. 585 cod pr. pen. rap. la art. 36 alin. 2 vechi cod pen. şi art. 6 nou cod pen. contopeşte pedepsele de mai sus cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată aceluiaşi condamnat prin sent. pen. nr. 1115/03.10.2013 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin dec. pen. nr. 1057/MP/06.12.2013 a Curtea de Apel Constanţa în baza art. 321 alin. 1 cod pen., cu corespondenţă în art. 371 nou cod pen. pentru care maximul special prevăzut de legea nouă este de 2 ani închisoare, care nu se depăşeşte, şi aplică petentului pedeapsa cea mai grea.

Astfel, condamnatul C.P.P. execută pedeapsa de 2 ani şi 2 luni închisoare.

În baza art. 36 alin. 3 nou cod pen. deduce din pedeapsa nou aplicată perioada executată de la 11.06.2013 la zi.

În baza art. 65 cod pen. interzice condamnatului C.P.P. drepturile prev. de art. 66 lit. a teza a II a şi b cod pen. pe durata executării pedepsei.

Dispune anularea mandatelor de executare emise în baza sentinţelor penale de mai sus şi dispune emiterea unui nou mandat.

Menţine starea de arest a condamnatului precum şi celelalte dispoziţii ale sentinţelor penale de mai sus.

În baza art. 275 alin. 3 nou cod pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

În baza art. 272 c.pr.pen. onorariul apărător oficiu de 100 lei va fi avansat din fondurile Min. Just., către Baroul Constanta, în favoarea av. D.M.A., deleg. nr. 239/2014.

Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 17.03.2014.

PREŞEDINTE, GREFIER,

 S.A.I. N.P.