Contestația împotriva măsurilor lichidatorului judiciar

Sentinţă civilă 185/2021 din 14.07.2021


Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2021:022.000185

Cod operator 2442/2443

Dosar nr. ....

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA A II-A CIVILĂ

Sentința  Nr. 185/2021

Şedinţa publică de la 14 Iulie 2021

Completul compus din:

Judecător sindic .....................

Grefier ................................

Pe rol fiind pronunțarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în ședința publică din data de 30.06.2021 privind contestația împotriva măsurilor lichidatorului judiciar formulată de contestatorul ..............., în contradictoriu cu debitoarea ................................ prin lichidator judiciar ................. și a cererii de intervenție formulată de intervenientul ..................

La apelul nominal făcut în ședința publică au lipsit părțile.

Procedura legal îndeplinită, din ziua dezbaterilor.

Dezbaterile în fond au avut loc în ședința publică din data de 30.06.2021 fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta decizie, când instanța având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea pentru data de 07.07.2021, apoi pentru data de 14.07.2021, când a hotărât următoarele:

JUDECĂTORUL SINDIC

Asupra cauzei de faţă :

Prin cererea înregistrată la data de 22.06.2020 pe rolul Tribunalului Gorj – Secția a II-a Civilă, sub nr. ...., ......, domiciliat în ......, str......, bl......, ap...., județul ....., în calitate de administrator special  numit prin procesul-verbal al Adunării Generale a Asociaților  nr...... al debitorului ......... în dosarul nr. ...., a formulat contestație împotriva vânzării la licitație a imobilului situat în orașul ....., str....., nr......, județul ...., organizată în ziua de 09.06.2020 de către lichidatorul judiciar.

În motivare a arătat că  întreaga procedură privind valorificarea acestui activ este nelegală deoarece pe terenul acestei locații se află o investiție ce aparține ......, cu sediul în ....., județul ...... Această societate comercială a deținut în mod legal, respectiv prin contracte de închiriere și superficie, timp în care în perioada 2017-2019 (timp în care acele contracte au fost radiate) a construit în mod legal cu autorizație de construcție și toate autorizațiile necesare construirii investiții de peste 800.000 lei. Aceste investiții au fost precizate în raportul de evaluare numai o parte, ci nu situația reală din teren.

Una din clădirile care a fost vândută, respectiv C1 a fost modernizată integral de către ......, investându-se în modernizare cca 100.000 lei în perioada 2017-2018, așa cum se precizează în raportul de evaluare, fără a se specifica clar cine a făcut acea modernizare  sau acele investiții, deși evaluatorul a fost informat cu toate aspectele de către contestator, dar nu a specificat nimic, omițând situația reală.

Consideră că lichidatorul judiciar nu a făcut demersurile pentru a vedea situația reală din teren și pentru a purta corespondență cu  .........

Din  discuțiile purtate cu administratorul principal al ......, rezultă că acesta era de acord să cumpere toate bunurile scoase la licitație în urma unei evaluări corecte și este de acord să achite chiar și suma de treisutemii lei considerând că are drept la preemțiune și obligatoriu  trebuie să fie întrebat, ori acest lucru nu a fost făcut niciodată.

Față de cele arătate mai sus, se solicită a se dispune anularea procesului-verbal încheiat cu ocazia vânzării la licitație publică în cadrul procedurii de faliment, a imobilului din str......, nr....., jud....., nr. cadastral ...., cât și a celorlalte bunuri; anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat în urma adjudecării; anularea actului de adjudecare a bunurilor mobile și imobile; refacerea raportului de evaluare pe cheltuiala contestatorului şi stabilirea reală a bunurilor ce aparțin debitoarei ..... şi nu vânzarea unor bunuri ce aparțin societății .......; anularea regulamentului de organizare de licitații.

Consideră că toate aceste documente trebuia să-i fie aduse la cunoștință contestatorului personal și nu din auzite.

La data de 14.04.2021 s-a depus la dosar cerere de intervenție principală formulată de ..........., solicitând să se constate nulitatea actului de adjudecare si a contractului de vânzare cumpărare 1447/12 iunie 2020 încheiat intre ........ pentru debitoare si ........... privind imobilul-teren in suprafață de 3927 mp curți/construcții cu nr cadastral 222 învecinat la N cu DJ 675, la E, S, V cu drum industrial împreuna cu constituțiile Cl si C2 ambele cu suprafață construita la sol de 109 mp, cu consecința repunerii in situația anterioara in sensul revenirii bunului imobil astfel individualizat in patrimoniu debitoarei ..........

În motivare a arătat că, conform convenției de vânzare cumpărare (calificata de practica judiciara ca si promisiune bilaterala de vânzare cumpărare) la 1.09.2016, anterior deschiderii procedurii generale de insolventa pentru debitoarea ........., a achitat prețul integral -39000 lei pentru imobilul situat in ...... compus din teren in suprafață de 3920 mp si construcțiile Cl si C2, ambele cu suprafață construita la sol de 109 mp, fiind întocmită factura fiscala 2288/1.09.2016, data de la care a intrat in posesia bunului imobil astfel individualizat .

In condițiile in care, prin decizia civila 1069/18.10.2018 pronunțată in dosar .... /a5 Curtea de Apel Craiova a anulat contractul autentic 6665/16.11.2016 BNP ...... ce a urmat antecontractului de vânzare cumpărare din septembrie 2016, considerând ca ”antecontractul nu da naștere decât unui drept de creanță, oricare dintre părți putând solicita încheierea contractului de vânzare cumpărare ", la 23 ianuarie 2020 a formulat cerere in temeiul art. 131 din L85/2014 R pentru pronunțarea unei hotărâri care sa tina loc de act autentic in situația refuzului lichidatorului judiciar de a perfecta actul in forma autentica pentru imobilul in litigiu, formandu-se dosarul ..../a7 .

Prin sentința 194/29 iulie 2020(executorie ) pronunțată in cauza de judecătorul sindic a fost admisa acțiunea astfel formulata si s-a constatat intervenita vânzarea cumpărarea intre ...... si debitoarea ......, in calitate de vânzător pentru imobilul individualizat, hotărâre care tine loc de act autentic de vânzare cumpărare .

Deși lichidatorul judiciar ........ a fost parte in cadrul acestui dosar supliment, cunosc existenta litigiului privind imobilul, situația juridica a operațiunilor de înstrăinare, in cursul lunii iunie 2020 a organizat licitația pentru acest imobil situat in ......, fiind adjudecat de ......

Actele juridice astfel încheiate pentru același imobil pentru care exista litigiu pe rolul instanței sunt lovite de nulitate absoluta, bazate pe o cauza ilicita .

Potrivit art. 1237 NCC,care definește FRAUDA LA LEGE —”cauza este ilicita si atunci când contractul este doar mijlocul pentru a eluda aplicarea unei norme legale imperative ", iar in speță este evidenta conduita lichidatorului judiciar de obstrucționa derularea procesului deja pe rol, ce avea ca temei juridic disp. art. 131 din L85/2014, precum si art. 1179 NCC, art. 1279 al.3 NCC, art. 1650, 1669, 1672, 1673 NCC .

In aceste condiții, cauza ca element esențial al convenției, potrivit art. 1179 NCC, îmbracă si forma ilicita si imorala ( art. 1236 NCC ) .

Modalitatea in care, cu buna știință lichidatorul judiciar a vândut la licitație un bun litigios, poate îmbracă si forma unei nulități virtuale, prevăzută de art. 1253 NCC, in condițiile in care sancțiunea nulității trebuie aplicata ”pentru ca scopul dispoziției legale inculcate sa fie atins ” ,respectiv procedura de validare a antecontractului de vânzare cumpărare de către judecătorul sindic, având ca temei juridic art. 131 din L85/2014, dar si suportul normelor de drept comun .

Despre situația înstrăinării bunului imobil prin licitația organizata in luna iunie 2020, lichidatorul judiciar a depus pentru prima data, in faza procesuala a apelului, in cadrul dosarului ..../a7, o parte din acte, ocazie cu care a aflat despre adjudecare .

În drept, cererea de intervenție a fost întemeiată pe dispozițiile art. 1236 NCC,1237 NCC, art. 1246 NCC.

La data de 31.05.2021 s-au depus la dosar note scrise de către ......... în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ......... cu privire la cererea de intervenție principala formulată de ....... prin care au solicitat respingerea cererii ca inadmisibila.

Cu  prioritate au invocat excepția lipsei timbrajului , susținâdn că din documentul anexat la cererea de intervenție rezultă că nu s-a procedat la îndeplinirea obligației de achita taxa de timbru, prevederile din O.G. nr. 80/2013 având caracter imperativ.

Din cuprinsul cererii formulate rezulta ca petentul ...... are domiciliul in ...., jud. .....dar a achitat taxa de timbru in contul Primăriei .......

Nefiind realizată dovada achitării taxei de timbru în condițiile art. 33, alin.1, art. 40 alin.l, alin.2 raportat la celelalte prevederi invocate din O.G. nr. 80/2013, se solicită admiterea excepției ca fiind întemeiată și, pe cate de consecință, să fie anulată anulați cererea ca netimbrată.

In principal se solicită respingerea cererii de intervenție principala formulată de ........ ca inadmisibila.

In cauza dedusă judecății, terțul, intervenind în proces, trebuie să justifice un interes personal în participarea la judecata procesului ce se desfășoară intre alte persoane, fără a deveni un simplu apărător al părții în favoarea căreia a intervenit, deși natura juridică a intervenției accesorii este de apărare, în vreme ce intervenția principală este o veritabilă cerere de chemare în judecată formulată împotriva părților inițiale.

Or, așa cum rezultă din cererea cu care a fost învestită instanța, în cauza pendinte se formulează o cerere de intervenție principală, și nu accesorie. Așadar, intervenientul principal, trebuie să urmărească obținerea unui folos pentru sine, în tot sau în parte, dreptul dedus judecății sau un drept strâns lega acesta. Dacă dreptul terțului este amenințat sau dacă prejudiciul pe care acesta l-ar putea suferi iminent, grija sa de a preveni încălcarea dreptului sau realizarea prejudiciului îi conferă legitimare procesuală activă în formularea unei cereri de intervenție, chiar dacă interesul său nu este nici nascut nici actual.

Însă, în speță, intervenientul în nume propriu se erijează în „apărătorul” reclamantului/contestatorului, de unde reiese că nu a cere pentru sine, în tot sau în parte, dreptul dedus judecății în dosarul în cauză și nici nu cere un drept aflat în strânsă legătură cu acesta, astfel că solicităm respinge ca inadmisibilă a cererii de intervenție principală formulată de aceasta.

Mai mult, în speță, petentul a formulat in dosarul nr.21 ..../a7 o cerere față de ......., având ca obiect imobilul teren in suprafață de 3927 mp situat in ......, ........

În acest context, consideră ca este inadmisibila cererea de intervenție principala formulată în dosarul nr. .... de către ......., atâta timp cât instanța s-a pronunțat pe asupra cererii sale formulate in dosarul nr...../a7 prin sentința nr.194/20.07.2020, sentința apelata cu termen de judecata la Curtea de Apel Craiova in data de 27.05.2021.

În dosarul nr...../a7, prin sentința nr.194/29.07.2020 pronunțată de Tribunalul Gorj, s-a hotărât: „Respinge excepția netimbrării cererii, excepția lipsei calității procesuale pasive, excepția inadmisibilității acțiunii și excepția puterii de lucru judecat, invocate de lichidatorul judiciar. Admite acțiunea. Constată intervenită vânzarea cumpărarea între reclamantul ......, in calitate de cumpărător și debitoarea ............... în calitate de cumpărător, în prezent în procedura falimentului, reprezentată prin lichidatorul judiciar ......., asupra bunurilor imobile teren în suprafață de 3927 mp. curți/construcții cu numărul cadastral 222 învecinat la Nord cu DJ 675, la est, la sud și la vest cu drum industrial, împreună cu construcțiile C1 și C2 ambele cu suprafață construită la de 109 mp. Prezenta hotărâre ține loc de act autentic de vânzare-cumpărare”. Apelul formulat la sentința nr. 194/29.07.2020.

Intervenția principală are ca scop invocarea de către un terț a unui drept ce urmează ii valorificat în cadrul unui proces declanșat de alte persoane, care, dacă nu ar fi apărat pe această cale, ar cauza intervenientului un prejudiciu.

În speță, nu ne aflăm în această ipoteză, atâta timp cât petentul a avut în dosarul nr. ..../a7, calitatea de reclamant, dreptul său fiind valorificat în cadrul unui proces declanșat chiar de către acest petent și asupra căruia instanța s-a pronunțat in prima instanță.

Judecătorul sindic, analizând actele și lucrările dosarului constată și reține următoarele.

Referitor la excepția netimbrării cererii de intervenție se reține că intervenientul ............ a efectuat plata taxei de timbru în cuantumul impus  de lege, cererea sa fiind timbrată, iar în ceea ce privește unitatea administrativ fiscală la care a plătit taxa de timbru determină un diferent între instituțiile fiscale, nicidecum o neplată a taxei de timbru care să determine anularea cererii ca netimbrată.

Pe fond cererea formulată de administratorului special al debitoarei ................, dl......., prin care se contestă vânzarea la licitație a imobilului situat în orașul ....., str........, nr....., județul ...., precum și cerere de intervenție principală formulată de ......., prin care se solicită să se constate nulitatea actului de adjudecare si a contractului de vânzare cumpărare 1447/12 iunie 2020 încheiat intre ........... pentru debitoare si ............. privind imobilul-teren in suprafață de 3927 mp curți/construcții cu nr cadastral 222 învecinat la N cu DJ 675, la E, S, V cu drum industrial împreuna cu constituțiile Cl si C2 ambele cu suprafață construita la sol de 109 mp, cu consecința repunerii in situația anterioara in sensul revenirii bunului imobil astfel individualizat in patrimoniu debitoarei  .................. , sunt nefondate pentru următoarele considerente:

Societatea debitoare .................... se află în procedura simplificată a falimentului deschisă prin sentinţa nr.201/10.05.2017 fiind confirmat  lichidatorul judiciar ................, prin care se lichidează bunurile din averea debitorului conform disp. art. 154 și următoarele din Legea nr.85/2016.

Lichidatorul judiciar ..................... desemnat să administreze procedura falimentului debitoarei ...................... a procedat la valorificarea bunurilor inclusiv a celor ce fac prezentei acțiuni și cereri de intervenție în interes propriu, cu respectarea dispozițiilor legale, respectiv a inventarierii, evaluării, întocmirii regulamentului de vânzare,, care au fost aprobate în adunarea creditorilor.

Prin dispozițiile art. 64 din lege sunt enumerate atribuțiile lichidatorului judiciar, între care aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor și luarea măsurilor de conservare (lit. d) vânzarea bunurilor din averea debitorului, potrivit prevederilor prezentei legi(lit.i).

Potrivit art. 91 din Legea nr.85/2016 bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, în exercitarea atribuțiilor sale prevăzute de prezent alege sunt dobândite libere de orice sarcini.

Legea insolvenței nu exclude de la valorificare bunurile debitoarei care se află în eventuale litigii, cum este cazul bunurilor imobile la care se referă contestatorii din prezenta cauză.

Este de reținut că la data valorificării bunurilor imobile în discuție, respectiv data licitației din 09.06.2020  și data actului de adjudecare si a contractului de vânzare cumpărare 1447/12 iunie 2020 încheiat intre ................. pentru debitoare si  ....................., nu era lămurită situația juridică a preluării acestor imobile sentința nr. 194/29.07.2020  pronunțată în dosarul asociat nr. ..../a7 prin care s-a constatat intervenită vânzarea cumpărarea între reclamantul ......................., în calitate de cumpărător și debitoarea ............... în calitate de vânzătoare, în prezent în procedura falimentului,  reprezentată prin lichidatorul judiciar ..............., asupra bunurilor imobile teren în suprafață de 3927 mp, curți/construcții cu numărul  cadastral 222 învecinat la Nord cu DJ 675, la est, la sud și la vest cu drum industrial, împreună cu construcțiile C1 și C2 ambele cu suprafață construită la sol de 109 mp, nu fusese pronunțată, neproducând efecte juridice.

De asemenea, se reține că părțile procesuale, deși aveau cunoștință de situația litigantă a bunurilor, nu au solicitat suspendarea procedurii de valorificare și nici nu au înscris în cartea funciară existența unui litigiu cu privire la aceste bunuri.

Ca atare, imobilele la data valorificării lor se aflau în circuitul civil, iar dobânditorii în lumina disp. ar. 91 din Legea nr.85/2016 , citat mai sus,. Le-au dobândit libere de sarcini.

 Este adevărat că asupra imobilelor în discuție există în prezent două titluri de proprietate la proprietari diferiți, respectiv ................. deține sentința nr. 194/29.07.2020 , executorie în lumina disp. art. 46 din Lege anr.85/2014 și ........................ actul de adjudecare si contractul de vânzare cumpărare 1447/12 iunie 2020 încheiat cu lichidatorul judiciar ................, însă judecătorul sindic nu are atributul de a analiza în baza dreptului comun situația juridică prin compararea titlurilor , atribuțiile sale fiind limitate, conform art. 45 alin.(2) din lege la controlul judecătoresc al activității administratorului/lichidatorului  judiciar și la procesele și cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenței. 

Față de cele reținute se va respinge contestația împotriva măsurii lichidatorului judiciar privind vânzarea bunurilor debitoarei ...................., formulată de contestatorul ............. și cererea de intervenției în interes propriu formulată de intervenientul ......................

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepția netimbrării cererii de intervenție în interes propriu.

Respinge contestația împotriva măsurii lichidatorului judiciar privind vânzarea bunurilor debitoarei .............., formulată de contestatorul .............., cu domiciliul în .............., str..........., bl....., ap............., județul ..........., în contradictoriu cu debitoarea ..............., cu sediul în ..........., str............, bl........,et........, ap.........., județul ........., CUI ......, J..., prin lichidator judiciar ....., cu sediul în ...., str......, nr....., ...., județul .....

Respinge cererea de intervenției în interes propriu formulată de intervenientul ......, cu domiciliul în ...., Aleea ...., nr....., bl..... sc....., et......, ap....., jud.......

Cu apel în 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la sediul tribunalului.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților, de către grefa instanței, azi 14.07.2021.

Judecător sindic,

...................................

Grefier,

..............................

Red.G.E.

Tehnored.V.T.

Ex.5/22 Iulie 2021