Regimul matrimonial. Regimul separaţiei de bunuri. Acordul de mediere.

Sentinţă civilă 21 din 27.01.2014


Încetarea coproprietăţii poate fi cerută oricând, iar în conformitate cu prevederile art 982 cod proc civ., în tot cursul procesului de partaj instanţa va stărui ca părţile să împartă bunurile prin bună învoială şi dacă părţile se învoiesc, va hotărî potrivit înţelegerii lor.

Conform art 58 alin 4 din Legea nr. 192/2006, în cazul în care conflictul mediat vizează transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum şi al altor drepturi reale, partaje şi cauze succesorale, sub sancţiunea nulităţii absolute, acordul de mediere va fi prezentat instanţei de judecată, pentru ca aceasta să verifice condiţiile de fond şi de formă prevăzute de lege şi să emită o hotărâre judecătorească, după caz, cu respectarea procedurilor legale.

Prin cererea formulată de reclamanta P I ,  în contradictoriu cu pârâtul S V  a solicitat să se  constatate că părţile sunt coproprietare asupra unui apartament cu 2 camere si dependinţe situat in comuna L si a unui teren intravilan in suprafaţa de 1030 mp conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. -/-  de BNP IG. încheind în mod valabil acordul de mediere, întocmit la data de 16.05.2013 în municipiul Galaţi de doamna D P, în calitate de mediatoare. S-a  solicitat sistarea stării de indiviziune între părţi, luând act de acordul de mediere şi consfinţind conţinutul acestuia, ce face parte din dispozitivul hotărârii.

Instanţa reţine că părţile au dobândit în timpul  căsătoriei în cota  de ½  următoarele  bunuri: un apartament cu 2 camere si dependinţe situat in comuna L  si  un teren intravilan in suprafaţa de 1030 mp conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. -/-  de BNP IG.

Părțile au înțeles să sisteze starea de indiviziune, prin atribuirea bunurilor, pârâtul urmând a achita o sultă, în rate.

Verificând conţinutul acordului de mediere intervenit între părţi, în raport de elementele de fapt şi de drept, instanţa constată că părţile au capacitatea de a tranzacţiona şi că, prin învoiala lor, nu urmăresc realizarea unor scopuri ilicite.

S-a reţinut  de  către  instanţă că acordul scris  al  părţilor are, conform art. 58 alin 1 din Legea nr. 192/2006, valoarea unui înscris sub semnătură privată,  iar potrivit art. 1270 cod civil, contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante.

Chiar şi în situaţia în care acordul de mediere ce vizează transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri mobile este supus cenzurii instanţei, acordul de mediere dă naştere unor obligaţii între părţi de care acestea sunt ţinute a le îndeplini chiar înainte ca instanţa să se pronunţe asupra valabilităţii acordului. Ca urmare, pârâtul este obligat să achite ratele convenite prin calendar.

Pe de altă parte, în procesul de partaj, părţile au o dublă calitate, de reclamanţi şi de pârâţi, iar soluţia pronunţată cu privire la ieşirea din indiviziune este deopotrivă în interesul tuturor. Prin urmare, dacă ambele părţi efectuează cheltuieli în legătură cu procesul, se impune compensarea lor în raport de valoarea pretenţiilor admise şi eventual obligarea părţii care a făcut cheltuieli mai mici la suportarea unei diferenţe.

Apărările pârâtului din întâmpinare potrivit cărora nu a cunoscut faptul că nu a fost înştiinţat cu privire la faptul că acordul devine valabil doar după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti nu au fost reţinute.

În raport de considerentele precedente, instanţa a admis cererea, a constatat că părţile au încheiat în mod valabil acordul de mediere, a constatat că bunurile supuse partajului sunt un apartament cu 2 camere si dependinţe situat in comuna L si  teren intravilan in suprafaţa de 1030 mp situat in T__ P_, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. --/--- de BNP IG, părţile având calitatea de coproprietari, a sistat starea de indiviziune şi a luat act de acordul de mediere dintre părţi, consfinţind învoiala lor potrivit înscrisului depus la dosar, cu conţinutul inserat care alcătuieşte dispozitivul sentinţei.

Domenii speta