Partaj

Sentinţă civilă 908 din 13.03.2013


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 5865/270/2011 partaj

Înreg. 27.09.2011

SENTINŢA CIVILĂ NR. 908

Şedinţa publică din data de 13 martie 2013

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN :

Astăzi a fost pe rol judecarea acţiunii civile formulată de reclamanta ….. împotriva pârâţilor ….., având ca obiect „partaj”.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: reclamanta asistată de avocat …. şi pârâţii asistaţi de avocat ….

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă care învederează faptul că raportul de expertiză a fost comunicat părţilor.

Avocat …. pentru reclamantă, arată că nu are cereri de formulat.

Avocat …. pentru pârâţi, expertul Petcu în ultima expertiză a precizat o variantă în care construcţiile să fie atribuire pârâţilor, solicită ca instanţa să dispună ca expertul Damian să facă lotizarea finală în 2 variante,  într-o variantă să fie atribuite construcţiile pârâţilor. Apreciază că trebuie refăcută expertiza Damian în 2 variante. Solicită aceasta deoarece a survenit o modificare pe parcurs.

Avocat ….. pentru reclamantă, solicită respingerea cererii, chiar dacă pe baza argumentelor de fond judecătorul poate face acest lucru în timpul deliberării să revină cu adresă la expert, cele două variante în expertiza finală au avut la bază nişte argumente. Consideră că suplimentul solicitat urmează să fie respins.

Instanţa constată că asupra acestei cereri s-a pronunţat la termenul din 31.10.2012, cu precizarea că instanţa stabileşte dispoziţiile expertului şi nu invers.

Nemaifiind cereri noi de formulat, excepţii de invocat ori probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat …. pentru reclamantă, prin Încheierea din 28.03.2012 s-a stabilit masa succesorală, moştenitorii şi cotele succesorale, urmează ca instanţa să ia act de expertizele efectuate şi să dispună lotizarea. S-au propus 2 variante, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, raportat la expertiza finală şi solicită varianta nr. I. ,reclamantei i s-a atribuit cealaltă jumătate din locuinţă şi grajd. Conform Codului de procedură civilă urmează ca instanţa să ţină cont de anumite criterii, respectiv, cota, reclamanta este proprietară pe terenul de sub casă, urmează ca aceste bunuri să fie atribuite în natură. Expertul a considerat că şi acea grădină trebuie să aparţină proprietarului. Faţă de cererea reconvenţională, solicită respingerea, din cuantumul total al bunurilor cotitatea disponibilă a fost suficientă, urmează a se respinge cererea pârâţilor prin care au solicitat includerea la masă a 75/ din casa de 64 m.p., instanţa nu a fost sesizată cu o acţiune în constatare. Solicită admiterea acţiunii cu atribuirea variantei I, cu cheltuieli de judecată în cote proporţionale cu cotele de revin părţilor.

Avocat …. pentru pârâţi, cota ce revine pârâţilor este mai mare decât cota reclamantei, dacă unim cele 2 cote rezultă una singură mai mare. Cu privire la reducţiunea testamentului, este o chestiune de calcul tehnic, solicită ca instanţa să se pronunţe la fond şi cu privire la acest capăt de cerere. Solicită admiterea cererii reconvenţionale aşa cum a fost formulată, a se dispune ieşirea din indiviziune cu privire la terenuri varianta 2 şi având în vedere ce consemnează expertul Petcu instanţa să includă în lotul pârâţilor construcţiile asupra cărora şi-au exprimat opţiunea. Este o reducţiune de testament, pârâţii au o cotă mai mare la construcţii decât cota reclamantei, cu privire la terenuri solicită varianta 2 a expertizei finale Damian. Cu cheltuieli de judecată.

În replică, avocat …. pentru reclamantă, vorbim de bunurile casă anexă în totalitate, când s-au făcut variantele de atribuire s-au făcut în totalitate.

Avocat … pentru pârâţi, instanţa trebuie să se pronunţe asupra unei doimi.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că prin acţiunea formulată reclamanta … a chemat în judecată pe pârâţii … pentru a se partaja bunurile rămase de pe urma defuncţilor …, decedată la data de …, şi …, decedat la data de …, ambii cu ultimul domiciliu în …..

A mai solicitat reclamanta să se constate existenţa unui pasiv succesoral de 5.500 lei, suportat doar de ea.

Acţiunea a fost timbrată cu 222 lei şi timbru judiciar în valoare de 0,50 lei.

În motivare se arată că de pe urma celor doi defuncţi au rămas doar bunuri imobile.

În termen legal reclamanta şi-a modificat acţiunea, în sensul că masa succesorală după defuncta … se compune doar din ? din imobilul construcţie descris la primul punct din acţiune, iar cu privire la masa succesorală rămasă de pe urma defunctului …., reclamanta a precizat că înţelege să scoată de la masa de partajat bunul descris la lit. A, întrucât asupra cotei de ? din acest bun reclamanta este proprietar exclusiv.

Pârâţii au formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională, timbrată cu 65 lei şi timbru judiciar în valoare de 0,90 lei.

Prin cererea reconvenţională pârâţii au solicitat reducţiunea testamentului autentificat sub nr. .., până la limita cotităţii disponibile, şi includerea la masa succesorală a 75% : din ? din casa de 64 m.p., din anexa construcţie, din grajd, bunuri menţionate în testament, ca urmare a reducţiunii testamentului, precum şi a bucătăriei.

Reclamanta, faţă de întâmpinarea pârâţilor, a formulat precizări şi întâmpinare, faţă de cererea reconvenţională.

În şedinţa de judecată din data de 14.03.2012 reclamanta a precizat instanţei că renunţă la capătul de cerere privind pasivul succesoral.

În cauză s-au administrat probe cu înscrisuri, au fost audiaţi martori şi s-au efectuat expertize tehnice în specialităţile construcţii civile şi topo – cadastru, probatorii din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În data de … a decedat …, iar în data de … a decedat şi soţul supravieţuitor, …, rămânând ca moştenitori reclamanta … şi …, în calitate de descendenţi gradul I.

Masa succesorală rămasă de pe urma defunctei .. se compune din 1/2 din: casa în suprafaţă de 64 m.p., compusă dintr-o cameră şi bucătărie; grajd în suprafaţă de 40 m.p., compus dintr-o cameră de locuit, o sală şi o încăpere pentru animale, imobile situate în ….

Moştenitori cu vocaţie succesorală, prin acceptarea tacită a succesiunii, au rămas părţile din proces, în calitate de descendenţi gradul I, cu o cotă de câte 1/3 pentru fiecare.

Cealaltă cotă de ? din bunurile precizate anterior aparţine reclamantei, în baza testamentului autentificat sub nr. …

Masa succesorală rămasă de pe urma defunctului … se compune din următoarele suprafeţe de teren: 5.000 m.p. teren extravilan, conform T.P. nr. 79707/1994(fila 14 dosar); 6.800 m.p. teren extravilan, conform T.P. nr. 200785/1996(fila 13); suprafaţa de 3.200 m.p. teren extravilan, conform T.P. nr. 80931/2004(fila 12); suprafaţa de 1.500 m.p. teren extravilan, situat în T.65, P. 1637/14, conform T.P. nr. 149225/1994(fila 11); suprafaţa de 1.500 m.p. teren extravilan, situat în T.65, P. 1637/5 – T.P. nr. 148545/1994(fila 10) şi suprafaţa de 1.000 m.p. teren intravilan, situat în T.110/5, P. 32/1 – T.P. nr. 148545/1994.

Moştenitori cu vocaţie succesorală au rămas reclamanta şi pârâţii, în calitate de descendenţi gradul I, cu o cotă de 1/3 pentru fiecare.

În urma probelor administrate, prin Încheierea din data de 28.03.2012, instanţa a stabilit masa succesorală rămasă de pe urma defuncţilor …., moştenitorii cu vocaţie succesorală, precum şi cotele ce revin fiecărui moştenitor, ulterior fiind desemnaţi experţi în specialităţile construcţii civile şi topo – cadastru pentru identificarea bunurilor, evaluarea acestora, întocmirea schiţelor corespunzătoare şi formularea de propuneri de atribuie a loturilor.

Expertizele efectuate în cauză au respectat dispoziţiile stabilite prin încheierea precizată mai sus, părţile neridicând obiecţiuni de esenţă.

În raport de considerentele expuse şi de prevederile art. 728 şi urm. din vechiul cod civil se va admite, aşa cum a fost restrânsă, acţiunea formulată de reclamanta …

Având în vedere că reclamanta a înţeles să beneficieze doar de cota de ? din bunurile ce au făcut obiectul testamentului nr. …, cealaltă jumătate fiind inclusă la masa de partajat, precum şi valoarea masei succesorale rămase de pe urma defunctului …, se va respinge cererea reconvenţională formulată de pârâţi, prin liberalitatea respectivă defunctul … nedepăşind cotitatea disponibilă.

Se la lua act de renunţarea reclamantei la capătul de cerere privind pasivul succesoral.

Se va dispune ieşirea părţilor din indiviziune prin atribuire de loturi, conform expertizei tehnice efectuate de expert Damian Valentin, varianta I, având în vedere criteriile prevăzute de art. 6739 din Codul de procedură civilă.

Se va dispune ca B.L.E.T.J. din cadrul Tribunalului Bacău să plătească expertului Petcu Aurel suma de 800 lei, iar expertului Damian Valentin suma de 1.000 lei, pentru expertizele tehnice efectuate în cauză.

În conformitate cu art. 274 Cod procedură civilă vor fi obligaţi pârâţii să achite reclamantei câte 707 lei, reprezentând cota parte din cheltuielile de judecată.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite, aşa cum a fost restrânsă, acţiunea formulată de reclamanta …, domiciliată în …  împotriva pârâţilor ….

Respinge cererea reconvenţională formulată de pârâţi.

Ia act de renunţarea reclamantei la capătul de cerere privind pasivul succesoral.

Dispune ieşirea părţilor din indiviziune şi atribuie loturile conform expertizei tehnice efectuate de expert Damian Valentin, varianta I, după cum urmează:

Lotul nr. 1 se atribuie reclamantei .. şi cuprinde: ? din casa situată în comuna Buciumi, sat Buciumi, judeţul Bacău, în valoare de 7.021 lei; ? din anexă, în valoare de 2.721,5 lei; ? din grajd, în valoare de 1.717 lei; suprafaţa de 2.718 m.p. teren, situat în T.110/4, P. 32, 85, în valoare 13.725,9 lei, conform schiţei anexă nr. 6 – fila 196 dosar, care face parte componentă din prezenta.

Valoarea lotului: 25.185,4 lei.

Va plăti sultă lotului nr. 2 …. suma de 5.418,91 lei şi lotului nr. 3 …. suma de 8.403,26 lei.

Lotul nr. 2 se atribuie pârâtului … şi cuprinde:  suprafaţa de 300 m.p. teren, situat în T. 110/5, P. 32/1, în val. 1.919 lei, conform schiţei anexă nr. 7 – fila 197 dosar, care face parte componentă din prezenta; suprafaţa de 620 m.p. teren, situată în T. 110/5, P. 32/1, în val. 68,2 lei, conform schiţei nr. 7; suprafaţa de 3.200 m.p. teren, situată în T. 28, P. 638/106/2, în val. 640 lei, conform schiţei anexă nr. 4 – fila 194 dosar, care face parte componentă din prezenta; suprafaţa de 571 m.p. teren, situată în T. 65, P. 1637/5, în val. de 2.883,55 lei, conform schiţei anexă nr. 5 – fila 195 dosar, care face parte componentă din prezenta; suprafaţa de 1.355 m.p. teren, situată în T. 65, P. 1637/5, conform schiţei nr. 5, în val. 433,6 lei.

Valoarea lotului: 5.944,35 lei.

Va primi sultă de la lotul nr. 1 … suma de 5.418,91 lei.

Lotul nr. 3 se atribuie pârâtului … şi cuprinde:  suprafaţa de 5.000 m.p. teren, situată în T. 8, P. 81/116/6, în val. 1.600 lei, conform schiţei anexă nr. 1 – fila 191 dosar, care face parte componentă din prezenta; suprafaţa de 5.000 m.p. teren, situată în T. 99, P. 2678/3, în val. 1.000 lei, conform schiţei anexă nr. 2 – fila 192 dosar, care face parte componentă din prezenta; suprafaţa de 1.800 m.p. teren, situată în T. 66, P. 19690/1/54/1, în val. 360 lei, conform schiţei anexă nr. 3 – fila 193 dosar, care face parte componentă din prezenta.

Valoarea lotului: 2.960 lei.

Va primi sultă de la lotul nr. 1 … suma de 8.403,26 lei.

Total valoare masă de partajat: 34.089,75 lei.

Dispune ca B.L.E.T.J. din cadrul Tribunalului Bacău să plătească expertului Petcu Aurel suma de 800 lei, iar expertului Damian Valentin suma de 1.000 lei, pentru expertizele tehnice efectuate în cauză.

Obligă pârâţii să achite reclamantei câte 707 lei, reprezentând cota parte din cheltuielile de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 13 martie 2013.

PREŞEDINTE,  GREFIER,

18.03.2013 - Gh.A./N.D.V.

Exemplare – 5(cinci)

Comunicat reclamantă 1 ex. - 18.03.2013

Comunicat pârâţi 2 ex. - 18.03.2013

1