Partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

Decizie 2794/2014 din 16.12.2014


DECIZIE Nr. 2794/2014

Şedinţa publică de la 16 Decembrie 2014

Obiectul cauzei:partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

INSTANŢA

Deliberând asupra recursurilor de faţă, constată următoarele:

La data de 02.10.2012, reclamanta (...) a chemat în judecată pe pârâţii (...)  şi (...) , solicitând stabilirea cotelor părţi ce le revin în calitate de codevălmaşi, precum şi lichidarea stării de codevălmăşie, prin individualizarea şi atribuirea bunului imobil apartament situat în oraşul (...) , în lotul debitorului-pârât (...) , precum şi obligarea pârâţilor la plata  cheltuielilor de judecată.

Motivând cererea de chemare în judecată reclamanta a arătat faptul că, prin sentinţa civilă nr. 813/10.10.2011 pronunţată de Judecătoria (...) , în dosarul nr. 948/828/2011, irevocabilă prin decizia civilă nr. 749/08.04.2012 a Tribunalului Argeş, pârâtul a fost obligat la plata sumei de 11.000 Euro echivalentul în lei împreună cu dobânda legală, precum şi la plata cheltuielilor de judecată. A mai arătat reclamanta şi faptul că în prezent s-a demarat executarea silită în vederea recuperării creanţei, însă a constatat că bunul supus partajării reprezintă  proprietatea codevălmaşă a celor doi pârâţi. Se mai susţine de reclamantă şi faptul că pârâtul (...)  şi pârâta (...) încearcă să îşi creeze starea de insolvabilitate prin contractarea unor credite  asupra  imobilului supus împărţelii.

La termenul de judecată din data de  13.12.2012, pârâta (...) a depus cerere reconvenţională solicitând în contradictoriu cu  reclamanta (...) şi pârâtul (...) , în situaţia admiterii acţiunii, constatarea în favoarea sa a unei cote de contribuţie de 90% la dobândirea imobilului apartament  situat în oraşul (...) (filele 49-51 ale dosarului, vol.I).

La termenul de judecată din data de 14.03.2013,  (...) şi (...) au depus la dosarul cauzei cerere de intervenţie în interesul pârâtei reclamante.

Prin încheierea de şedinţă din data de 16.05.2013, instanţa a dispus  anularea ca insuficient timbrată  a cererii de intervenţie formulată de  (...) şi (...) pentru considerentele de fapt reţinute în încheierea de şedinţă din data respectivă (filele 134-135 ale dosarului, vol.I).

Prin sentinţa civilă nr. 584/10.04.2014, Judecătoria (...)  a admis acţiunea şi a dispus sistarea stării de indiviziune, cu motivarea că prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din data de 02.07.2013 instanţa a admis în principiu acţiunea şi a respins în principiu cererea reconvenţională, a constatat că pârâţii (...)  şi (...) au dobândit în timpul căsătoriei în cotă de 50% fiecare imobilul apartament compus din 3 camere de locuit cu o suprafaţă utilă de 58,66 m.p., situat în oraşul (...)  potrivit contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate nr. (...) .

În vederea identificării, evaluării şi întocmirii de propuneri de lotizare instanţa a dispus la termenul de judecată din data de 12.09.2013 efectuarea în cauză a unui raport de expertiză tehnică judiciară specialitatea construcţii.

Potrivit raportului de expertiză tehnică judiciară specialitatea construcţii, depus la dosarul cauzei la data de 04.04.2014 expertul desemnat în cauză a întocmit două propuneri de lotizare cu privire la imobilul apartament compus din trei camere, reţinut de instanţă prin încheierea de admitere în principiu ca bun comun (fila 37 a dosarului, vol.II). Potrivit primei variante de lotizare, imobilul apartament a fost inclus în lotul pârâtului (...) , iar potrivit variantei a II-a de lotizare a fost inclus în lotul pârâtei reclamante (...) .

Potrivit disp.art.678 alin.1 din Codul civil, creditorii unui coproprietar pot urmări silit cota lui parte din dreptul asupra bunului comun sau pot cere instanţei împărţeala bunului, caz în care urmărirea se va face asupra părţii de bun sau, după caz, asupra sumei de bani cuvenite debitorului.

În raport de dispoziţiile legale mai sus reţinute, instanţa a admis acţiunea şi a respins cererea reconvenţională, urmând să dispună sistarea comunităţii de bunuri dintre pârâtul (...)  şi pârâta-reclamantă (...) , potrivit variantei I a raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit în cauză de expert (...) , raport ce face parte integrantă din prezenta sentinţă. A luat act că prin încheierea de şedinţă din data de 16.05.2013 s-a anulat ca insuficient timbrată cererea de intervenţie formulată de (...) şi (...) .

Împotriva încheierii din 02.07.2013, cât şi a sentinţei a declarat recurs (...)  pe care le-a criticat pentru următoarele: în mod greşit prima instanţă nu a reţinut o contribuţie a sa de 90% la dobândirea imobilului – apartament supus partajului, aspect ce rezulta din probele administrate în cauză; în mod greşit au fost respinse obiecţiunile la raportul de expertiză, în condiţiile în care apartamentul a fost supraevaluat; tot greşit s-a dispus atribuirea bunului în lotul pârâtului, în contextul în care recurenta a avut o contribuţie superioară la dobândirea acestuia.

Împotriva aceloraşi hotărâri a declarat recurs (...)  pe care le-a criticat pentru următoarele: prima instanţă nu a scăzut din datoria către reclamanta (...) sumele de bani pe care i le plăteşte lunar din 2012; reclamanta nu a făcut dovada că recurentul îşi provoacă starea de insolvabilitate; în mod greşit prima instanţă a reţinut o contribuţie de 50% în favoarea fiecărui soţ la dobândirea apartamentului, în contextul în care soţia sa a avut o contribuţie superioară; în mod greşit s-a avut în vedere valoarea stabilită de către expert care este mai mare decât preţul real al imobilului; în mod eronat i se atribuie în lot bunul, în contextul în care nu a cerut acest lucru şi are o contribuţie minoritară la dobândirea acestuia.

Recurs au declarat şi potenţialii intervenienţi (...) şi (...)  criticând încheierea de şedinţă din data de 16.05.2013 pe considerentul că, în mod greşit, a dispus prima instanţă anularea cererii acestora.

Intimata (...)  a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursurilor.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate şi în raport de dispoziţiile art. 304 ind. 1 Cpc, tribunalul reţine următoarele:

Referitor la recursul declarat de către (...) şi (...) , constată că, la data de 14.03.2013, aceştia au formulat cerere de intervenţie în interesul pârâtei – reclamante (...)  pe considerentul că aceştia sunt cei care au sprijinit-o pe pârâtă pe tot parcursul căsătoriei, aspect ce justifică o contribuţie superioară a acestei la dobândirea imobilului supus partajului.

Potrivit art. 10 din legea 146/1997 R, incident în cauză, la acel moment, cererea de intervenţie se taxa după regulile aplicabile cererii sau acţiunii principale.

La fila 120 a dosarului de fond se află o chitanţă doveditoare de plată a sumei de 20 lei, taxă judiciară de timbru, taxă, însă, ce nu era în cuantumul aferent celei pentru cererea de chemare în judecată, motiv pentru care, la data de 18.04.2013 (f. 127, dosar fond), judecătorul fondului pune în vedere potenţialilor intervenienţi achitarea unei diferenţe de 901 lei, sub sancţiunea anulării cererii ca insuficient timbrată.

Termenul de achitare a fost stabilit pentru data de 16.05.2013.

Cu toate că, la acea dată a fost plătită taxa judiciară de timbru pusă în vedere, aşa cum reiese din cuprinsul chitanţei de la fila 138, iar la dosar a fost depusă această dovadă prin borderou ce are rezoluţia judecătorului de serviciu (f. 137), din motive neimputabile recurenţilor, dovada achitării taxei judiciare de timbru nu a fost înaintată judecătorului cauzei, iar acesta, în mod greşit, a dispus anularea cererii de intervenţie ca insuficient timbrată.

Or, procedând de această manieră, prima instanţă nu s-a putut pronunţa pe fondul cererii de intervenţie. Totodată, întrucât această cerere viza tocmai contribuţia părţilor la dobândirea bunului comun, tribunalul nu poate analiza dacă încheierea din data de 02.07.2013 a reţinut adevărata contribuţie a soţilor.

Faţă de cele expuse, recursul lui (...) şi (...)  urmează a fi admis, iar încheierea de şedinţă din data de 16.05.2013 desfiinţată în ceea ce priveşte anularea cererii de intervenţie ca insuficient timbrată, urmând ca judecătorul fondului să analizeze cererea cu respectarea paşilor procedurali specifici şi, în funcţie de soluţia ce va reieşi, să aprecieze dacă se impune reanalizarea contribuţiei soţilor – pârâţi la dobândirea imobilului în litigiu.

Cât priveşte recursurile declarate de către (...)  şi (...) , care vizează încheierea din 02.07.2013, dar şi sentinţa, şi acestea urmează a fi admise.

Astfel, referitor la încheierea prevăzută de art. 673 ind. 6 Cpc, aşa cum s-a arătat în motivarea dată pe cererea de recurs a potenţialilor intervenienţi, aspectele legate de contribuţia soţilor la dobândirea bunului comun sunt strict legate de dovedirea cererii de intervenţie.

În ceea ce priveşte valoarea apartamentului în litigiu, tribunalul apreciază că, în mod greşit, au fost respinse obiecţiunile la raportul ce a stabilit suma de 128.912 lei pentru un apartament cu trei camere în oraşul (...) , în contextul dovezilor ataşate la dosarul cauzei de către pârâta – recurentă, respectiv anunţuri postate pe site-urile de specialitate (f. 4, dosar fond), dar mai ales al faptului că bunul în litigiu nu beneficiază de o serie de utilităţi care să-i confere o astfel de valoare în contextul actualei crize economice (ex. nu are încălzire centrală).

Referitor la atribuirea bunului, tribunalul constată că la fila 34 a dosarului de fond este o cerere din partea pârâtei – recurente prin care solicită atribuirea bunului în proprietatea sa, cerere pe care prima instanţă nu a analizat-o în contextul ansamblului probator administrat şi nu a motivat de ce l-a inclus în lotul pârâtului, din moment ce textul art. 678 ind. 1 invocat prevede, la partaj, posibilitatea urmăririi asupra părţii din bun sau asupra sumei cuvenite debitorului (sulta).

Faţă de considerentele expuse, în baza art. 312 Cpc, vor fi admise şi recursurile declarate de (...)  şi (...) , iar sentinţa atacată va fi casată şi trimisă cauza spre rejudecare. Cu această ocazie, aşa cum s-a arătat anterior, prima instanţă va analiza procedural fondul cererii de intervenţie, va administrat probele pe care le consideră necesare soluţionării acesteia, iar, în funcţie de cele rezultate, dacă situaţia contribuţiei soţilor la bunul dobândit în căsătorie se modifică, atunci va proceda şi la pronunţarea unei noi încheieri întemeiată pe dispoziţiile art. 673 ind. 6 Cpc. Atât în acest caz, cât şi în împrejurarea în care se va constata că soţii au contribuit în mod egal la dobândirea imobilului, menţinându-se, astfel, încheierea din 02.07.2013, instanţa de fond va proceda la o nouă evaluare a apartamentului, prin efectuarea, unei noi expertize care să ţină cont de toate dotările bunului în litigiu, de preţurile pentru imobile asemănătoare practicate pe piaţa imobiliară şi de legislaţia în materie, iar, cu ocazia lotizării, va aprecia în funcţie de împrejurările cauzei, dacă se impune atribuirea bunului în lotul pârâtului sau dacă prin urmărirea sultei ce i se cuvine acestuia, creditorul îşi poate îndestula creanţa. Totodată, cu aceeaşi ocazie a rejudecării se vor avea în vedere şi celelalte aspecte invocate de către recurenţi.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite recursurile declarate de către (...) , (...) , (...) ŞI (...)  împotriva încheierilor din 16.05.2013, 02.07.2013 şi a sentinţei civile nr. 584/2014 pronunţate de Judecătoria (...)  în prezenta cauză, intimată fiind (...) .

Casează sentinţa şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă de fond.

Desfiinţează încheierea de şedinţă din data de 16.05.2013 numai în ceea ce priveşte anularea ca insuficient timbrată a cererii de intervenţie.

Irevocabilă.Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Decembrie 2014.

Domenii speta