Partaj judiciar

Sentinţă civilă 3093 din 05.10.2012


R  O  M    N  I  A

JUDECATORIA  ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 1607/270/2011

Înreg. 15.03.2011 –  partaj judiciar -

SENTINTA CIVILA NR. 3093

Sedinta publica din data de 05.10.2012

INSTANTA CONSTITUITA DIN:

Presedinte –  ….

Grefier – …

Pe rol se afla judecarea cauzei civile având ca obiect partaj judiciar formulata de reclamantul …. împotriva pârâtilor …. s.a. 

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns reclamantul personal si asistat de avocat …, avocat …  reprezentând pârâtul …, pârâtii ..si …, ..,  …. , … personal, lipsind ceilalti pârâti.

Procedura de  citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa  care  avocat  ….  depune la dosar  o  declaratie notariala a  pârâtei  …, autentificata  sub nr. 2047/05.10.2012  la BNP  …… .

Fiind  întrebati  pe  rând pârâtii  …. , …… , … , …. , ….  precizeaza  ca sunt  de acord ca întreaga  suprafata  de teren curti  -  constructii sa  ramâna  reclamantului, aratând ca  au primit  fiecare  dintre  ei  sumele  stabilite.

Avocat  …  solicita  a  se reface  raportul  de expertiza  pentru  a se  identifica  întreg  terenul  stapânit  de …., expertul urmând  a întocmi  schite si megiesi ,  fiind  o  neconcordanta scriptica  între  contractul  de vânzare  cumparare  si  delimitarea  facuta  de expert. Conform anexei  la raportul  de expertiza rezulta faptul ca acesta s-a extins cu  104 m.p.  teren  din proprietatea statului,  teren care nu a fost expertizat  si nici nu a fost  inclus  în lotul  uneia  dintre  parti .

Avocat … precizeaza  ca la  aparitia  Legii  18/1991  …..  a  formulat  cerere  pentru  reconstituirea drepturilor  de proprietate, motivat de faptul ca  dupa  încheierea  contractului  de vânzare  cumparare  terenul a  intrat  în  posesia  statului,  schita aflata  la  fila 156  dosar este aferenta  contractului  de  vânzare  cumparare.

Pârâtii  prezenti arata  ca fiecare parte  s-a extins  si  ocupat  din terenul  aferent  primariei.

Instanta,  având  în vedere  cele  aratate  de  partile prezente, conform  carora  partile  care  au iesire  la drum  s-au  extins  ocupând astfel  din  terenul  statului, respectiv al primariei, apreciaza  ca masa  supusa partajului  nu a fost afectata,  situatie  în care nu  se va mai  reveni  la  expert,  constata  cauza  în stare  de judecata  si  acorda  cuvântul  pe fond  partilor .

Avocat  ….  solicita  a se admite  actiunea, a  se  atribui reclamantului  întreaga  suprafata  de teren  situata  în ….. , respectiv  1304,15  m.p.  Instanta  urmeaza  sa  aiba  în vedere  prevederile  art. 673  ind.9  conform  caruia  masa  de  partajat se face  cu acordul partilor, iar în prezenta  cauza  majoritatea  partilor  au fost  de acord cu atribuirea catre reclamant a acestei suprafete de teren, evitându-se  astfel  farâmitarea  terenului.  Din raspunsurile la interogatoriile  luate,  reiese  faptul  ca acesta a plantat  pomi ,  a platit  toate taxele la primarie  pentru  acest  teren, este cel care a suportat  cheltuielile  de înmormântare  ale mamei, respectându-se  astfel  vointa  partilor . Solicita compensarea onorariilor  de avocat si obligarea  pârâtului …..  la  cota parte  din cheltuieli  de judecata reprezentând  taxa  de timbru , onorariu  expert .

Avocat  …., pentru pârâtul …., solicita partajarea  în  natura a  terenului de 1304,15  m.p. ,  în cote egale  de câte  650 m.p.  fiecare.  Reclamantul locuieste  si are  domiciliul  la  cca 3 km de terenul  sus amintit, considera  ca si  pârâtul  pe care îl reprezinta are  dreptul  la jumatate  din aceasta suprafata. A  se  admite  actiunea  conform  expertizei efectuata în  cauza, a se admite cererea reconventionala  formulata cu obligarea la  plata  cheltuielilor  de  judecata.

Pârâtii  ….. , ….. , …. , …. , …, având  cuvântul  pe rând  pe fondul cauzei, solicita  a  se  admite  actiunea  si a fi atribuit  terenul reclamantului ….

Dezbaterile  fiind  terminate , cauza a ramas  în  pronuntare .

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 15.03.2011 sub nr. 1607/270/2011, reclamantul ….., domiciliat în …..a chemat în judecata pe pârâtii …., domiciliat în …., …., domiciliat în …., …, domiciliata în …., .., domiciliata în …, …., domiciliata în …, …, domiciliat în …, …., …, ambii domiciliati în …, …, domiciliat în … si …., domiciliat în …. solicitând instantei ca prin hotarârea ce va pronunta sa dispuna partajarea averii ramasa de pe urma defunctilor …, decedat la 29.09.1975 si …., decedata la 30.04.1993, ambii cu ultim domiciliu în …. Reclamantul a solicitat si cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, reclamantul a aratat ca cei doi defuncti au avut împreuna 8 copii, respectiv reclamantul, pârâtii …., …., …., …., … si …. si pe …. decedata la 17.01.1997 de pe urma careia vin la mostenire ceilalti pârâti, respectiv … - sot supravietuitor si …, …. si … - fii. Masa succesorala se compune din doua suprafete de teren, respectiv 1690 m.p. teren arabil, situat în intravilanul …., cu vecinii .., …., …, ulita si 8000 m.p. teren fânat, situat în extravilanul orasului …., denumit „….”, cu vecinii …., soseaua nationala (terol).

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 728 si urmat. Cod civil.

În dovedirea cererii, reclamantul a depus, în copie, acte de stare civila (file 6-19), încheieri notariale (file 31-32), certificate de mostenitor(file 33-34).

Actiunea a fost timbrata  cu taxa judiciara de timbru în valoare de 200 lei si timbru judiciar de 0,30 lei.

Pârâtul …a formulat întâmpinare prin care a solicitat admiterea în parte a actiunii, dupa cenzurarea petitului cu privire la componenta masei de partaj.

În motivarea întâmpinarii se arata ca suprafata de 1690 m.p. a fost data de parinti lui … si .. pe care acestia si-au edificat case în care au locuit mai bine de 40 de ani, stapânind continuu, netulburat si sub nume de proprietar si suprafata de 1.258 mp teren curti constructii din cei 1.690 mp aratati în cererea de chemare în judecata. Ca urmare, la data de 18.05.2010 UAT .. i-a eliberat lui …. certificatul pentru atestarea posesiei sub nume de proprietar nr. 5909. La data de 04.06.2010 … si sotia sa, …, au înstrainat casa si terenul aferent, respectiv cei 1.258 mp, prin actul autentic de vânzare-cumparare nr. 113, motiv pentru care pârâtul .. a solicitat ca acest teren sa nu fie retinut la masa de partajat.

În drept au fost invocate dispozitiile art.115 si urmat. din Codul de procedura civila.

În dovedirea întâmpinarii pârâtul a depus, în copie, certificat pentru atestarea posesiei exercitate sub nume de proprietar (fila 39), contract de vânzare-cumparare cu rezerva uzufruct viager autentificat sub nr. 113 din data de 04.06.2010 (file 40-41).

La solicitarea instantei au fost depuse la dosar extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civila privind pe pârâtii ….si …… precum si un istoric al rolului agricol pentru pârâtul .. si pentru defunctii …. si …..

La termenul de judecata din data de 27.05.2011 instanta a încuviintat ca fiind concludente, pertinente si utile solutionarii cauzei probele cu înscrisuri, cu interogatorii si proba testimoniala cu câte 2 martori pentru reclamant si pentru pârâtul …. În cadrul probei testimoniale au fost audiati numai pentru reclamant martorii …, …, deoarece la termenul din data de 17.06.2011 pârâtul, prin aparator, a aratat ca renunta la aceasta proba. 

Prin încheierea din 13.01.2012 (filele 160-164), instanta a constatat masa succesorala, mostenitorii si cotele acestora, dispunând totodata efectuarea de expertiza topo cadastru.

Expertiza topo cadastru a fost efectuata de expert …., raportul de expertiza fiind depus la dosar la filele 186-196.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

La data de 29.09.1975 a decedat …., conform certificatului de deces seria D4 nr. 505375 (fila 6), iar la data de 30.04.1993 a decedat … conform certificatului de deces seria DS nr. 238949 (fila 7).

Conform actelor de stare civila, a extraselor pentru uz oficial de pe aceste acte, precum si din raspunsurile date la interogatoriu, de pe urma celor doi defuncti au ramas ca mostenitori reclamantul .. si pârâtii …, .., .., .., .., …, descendenti de gradul I, si …, …, .. si …, care vin la mostenire în indiviziune pe tulpina lui .., descendenta de gradul I a defunctilor, decedata la data de 17.01.1997, conform certificatului de deces seria DS nr. 238950 (fila 9).

Referitor la masa succesorala, din raspunsurile date de pârâti la interogatoriu, instanta retine ca la decesul defunctilor au ramas doua terenuri respectiv 8.000 mp teren fânat situat în …, la pct. …, având ca vecini pe … si 1.690 mp teren arabil situat în intravilanul … având ca vecini ….. Din aceleasi raspunsuri rezulta faptul ca defunctii … si …, în timpul vietii acestora, din suprafata de 1.690 mp, au dat lui …. si … câte o suprafata de teren pentru ca acestia sa îsi construiasca case. Primirea de catre .. si …, a unor suprafete pentru construirea de locuinte rezulta si din înscrisurile de la dosar, respectiv autorizatia pentru executare de lucrari nr. 5 din 10.05.1967 (fila 80) eliberata lui …. si autorizatia de executare de lucrari nr. 45 din 1966 (mentionata în contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 2200/1977 filele 155-156) eliberata lui ….

De asemenea, din raspunsurile date la interogatoriul propus de reclamant, precum si la cel luat din oficiu de instanta la termenul din data de 14.10.2011, raspunsuri date de …, …., …. (filele 83-85) si de .., …., … (filele 107, 108 si 110), parti cu interese contrare în cauza, rezulta ca diferenta de teren ramasa dupa scaderea celor doua suprafete, a ramas în posesia reclamantului …. Sustinerea pârâtului … conform careia suprafetele primite de .. si …reprezinta întreaga suprafata de teren a celor doi defuncti nu poate fi primita, deoarece din planul de situatie ce a stat la baza perfectarii contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 2200/1977 (fila 156), în care este evidentiata si locuinta proprietate a lui …., rezulta ca unul din vecinii celor doua suprafete era …, a carei locuinta apare pe schita. Conform acelorasi raspunsuri la interogatoriu, suprafata ramasa în stapânirea defunctei … a trecut dupa decesul acesteia în posesia reclamantului .. care a muncit terenul si a plantat pomi fructiferi.

Referitor la înscrisurile depuse de pârâtul …. respectiv certificatul pentru atestarea posesiei exercitate sub nume de proprietar si contractul de vânzare cumparare cu rezerva uzufructului viager, autentificat sub nr. 113 din 04.06.2010 (filele 39-41), instanta constata ca acestea dateaza din 18.05.2010, respectiv 14.06.2010, adica mult ulterior deschiderii succesiunii dupa defuncta …. decedata la data de 30.04.1993.

Mai mult, referitor la aceste înscrisuri, prin care se arata ca vânzatorii .. si …, sotia acestuia, au stapânit sub nume de proprietar întreaga suprafata vânduta, pentru o perioada mai mare de 30 de ani, instanta nu le poate da eficienta, întrucât defuncta …, mama lui …, a decedat la data de 30.04.1993. Mai mult, aceasta posesie mai mare de 30 de ani pentru terenul arabil care a facut obiectul contractului de vânzare-cumparare, nu rezulta nici din istoricul de rol al lui …. depus la dosar (filele 74-75), întrucât acesta figureaza cu teren arabil în suprafata de 0,10 ha din anul 2010.

De altfel, faptul ca …. nu a stapânit continuu si netulburat, pe o perioada mai mare de 30 de ani terenul de lânga casa parinteasca, rezulta si din raspunsurile la interogatoriu care arata ca … a stapânit terenul ce a constituit curtea si gradina casei parintesti, teren pe care a plantat pomi fructiferi. Mai mult, martorul …. a aratat ca …… folosea aceasta suprafata, în sensul ca avea livada cu pomi si o cosea.

De asemenea, instanta nu poate da eficienta procesului verbal de identificare a imobilului din data de 16.05.2010, deoarece printre martorii care constata ca nu exista niciun litigiu cu privire la întinderea suprafetei detinute de pârâtul …. si vecinatati, constatându-se o posesie utila si netulburata a acestuia de peste 30 ani, se afla … care prin depozitia de martor data în fata instantei la termenul din data de 18.11.2011 (filele 124-125) anuleaza practic situatia constatata prin înscrisul amintit, precum si …. care prin înscrisul „declaratie” de la fila 136 certifica prin semnatura o situatie de fapt total diferita. 

De asemenea, din declaratia martorului … (fila 126) instanta retine ca defunctii … si …, în timpul vietii acestora, au dat la doi dintre copii câte o suprafata de aproximativ 300 mp. Aceste suprafete faceau parte din terenul aflat lânga casa parinteasca, teren în suprafata de 2.600 mp. Pe restul suprafetei de teren a ramas …, suprafata folosita de acesta, în sensul ca avea livada cu pomi si o cosea.

Prin încheierea din data de 13.01.2012, în temeiul art. 6735  din Codul de procedura civila, instanta a constatat ca de pe urma defunctilor … si … au ramas ca mostenitori reclamantul … si pârâtii …, …, …., …, …., .., descendenti de gradul I, si .., …, … si …, care vin la mostenire în indiviziune pe tulpina lui …, descendenta de gradul I a defunctilor, decedata la data de 17.01.1997, conform certificatului de deces seria DS nr. 238950 (fila 9).

Instanta a stabilit, de asemenea, ca masa succesorala se compune din suprafata de teren ce a constituit curtea si gradina casei parintesti, situata în intravilanul orasului …, având ca vecini …., precum si din suprafata de 8.000 mp teren fânat situat în …., la pct. …, având ca vecini pe …

Cotele de partajat au fost stabilite ca fiind de 1/8 pentru .., .. …, …, .., .. si tot 1/8 pentru tulpina lui …

Pentru formarea loturilor, identificarea si evaluarea terenurilor, instanta a dispus efectuarea unei expertize topo-cadastru, care a fost efectuata de expert …

La termenul din data de 14.09.2012 au fost formulate obiectiuni la expertiza atât de catre reclamant, cât si de catre pârâtul …, obiectiuni pe care instanta le-a respins. 

Potrivit art. 728 Cod civil, aplicabil în cauza, instanta urmeaza a dispune iesirea partilor din starea de indiviziune si a dispune atribuirea de loturi.

La atribuirea loturilor instanta va avea în vedere concluziile raportului de expertiza, întocmit de expert …, modificat în sensul ca suprafata de 1.304,15 mp va fi atribuita în lotul reclamantului …., avându-se în vedere prevederile art. 673 ind. 9 din codul de procedura civila, conform carora, la formarea si atribuirea loturilor, instanta va tine seama si de acordul partilor.

Va fi obligat pârâtul … sa achite reclamantului cheltuieli de judecata corespunzatoare cotei sale, în suma de 221,55 lei, reprezentând contravaloare taxa judiciara de timbru, timbru judiciar si onorariu expert, urmând a se lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata si de la ceilalti pârâti.

Se va dispune ca B.L.E.T.J. din cadrul Tribunalului … sa efectueze plata catre expertul tehnic judiciar ing. … sumei de 800 lei, reprezentând onorariu pentru expertiza efectuata în cauza, depus de reclamantul ….. conform chitantei nr. 4441239/1 din 13.02.2012.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamantul … cu domiciliul în …, împotriva pârâtilor .. cu domiciliul în …, .., cu domiciliul în .., …, cu domiciliul în …, …, cu domiciliul în …., …, cu domiciliul în …, …, cu domiciliul în … … si .., ambii cu domiciliul în .., …, cu domiciliul în S… si . cu domiciliul în .. 

Dispune iesirea din indiviziune a partilor pentru bunurile ramase de pe urma defunctilor … si … prin atribuire de loturi conform expertizei tehnice efectuate de ing. …, modificata, dupa cum urmeaza:

Lotul nr. 1 se atribuie reclamantului …. si se compune din:

- teren fâneata, amplasat la punctul  „Cerdac str. Pacii nr. 39”, cu suprafata de 1.304,15 mp, conturata prin punctele 4-3-2-14-15-16-17-18-54-19-20-21-41-22-40-39-28-37-36-63-35-34-55-64-47-46-45-4, în valoare de 30.204,11 lei, cu vecinii … si .. la …. conform schitei anexa nr. 1 la raportul de expertiza tehnica, aflata la fila 196 dosar. 

- teren fâneata, amplasat la punctul  „..”, cu suprafata de 1.110,08 mp, conturata prin punctele 32-36-35-37-40-41-43-54-55-44-42-39-38-66-32, în valoare de 266,42 lei si suprafata de 35,09 mp, drum acces în cota indiviza de 1/6, cu valoarea de 8,66 lei, cu vecinii lot …., conform schitei anexa nr. 2 la raportul de expertiza tehnica, aflata la fila 195 dosar.

Valoarea totala a lotului este de 30.479,19 lei.

Lotul nr. 2 se atribuie mostenitorilor lui ….si se compune din:

- teren fâneata, amplasat la punctul  „..”, cu suprafata de 1.075,67 mp, conturata prin punctele 1-2-3-4-19-22-52-53-21-20-1, în valoare de 258,16 lei, cu vecinii ….., conform schitei anexa nr. 2 la raportul de expertiza tehnica, aflata la fila 195 dosar.

Valoarea totala a lotului este de 258,16 lei.

Lotul nr. 3 se atribuie lui … si se compune din:

- teren fâneata, amplasat la punctul  „….”, cu suprafata de 1.089,64 mp, conturata prin punctele 19-5-6-17-18-23-24-27-26-51-52-22-19, în valoare de 261,51 lei, cu vecinii lot …., conform schitei anexa nr. 2 la raportul de expertiza tehnica, aflata la fila 195 dosar.

Valoarea totala a lotului este de 261,51 lei.

Lotul nr. 4 se atribuie lui ..si se compune din:

- teren fâneata, amplasat la punctul  „…”, cu suprafata de 1.177,75 mp, conturata prin punctele 17-60-10-16-15-28-47-50-51-26-27-24-23-18-17, în valoare de 282,66 lei si suprafata de 35,09 mp, drum acces în cota indiviza de 1/6, cu valoarea de 8,66 lei, cu vecinii lot …, conform schitei anexa nr. 2 la raportul de expertiza tehnica, aflata la fila 195 dosar.

Valoarea totala a lotului este de 291,32 lei.

Lotul nr. 5 se atribuie lui … si se compune din:

- teren fâneata, amplasat la punctul  „..”, cu suprafata de 1.162,51 mp, conturata prin punctele 10-12-13-14-29-30-46-48-49-50-47-28-15-16-10, în valoare de 279 lei si suprafata de 35,09 mp, drum acces în cota indiviza de 1/6, cu valoarea de 8,66 lei, cu vecinii lot …, conform schitei anexa nr. 2 la raportul de expertiza tehnica, aflata la fila 195 dosar.

Valoarea totala a lotului este de 287,66 lei.

Lotul nr. 6 se atribuie lui … si se compune din:

- teren fâneata, amplasat la punctul  „..”, cu suprafata de 1.098,06 mp, conturata prin punctele 12-59-58-61-62-63-64-49-48-46-30-29-14-13-12, în valoare de 263,53 lei si suprafata de 35,09 mp, drum acces în cota indiviza de 1/6, cu valoarea de 8,66 lei, cu vecinii lot …, conform schitei anexa nr. 2 la raportul de expertiza tehnica, aflata la fila 195 dosar.

Valoarea totala a lotului este de 272,19 lei.

Lotul nr. 7 se atribuie lui … si se compune din:

- teren fâneata, amplasat la punctul  „…”, cu suprafata de 1.098,06 mp, conturata prin punctele 58-57-56-65-64-63-62-61-58, în valoare de 263,53 lei si suprafata de 35,09 mp, drum acces în cota indiviza de 1/6, cu valoarea de 8,66 lei, cu vecinii lot …, conform schitei anexa nr. 2 la raportul de expertiza tehnica, aflata la fila 195 dosar.

Valoarea totala a lotului este de 272,19 lei.

Lotul nr. 8 se atribuie lui .. si se compune din:

- teren fâneata, amplasat la punctul  „..”, cu suprafata de 1.098,06 mp, conturata prin punctele 56-66-38-39-42-44-55-65-56, în valoare de 263,53 lei si suprafata de 35,09 mp, drum acces în cota indiviza de 1/6, cu valoarea de 8,66 lei, cu vecinii lot …. conform schitei anexa nr. 2 la raportul de expertiza tehnica, aflata la fila 195 dosar.

Valoarea totala a lotului este de 272,19 lei.

Pentru egalizarea loturilor reclamantul …. plateste sulta lotului nr. 2 atribuit mostenitorilor lui .. suma de 3.791,14 lei, lotului nr. 3 atribuit lui .. suma de 3.787,79 lei, lotului nr. 4 atribuit lui .. suma de 3.757,98 lei, lotului nr. 5 atribuit lui .. suma de 3.761,64 lei, lotului nr. 6 atribuit lui .. suma de 3.777,11 lei, lotului nr. 7 atribuit lui … suma de 3.777,11 lei si lotului nr. 8 atribuit lui … suma de 3.777,11 lei.

Obliga pârâtul … sa achite reclamantului cheltuieli de judecata corespunzatoare cotei sale, în suma de 221,55 lei, reprezentând contravaloare taxa judiciara de timbru, timbru judiciar si onorariu expert.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata si de la ceilalti pârâti.

Dispune ca B.L.E.T.J. din cadrul Tribunalului ….sa efectueze plata catre expertul tehnic judiciar ing. … a sumei de 800 lei, reprezentând onorariu pentru expertiza efectuata în cauza, depus de reclamantul … conform chitantei nr. 4441239/1 din 13.02.2012.

Cu drept la recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 05.10.2012.

PRESEDINTE,  GREFIER

Domenii speta