Stabilirea dreptului de proprietate privată, pentru obligaţie de a face - punere în posesie

Sentinţă civilă 628 din 01.04.2013


R O M Â N IA

JUDECĂTORIA  INEU OPERATOR 2826

DOSAR NR.

SENTINŢA CIVILĂ NR.628/2013

Şedinţa publică din data de 01 aprilie 2013

Preşedinte :

Grefier :

S-a luat în examinare cauza civilă privind plângerea formulată de petentul B I-M împotriva intimatei Comisia Locală … pentru stabilirea dreptului de proprietate privată, pentru obligaţie de a face - punere în posesie.

La apelul nominal se prezintă petentul, lipsă fiind intimatul.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată că plângerea a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Arad conform sentinţei civile … şi declinată competenţa materială în favoarea Judecătoriei Ineu.

Se constată că instanţa este competentă material, teritorial şi general în soluţionarea plângerii potrivit art.58, respectiv art.64 din Legea nr.18/1991, republicată.

La data de 22 martie 2013 petentul a depus note de şedinţă în susţinerea plângerii.

Se constată că s-a depus la dosar prin biroul de registratură al acestei instanţe la data de 28 martie 2013 cerere de amânare în vederea pregătirii apărării de către intimata Comisia Locală ….

Petentul personal arată că susţine  plângerea aşa cum a fost formulată.

Cu privire la cererea de amânare formulată de intimatei Comisia Locală …, se constată că aceasta a depus întâmpinare în dosarul de fond, întâmpinare ce a fost comunicată cu intimatul în vederea studierii, situaţie în care acesta a depus la dosarul de fond  răspuns la întâmpinare.

Faţă de actele şi lucrările dosarului, petentul arată că nu mai are alte probe de propus sau cereri de formulat.

Instanţa constatând că nu mai sunt alte probe de administrat, declară faza probatorie încheiată şi acordă cuvântul pentru dezbaterea cauzei în fond.

Petentul solicită admiterea plângerii, punerea în posesie cu suprafaţa de 1,15 ha. teren arabil, deoarece intimata a refuzat punerea în posesie a petentului, cu cheltuieli de judecată, conform notei de calcul al cheltuielilor.

Plângerea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi timbru judiciar conform art.15 din Legea nr.146/1997,republicată, art.43 din Titlul VI din Legea nr.247/2005.

J U D E C A T A,

Asupra cauzei civile, constată că prin plângerea înregistrată la aceasta instanţă la data de 18 martie 2013, ca urmare a declinării competenţei materiale potrivit sentinţei civile … a Tribunalului Arad, scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar, petentul B I M, cu domiciliul în …, a solicitat în contradictoriu cu intimata Comisia Locală … pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, cu sediul în …, a fi obligată intimata Comisia Locală Ineu la punerea în posesie cu parcela denumită populară „…” în suprafaţă de 1,15 ha. teren dobândit de reclamant conform sentinţei civile nr.82/25 ianuarie 2010 pronunţată în dosar nr…. al Judecătoriei Ineu.

Cu cheltuieli de judecată.

În susţinerea plângerii, petentul B I-M arată că, potrivit sentinţei civile nr…. pronunţată în dosar nr…. al Judecătoriei Ineu, a dobândit prin cumpărare suprafaţa 1,15 ha, iar după rămânerea definitivă a solicitat intimatei punerea în posesie cu această suprafaţă.

Plângerea nu a fost motivată în drept, fiind aplicabile disp.art.53 alin.2, art.64 din Legea nr.18/1991 republicată,  art.33 şi următoarele din HG nr.890/2005.

Prin întâmpinarea depusă la f.30 dosar, intimata Comisia Locală … pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a solicitat respingerea plângerii reclamantului ca neîntemeiată şi nelegală, terenul în cauză nu a făcut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, mai precis nu a fost solicitat prin cerere de către petent.

Pentru soluţionarea cauzei s-au depus la dosar înscrisuri : note de şedinţă f.5, cerere de amânare f.10 dosar.

Faţă de plângerea petentului, a dispoziţiilor legale aplicabile precum şi din ansamblul probelor administrate instanţa reţine în fapt următoarele:

Prin sentinţa civilă nr….pronunţată în dosar nr. … a Judecătoriei Ineu, copie f.3-4 dosar fond, s-a admis cererea petentului, respectiv s-a reţinut că prin înscrisul sub semnătura privata intitulat ,,Contract de vânzare cumpărare”, încheiat la data de 30 august 1959 între reclamant şi autoarea B F, petentul a dobândit prin cumpărare imobilul înscris în CF  … Ineu cu nr.top. … provenit din conversia pe hârtie a imobilului din CF … Ineu, respectiv teren arabil în suprafaţa de 1,15 ha., pentru preţul  actualizat de 6.300 lei ron, achitat integral.

Reclamantul B I-M şi-a înscris dreptul de proprietate sub B.3, în cotă de 1/1 parte, conform sentinţei civile nr…. emisă de Judecătoria Ineu, aşa cum rezultă din extrasul de CF nr…. Ineu, provenit din conversia de pe hârtie a CF nr…. Ineu,  la f.8-9dosar fond.

Ulterior înscrierii dreptului de proprietate, prin cererea înregistrată sub nr…., fila 13 dosar, petentul s-a adresat intimatei Comisia Locală … pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, în vederea punerii în posesie cu această suprafaţă, cererea petentului B I-M, fiind analizată la data de 02.11.2012, conform procesului-verbal nr.10 din şedinţa Comisiei Locale …, stabilită prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr…..

Astfel, referitor la cererea formulată de petent, intimata Comisia Locală … arată că petentul B I-M nu are validată această suprafaţă de teren, Comisia Locală … nu a fost parte în proces, neavând calitate procesuală, neputând proceda la punerea în posesie a petentului deoarece terenul nu a fost reconstituit conform legilor fondului funciar, aspect comunicat petentului prin adresa nr. … de către Primăria oraşului Ineu, fila 12 dosar.

Potrivit prevederilor art.1 din HG nr.890/2005,,în scopul stabilirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile constituite în baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată, se compun şi funcţionează conform Regulamentului adoptat de această hotărâre,,.

La art.5 din acelaşi act normativ , se arată că ,, Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale au următoarele atribuţii principale: preiau şi analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu excepţia celor formulate de comune, oraşe sau municipii; stabilesc mărimea şi amplasamentul suprafeţei de teren, pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii, propune alte amplasamente şi consemnează în scris acceptul fostului proprietar sau al moştenitorilor acestuia pentru punerea în posesie pe alt amplasament când vechiul amplasament este atribuit în mod legal altor persoane; completează, în urma verificărilor efectuate, anexele cu persoanele fizice şi juridice îndreptăţite; pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptăţite să primească terenul, completează fişele de punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia judeţeană a propunerilor făcute, şi le înmânează titlurile de proprietate, potrivit competenţelor ce le revin,,.

De asemenea, la art.11 se arată că :,, Potrivit prevederilor legale, stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulată de fiecare persoană îndreptăţită, personal sau prin mandatar.,,

Cu privire la punerea în posesie, la art. 34 se arată că:,, Punerea în posesie cu terenuri agricole a persoanelor îndreptăţite, pe bază de măsurători topografice, se va efectua în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către specialişti în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătăţiri funciare şi cadastru general. Punerea în posesie se face prin întocmirea procesului-verbal.,,

În fine, potrivit prevederilor art.64 din legea nr.18/1991 republicată şi modificată,, În cazul în care comisia locală refuză înmânarea titlului de proprietate emis de comisia judeţeană sau punerea efectivă în posesie, persoana nemulţumită poate face plângere la instanţa în a cărei rază teritorială este situat terenul.,,

Ori, potrivit înscrisurilor depuse la dosar, rezultă că petentul nu a solicitat  niciodată intimatei reconstituirea dreptului de proprietate privind suprafaţa de 1,15 ha din CF nr…., provenit din conversia de pe hârtie a CF nr…., nr.top…., potrivit prevederilor legale mai sus citate, astfel că pretenţiile acestuia sunt neîntemeiate.

Mai mult, acesta şi-a înscris dreptul de proprietate în CF nr…., nr.top…., în temeiul hotărârii judecătoreşti menţionate.

Prin urmare, având în vedere cele expuse, prevederile art.64 din Legea nr.18/1991 republicată şi modificată, precum şi prevederile HG nr.890/2005, cererea petentului fiind neîntemeiată, urmează să fie respinsă.

Văzând că intimata nu a solicitat cheltuieli de judecată, în drept prevederile art.274 c.pr.civilă, nu se vor acorda.

Pentru aceste motive instanţa, în numele legii,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge plângerea formulată de petentul B I M, domiciliat în … împotriva intimatei Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor …, pentru punere în posesie.

Fără cheltuieli de judecată

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 1 aprilie 2013.

 Preşedinte, Grefier,

Red.

Tehnored.

4 exp/2 com/

Se va comunica cu:

-petent B I M, cu domiciliul în …

-intimată Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor …, cu sediul în …