Modificare titlu proprietate

Sentinţă civilă 533 din 29.07.2009


TIP SPEŢĂ: sentinţă civilă

TITLU: modificare titlu de proprietate

DATA:29.07.2009

Domeniu asociat: fondul funciar

Prin cererea înregistrată sub nr. 1203/199/2008, reclamanţii B. I., M. L. şi M. M.-L. au chemat în judecată pe pârâţii Comisia Locală de aplicare a Legii nr. 18/1991 F., Comisia Judeţeană de aplicare a Legii nr. 18/1991 B. şi V. A., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună modificarea titlului de proprietate nr. 2100564/02.08.2001 pentru suprafaţa de 6 ha, emis pe numele B. A.  cu moştenitorii trecuţi pe titlu M.M.L., M. L. şi V. A.

În motivare, reclamantul a arătat că B. A. a decedat, cu ultimul domiciliu în comuna F., jud. B., moştenitori rămânând reclamantul în calitate de fiu, reclamanta M. M.-L. şi M. L. în calitate de nepoate şi pârâta V. A.în calitate de fiică. Deşi a făcut şi el cerere în 1991 pentru a fi trecut pe titlu în calitate de moştenitor al defunctei, totuşi a fost omis, originalul titlului aflându-se în posesia pârâtei V. A. care nu doreşte să-l prezinte pentru a se face modificările corecte, dat fiind că numele corect al defunctei este B. A., iar numele corect al moştenitoarei reclamante este M..

În dovedire, reclamanţii au depus copie după T.P. nr. 210564/2001.

Pârâtele, legal citate, nu au depus întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 02.08.2001 a fost emis T.P. nr. 210564 în favoarea moştenitorilor defunctei B. A.– V. A., M. M.-L. şi M. L. pentru suprafaţa de 6ha teren arabil extravilan, situat în comuna F.. Titlul de proprietate a fost emis ca urmare a Hotărârii Comisiei Judeţene nr. 5521/08.03.2000 prin care s-a dispus preluarea de la Staţiunea de cercetări agricole S. a suprafeţei de 245,91 ha teren agricol şi punerea acestei suprafeţe la dispoziţia Comisiei Locale pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 F. în scopul reconstituirii dreptului de proprietate în natură pentru 67 de acţionari, care au fost radiaţi din anexa 19 şi înscrişi în anexele 2a, 2b şi 3 conform tabelului anexă. În tabelul anexă, la poziţia 27 figurează defuncta M. L., cu moştenitoare V. A.. Împotriva acestei hotărâri, pârâta V. A. a formulat contestaţie, înregistrată sub nr. 1232/2001, arătând că deşi la validare în anul 1991 a fost trecută corect defuncta B. A. şi s-a greşit numele moştenitoarelor, acum s-a greşit şi numele defunctei, corect fiind defuncta B. A. cu moştenitoare V. A., M.L. şi M. M.L.. În referatul întocmit de Comisia Locală de aplicare a Legii fondului funciar F. privind modul de soluţionare a contestaţiei formulată de petenta V. A.se reţine că în anul 1991 s-a validat defuncta B. A., cu moştenitorii V. A. şi H. M. (în mod incorect, deoarece aceasta din urmă decedase din anul 1986) şi se propune corectarea hotărârilor Comisiei Judeţene în sensul înscrierii în anexa 3 a defunctei B. A., pentru suprafaţa de 6 ha teren, cu moştenitorii M. L., M. M.-L. şi V. A., fiind emisă în acest sens Hotărârea Comisiei Judeţene nr. 6045/11.07.2001.

Totuşi, din actele depuse la dosar reiese că şi reclamantul a formulat în anul 1991, după apariţia Legii fondului funciar cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafeţele care au aparţinut părinţilor săi, precizând că moştenitori ai defuncţilor B. G. şi A. sunt B. I., V. A., M. L. şi M. L..

Potrivit art. 8 alin.2 din Legea nr. 18/1991, de prevederile legii beneficiază membrii cooperatori care au adus pământ în cooperativa agricolă de producţie sau cărora li s-a preluat, în orice mod, teren de către aceasta, membrii cooperatori care nu au adus pământ în cooperativă şi alte persoane anume stabilite, precum şi în condiţiile legii civile, moştenitorii acestora. Moştenitorii pot solicita reconstituirea dreptului de proprietate, indiferent dacă au venit la moştenire în mod personal, sau prin reprezentarea legală a reprezentantului predecedat sau în cazul moştenirii prin retransmitere. Mai mult decât atât, prin art. 13 din Legea nr. 18/1991 toţi succesibilii autorului îndreptăţit a solicita reconstituirea dreptului de proprietate sunt repuşi în termenul de acceptare a moştenirii cu privire la dreptul de proprietate al autorului lor asupra terenurilor, prin cererea adresată Comisiei Locale. Doar cei care au renunţat în mod expres la succesiunea autorului lor nu mai pot beneficia de prevederile Legii nr.18/1991, deoarece, în acest caz se desfiinţează cu efect retroactiv vocaţia succesibilului, el devenind străin de moştenire, conform art. 696 C.civ.

În cauză nu s-a făcut dovada că reclamantul ar fi renunţat la moştenirea mamei sale, mai mult decât atât figurează ca titular în T.P. nr.134597/1995, T.P. nr. 210265/1996 şi T.P. nr. 210770/2004 alături de celelalte moştenitoare ale defunctei. În această situaţie, având în vedere că şi reclamantul a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate în anul 1991 pentru suprafaţa în litigiu care a fost restituită după preluarea de către Comisia Locală F. a suprafeţei de 245,91 ha de la Staţiunea de Cercetări Agricole S., dar care a fost validată prin H.C.J. nr. 117/1991, instanţa apreciază că în mod greşit reclamantul nu a fost inclus în T.P. nr. 210564/2001, dat fiind că potrivit art. 13 alin. ultim din Legea nr. 18/1991 titlul de proprietate se emite cu privire la suprafaţa de teren determinată pe numele tuturor moştenitorilor, urmând ca ei să procedeze potrivit dreptului comun.

În ceea ce priveşte cererea de modificare a titlului de proprietate, instanţa apreciază că este întemeiată faţă de actele de stare civilă depuse la dosar. Astfel numele corect al defunctei în favoarea căreia a fost emis titlul este B. A., astfel cum reiese din certificatul de deces şi din adeverinţa nr. 3379/2009 a Primăriei comunei F., iar numele nepoatei acesteia, fiica unei fiice postdecedate – H. M. este M. M.-L., astfel cum reiese din certificatul de căsătorie şi nu M. cum greşit a fost trecută în T.P..

Faţă de aceste considerente şi având în vedere dispoziţiile art. 58 din Legea nr. 18/1991, conform cărora pe baza hotărârii judecătoreşti definitive, comisia judeţeană, care a emis titlul de proprietate, îl va modifica, îl va înlocui sau îl va desfiinţa, instanţa va admite acţiunea, va dispune înscrierea reclamantului B. I. în T.P. nr. 210564/2001 şi modificarea titlului în sensul că numele corect al defunctei este B. A.şi nu A. iar numele corect al moştenitoarei M.M.-L. este M. M.-L..