Sentinta civila 1201

Sentinţă civilă 1201 din 10.06.2009


Dosar nr. 540/201/2009 plângere Lg. 247/2005

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT JUDEŢUL DOLJ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1201

Şedinţa publică de la 10 Iunie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE VS

Grefier MAP

Pe rol soluţionarea plângerii la Lg. 247/2005, formulată de  petenta VA împotriva intimatelor Comisia Judeţeană Dolj de stabilire a dreptului de proprietate – Prefectura Dolj şi Comisia Locală Calafat de aplicare a Legii 247/2005 – Primăria Calafat.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimata Comisia Locală Calafat, reprezentată prin consilier juridic I.E, lipsă petenta, reprezentată de mandatar CA şi cealaltă intimată.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al  cauzei de grefierul de şedinţă, reprezentanta intimatei a depus copie de pe hotărârea C.J. nr. 4182/24.06.2006, cu Anexa A şi Anexa 3, două schiţe cadastrale privind amplasamentul terenurilor libere situate în T 96 şi T 109, dovada de comunicare a hotărârii 4182/2006, după care instanţa a trecut la dezbateri, în vederea soluţionării pe fond a plângerii.

Mandatarul petentei a depus concluzii scrise.

Reprezentanta intimatei a depus concluzii de respingere ca nefondată a plângerii, întrucât din raportul de expertiză tehnică întocmit în cauză, rezultă că terenul solicitat face parte din domeniul public şi deci este exceptat de la reconstituirea dreptului de proprietate.

JUDECATA

Prin plângere formulată la 21.11.2007, petenta VA a chemat în judecată pe intimatele  Comisia Judeţeană Dolj de stabilire a dreptului de proprietate – Prefectura Dolj şi Comisia Locală Calafat de aplicare a Legii 247/2005 Calafat, ultima intimată fiind obligată să o pună în posesie pe suprafaţa de 0,180 ha, intravilan Calafat şi refuzând nejustificat punerea în posesie pe vechiul amplasament.

A mai susţinut că la 15.11.2007, intimata Comisia locală Calafat i-a propus un alt amplasament decât cel care a fost proprietate autoarei petentei, încălcându-se astfel dispoziţiile Legii 247/2005 şi HG 890/2005.

În dovedire, a depus copie de pe adresele – nr. 3170/3.09.2007 a Prefecturii Dolj, nr. 6686/1.06.2007 a Primăriei Calafat, 5354/25.04.2007 a Consiliului Local Calafat ca şi 12685/1.11.2006 şi 12346/30.10.2006 ale Primăriei Calafat, cererea 6686/25.05.2006 privind punerea în posesie pe vechiul amplasament.

La primul termen de judecată petenta a fost reprezentată de mandatar CA care a depus procura judiciară autentificată la nr. 4505/4.12.2007. De asemenea, Comisia Locală Calafat a depus întâmpinare cu adresa 5852/3.12.2007, prin care a solicitat respingerea plângerii, motivat de faptul că vechiul amplasament solicitat de petentă face parte din Parcul Regimentul 1 Dorobanţi şi fiind domeniu public, este exceptat de la reconstituire, având în vedere şi HG 965/2002 prin care s-a aprobat constituirea parcului, ca şi art. 5 din Lg. 47/2007 care exceptează de la reconstituire, terenurile ce constituie reţele stradale şi parcuri publice, făcând parte din domeniul public. În dovedire a depus copie de pe MO nr.687 bis/18.09.2002, Anexa 4, ca şi Legea 47/2007 ce modifică art. 5 din Lg.18/1991.

Instanţa a solicitat Comisiei Locale Calafat să înainteze dosarul de reconstituire a dreptului petentei, depunându-se copie de pe declaraţia din 29.11.2005, testamentul autentificat la nr. 6/3.03.1951, cererea 7979/16.08.2005, ca şi 8794/27.09.2005, act de vânzare încheiat la 29.11.1935, chitanţe, o schiţă privind amplasamentul terenului solicitat.

De asemenea, la cererea petentei, au fost audiaţi martorii AA şi SM, pentru a dovedi amplasamentul terenului petentei. S-a depus şi extras din DEX privind definiţia parcului.

Prin sentinţa civilă nr. 228/19.02.2008, pronunţată în dosar 2744/201/2007, instanţa a admis acţiunea, a obligat pe intimata Comisia Locală Calafat să pună în posesie pe petentă cu suprafaţa de 0,118 ha, Calafat, cu vecini E – şoseaua de centură, V – Spitalul Calafat, S – Petrache Mladen, N – Ciupag Gheorghe.

Această sentinţă a fost recurată de intimata Comisia Locală Calafat de aplicare a Lg. 247/2005, iar prin decizia civilă nr. 79/20.01.2009, a fost admis recursul, casată sentinţa şi trimisă cauza spre rejudecare la fond.

S-a reţinut că petentei i-a fost reconstituit dreptul de proprietate la Lg. 247/2005, pentru suprafaţa de 0,118 ha intravilan Calafat, fără a se specifica amplasamentul, de asemenea  nu s-a cercetat prin expertiză topografică dacă acest imobil este afectat sau nu de domeniul public sau dacă intră sub incidenţa Legii 47/2007.

La rejudecare, s-a format dosarul 540/2009 şi s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice topografice, care să stabilească dacă terenul în suprafaţă de 1180 mp intravilan Calafat (lotul nr.4 cu vecinii menţionaţi) este liber şi deci poate fi reconstituit dreptul de proprietate petentei sau dacă constituie domeniul public.

În acest sens, s-au acordat mai multe termene de judecată, iar la  27.05.2009 s-a depus raportul de expertiză întocmit de s.ing. PIA. Instanţa a cerut lămuriri expertului, în şedinţa publică de la 3.06.2009 şi a solicitat intimatei Comisia Locală Calafat să depună copie de pe hotărârea 4182/4.06.2006 prin care s-a validat dreptul de proprietate petentei, ca şi  să indice terenurile care sunt libere şi pot fi reconstituite la Legea 247/2005.

Se va reţine următoarea stare de fapt din probatoriul administrat:

Autorul petentei VA, CC, a testat acesteia, ca nepoată de soră, între altele şi terenul intravilan în suprafaţă de 1180 mp, situat în Calafat, în partea de Est a oraşului, formând lotul 4 şi având ca vecini E – bulevardul de centură, V – Regimentul 1 Dorobanţi, S – Lotul nr.6, N – Ciupag Gheorghe, aşa cum rezultă din înscrisul depus la fila 25 dosar.

Petentei i s-a reconstituit dreptul de proprietate, în baza Legii 247/2005, prin hotărârea nr. 4182/24.06.2006 a CJ Dolj, pentru suprafaţa solicitată, 0,118 ha intravilan Calafat, fără a se specifica amplasamentul terenului, aşa cum rezultă din Anexa  3, depusă la fila 50 dosar.

Petentei i s-a oferit de către Comisia Locală Calafat teren în locul care nu este afectat de domeniu public, în noiembrie 2007, aşa cum susţine şi petenta în plângerea de la fila 2 dosar 2744/2007. Aceasta a refuzat acest amplasament, întrucât nu corespundea locului în care autorul său a avut teren.

Din raportul de expertiză tehnică, depus la filele 35-41 dosar, rezultă că terenul care a constituit lotul nr. 4 în perioada anterioară cooperativizării şi care a fost testat petentei de către autorul CC, face parte din domeniul public, respectiv Parcul Regimentul 1 Dorobanţi.

Întrucât concluziile expertului au depăşit obiectivul expertizei, acesta cercetând legalitatea emiterii hotărârii prin care s-a constituit Parcul, în sensul că suprafaţa  declarată domeniu public a fost de 70.000 mp, iar pe teren sunt 17.818 mp, de asemenea că acest loc nu poate fi încadrat în categoria „parc”, conform DEX-ului, instanţa a cerut lămuriri suplimentare, în şedinţa publică din 3.06.2009, punând în vedere expertului că este obligat să se limiteze la obiectivul fixat de instanţă, şi nu să cerceteze legalitatea actului prin care s-a constituit domeniul public.

Este cert că la data formulării cererii la Legea 247/2005, terenul propus de petentă nu era la dispoziţia Comisiei Locale Calafat, acesta făcând parte din Parcul Regimentul 1 Dorobanţi, constituit prin Hotărârea Consiliului Local  Calafat şi declarat domeniu public, fiind public şi în Monitorul Oficial nr. 687 bis/18.09.2002, poziţia 407, fila 15 dosar 2744.

Potrivit Legii 47/2007 care a modificat art. 5 din Lg.18/1991, terenurile pe care sunt amplasate reţele stradale şi parcuri publice, etc., nu pot fi dezafectate din domeniul public decât în cazuri de excepţie, pentru lucrări de interes naţional. Altfel spus, trecerea terenului din domeniul public în domeniul privat al municipiului nu se poate face decât în cazuri excepţionale, pentru lucrări de interes naţional. Faptul că pe terenul respectiv este cultivată iarbă şi sunt amplasate bănci, ţin de esenţa parcului public, ca atare nu poate fi susceptibilă de reconstituire suprafaţa solicitată de petentă, pe vechiul amplasament al autorului, întrucât este exceptată de la Legea 18/1991.

Petentei i s-a oferit teren în alt loc, din schiţele depuse la filele 53 şi 54 dosar, rezultând că intimata Comisia Locală Calafat are la dispoziţie în tarlalele 96 şi 109 suprafeţele de 0,70 ha şi respectiv 4 ha , pentru reconstituire.

În consecinţă, nu se poate reţine refuzul nejustificat al Comisiei Locale Calafat de punere în posesie a petentei VA pe vechiul amplasament al autorului CC, întrucât acesta nu este liber şi deci nu este la dispoziţia Comisiei de fond funciar. Nici prin hotărârea nr. 4182/24.06.2006, prin care a fost reconstituit dreptul petentei pentru această suprafaţă de teren intravilan, nu s-a specificat amplasamentul.

Ca atare, întrucât nu sunt întrunite disp. art. 64 din Lg. 18/1991, instanţa va respinge ca nefondată plângerea petentei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca nefondata plângerea formulată de  petenta VA, reprezentantă prin mandatar CA, , împotriva intimatelor Comisia Judeţeană Dolj de stabilire a dreptului de proprietate – Prefectura Dolj şi Comisia Locală Calafat de aplicare a Legii 247/2005 – Primăria Calafat

Sentinţă definitiva. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 10 iunie 2009.

V S Grefier,

 M.A.P

VS/V.P./6 ex.

 11 Iunie 2009