Plângere fond funciar

Sentinţă civilă 11 din 02.12.2008


Dosar nr. 1928/205/2008 (Număr în format vechi 1943/2008)

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CÂMPULUNG

SENTINŢA CIVILĂ Nr.2574

Şedinţa publică de la ..Decembrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE …..

Grefier ….

Pe rol judecarea acţiunii civile formulată de petentul O. Z., domiciliat în ….., în contradictoriu cu intimaţii COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR R…., judeţul Argeş şi COMISIA JUDEŢEANĂ DE FOND FUNCIAR A…., cu sediul în ……, având ca obiect plângere fond funciar şi cererile de intervenţie în interes propriu formulate de intervenienţii O. E., domiciliat în ….,  O.N.., domiciliat în comuna R…..,  O. I., domiciliat în B…., Str….., sector .. şi O. S., domiciliat în comuna R., judeţ A., având acelaşi obiect.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile de fond asupra cauzei de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de ….. 2008 şi au fost consemnate separat în încheierea de amânare a pronunţării de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă şi când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a  amânat pronunţarea la …noiembrie 2008, respectiv la …decembrie 2008.

INSTANŢA

Asupra prezentului litigiu de fond funciar.

Prin cererea introdusă la această instanţă şi înregistrată sub nr.1943/12.06.2008, petentul O. Z. a chemat în judecată intimatele comisia locală de fond funciar R. şi comisia judeţeană A.de fond funciar solicitând, ca prin sentinţa ce se va pronunţa, să se dispună anularea hotărârii …/…2008 emisă de comisia judeţeană A. de fond funciar şi reconstituirea dreptului său de proprietate asupra suprafeţei de circa 11 ha teren cu vegetaţie forestieră pe raza comunei R...

În motivarea plângerii sale în termen legal formulată, petentul a arătat că în baza legii 247/2005 a formulat cerere de reconstituire asupra suprafeţei sus menţionate, teren rămas de pe urma bunicului său matern P. If.P.B..

A arătat petentul că, deşi a depus în susţinerea cererii actul autentic din anul 1920 din care rezultă suprafaţa de teren deţinută de autorul său, în mod nelegal cererea şi apoi contestaţia formulată i-au fost respinse.

A arătat de asemenea petentul că, în baza legilor de fond funciar anterioare, de pe urma aceluiaşi defunct i-a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 9 ha teren cu vegetaţie forestieră.

În susţinerea cererii sale, petentul a depus la dosar adresa …/12.05.2008 prin care i-a fost comunicată hotărârea comisiei judeţene şi actul de vânzare din 31 ianuarie 1920.

La 2 octombrie 2008 a formulat în cauză cerere de intervenţie în interes propriu O… E.. solicitând, la rândul său, reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 11 ha teren pădure arătând că are aceiaşi vocaţie succesorală ca şi petentul O. Z.( fila 15 dosar).

La acelaşi termen a formulat cerere de intervenţie în interes propriu şi intervenientul O. N., cerere cu acelaşi conţinut, solicitând reconstituirea dreptului de proprietate, alături de ceilalţi moştenitori ai defunctului P. If.P.B..

A depus intervenientul la dosar adresa …./19.09.2008 emisă de comisia locală R. de fond funciar.

Din oficiu, au fost solicitate relaţii acestei comisii, actele şi cererea depuse de petenţi şi intervenienţi, hotărârea comisiei judeţene şi anexa acestei hotărâri.

Actele solicitate au fost depuse la fila 22-27 dosar respectiv 31-38 dosar.

La 3 noiembrie 2008 au formulat cerere de intervenţie în interes propriu O. I.şi O. S..

La rândul lor, intervenienţii au arătat că sunt moştenitorii aceluiaşi defunct, că în mod nelegal cererea lor de reconstituire a fost respinsă, situaţie faţă de care solicită anularea hotărârii comisiei judeţene şi reconstituirea dreptului lor de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 6,25 ha pădure.

Intervenienţii au depus la dosar adresa …./29 octombrie 2008 emisă de comisia locală R. de fond funciar.

Au fost depuse de asemenea la dosar actele de stare civilă ale petentului şi intervenienţilor, certificatul de deces al defunctei O. M., dovada …./05.11.2008 eliberată de Primăria R.., cererile şi actele depuse de petenţi şi intervenienţi pentru reconstituirea dreptului de proprietate în baza legii 247/2005.

Analizând actele dosarului, instanţa reţine următoarele :

Petenţii şi intervenienţii sunt fiii lui O. M. decedată la …. 1998. Aceasta la rândul său a fost fiica lui B. Z..

Potrivit adeverinţei nr…./05 noiembrie 2008 emisă de Primăria comunei R., tatăl defunctei O. M. şi anume B. I., aşa cum este trecut în certificatul de căsătorie seria ….. ( fila 50 dosar) şi B. Z. aşa cum este trecut în certificatul de naştere al defunctei seria Nr. ….. şi în certificatul de deces al acesteia seria … nr…. ( fila 51,52 dosar), a fost una şi aceiaşi persoană.

În baza legii 247/2005, aşa cum rezultă din actele dosarului, petentul şi intervenienţii O. N., O. I., O. S. au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul cu vegetaţie forestieră menţionat în actul de vânzare cumpărare din 31 ianuarie 1920 ( fila 6 dosar).

Aşa cum reiese din conţinutul acestui act, autorul petentului şi intervenienţilor a cumpărat de la V. N.P., 20 ha pămât, loc stîrpiş fîneţe şi pădure situat în locul numit Piscul Jugi învecinat la răsărit cu apa Dâmboviţei şi Z. P.B. cu colţul surpat, până la proprietatea lui I.M. şi la miază noapte cu Valea Oncioaiei şi I.I.B..

Intimata comisia locală de fond funciar a propus validarea petentului şi intervenienţilor O. N., I. şi S. cu suprafaţa de 6,25 ha însă comisia judeţeană a respins propunerea făcută de comisia locală.

Deşi petentul şi intervenienţii au susţinut că sunt îndreptăţiţi la reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 11 ha teren cu vegetaţie forestieră, nu au depus la dosar actele de reconstituire emise anterior legii 247/2005 şi nu au făcut nici o dovadă contrare celor arătate de intimata comisia locală în sensul că au beneficiat conform legilor anterioare de reconstituire suprafeţei de 13,75 ha, rămânând aşadar în discuţie suprafaţa de 6,25 ha ( fila 80 dosar).

Din conţinutul adresei…/21 noiembrie 2008 emisă de comisia locală de fond funciar Rucăr mai rezultă că motivul invalidării propunerii comisiei locale de către comisia judeţeană a fost acela al neavizării de către Ocolul Silvic R..

Sintetizând cele mai sus expuse, instanţa va reţine că petentul şi intervenienţii O. N., O.I. şi O. S., în calitate de moştenitori ai autorului lor I. P.B. şi conform actului sus menţionat, sunt îndreptăţiţi la reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 6,25 ha teren pădure.

Reţinând de asemenea că avizul Ocolului Silvic nu constituie o condiţie a validării propunerii comisiei locale, având în vedere disp.art. 6 şi următ. din legea 1/2000 cu modificările ulterioare, respectiv ale art.52 şi următ. din legea 18/1991 republicată, instanţa va admite în parte prezenta plângere şi, în parte, cererile de intervenţie formulate de intervenienţii O. N., O. I. şi O. S..

Pe cale de consecinţă, instanţa va anula în parte, în ceea ce îi priveşte pe petent şi intervenienţi hotărârea …/22.04.2008 emisă de comisia judeţeană A.. de fond funciar şi va dispune reconstituirea dreptului lor de proprietate asupra suprafeţei de 6,25 ha teren cu vegetaţie forestieră pe raza comunei R., judeţ A..

Având în vedere actele dosarului, faţă de disp.art.49 al.2 şi art.55 c.proc.civ., instanţa va dispune disjungerea cererii formulate de intervenientul O. E..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte plângerea formulată de  petentul O.Z., domiciliat în comuna R., judeţ A., în contradictoriu cu intimaţii COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR R., judeţul Argeş şi COMISIA JUDEŢEANĂ DE FOND FUNCIAR A., cu sediul în …. şi cererile de intervenţie formulate de intervenienţii O.N., domiciliat în comuna R., judeţ A., O. I., domiciliat în… şi O.. S., domiciliat în comuna R., judeţ A..

Anulează în parte, în ceea ce îi priveşte pe petenţi şi intervenienţi hotărârea nr…/22.04.2008 emisă de comisia judeţeană A. de fond funciar.

  Dispune reconstituirea dreptului de proprietate al petentului şi intervenienţilor asupra suprafeţei de 6,25 ha teren cu vegetaţie forestieră pe raza comunei R., judeţ A..

  Disjunge cererea de intervenţie formulată de O. E., domiciliat în …., înregistrarea separată a acestei cereri în vederea judecării separate.

Fixează termen de judecată  la 05 ianuarie 2009.

 Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 02 decembrie 2008.

Preşedinte,  Grefier,

. .

…./…

9 ex/. 03 Decembrie 2008