Somaţia la plata

Sentinţă comercială 266/2012 din 06.04.2012


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CÂMPULUNG JUDEŢUL ARGEŞ

ORDONANŢA NR. 266/2012

Şedinţa publică de la 06 aprilie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE : ….

GREFIER : ….

Pe rol judecarea cauzei litigii cu profesioniştii privind pe creditoarea S.C. I. P. S.R.L. cu sediul în  …, str. …  nr. …, judeţ … şi pe debitorul B.B. P., domiciliat în …, str. I. C.  B. nr. …, bl. …, sc. …, et…., ap…, judeţul …, având ca obiect somaţie de plată.

Cererea s-a timbrat cu suma de 39 lei conform chitanţei seria AG nr. 107448/22.03.2012 şi s-a aplicat timbru judiciar în valoare de 0,50 lei.

Instanţa din oficiu verificându-şi competenţa conform art. 1591 C. pr.civ. , constată că este competentă general, material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză conform art. 1  pct.1 şi art. 2 din O.G. 5/2001.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile .

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă , după care, instanţa având în vedere actele dosarului constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.

I N S T A N Ţ A

Asupra cauzei de faţă, deliberând, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 22.03.2012, sub numărul 1595/205/2012, creditoarea S.C. I. P. S.R.L., C., judeţul Argeş, a chemat în judecată pe debitorul B. B. P.,  pentru emiterea ordonanţei care să conţină somaţia la plata sumei de 6142,50 lei, reprezentând contravaloarea plăţilor restante în valoare de 1125 lei la factura  nr. 1701612 din 09 iulie 2009 şi a penalităţilor de întârziere a plăţii în valoare de 5017,50 lei.

De asemenea, creditoarea solicită obligarea debitorului la plata cheltuielilor de judecată.

Totodată, creditoarea solicită să se stabilească ca termenul de plată a sumei menţionate mai sus să fie de cel mult 15 zile de la data comunicării ordonanţei.

În motivarea cererii, creditoarea a arătat că  între aceasta şi debitor s-a încheiat contractul de vânzare - cumpărare  cu plata eşalonată nr. 5 din data de 09 iulie 2009,  privind vânzarea unui calculator, conform promoţiei, în valoare de 1500 lei (preţ cu TVA), potrivit  facturii fiscale nr. 1701612/ 09 iulie 2009.

Menţionează creditoarea că debitorul a efectuat în perioada 09.07.2009 – 23.09.2009 o parte din plăţile eşalonate în sumă de 375 lei, dar începând cu luna octombrie 2009 a întrerupt orice plată.

În prezent, susţine creditoarea, debitorul îi datorează suma de 1125 lei aferentă facturii menţionată mai sus, dar şi penalităţi de întârziere a plăţii, conform art. 4.3 din contract, în valoare de 5017,50 lei.

Deşi la data de 08.11.2011 debitorul a fost notificat, punându-i-se în vedere să achite suma restantă, notificarea a rămas fără rezultat.

Precizează creditoarea că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 1 din O.G. nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, întrucât este vorba de o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, întrucât reprezintă o obligaţie de plată a unei sume de  bani asumată printr-un înscris, respectiv contractul de vânzare cumpărare.

Pentru motivele sus inovate, creditoarea solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată, emiterea unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată prin care debitorul să fie obligat la plata sumei de 6142,50 lei, cât şi la plata cheltuielilor de judecată.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe prevederile O.G. nr. 5/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

Creditoarea a solicitat judecarea  cauzei în lipsă.

La dosarul cauzei, creditoarea a depus în copie, contractul de vânzare cumpărare  nr. 5 încheiat la data de 09.07.2009, factura fiscală nr. 1701612/ 09 iulie 2009,  situaţia cu analiza operativă – B.B.P. şi calculul penalităţilor conform contractului pentru debitor. 

Deşi legal citat, debitorul nu s-a prezentat în instanţă.

Analizând actele dosarului instanţa  constată că prin contractul de vânzare - cumpărare cu plata eşalonată nr. 5, încheiat la data de 09 iulie 2009,  creditoarea  a vândut debitorului un calculator conform promoţiei în valoare de 1500 lei cu TVA inclus.

La semnarea contractului debitorul a achitat suma de 125 lei, urmând ca diferenţa de 1375 lei  să o achite în 11 rate lunare, fiecare rată în sumă de 125 lei, în perioada 30.08.2009 – 30.06.2009.

Potrivit art. 4 pct. 3 din contract  în cazul în care debitorul nu achită tranşele în termen, pentru întârzierile produse, acesta se obligă să plătească o penalitate de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere.

Din actele dosarului rezultă că, debitorul  a  achitat  creditoarei numai suma de 375 lei, rămânând  de plată suma de 1125 lei. 

De asemenea, instanţa constată,  din calculul penalităţilor depus la dosar de către  creditoare, că debitorul datorează creditoarei şi suma de 5017,50 lei, reprezentând penalităţi de întârziere.

Potrivit art. 1 alin. 1 din OG nr. 5/2001 „Procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii”.

Instanţa, având în vedere actele dosarului constată că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1 alin. 1 din O.G. nr. 5/2001 şi urmează ca în temeiul art. 6 alin. 2 din O.G.  nr. 5/2001 să admită  cererea  şi să someze pe debitor să plătească creditoarei suma de 1125 lei reprezentând plăţi restante şi suma de 5.017,50 lei reprezentând penalităţi de întârziere, în termen de 20 de zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a prezentei ordonanţe.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, urmează ca instanţa să oblige pe debitor să plătească creditoarei cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

O R D O N Ă :

Admite cererea formulată de creditoarea S.C. I. P. S.R.L.  cu sediul în  …, str. …  nr. …,judeţ … număr de înregistrare J03…., CUI – RO …, împotriva  debitorului B. B. P.,  domiciliat în …, str. I. C.  … nr. …, bl. .., sc. …, et…., ap…., judeţul ….

Somează pe debitor să plătească creditoarei suma de 1125 lei reprezentând plăţi restante şi suma de 5.017,50 lei reprezentând penalităţi de întârziere,în termen de 20 de zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a prezentei ordonanţe.

Obligă pe debitor să plătească creditoarei suma de 39,3 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 06 aprilie 2012.

PREŞEDINTE,   GREFIER,