Oobligarea, cu caracter provizoriu, la respectarea concesiunii reclamantului

Sentinţă civilă 338 din 23.03.2022


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei T  B  sub nr. ...../2022, la data de 09.03.2022, reclamanta S.C. E  S.R.L. a chemat în judecată pârâții I  D , I  C  și I  G , solicitând instanței ca prin sentința ce se va pronunța, să se dispună cu caracter provizoriu obligarea pârâților la respectarea concesiunii reclamantei și să nu mai efectueze modificări pe terenul concesionat reclamantei, în suprafață de 3,73 ha, situat în tarlaua 19, parcela 483/1 și 484/1 U.A.T. S .

În fapt, reclamanta arată următoarele:

S.C. E  S.R.L. în baza contractului de concesiune din 30 august 2002, înregistrat la consiliul local S sub nr 844, a concesionat pe o perioadă de 49 de ani, până la 30.08.2051, exploatarea suprafeței de 3.73 ha teren cu ape și stuf, proprietatea comunei S  situat în extravilanul localității, tarlaua 19, parcele 483/1 și 484/1, așa cum rezultă din planul de situație anexat, la contractul de concesiune sus menționat.

Inițial terenul fusese concesionat de I V , însă ulterior la 24.12.2002 s-a încheiat un act adițional, prin care contractul de concesiune s-a transferat de la persoana fizică I  V la persoana juridică S.C. E  S.R.L.  , care a preluat drepturile si obligațiile.

Ulterior la aproximativ 10 ani, după încheierea contractului de concesiune, pârâții prin Decizia civilă 734 din 7.10.2020, pronunțată de Tribunalul G , au dobândit proprietatea terenului concesionat de S.C. E  S.R.L.. În acest litigiul prin care pârâții au dobândit proprietatea terenului concesionat nici I  V  si nici S.C. E  S.R.L. nu au fost parte.

Deși nu a fost reziliat contractul de concesiune, care expiră în anul 2051, pârâții au adus modificări la terenul concesionat, în sensul că:

- au pus țăruși si mi-au interzis accesul pe terenul concesionat;

- au modificat digurile riscând surparea acestora;

- au pescuit ilegal, folosind plase monofilament interzise de lege;

- au ars sălciile si vegetația de pe mal, plantate cu scopul de a menține integritatea si siguranța digurilor;

- au adus modificări fără a avea proiect de amenajare cu aviz de la Apele Române.

Având în vedere aceste aspecte, a fost formulată o acțiune posesorie ce face obiectul dosarului ....../2021, înregistrată pe rolul Judecătoriei T  B , având termen la data de 21.04.2022, astfel că solicită admiterea prezentei ordonanțe, până la pronunțarea unei soluții definitive a dosarului de fond.

De asemenea, mai arată că la data de 04.02.2019 pârâții s-au deplasat noaptea, pe terenul concesionat unde au folosit plase monofilament interzise de lege cu care au braconat, astfel că au formulat o plângere penală la organele abilitate, înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria T  B .

În continuare petenta a invocat în esență îndeplinirea condițiilor de admisibilitate a ordonanței președințiale.

Cererea a fost motivată în drept în temeiul art. 997-1002 C. proc. civ..

În dovedirea cererii, reclamanta a solicitat proba cu înscrisuri, cea cu interogatoriul pârâților și cea cu planșe foto.

Chitanța de achitare a taxei de timbru în cuantum de 100 lei a fost depusă la dosarul cauzei de către reclamantă 

Pârâții, legal citați au depus la dosar note scrise prin care invoca excepția lipsei calității procesual active și lipsa interesului în promovarea acțiunii, ca urmare a faptului că potrivit contractului de concesiune nr. 844 din 30.08.2002 înregistrat la Consiliul Comunei S , părțile acestui contract sunt I  V  și Consiliul local S ., reclamanta din prezenta cauză nu are nicio calitate în contractul mai sus menționat.

Mai arată că în data de 23.07.2021 a fost emisă Hotărârea de Consiliul Local S , prin care s-a dispus încetarea contractului de concesiune nr. 844/30.09.2002, ca urmare a pronunțării Deciziei civile a Tribunalului G  nr. 734/07.10.2020.

Pe fondul cauzei se arată cu nu sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate ale ordonanței președințiale, respectiv caracterul provizoriu.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanța reține următoarele:

Reclamanta S.C. E  S.R.L. a chemat în judecată pârâții I  D , I  C  și I  G , solicitând instanței ca prin sentința ce se va pronunța, să se dispună cu caracter provizoriu, până la soluționarea definitivă a dosarului nr. ....16/2021, înregistrat pe rolul Judecătoriei T  B , obligarea pârâților la respectarea concesiunii reclamantei și să nu mai efectueze modificări pe terenul concesionat reclamantei, în suprafață de 3,73 ha, situat în tarlaua 19, parcela 483/1 și 484/1 U.A.T. S .

În fapt, se constată că:

Intre concedentul Consiliul Local S  și concesionarul I  V , a fost încheiat contractul de concesiune încheiat la data de 30.08.2000 și înregistrat în cadrul Consiliului Local S  sub nr. 844 din 30.09.2002, având ca obiect exploatarea suprafeței de 3,73 ha teren cu ape și stuf, proprietatea comunei S , situat în extravilanul localității, tarlaua 19, parcelele 487/1 și 484/1, pe o durată de 49 de ani.

La data de 24.12.2002 a fost încheiat actul adițional nr. 1072 la contractul de concesiune mai sus menționat, prin care acest contract a fost transferat de la I  V la S.C. E  S.R.L., obligațiile părților din contractul de concesiune rămânând aceleași.

Prin Decizia civilă nr. 734 din 07.10.2020 pronunțată de Tribunalul G , în dosarul ..../2016 s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea pârâților din prezenta cauză, pentru suprafața de 2,5 ha., identificat prin raportul de expertiză realizat de expert R  C .

Prin Hotărârea nr. 71 din 23.07.2021 emisă de Consiliul Local S  s-a dispus încetarea Contractului de Concesiune nr. 844/30.09.2002, în vederea punerii în posesie conform Deciziei civile nr. 734 din 07.10.2020, definitive, pronunțată de Tribunalul G  în dosarul nr. ...../2016.

Prin procesul-verbal din 11.10.2021 încheiat de executorul judecătoresc C -M  C , în cadrul dosarului de executare nr. 381/....C/2020 s-a procedat la punerea în posesie a pârâților din prezenta cauză, pentru suprafața de 2,5 ha. teren identificat prin raportul de expertiză realizat de expert R C .

În drept, potrivit art. 997, alin. 1 din C. proc. civ. „instanța de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.” Totodată, potrivit art. 997, alin. 5 din același cod, „pe cale de ordonanță președințială nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în fond și nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situației de fapt.” În continuare potrivit art. 997 alin. 4 „Ordonanța va putea fi dată chiar și atunci când este în curs judecata asupra fondului”.

Sub aspectul probatoriului, instanța a încuviințat și administrat proba cu înscrisuri și cea cu planșele foto depuse de reclamantă.

Instanța constată că, procedura specială a ordonanței președințiale implică analizarea pe de-o parte, a unor condiții formale – de admisibilitate și, pe de altă parte, a unor condiții de fond – temeinicie. Prin urmare, înainte de a proceda la cercetarea aparenței în drept (temeiniciei acțiunii), instanța va analiza cu prioritate îndeplinirea condițiilor de admisibilitate anterior relevate.

Cu privire la excepția lipsei calității procesual active a reclamantei și a lipsei de interes în promovarea acțiunii, invocate de către intimați, potrivit art. 248 alin. 1 C. proc. civ.: „Instanța se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură, precum și asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.”

Astfel, în lumina dispozițiilor legale citate, instanța urmează să analizeze cu prioritate, excepțiile mai sus menționate.

Potrivit art. 36 din Cod proc. civ., calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părți și subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecății, iar existența sau inexistența drepturilor obligațiilor afirmate constituie o chestiune de fond.

În baza art. 33 din Cod proc. civ. „Interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut și actual. Cu toate acestea, chiar dacă interesul nu este născut și actual, se poate formula o cerere cu scopul de a preveni încălcarea unui drept subiectiv amenințat sau pentru a preîntâmpina producerea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara.”

Instanța observă că la data de 24.12.2002 a fost încheiat actul adițional nr. 1072 la contractul de concesiune înregistrat în cadrul Consiliului Local S sub nr. 844 din 30.09.2002, prin care acest contract a fost transferat de la Ia  V  la S.C. E  S.R.L., obligațiile părților din contractul de concesiune rămânând aceleași.

La acest moment, raportat la obiectul dosarului, respectiv ordonanța președințială, instanța nu poate analiza condițiile de validitate ale actului adițional mai sus menționat, acestea se circumscriu fondului cauzei, urmează a fi analizate la soluționarea dosarului nr. ..../2021 și sunt incompatibile cu prezenta procedură specială.

Pentru aceste motive urmează a respinge ca nefondate excepția lipsei calității procesual active a reclamantei S.C. E  S.R.L. și excepția lipsei interesului în promovarea acțiunii, ambele invocate de către intimați.

Astfel, prima condiție care justifică folosirea ordonanței președințiale este urgența, aceasta urmând a fi apreciată în concret, în raport de circumstanțele obiective ale cauzei.

Observând dispozițiile art. 997 alin. 1 Cod proc. civ., se constată că textul de lege enumeră categoriile generale de situații caracterizate prin urgență și anume atunci când măsura solicitată este necesară pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. Așadar, doar dacă se va constata existența uneia dintre aceste trei situații instanța va putea încuviința ordonanța președințială.

Or, analizând motivele invocate de reclamantă în susținerea acțiunii, instanța constată că acestea nu susțin urgența măsurii, de natură a face admisibilă ordonanța președințială; astfel, urgența nu este justificată prin raportare la susținerile reclamantei conform cărora prin acțiunile pârâților au fost aduse modificări terenului concesionat, au fost modificate digurile, s-a pescuit în mod ilegal, au fost arse sălciile și vegetația la mal, atâta timp cât acestea nu au fost dovedite în niciun fel. În cele două fotografii puse la dispoziție de reclamantă, care prezintă un copac și vegetația din jurul acestuia ca fiind arse, nu se poate stabili dacă acestea se afla pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune, iar în cea de-a treia fotografie nu se poate observa decât suprafața unui lac, a unei bălți, neexistând elemente care să se circumscrie unor activități prohibite de lege.

De asemenea instanța constată că potrivit procesului-verbal din 11.10.2021, pârâții din prezenta cauză au fost puși în posesie de executorul judecătoresc la data de 11.10.2021 și până la momentul înregistrării cerii, au trecut aproximativ 5 luni de zile, fără ca reclamanta să efectueze alte demersuri legale în apărarea dreptului pretins încălcat. 

Reiterând, instanța reține că procedura ordonatei președințiale este pusă la dispoziția celor interesați doar în acele cazuri ce reclamă urgență deosebită (justificată de pierderea unui drept ori de cauzarea unei pagube însemnate ce nu s-ar putea repara), în caz contrar regula fiind aceea a unei acțiuni de drept comun.

Doar pentru aceste considerente în sine, instanța reține că se impune respingerea prezentei cerere ca neîntemeiată.

Cu privire la condiția vremelniciei măsurii, instanța reține că aceasta este îndeplinită, întrucât măsurile solicitate ar urma sa fie dispuse temporar, până la soluționarea definitivă a cauzei civile ce formează obiectul dosarul civile nr. ....../2021 înregistrat pe rolul Judecătoriei T  B , având ca obiect acțiune posesorie.

Referitor la cerința neprejudecării fondului, la soluționarea prezentei cauze, instanța se va raporta strict la momentul actual, fiind în sarcina instanței investite cu soluționarea dosarului civil nr. ...../2021, să pună în balanță probele administrate și să dispună asupra fondului dreptului. Astfel, la acest moment, instanța va verifica doar aparența dreptului prin prisma unor verificări sumare.

Cu privire la temeinicia cererii de emiterii ordonanței președințiale, instanța reține următoarele:

Examinând cererea prin prisma dispozițiilor art. 997, alin. 1 din C. proc. civ., se constată că aparența dreptului nu este îndeplinită în cauză de către reclamantă. Contrar celor menționate de către aceasta, instanța observă că prin Hotărârea nr. 71 din 23.07.2021 emisă de Consiliul Local S  s-a dispus încetarea Contractului de Concesiune nr. 8...4/30.09.2002, în vederea punerii în posesie conform Deciziei civile nr. 734 din 07.10.2020, definitive, pronunțată de Tribunalul G  în dosarul nr. ...../2016.

Astfel, suprafața de teren despre care reclamanta afirmă că este ocupată fără drept de către pârâți, are la bază o decizie civilă definitivă a Tribunalului G  și o hotărâre a Consiliului Local, care se bucură de prezumția de legalitate.

Instanța reține faptul că reclamanta nu a dovedit existența unui drept de proprietate sau de folosință a terenului în suprafață de 2,5 ha, identificat prin raportul de expertiză realizat de expert R  C  și ocupat de către pârâți, motiv pentru care va respinge cererea ca neîntemeiată.

Potrivit art. 1032 alin. 1 C. proc. civ., partea care cade în pretenții va fi obligată, la cererea celeilalte părți la plata cheltuielilor de judecată. 

Totodată, în temeiul art. 453 C. proc. civ., partea care solicită acordarea cheltuielilor de judecată este ținută să le probeze, cel mai târziu până la închiderea dezbaterilor.

Potrivit art. 451, alin. 1 din C. proc. civ., cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru și timbrul judiciar, […], precum și orice alte cheltuieli necesare pentru buna-desfășurare a procesului.

Având în vedere dispozițiile legale mai sus amintite și față de faptul că reclamanta a căzut în pretenții, instanța va dispune obligarea acesteia să achite pârâților suma de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat.