Validare poprire

Hotărâre 309 din 03.02.2020


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDLUG:2020:...

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA LUGOJ

Dosar nr..../252/2019Cod operator 2926

 SENTINŢA CIVILĂ NR. ../2020

Şedinţa publică de la 03 Februarie 2020

Instanța constituită din:

PREŞEDINTE: C. R. C.

Grefier: I. P.

Pe rol se află judecarea cauzei Civile privind pe creditoarea BRD-G.S.G. S.A. pe debitoarea S.R.C., şi pe terţul poprit P.I.S.R.L., având ca obiect validare poprire.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică lipsesc părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că la data de 30.01.2020, I.T.M. Timiş a depus adresele nr. .../CCCMMRM/28.11.2019, nr. .../CCCMMRM/09.12.2019 prin care a comunicat răspuns la relaţiile solicitate de instanţă. La data de 22.01.2020, debitoarea a depus întâmpinare.

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat instanţa, în temeiul art. 244 alin. 1 C.proc.civ., constată încheiată cercetarea judecătorească şi reţine cauza pentru deliberare și pronunțare.

INSTANŢA

Deliberând, asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Lugoj, la data de 12.08.2019, sub nr.  3055/252/2019, formulată de creditoarea BRD-G.S.G. S.A., în contradictoriu cu debitoarea S.R.C., şi pe terţul poprit P.I.S.R.L., s-a solicitat ca prin hotărârea ce urmează a se pronunţa să se dispună validarea popririi în dosarul execuţional nr. ..../ex/2018 al B.E.J.A. D.D. şi S.V.asupra cotei legale de 1/3 din veniturile (salariu/pensie) lunare nete, datorate debitoarei S.R.C., de terţul poprit P.I.S.R.L., până la concurenţa sumei de 933.662,86 Euro, în favoarea B.R.D. G.S.G. S.A., sumă compusă din 933.662,86 Euro reprezentând debit care se actualizează conform titlului executoriu şi 58.573,29 lei, reprezentând onorariu de executare şi cheltuieli executare silită; aplicarea dispoziţiilor art. 790 alin. 9 C.proc.civ, în sensul amendării terţului poprit, având în vedere că a refuzat cu rea-credinţă, să îşi îndeplinească obligaţiile legale privind poprirea veniturilor datorate debitoarei S.R.C., precum şi obligarea terţului poprit la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, în fapt, creditoarea  a învederat următoarele:

Urmare a cererii de executare silită formulată de subscrisa şi înregistrată la B.E.J.A. D. D. şi S. V., a fost deschis dosarul de executare silită nr. ..../ex/2018, pentru recuperarea debitului datorat în baza titlului executoriu reprezentat de Biletul la Ordin cu seria ... şi nr. ... emis în data de 19.06.2014 şi scadent la data de 24.05.2017 de la debitoarea S.R.C..

Executarea silită a fost încuviinţată de Judecătoria Lugoj, prin încheierea civilă nr. .../17.10.2018.

În vederea recuperării creanţei, la data de 25.06.2019 a fost emisă o adresă de înfiinţare a popririi executorii de B.E.J.A. D. D.şi S. V., prin care s-a dispus înfiinţarea popririi asupra veniturilor (salariu/pensie) realizate de debitoarea S.R.C., până la concurenţa sumei de 933.662,86 Euro, în favoarea B.R.D. G.S.G. SA, sumă compusă din 933.662,86 Euro reprezentând debit care se actualizează conform titlului executoriu şi 58.573,29 lei, reprezentând onorariu de executare şi cheltuieli executare silită.

Adresa a fost comunicată către P.I.S.R.L., angajatorul debitoarei S.R.C., la data de 04.07.2019, aşa cum rezultă din cuprinsul dovezii de înmânare.

Faptul că debitoarea este angajată în cadrul P.I.S.R.L. rezultă din informaţiile puse la dispoziţie de Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş.

Conform art. 784 şi 787 C. proc. civ., terţul poprit avea obligaţia ca în termen de maximum 5 zile de la data comunicării adresei de înfiinţare a popririi (09.07.2019), să comunice executorului dovada îndeplinirii obligaţiilor legale, respectiv înfiinţarea popririi şi consemnarea/plata sumelor datorate debitorului în contul executorului judecătoresc.

Cu toate acestea, până la data prezentei cereri de validare, terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţiile legale, necomunicând nici confirmarea înfiinţării popririi şi nici dovada consemnării şi virării sumelor de bani în contul executorului.

Conform informaţiilor puse la dispoziţie de Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş, terţul poprit P.I.S.R.L. datorează în calitate de angajator sume de bani debitoarei S.R.C., fiind astfel îndeplinite condiţiile art. 790 alin. 4 C.proc.civ.

  În conformitate cu prevederile art. 790 alin. 6 C.proc.civ. dacă sumele sunt datorate periodic, poprirea se validează atât pentru sumele ajunse la scadenţă, cât şi pentru cele care vor fi scadente în viitor, în acest ultim caz validarea producându-şi efectele numai la data când sumele devin scadente.

În ceea ce priveşte competenţa de soluţionare a prezentei cereri, a apreciat că aparţine Judecătoriei Lugoj, ca instanţă de executare, în conformitate cu prevederile art. 790 alin. 1 C.proc.civ., cererea fiind formulată în termenul legal de o lună, de la data la care terţul poprit trebuia să îşi îndeplinească obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi (10.07.2019).

Cererea a fost motivată în drept, pe dispoziţiile art. 790 şi urm. C. proc. civ., art. 784 şi art. 787 C.proc.civ.

În temeiul disp. art. 223 C. proc. civ., a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

Creditoarea, la solicitarea instanţei, a depus taxă judiciară de timbru, în sumă de 20 lei (f. 18).

În susţinerea cererii, a depus înscrisuri (f. 8-11).

La data de 22.01.2019, fila 54 dosar, în apărare, a formulat întâmpinare, prin intermediul căreia a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată.

În motivare,  a învederat următoarele:

Titlul executoriu, în temeiul căruia se derulează măsurile de executare silită, în dosarul execuţional nr...../ex/2018, care este reprezentat de Biletul la Ordin Seria .../nr...., emis în data de 19.06.2014 şi scadent în data de 24.05.2017, este contestat în dosarul nr..../252/2019- aflat pe rolul Judecatoriei Lugoj şi nesoluţionat.

Astfel, raportat la prevederile art.712 alin.2 C.proc. civ, înţelege să conteste fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, respectiv creanţa cuprinsa în titlu executoriu, în cauză punându-se în discuţie o creanţa care nu îndeplineste condiţiile prevăzute de art. 662 C.proc.civ, respectiv, în acest moment natura acestei creanţe este pusă în discuţie în dosarul nr..../252/2019, aflat pe rolul Judecatoriei Lugoj, dosar în care instanţa a solicitat proba cu expertiză judiciară în specialitatea contabilitate, spre a se determina întinderea creanţei pretinse).

În drept, au fost invocate disp. art.712 alin.2; art. 789 C. Proc. Civ.

În temeiul disp. art. 223 C. proc. civ., a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

În susţinerea apărării, a depus înscrisuri (f.56).

Pe parcursul cercetării judecătoreşti s-a administrat proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând materialul probator administrat, instanţa reţine următoarele:

Debitorul urmărit nu şi-a îndeplinit de bunăvoie obligaţiile cuprinse în titlul de credit reprezentat de Biletul la ordin seria … nr. … emis în data de 19.06.2014, împotriva acesteia declanșându-se executarea silită, iar în cadrul dosarului execuţional nr. ..../ex/2018 al B.E.J.A. D.D. şi S.V.s-a înfiinţat poprirea faţă de terţul poprit în vederea recuperării debitului restant.

Potrivit art. 790 C.proc.civ. în cauzele având ca obiect validarea popririi, instanţa va cita creditorul urmăritor, debitorul şi terţul poprit şi, dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit datorează sume de bani debitorului, va da o hotărâre de validare a popririi prin care va obliga terţul poprit să plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului.

Prin Încheierea civilă nr. ... din 17.10.2018, pronunțată în dosarul .../252/2018 s-a încuviinţat executarea silită în temeiul titlului executoriu menţionat mai sus împotriva debitoarei  urmărite.

Prin adresa din 25.06.2019 emisă de B.E.J.A. D. D. şi S. V., comunicată terţului poprit în data de 04.07.2019 s-a înfiinţat poprirea pe sumele datorate de terţul poprit debitoarei în temeiul raportului de muncă, aşa cum rezultă din înscrisurile comunicate de ITM Timiș.

Având în vedere înscrisurile aflate la dosarul cauzei, văzând că terţul poprit datorează bani debitoarei şi că aceasta nu şi-a îndeplinit obligaţiile în termenul de 5 zile prevăzut de art. 787 C.proc.civ., nici nu a oferit vreun răspuns la adresa de înfiinţare a popririi, instanţa, în temeiul art. 790 alin. 4 C.proc.civ. va admite cererea creditoarei şi va valida poprirea înfiinţată de B.E.J.A. D.D. şi S.V.în dosarul execuţional nr. ..../ex/2018 până la concurenţa sumei de 933662,86 euro reprezentând debit restant și cheltuieli de executare avansate de creditoare până la achitarea integrală a acestuia.

In ceea ce priveşte amendarea terţului poprit, în baza art. 789 alin. 9 C.proc.civ., instanţa constată că petenta nu a făcut dovada relei credinţe a terţului poprit, or aceasta nu se prezumă, astfel că, urmează a respinge petitul referitor la amendarea terţului poprit.

Reţinând culpa procesuală a intimatei la declanşarea şi promovarea prezentei cereri, în temeiul art. 453 C.proc.civ., va obliga terţul poprit, la plata către petent a sumei de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în taxă judiciară de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte cererea formulată de creditoarea B.R.D. – G, S, G, S.A.,  ...., cu sediul în .... în contradictoriu cu terţul poprit S.C. P.I.S.R.L., CUI ..., cu sediul în ....., mansardă, cam. .., jud. Timiş şidebitoarea S.R.C., CNP ....., cu domiciliul în .....jud. Timiş.

Validează poprirea înfiinţată în dosarul execuţional nr. ..../ex/2018 al B.E.J.A. D.D. şi S.V.şi în consecinţă:

Obligă terţul poprit S.C. P.I.S.R.L să plătească creditoarei suma de 933662,86 euro reprezentând debit restant și cheltuieli de executare avansate de creditoare până la achitarea integrală a acestuia.

Obligă  terţul poprit S.C. P.I.S.R.L la plata cheltuielilor de judecată către petentă în cuantum de 20 lei.

Respinge în rest pretențiile creditoarei.

 Cu drept de  apel în termen de 5  zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Lugoj.

 Pronunţată în şedinţa publică de azi,03.02.2020.

Preşedinte,

C.R.C.

Grefier,

I.P.

EX.5

RED. C.R.C. 05 Februarie 2020

TEHNORED. I.P. 10 Februarie 2020

COM- 3 EX.

Domenii speta