Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 1113 din 30.10.2009


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA COSTEŞTI

DOSAR NR. 1256/214/2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1113

Şedinţa publică din 30 octombrie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE

Grefier

Pe rol soluţionarea cauzei civile privind pe petentul VA,  în contradictoriu cu intimatul I.P.J. A – P O C, având ca obiect - plângere contravenţională.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc la 28.10.2009, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de astăzi, cu următoarea soluţie:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei C la 30.07.2009, sub nr. 1256/214/2009, petentul V.A. a solicitat, în contradictoriu cu intimatul I.P.J. A – POC, anularea procesului-verbal seria -- nr. 3--- din 22.07.2009.

În motivarea cererii, petentul a arătat, în esenţă, că procesul-verbal contestat este nul de drept, fiind încălcate prevederile art. 16, alin. 1 din O.G. nr. 2 din 2001, deoarece nu s-a indicat termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea. De asemenea, nu s-a precizat tipul aparatului radar, seria şi numărul acestuia, nici locul săvârşirii contravenţiei sau viteza de deplasare de pe acel sector de drum.

Petentul a mai precizat că nu a fost calculată viteza tolerată de aparatul radar.

În drept, petentul a invocat prevederile art. 118 din O.U.G. nr. 195 din 2002 republicată şi ale O.G. nr. 2 din 2001.

Plângerea este scutită de plata taxei judiciare de timbru în temeiul art. 15, lit. i) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi al art. 36 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

În dovedirea plângerii, petentul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi a depus la dosarul cauzei, în copie: carte de identitate (fila 3), procesul-verbal seria .. nr. 3--- din 22.07.2009 (fila 4), dovada seria CD nr. 0083991 din 22.07.2009 (fila 5), bilet de ieşire din spital (fila 34).

La data de 02.09.2009, intimatul a depus la dosarul cauzei întâmpinare (fila 13), prin care a opinat pentru menţinerea sancţiunii aplicate şi a arătat, în esenţă, că, în data de 22.07.2009, agentului de poliţie aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, i-a fost comunicat prin staţia radar că autoturismul marca Toyota, cu nr. de înmatriculare B – 68 – ZOZ, circula pe DN 65, pe raza localităţii L.C., cu viteza de 109 km/h. Autoturismul a fost oprit regulamentar, conducătorul auto a fost identificat în persoana petentului şi a fost sancţionat contravenţional.

De asemenea, intimatul a mai învederat că are în dotare un singur aparat radar, PYT-672000175, atestat metrologic şi a solicitat judecarea în lipsă.

În drept, intimatul şi-a întemeiat susţinerile pe art. 115-118 din Codul de procedură civilă, pe Legea nr. 180/2002 şi pe O.U.G. nr. 195/2002, republicată.

Intimatul a depus la dosarul cauzei citaţie (fila 15) şi, în copie: plângere contravenţională (filele 16-17), carte de identitate aparţinând petentului (fila 18), procesul-verbal seria CC nr. 3611961 din 22.07.2009 (fila 19), dovada seria CD nr. 0083991 din 22.07.2009 (fila 20), planşă fotografică (fila 21), adresa BR.M.L. nr. 11660 din 12.12.2007 şi buletin de verificare metrologică nr. 0163821/05.09.2008 (fila 22), adresa nr. 453 498 din 02.03.2009 (fila 23),  registru cu evidenţa constatărilor aparatului radar din data de 22.07.2009 şi atestat (fila 24).

La termenul de judecată din data de 02.09.2009, în temeiul art. 167 din Codul de procedură civilă, instanţa a încuviinţat pentru petent proba cu înscrisuri, apreciind că este pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei şi, în temeiul art. 129, alin. 5 din Codul de procedură civilă a dispus emiterea unei adresă către B.R.M.L. pentru a comunica dacă la aparatul radar marca PYTHON II, seria 672000175, se aplică vreo marjă de eroare la viteza înregistrată în concret. Răspunsul la adresa instanţei a fost primit la dosar la data de 28.09.2009 (adresa nr. 10329/25.09.2009, fila 29).

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine:

În fapt, prin procesul-verbal seria -- nr. 3-----, încheiat de intimat la data de 22.07.2009 (fila 4), petentul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 540 lei (9 puncte amendă) şi reţinerea permisului de conducere, în temeiul art. 121, alin. 1 din H.G. nr. 1391/2006 raportat la art. 102, alin. 3, litera e) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, reţinându-se în fapt că, la data de 22.07.2009, ora 10.10, pe DN 65, km 95+500 m, în localitatea L.C. petentul a condus autoturismul marca T, cu nr. de înmatriculare B – 68 – ZOZ, cu viteza de 109 km/h, filmat AVST marca Python II, seria 672000175, poziţie staţionară, montat pe auto MAI--, caseta nr. 43.

La rubrica „alte menţiuni“, s-a notat: „Nu are.“, iar procesul-verbal este semnat de petent atât în dreptul acestei menţiuni, cât şi la semnătura contravenientului.

În drept, conform art. 34, alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa verifică legalitatea şi temeinicia procesului verbal de contravenţie, pronunţându-se, de asemenea, şi cu privire la sancţiunea aplicată de către agentul constatator prin acesta.

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal contestat, verificând îndeplinirea condiţiilor de formă, instanţa reţine că acesta cuprinde menţiunile obligatorii prevăzute de art. 16, alin. 7 şi art. 17 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi datele de identificare a aparatului radar cu care a fost înregistrată viteza, fiind respectate astfel dispoziţiile art. 181, alin. 1 din H.G. nr. 1391/2006.

Nu se poate reţine critica petentului, prin avocat, că procesul-verbal este ilizibil, ceea ce echivalează cu lipsa unor menţiuni obligatorii precum numele, locul etc. sau seria şi numărul aparatului radar, deoarece se pot citi toate aceste elemente, inclusiv termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea, chiar şi de pe copia xerox depusă de petent, care nu are o calitate optimă.

Instanţa nu poate primi nici argumentul petentului că procesul-verbal este lovit de nulitate pentru că nu a fost încheiat pe modelul din anexa 1D, iar vătămarea se prezumă, conform art. 105 din Codul de procedură civilă.

În primul rând, încheierea procesului-verbal pe un alt formular decât anexa 1D nu este prevăzută sub sancţiunea nulităţii exprese astfel încât vătămarea să fie prezumată.

În al doilea rând, instanţa constată că menţiunile specificate de anexa 1D, la care face trimitere art. 181, alin. 1 din H.G. nr. 1391/2006, inclusiv datele de identificare ale aparatului radar se regăsesc în procesul-verbal contestat. Astfel, instanţa poate verifica dacă aparatul radar identificat în procesul-verbal contestat îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege.

Referitor la îndeplinirea condiţiilor de fond, instanţa constată că, prin art. 121, alin. 1 din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G .nr. 195/2002, legiuitorul a prevăzut obligaţia conducătorilor de vehicule de a respecta viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă şi pentru categoria din care face parte vehiculul condus. Potrivit art. 49, alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, limita maximă de viteză în localităţi este de 50 km/h.

Faptul că, în cuprinsul procesului-verbal contestat, nu a fost menţionată limita de viteză legală în localitate nu poate atrage anularea procesului-verbal contestat, câtă vreme nu există elemente care să arunce vreo umbră de îndoială asupra faptului că limita este de 50 km/h, iar petentul nu a precizat să fi văzut vreun indicator care să stabilească, prin excepţie, o limită de viteză superioară.

Instanţa constată că, în mod corect, fapta contravenţională reţinută în sarcina petentului a fost încadrată în dispoziţiile art. 102, alin. 3, lit. e) din O.U.G. nr. 195/2002 republicată, care stabileşte că reprezintă contravenţie depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum, respectiv pentru categoria din care face parte vehiculul condus.

Cât priveşte legalitatea sancţiunilor aplicate, instanţa constată că acestea se încadrează în limitele prevăzute de textele incriminatoare, prin raportare la art. 98, alin. 4, lit. d) şi la art. 111, alin. 1, lit. c) din OUG nr. 195/2002 republicată.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal de contravenţie contestat, instanţa reţine că petentul a contestat faptul că se afla în localitate la momentul înregistrării vitezei de 109 km/h şi a arătat că nu s-a calculat viteza totală tolerată a aparatului radar.

Potrivit 102, alin. 3, lit. e) din O.U.G. nr. 195/2002 republicată, contravenţia reţinută în sarcina petentului se constată cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic. Din această dispoziţie reiese că sarcina probei cu privire la temeinicia faptei revine intimatului, acesta fiind utilizatorul mijloacelor tehnice prevăzute de lege.

Aceeaşi concluzie se desprinde şi din jurisprudenţa CEDO, în interpretarea art. 6, paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Convenţia şi jurisprudenţa Curţii fac parte din dreptul intern, în conformitate cu dispoziţiile art. 11, alin. 2 şi art. 20 din Constituţia României), în care s-a arătat că, şi în materie contravenţională, sarcina probei săvârşirii faptei aparţine acuzării (cauza Anghel contra României, hotărârea C.E.D.O. din 4 oct. 2007, cauza N contra R, decizia C.E.D.O. referitoare la admisibilitate din 18 noi. 2008). Astfel, obligaţia dovedirii vinovăţiei aparţine acuzării, iar îndoiala îi profită celui acuzat (in dubio pro reo).

Sub acest aspect, instanţa constată că intimatul a depus la dosarul cauzei: planşă fotografică (fila 21), adresa B.R.M.L. nr. 11660 din 12.12.2007 şi buletin de verificare metrologică nr. 0163821/05.09.2008 (fila 22), adresa nr. 453 498 din 02.03.2009 (fila 23),  registru cu evidenţa constatărilor aparatului radar din data de 22.07.2009 şi atestat (fila 24).

Faptul că petentul a circulat cu viteza de 109 km/h este probat cu înregistrarea efectuată de aparatul radar marca PYTHON II, cu seria antenei de emisie-recepţie PYT 672000175 şi seria modulului de prelucrare-afişare PYT 673000175, omologat şi verificat metrologic (buletin de verificare metrologică nr. 0163821/05.09.2008 în termen de valabilitate, fila 22) şi utilizat de un operator atestat (atestat, fila 24), care a indicat că autoturismul marca Toyota, cu nr. de înmatriculare B – 68 – ZOZ, se deplasa cu viteza de 109 km/h în data de 22.07.2009, ora 10.10 (planşă fotografică, fila 21).

Din planşele foto depuse la dosar (cadrul 8882) se distinge clar nr. de înmatriculare al autovehiculului, se vede data şi ora înregistrării, valoarea vitezei măsurate, precum şi autotestarea automată, la pornirea cinemometrului.

Chiar dacă nu se poate distinge numărul de înmatriculare în celelalte 3 cadre fotografice, contrar susţinerii petentului, şi un sigur cadru clar este suficient pentru a proba depăşirea vitezei.

În plus, urmărind succesiunea imaginilor şi, având în vedere intervalul de doar cinci secunde dintre primul şi ultimul cadru, este evident că acelaşi autoturism apare în toate cadrele fotografice.

Din adresa B.R.M.L. nr. 10329/25.09.2009 (fila 29) reiese că verificarea cerinţelor Normei de Metrologie Legală 021-05, printre care se numără şi erorile tolerate conform punctului 3.1.1., se realizează numai cu ocazia evaluărilor în vederea acordării aprobărilor de model şi cu ocazia verificărilor periodice la care sunt supuse cinemometrele. Aceste cerinţe nu se aplică în funcţionarea propriu-zisă a cinemometrelor. Astfel, dacă cinemometrul afişează viteza de 104 km/h, asta înseamnă că autovehiculul are această viteză şi nu se mai fac alte ajustări, iar operatorul nu face decât să constate valoarea măsurată şi afişată de cinemometru.

Prin urmare, instanţa nu poate primi nici argumentul că nu s-a calculat viteza tolerată de aparatul radar.

În ceea ce priveşte locul săvârşirii contravenţiei, în procesul-verbal contestat s-a reţinut că autoturismul condus de petent a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu viteza de 109 km/h pe DN 65, km 95+500 m, pe raza localităţii L.C., menţiuni ce apar şi în registrul cu evidenţa constatărilor privind depăşirea vitezei legale din 22.07.2009 (fila 24).

Totuşi, în cadrele fotografice depuse la dosar nu se observă nici o casă, nici un pieton, nici vreun indicator de intrare sau ieşire din localitate, ci doar un drum gol, pe marginea căruia pare a fi o pădure. Mai mult, în cadrul 8703 se observă un indicator ce pare a fi indicatorul „Atenţie, animale!“. Astfel, se naşte un dubiu cu privire la locul înregistrării vitezei de circulaţie, dubiu care îi profită petentului, mai ales că acesta a contestat faptul că se afla în localitate la momentul înregistrării vitezei reţinute în procesul-verbal contestat.

Coroborând toate probele menţionate, instanţa constată că intimatul nu a reuşit să facă dovada, dincolo de orice îndoială, că viteza afişată în secvenţele fotografice, de 109 km/h, este viteza cu care a condus petentul la data de 22.07.2009, pe DN 65A, în localitatea Lunca Corbului.

În consecinţă, în temeiul art. 34, alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa va admite plângerea petentului V.A., va anula procesului-verbal contestat, va exonera petentul de plata amenzii în cuantum de 540 lei (9 puncte amendă) şi va înlătura măsura complementară a reţinerii permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule.

PENTRU TOATE ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite plângerea contravenţională formulată de petentul V.A., cu domiciliul în B. în contradictoriu cu intimatul I.P.J. A – P.O.C., cu sediul în C, împotriva procesului-verbal seria --nr. 3--, încheiat de intimat la data de 09.

Anulează procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria -- nr. 3--- din 09.

Exonerează petentul de plata amenzii în cuantum de 540 lei (9 puncte amendă) şi înlătură măsura complementară a reţinerii permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule.

Cu drept de recurs în termen de 15 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 30 octombrie 2009.

Preşedinte,

Grefier,