Divort

Sentinţă civilă 703 din 03.03.2009


SENTINŢA CIVILĂ NR. 703

Şedinţa publică de la 03.03.2009

La data ............., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei ............, sub nr. ..........., cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ............., domiciliată în .............., în contradictoriu cu pârâtul ............, domiciliat în .........., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună desfacerea căsătoriei încheiate la data ........... şi înregistrate sub nr. ......... în Registrul de Stare civilă al ........., din vina exclusivă a soţului pârât, revenirea reclamantei la numele avut anterior căsătoriei, spre a se numi ".......", să se încredinţeze reclamantei, spre creştere şi educare minora ........., născută la data de ..........., obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere, în favoarea minorei, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat, că s-a căsătorit cu pârâtul la .........., relaţie din care, la data de ......... a rezultat minora ........... A arătat reclamanta, că relaţiile de familie s-au deteriorat din cauza pârâtului care în ultima perioadă a devenit agresiv, situaţie ce a culminat în luna mai ........., când urmare leziunilor ce i-au fost provocate, reclamanta a necesitat îngrijiri medicale. A mai arătat reclamanta că pârâtul nu contribuie la cheltuielile necesare creşterii copilului şi întreţinerii gospodăriei.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri, în copie, iar în drept au fost invocate disp. art. 38-40, art. 86, art. 94 ţi art. 614 din C.familiei şi disp. art. 274 C.p.c.

Pârâtul, prezent în instanţă, la termenul de judecată din .......... a arătat că este de acord cu desfacerea căsătoriei.

Din oficiu, instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliile părţilor, referatul fiind înaintat la dosar cu adresa nr. .......... la data de ......... (fila 18 din dosarul cauzei).

A fost audiată minora ........, care a arătat că doreşte să rămână cu mama sa.

La cererea reclamantei, prin apărătorul său, a fost administrată proba testimonială, fiind audiaţi martorii ......... şi ...........

Pârâtul nu a solicitat probe în apărare.

În şedinţa publică din ........, pârâtul a depus la dosarul cauzei adeverinţa nr. ......... emisă de ........... reflectând veniturile nete pe care acesta le realizează.

Examinând cererea în raport de actele şi lucrările dosarului şi de dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa constată că aceasta este întemeiată, având în vedere următoarele considerente:

Potrivit art. 38 alin. 1 din C.fam. căsătoria poate fi desfăcută prin divorţ atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai estre posibilă.

Din probele administrate in cauza rezultă, fără putinţă de tăgadă, că raporturile dintre soţi sunt grav vătămate, continuarea căsătoriei lor fiind imposibilă din motive imputabile soţului pârât.

În atare situaţie având in vedere dispoziţiile art.38 C. Fam. instanţa va dispune desfacerea căsătoriei din vina soţului pârât. Motivele care au determinat adoptarea acestei soluţii nu vor fi însă precizate având în vedere dispoziţiile art.617 alin.2 c.pr.civ. şi solicitarea ambelor părţi în acest sens.

În conformitate cu disp. art. 40 alin. 3 C.fam. instanţa va dispune ca reclamanta să revină la numele purtat anterior căsătoriei, acela de "............".

Relativ la minora ............, născută la data de ............., ţinând seama de vârsta acesteia, de concluziile referatului de anchetă socială, de înţelegerea părţilor şi nu în ultimul rând de dorinţa exprimată de minoră cu ocazia audierii,  instanţa apreciază că interesul superior al copilului reclamă încredinţarea sa spre creştere şi educare mamei reclamante, aceasta fiind în măsură să-i asigure condiţii materiale dar şi morale pentru o creştere şi o dezvoltare fizică şi intelectuală  corespunzătoare.

Pe cale de consecinţă, pârâtul va fi obligat să-i plătească minorei suma de .......... lei lunar, cu titlu de pensie de întreţinere, începând cu data introducerii cererii, ............. şi până la majoratul minorei, cuantum stabilit funcţie de veniturile salariale pe care acesta le realizează ca angajat al ............,  şi ţinându-se seama de dispoziţiile art. 94 alin. 3 din C. familiei.