Partaj bunuri comune

Sentinţă civilă 915 din 24.03.2009


Sedinta publica din data de 24 martie 2009

Sentinta civila nr.915

Sub nr.... din .... s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamantul ..., cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la ..., cu sediul în ... prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâta .., domiciliata în ...., sa se dispuna partajul bunurilor comune, dobândite de catre cei doi în timpul casatoriei si sa se retina o cota de contributie de 90% în favoarea reclamantului.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca a fost casatorit cu pârâta pâna în luna aprilie ... si ca în timpul casatoriei cei doi au dobândit împreuna un apartament situat în ...., precum si o casa situata în ...... A mai aratat reclamantul ca tot în timpul casatoriei au fost dobândite si o serie de bunuri mobile  constând atât în bunuri de uz electrocasnic, cât si în obiecte de mobilier. De asemenea, reclamantul a mai precizat ca pe parcursul casatoriei a trimis din strainatate pârâtei diferite sume de bani, pentru ca aceasta sa constituie depozite bancare.

În ceea ce priveste contributia la dobândirea acestor bunuri, reclamantul a aratat ca a fost în permanenta angajat cu contract de munca, lucrând si în strainatate, în timp ce pârâta nu a avut un loc de munca stabil.

În drept, au fost invocate disp.art.728 Cod civil, art.6731-67314C.prod.civ.

La termenul din ... reclamantul si-a precizat cererea de chemare în judecata, în sensul ca a enumerat bunurile mobile ce formeaza masa partajabila si a mentionat ca suma de bani trimisa pârâtei din strainatate se ridica la ... fiind trimisa în perioada .....

La termenul de judecata din ... reclamantul a formulat o cerere completatoare prin  care a solicitat sa se constate ca are un drept de creanta fata de pârâta, în suma de ..., aceasta suma reprezentând o parte din cea mentionata în actiune si fiind trimisa de reclamant dupa desfacerea casatoriei. Restul pâna la .... au fost trimisi - sustine reclamantul - pe perioada casatoriei.

În probatiune, reclamantul a depus la dosarul cauzei fotocopii de pe mai multe înscrisuri: sentinta civila nr.... a ...., acte de stare civila, un contract de vânzare-cumparare, carnet de marinar, proces-verbal de sechestru, desfasuratoare emise de ..., mai multe chitante,  alte acte (filele .....). De asemenea, reclamantul a propus audierea ca martori a numitilor ......, proba ce a fost încuviintata, declaratiile martorilor fiind consemnate si atasate la filele .......

Totodata, tot la cererea reclamantului, pârâta a fost citata cu mentiunea personal la interogatoriu, aceasta proba fiind încuviintata si administrata la termenul din ..., iar raspunsurile pârâtei au fost consemnate la filele .....

Pârâta .... a formulat atât întâmpinare cât si cerere reconventionala, prin prima precizând ca din masa bunurilor comune nu face parte si imobilul casa de locuit  din ...., întrucât acesta i-a fost donat de catre parintii sai, în timp ce o parte din bunurile mobile indicate de catre reclamant în actiune sunt de fapt bunurile proprii ale pârâtei, dobândite dupa desfacerea casatoriei. Relativ la sumele de bani pe care reclamantul pretinde ca le-a trimis, pârâta a precizat ca desi este adevarat ca a primit anumite sume de bani, acestia nu erau trimisi în vederea capitalizarii lor, ci fie pentru a rezolva anumite chestiuni legate de plecarea pârâtei în ....., fie - dupa desfacerea casatoriei - cu titlu de reparatii morale.

Pe cale de cerere reconventionala, pârâta-reclamanta a solicitat sa se constate ca la dobândirea bunurilor comune a avut o cota de contributie de 50% si ca  din masa de partaj nu face parte si imobilul casa de locuit situat în ....

În probatiune, pârâta-reclamanta a depus la dosarul cauzei fotocopii de pe mai multe înscrisuri (filele .....). De asemenea, la solicitarea pârâtei-reclamante au fost audiate în calitate de martori numitele ..... declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la filele .... ..... Totodata s-a procedat si la luarea unui interogatoriu reclamantului-pârât, raspunsurile acestuia fiind atasate la filele ..... La solicitarea instantei, I.T.M.... a depus la dosar copii de pe Carnetul de munca al pârâtei (filele .....).

La cererea partilor, în cauza a fost efectuata o expertiza tehnica imobiliara si una merceologica, de catre experti ...., desemnati prin tragere la sorti. Rapoartele de expertiza au fost atasate la filele ....

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca atât cererea principala cât si cererea reconventionala, având ca obiect partaj bunuri comune, sunt întemeiate în parte. Astfel, din înscrisurile depuse la dosar  rezulta ca în timpul casatoriei partile un dobândit un imobil - apartament situat în ...., precum si nuda proprietate asupra unui imobil casa de locuit si teren aferent în suprafata de ..mp., situat în ..... Referitor la primul imobil dobândirea acestuia de catre parti în timpul casatoriei rezulta din contractele de vânzare-cumparare autentificate prin  încheierea nr.... a B.N.P. ... si prin încheierea nr.... a B.N.P.... (filele ....). Dupa cum lesne se poate observa, aceste contracte au fost încheiate în perioada cât cei doi erau casatoriti, perioada cuprinsa între .....

În ceea ce priveste imobilul situat în ...., faptul dobândirii de catre parti a nudei proprietati rezulta din contractul de vânzare-cumparare autentificat prin încheierea nr.... a B.N.P.....

Instanta apreciaza ca sustinerile pârâtei-reclamante, facute prin intermediul avocatului ales, în sensul ca acest din urma imobil i-a fost de fapt daruit de catre mama sa, contractul de vânzare-cumparare mascând o donatie deghizata, nu au un suport juridic. Astfel, prezumtia de gratuitate instituita de art.845 Cod civil, la care a facut referire avocatul pârâtei-reclamanta, nu poate fi invocata în prezenta cauza întrucât este o prezumtie ce opereaza doar în favoarea mostenitorilor rezervatari. Cu alte cuvinte, aceasta prezumtie poate fi invocata doar în cazul unui partaj succesoral, lucru care rezulta chiar si din faptul ca art.845 Cod civil face parte din capitolul referitor la stabilirea cotitatii disponibile si a rezervei succesorale. Bineînteles ca pârâta-reclamanta nu are, în raport cu reclamantul-pârât, calitatea de mostenitor rezervatar si nici nu se pune problema deschiderii succesiunii, prezumtia de gratuitate putând fi invocata, asa cum s-a mentionat anterior, doar în cadrul procedurii succesorale.

În ceea ce priveste declaratiile martorilor propusi de catre pârâta-reclamanta, care confirma sustinerile acesteia, instanta apreciaza ca acestea sunt lipsite de relevanta, nu atât pentru faptul ca asupra sinceritatii lor exista serioase dubii, cât mai ales deoarece în privinta acestui imobil si a regimului sau juridic nu se pune problema dovedirii unei anumite situatii de fapt, ci este vorba doar de aplicarea unor principii elementare de drept la o situatie de fapt ce rezulta cu claritate dintr-un înscris autentic, cum este contractul de vânzare-cumparare prin care s-a înstrainat nuda proprietate asupra imobilului.

Prin urmare, din masa partajabila face parte nuda proprietate asupra imobilului situat în .... întrucât uzufructul viager a fost pastrat de catre vânzatoarea ...., asa cum rezulta din continutul contractului.

Relativ la valoarea de circulatie a celor imobile, potrivit expertizei imobiliare întocmita de catre expert ..., aceasta este de ...de lei în cazul apartamentului situat în .... si de .... pentru casa de locuit si teren aferent în suprafata de ......, situata în ....

Trebuie precizat ca aceste valori de circulatie nu au fost contestate de nici una dintre parti.

În ceea ce priveste bunurile mobile, din coroborarea raspunsurilor pe care pârâta-reclamanta le-a dat la interogatoriu, cu declaratiile martorilor audiati în cauza, rezulta ca pe parcursul casatoriei partile au dobândit urmatoarele bunuri: .......

Trebuie observat ca din masa bunurilor comune nu fac parte jaluzelele si nici usile si geamurile din termopan sau aparatul de aer conditionat, întrucât din probele administrate rezulta ca acestea au fost dobândite si montate de catre pârâta-reclamanta dupa momentul desfacerii casatoriei. De asemenea, nu intra în compunerea masei partajabile nici aragazul cu trei ochiuri si cuptor, mentionat de catre reclamantul-pârât în actiune, întrucât acesta a fost daruit pârâtei de catre mama sa, cu ocazia încheierii casatoriei.

Referitor la valoarea de circulatie a bunurilor mobile, aceasta este de ...., potrivit raportului de expertiza merceologica întocmit de catre expert ..... Desi pârâta-reclamanta a formulat, prin intermediul avocatului ales, obiectiuni la aceasta expertiza, instanta le-a respins atât timp cât expertul a avut în vedere la calculul valorii de circulatie, valoarea actuala a respectivelor bunuri, din care a scazut valoarea uzurii, iar gradul de uzura a fost stabilit prin vizualizarea bunurilor.

În ceea ce priveste cota de contributie a partilor la dobândirea acestor bunuri, instanta apreciaza ca din probatoriul administrat rezulta ca reclamantul-pârât a avut o contributie superioara fata de cea a pârâtei-reclamanta. Acest lucru rezulta atât din compararea carnetelor de munca ale partilor, din continutul carora reiese faptul ca pârâtul a avut venituri duble, din salariu, fata de pârâta pentru o perioada destul de lunga de timp si inclusiv în perioada în care au fost dobândite bunurile imobile. Mai mult decât atât, desi pentru perioada casatoriei, reclamantul-pârât nu a facut dovada faptului ca a trimis anumite sume de bani, acest lucru rezulta din chiar recunoasterile pârâtei, facute în cuprinsul întâmpinarii, coroborate cu declaratiile martorilor audiati în cauza si cu faptul ca reclamantul a trimis bani pârâtei si dupa desfacerea casatoriei, aspect ce rezulta din înscrisurile emise de catre ......, înscrisuri care desi nu au fost legalizate sau autentificate, constituie un început de dovada scrisa care se coroboreaza cu declaratiile martorilor si recunoasterea pârâtei.

Faptul ca pârâta-reclamanta a avut la rândul sau un loc de munca este real, dar nu poate conduce prin el însusi la retinerea unei cote de contributie egale la dobândirea bunurilor comune, atât timp cât din înscrisurile analizate rezulta ca veniturile sale au fost mai mici decât ale reclamantului. În ceea ce priveste sustinerea pârâtei în sensul ca a obtinut venituri si din pictura de icoane, acestea nu au fost suficient probate, mai ales în ceea ce priveste cuantumul acestor venituri. În acest sens, instanta apreciaza ca declaratiile martorelor pârâtei sunt lipsite de realism atât timp cât desi una dintre aceste martore pretinde ca  realizarea respectivelor icoane presupune o munca migaloasa, aceeasi martora afirma ca pârâta realiza câte o icoana pe zi, obtinând venituri între .........luna.

De aceea, instanta apreciaza ca desi nu se poate pune problema retinerii unei cote de contributie de 90% în favoarea reclamantului-pârât, totusi acesta are o cota majoritara, de 70%, la dobândirea bunurilor comune.

Potrivit art.728 C.civ., nimeni nu poate fi obligat sa ramâna în indiviziune si oricare dintre coindivizari poate cere oricând sistarea acestei stari.

În prezenta cauza, modalitatea optima de a pune capat starii de indiviziune consta în atribuirea în natura, catre fiecare dintre copartasi a bunurilor ce alcatuiesc masa partajabila.

Astfel, instanta apreciaza ca se impune ca apartamentul situat în .... sa fie atribuit în proprietate exclusiva reclamatului-pârât ..., iar nuda proprietate asupra imobilului-casa de locuit si teren aferent situat în .... sa fie atribuita pârâtei-reclamanta ...... O astfel de împartire a imobilelor este justificata de cotele de contributie retinute în favoarea partilor, fiind firesc ca imobilul cu o valoare de circulatie mai mare sa fie atribuit reclamantului-pârât, atât timp cât acesta a avut o cota de contributie superioara, de 70%, iar imobilul cu o valoare mai mica sa fie atribuit pârâtei-reclamanta a carei cota de contributie a fost de doar 30%.

În ceea ce priveste cererea pârâtei-reclamanta de a i se atribui ambele imobile, aceasta nu poate fi primita, faptul ca reclamantul-pârât locuieste în strainatate neavând nici o relevanta sub acest aspect. Mai mult decât atât, instanta trebuie sa aiba în vedere, cu prioritate, posibilitatea efectuarii partajului în natura, posibilitate care în prezenta cauza, exista cât timp este vorba despre doua imobile.

Referitor la bunurile mobile, instanta apreciaza ca acestea trebuie atribuite, în totalitate pârâtei-reclamanta, deoarece toate aceste bunuri se afla în imobilul a carui nuda proprietate a cazut în lotul acesteia. De asemenea, prin atribuirea catre pârâta-reclamanta a acestor bunuri, se realizeaza, pe cât posibil o echilibrare valorica a loturilor, bineînteles raportat la cota de contributie a partilor la dobândirea bunurilor. 

Bineînteles însa ca pentru egalizarea loturilor trebuie ca pârâta-reclamanta sa plateasca o sulta reclamantului-pârât, în suma de .... de lei.

Cu privire la cererea reclamantului-pârât de constatare a unui drept de creanta, constând în contravaloarea sumelor trimise în tara, dupa desfacerea casatoriei partilor, instanta constata ca aceasta este neîntemeiata. Astfel, din probele administrate în cauza, rezulta cu certitudine doar faptul ca reclamantul-pârât a trimis o anumita suma de bani în tara, bani pe care i-a primit pârâta-reclamanta. Din nici o proba nu rezulta însa titlul cu care reclamantul-pârât a trimis acesti bani, un eventual drept de creanta putând fi invocat doar daca suma de bani ar fi fost trimisa cu titlul de împrumut, or, din declaratiile martorilor rezulta ca o parte din sume au fost trimise pentru ca pârâta-reclamanta sa îi poata îngriji pe parintii reclamantului-pârât, iar o alta parte, pentru ca pârâta-reclamanta sa faca îmbunatatiri la fostul domiciliu comun al partilor.

Doar cu privire la aceste din urma sume se poate pune problema constatarii unui drept de creanta, însa doar teoretic, deoarece sumele trimise în acest scop nu sunt determinate sub aspectul cuantumului lor, neputând deci forma obiectul unei obligatii de restituire care sa incumbe pârâtei-reclamanta.

În sfârsit, în privinta cheltuielilor de judecata, întrucât ambele parti le-au solicitat, va opera compensarea. Trebuie facuta însa precizarea ca la calculul cheltuielilor de judecata nu se vor avea în vedere sumele platite cu titlul de taxa de timbru pentru cererea de constare a unui drept de creanta, cât timp aceasta cerere a fost respinsa si nici cele reprezentând taxa de timbru aferenta cotei de contributie contestata prin cererea reconventionala, cât timp s-a stabilit ca pârâta-reclamanta are o cota de contributie de doar 30%. 

Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa admita, în parte, atât cererea principala formulata de catre reclamantul-pârât ...., astfel cum a fost precizata, cât si cererea reconventionala formulata de catre pârâta-reclamanta ..., având ca obiect partaj bunuri comune.

Va constata ca partile au dobândit în timpul casatoriei, cu o cota de contributie de 70% reclamantul-pârât ... si de 30% pârâta-reclamanta ...., urmatoarele bunuri:

- un imobil-apartament cu doua camere si dependinte, situat .... cu o valoare de circulatie de ....de lei, conform raportului de expertiza imobiliara efectuat de catre expert ...;

- nuda proprietate asupra unui imobil-casa de locuit si teren aferent în suprafata de ...mp, situat în ... cu o valoare de circulatie de ... de lei, conform raportului de expertiza imobiliara efectuat de catre expert ....

- bunuri mobile : .....

Total valoare masa partajabila : .....

Va dispune iesirea din indiviziune a partilor.

Va atribui reclamantului-pârât ... în proprietate exclusiva imobilul-apartament cu doua camere si dependinte, situat ...

Total valoare bunuri atribuite reclamantului-pârât ....

Va atribui în proprietate exclusiva pârâtei-reclamanta ..., nuda proprietate asupra unui imobil-casa de locuit si teren aferent în suprafata de ..mp, situat în ..... precum si toate bunurile mobile mentionate anterior.

Total valoare bunuri atribuite pârâtei-reclamanta ...

Va fi obligata pârâta-reclamanta .... la plata catre reclamantul-pârât .. a sumei de ... lei, cu titlul de sulta, pentru egalizarea loturilor.

Va respinge cererea formulata de catre reclamantul-pârât .... în contradictoriu cu pârâta-reclamanta ...., având ca obiect constatare drept de creanta, ca nefondata.

Vor fi compensate cheltuielile de judecata si va fi obligata pârâta-reclamanta la plata sumei de ...lei catre reclamantul-pârât, reprezentând cheltuieli de judecata necompensate.

Domenii speta