Hotarare

Sentinţă civilă 3228 din 20.11.2011


 Dosar nr.8442/327/2011

SENTINTA CIVILA NR.3228

Sedinta publica de la  20 octombrie  2011

INSTANTA

Sub numarul ... din data de 12.11.2010, s-a înregistrat pe rolul acestei instante actiunea formulata de catre reclamanta S..., prin care s-a solicitat ca în contradictoriu cu pârâta ...., sa se dispuna obligarea acesteia din urma la plata sumei de 35.000 lei reprezentând parte din pretul achitat în temeiul contractului de prestari servicii încheiat la data de 22.03.2010, respectiv contravaloarea restului ramas de executat, contravaloarea lucrarilor efectuate defectuos si contravaloarea materialelor achizitionate si deteriorate pe teren din culpa pârâtei.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca la data de 22.03.2010 între societati s-a încheiat un contract de prestari servicii prin care pârâta s-a obligat sa realizeze, în termen de 90 de zile, o constructie constând într-o casa din lemn P+M, cu încalzire clasica pe lemne plus panouri solare, inclusiv instalatia electrica necesara. În temeiul acestui contract s-a achitat pretul integral de 35.400 EUR, însa la expirarea termenului de 90 zile pârâta nu a predat casa cu toate dotarile si finisajele necesare si, mai mult decât atât, aceasta a realizat defectuos majoritatea lucrarilor la care s-a angajat.

În probatiune, reclamanta a depus la dosarul cauzei, în fotocopie, raportul de expertiza întocmit de expert .. în dosar nr. ... pe calea procedurii de asigurare dovezi (fila 19-29), corespondenta, situatia analitica a furnizorului, nota de constatare si planse foto, proces-verbal încheiat cu privire la procedura de conciliere (fila 30-49), contractul de prestari servicii nr. 4/22.03.2010 (fila 85), facturi fiscale (fila 93-94, 98, 103), ordine de plata si chitante (fila 95-97, 99-102, 104).

În drept, actiunea nu a fost motivata.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru în suma de 3.211 lei potrivit chitantelor atasate la filele 15, 91 si cu 5 lei timbru judiciar.

Legal citata, pârâta nu a formulat întâmpinare si nici nu a propus probe în aparare.

În baza art. 167 Cod procedura civila, instanta a încuviintat pentru reclamanta proba cu înscrisurile existente la dosar si interogatoriul pârâtei, apreciind ca acestea sunt utile, pertinente si concludente pentru elucidarea situatiei de fapt si solutionarea cauzei. De asemenea s-a întocmit un supliment la raportul de expertiza tehnica având ca obiectiv actualizarea prejudiciului, stadiul lucrarilor de la analiza anterioara la zi si stabilirea lucrarilor ce au mai ramas de executat, acesta regasindu-se la filele 69-72 din dosar.

De asemenea, reclamanta a formulat o cerere de majorare a câtimii obiectului cererii la suma de 79.222,6 lei reprezentând contravaloarea lucrarilor ramase de executat (fila 78).

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele:

Între cele doua parti s-a încheiat contractul de prestari servicii nr. .. având ca obiect edificarea unei case din lemn P+M cu suprafata utila de 148 m.p., amprenta casei de 80 m.p., cu încalzire clasica (lemne) plus panouri solare (boiler 1001), inclusiv instalatia electrica necesara. Termenul de executie a fost stabilit de comun acord de catre parti pentru 90 de zile, prestatorul obligându-se sa predea în acest termen lucrarea cu toate dotarile si finisajele necesare ("la cheie").

Pretul lucrarii a fost stabilit de parti la suma de 34.300 EUR, beneficiarul obligându-se sa achite 20% din valoarea contractului la data încheierii acestuia, 30% la momentul începerii lucrarilor iar restul de 50% conform graficului de lucrari stabilit si executat (fila 85).

Potrivit situatiei analitice a furnizorului ...., în derularea contractului mai sus mentionat, reclamanta a facut plati aferente lunilor martie, aprilie si mai 2010 în suma de 148.263,20 lei, aspect probat prin facturile si ordinele de plata/chitantele depuse la dosarul cauzei (fila 92-104), acoperind practic întreaga valoare a contractului.

Potrivit raportului de expertiza tehnica imobiliara întocmit de expert ..., la nivelul lunii noiembrie 2010, pârâta executase lucrarea contractata în proportie de 46,3% (cu o marja de + 5%), ramânând un rest de executat de 53,7% cu o valoare de 79.222,6 lei (fila 19-29). Concluziile au fost mentinute prin suplimentul la raportul de expertiza întocmit de catre acelasi expert în luna august 2011 (fila 69-72).

 

Executarea obligatiilor trebuie sa se faca de bunavoie si cu buna-credinta iar potrivit art. 1073 Cod civil, creditorul are dreptul de a obtine executarea întocmai a obligatiei, în caz contrar fiind îndreptatit la dezdaunare.

Obligatia asumata de pârâta debitoare prin contractul în cauza este o obligatie de a face, ca atare, în caz de neexecutare aceasta transformându-se în dezdaunari, potrivit art. 1075 Cod civil.

Astfel, pârâta debitoare s-a obligat sa predea lucrarea în termen de 90 de zile, acesta începând sa curga de la data încheierii contractului, respectiv 22.03.2010. Prin neîndeplinirea obligatiei la momentul la care ea a devenit exigibila, respectiv 21.06.2010, în patrimoniul reclamantei creditoare s-a produs un prejudiciu.

Or, pentru neexecutarea obligatiei si în absenta unei cauze care sa nu-i fie imputabila, pârâta datoreaza daune interese potrivit art. 1081 si 1082 Cod civil, existenta unui prejudiciu cauzat creditoarei dând dreptul la repararea acestuia.

În materia raspunderii civile contractuale, creditorul trebuie sa dovedeasca numai existenta contractului si faptul ca obligatia nu a fost executata. Pe baza acestor dovezi, culpa debitorului este prezumata.

De asemenea, potrivit art. 1084 Cod civil daunele-interese ce sunt debite creditorului cuprind în genere pierderea ce a suferit si beneficiul de care a fost lipsit.

În speta, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la contravaloarea lucrarilor ramase de executat si, de altfel, platite potrivit termenelor stabilite prin contract, care potrivit raportului de expertiza se ridica la suma de 79.222,6 lei, valoare pe care instanta o apreciaza ca fiind mai mult decât rezonabila cu titlu de dezdaunare pentru neîndeplinirea obligatiei corelative în termenul stipulat. 

Pe cale de consecinta, se va admite cererea formulata de reclamanta si va fi obligata pârâta sa-i plateasca suma de 79.222,6 lei, cu titlu de contravaloare lucrari ramase de executat.

În baza art. 274 Cod procedura civila, având în vedere culpa procesuala a pârâtei, instanta o va obliga si la plata cheltuielilor de judecata catre reclamanta, în suma de 3.700,45 lei reprezentând taxa judiciara de timbru, timbru judiciar si onorariu expert cu mentiunea ca va fi avuta în vedere valoarea taxei judiciare de timbru pretinse de lege si nu suma platita efectiv de parte.

Domenii speta