Uzucapiune

Sentinţă civilă 1070 din 27.03.2013


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

 JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 5149/270/2012 - uzucapiune -

Înreg. 18.09.2012

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1070

Şedinţa publică din data de 27 martie 2013

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN :

Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe reclamanta … în contradictoriu cu pârâtele …., având ca obiect „uzucapiune”.

La apelul nominal făcut în şedinţă a răspuns avocat … pentru reclamantă, lipsă fiind părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează faptul că raportul de expertiză dispus în cauză a fost depus la dosar şi comunicat părţilor în data de 07.03.2013.

Avocat … pentru reclamantă, solicită lăsarea cauzei la a doua strigare pentru studiul expertizei.

Instanţa admite cererea şi dispune lăsarea cauzei la a doua strigare.

La a doua strigare a cauzei, la apelul nominal făcut în şedinţă a răspuns pentru reclamantă avocat …, lipsă fiind părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Avocat … pentru reclamantă, nu are obiecţiuni la raportul de expertiză.

Instanţa pune în discuţie excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a ….

Avocat .. pentru reclamantă, este de acord cu excepţia.

Instanţa admite excepţia, constată că …nu are calitate procesuală pasivă.

Avocat … pentru reclamantă, nu are alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri noi de formulat, excepţii de invocat ori probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat … pentru reclamantă, având cuvântul pe fondul cauzei, arată că expertiza a răspuns la obiectivele stabilite de instanţă, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, fără cheltuieli de judecată.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că reclamanta … a solicitat, în contradictoriu cu pârâtele …, să se constate dobândirea, prin uzucapiune, a dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 718 m.p. teren, situată în intravilanul municipiului Oneşti, Cartier Borzeşti, Calea Mărăşeşti, judeţul Bacău.

Prin Încheierea din data de 05.12.2012 instanţa a încuviinţat cererea reclamantei privind acordarea ajutorului public judiciar şi, în consecinţă, a fost scutită de plata taxei judiciare de timbru în cuantum de 1212 lei.

În motivarea acţiunii reclamanta arată că în data de 22.01.1961 a cumpărat acest teren, conform actului sub semnătură privată, şi de mai mult de 40 de ani stăpâneşte continuu şi netulburată în nume de proprietar.

Deşi stăpâneşte acest teren de peste 40 de ani, în mod continuu, neîntrerupt, netulburat, public şi sub nume de proprietar, reclamanta nu poate face dovada dreptului de proprietate, motiv pentru care a promovat prezenta acţiune.

Pârâta … a formulat întâmpinare, prin care arată că, comparând Planul topografic scara 1:1000 s-a constatat că pe locul identificat în schiţă pe numele Bortoc Maria apare înscrisă Bortoc Vochiţa cu 1184 m.p., tarla 32, parcela 991, cu vecinii la Nord – zonă protecţie CFR, la Est – Neagu Gheorghe, la Sud – DCL 1063 – Calea Mărăşeşti, la Vest – Marian Maria.

Se mai arată în întâmpinare că la punerea în posesie în baza Legii nr. 18/ 1991, suprafaţa de 718 m.p. pentru care reclamanta invocă dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, a fost înscris …( ce apare ca vânzător olograf din 22.01.1061), însă acesta nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, lăsând soluţia la aprecierea instanţei.

Pârâta … nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în instanţă.

În cauză s-au administrat probe cu înscrisuri şi s-a efectuat o expertiză tehnică în specialitatea topo - cadastru, probatorii din analiza cărora instanţa reţine următoarele:

Reclamanta are gospodăria situată în municipiul Oneşti, Calea Mărăşeşti, nr. 153, Judeţul Bacău.

În data de 22.01.1961 reclamanta a cumpărat de la soţul pârâtei …, în prezent decedat, o suprafaţă de teren arabil intravilan, cu coordonatele înscrise în actul sub semnătură privată denumit de părţi „Chitanţă” ( fila 7 dosar), teren aflat lângă gospodăria reclamantei şi pe care l-a stăpânit în mod continuu, neîntrerupt, netulburat, public şi sub nume de proprietar.

Din expertiza  tehnică topo – cadastru efectuată în cauză rezultă că terenul în litigiu este în suprafaţă de 718 m.p. teren, situat în intravilanul municipiului Oneşti, Cartier Borzeşti, Calea Mărăşeşti, judeţul Bacău, categoria de folosinţă arabil, în T.32, A.991, megieşit la N – Proprietate Bortoc Maria şi zona protecţie CFR, S – DN Oneşti – Adjud(Calea Mărăşeşti), E – Sima Ion şi Postolache Ion, V – Bortoc Maria (T.32, Cc 992).

Întrucât reclamanta nu deţine titlu de proprietate pentru această suprafaţă de teren, a formulat prezenta acţiune.

În şedinţa de judecată din data de 27.03.2012 instanţa, din oficiu, a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a …, excepţie ce a fost admisă cu motivarea consemnată în partea introductivă a prezentei hotărâri.

Faţă de cele de mai sus şi de dispoziţiile art. 1890 din vechiul Cod civil, instanţa va admite acţiunea şi va constata că reclamanta este proprietară, prin uzucapiune, asupra suprafeţei de teren precizată anterior.

În conformitate cu art. 502 din O.U.G. nr. 51/2008 va fi obligată reclamanta la plata către stat a sumei de 1212 lei, reprezentând ajutor public judiciar de care a beneficiat.

Se va lua act că reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Se va dispune ca B.L.E.T.J. din cadrul Tribunalului Bacău să plătească expertului Socaci Ştefan suma de 900 lei pentru expertiza topo – cadastru efectuată în cauză.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite excepţia.

Admite acţiunea formulată de reclamanta .., domiciliată în .. împotriva pârâtei .., domiciliată în …

Respinge, pentru lipsa calităţii procesuale pasive, acţiunea formulată de reclamantă împotriva pârâtei …

Constată că reclamanta este proprietara, prin uzucapiune, a suprafeţei de 718 m.p. teren, situat în intravilanul municipiului Oneşti, Cartier Borzeşti, Calea Mărăşeşti, judeţul Bacău, categoria de folosinţă arabil, în T.32, A.991, megieşit la N – Proprietate Bortoc Maria şi zona protecţie CFR, S – DN Oneşti – Adjud(Calea Mărăşeşti), E – Sima Ion şi Postolache Ion, V – Bortoc Maria (T.32, Cc 992).

Obligă reclamanta să restituie statului suma de 1.212 lei, reprezentând ajutorul public judiciar acordat.

Ia act că reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Dispune ca B.L.E.T.J. din cadrul Tribunalului Bacău să plătească expertului Socaci Ştefan suma de 900 lei pentru expertiza topo – cadastru efectuată în cauză.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 27 martie 2013.

PREŞEDINTE, GREFIER,

02.04.2013 – Gh.A./N.D.V.

Exemplare – 6(şase)

Com. recl. 1 ex. – 02.04.2013

Com. pârâte 2 ex. - 02.04.2013

Ex. civile 1 ex.

1