Hotarare

Sentinţă civilă 3464 din 10.11.2011


 Dosar nr.1365/327/2011

SENTINTA CIVILA NR.3464

Sedinta publica de la  10 noiembrie  2011

INSTANTA

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea sub nr.... contestatorii ... au solicitat instantei ca prin hotarârea ce se va pronunta în contradictoriu cu intimata ..., sa dispuna anularea urmatoarelor acte de executare: raportul de evaluare nr. .., raportul de evaluare nr. .., publicatia de vânzare nr. .., publicatia de vânzare nr. 56/ .. din dosarul de executare nr. ...

In motivare, contestatorii au aratat ca publicatiile de vânzare au la baza un raport de evaluare care stabileste o valoare derizorie a imobilelor fata de valoarea lor reala.

În drept, contestatorul si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art. 172 si urm. c.proc.fiscala.

Intimata ..., a formulat întâmpinare solicitând respingerea contestatiei aratând ca executorul, în baza art. 500 pct.2 raportat la art. 411 alin.3 c.proc.civ. a solicitat efectuarea unei expertize prin care sa se stabileasca pretul de vânzare al celor doua imobile, expertul efectuând evaluarea imobilelor respectând Standardele Internationale de Evaluare, fiind însa în imposibilitatea de a patrunde în cele doua imobile.

In dovedirea cererii si în aparare s-a propus administrarea probei cu înscrisuri, interogatoriu si expertiza tehnica imobiliara.

Cererea a fost legal timbrata.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

BANCA TRANSILVANIA- ... prin cerera nr. .. a solicitat executarea silita a numitilor ... în baza titlului executoriu BO din .. în suma de 212.384,26 lei.

Potrivit art. 500 c.proc.civ., daca în termen de 15 zile de la primirea somatiei debitorul nu plateste, executorul va începe procedura de vânzare. În acest sens executorul va stabili de îndata pretul imobilului fiind obligat sa identifice si sa evalueze cu acordul partilor bunurile, iar în caz contrar va solicita efectuarea unei expertize.

Imobilele care fac obiectul executarii silite au fost identificate si evaluate prin raportul de evaluare nr. ... pentru imobilul situat în mun. ... si raportul de evaluare nr. ... pentru imobilul situat în mun. ... nr. 48(fost 50), jud. Tulcea.

Valoarea celor doua imobile a fost stabilita de evaluator ... dupa cum urmeaza: pentru imobilul situat în mun. ... la suma de 43.534 euro(185.781 lei), iar pentru imobilul situat în mun. ...a, .... la suma de 465.750 euro(1.982.418 lei).

În termen de 5 zile de la stabilirea pretului imobilului, executorul a întocmit si afisat publicatia de vânzare cu mentiunile prevazute l art. 504 c.proc.civ.

În ceea ce priveste valoarea imobilelor, reclamantii au contestat-o aratând ca nu corespunde valorii de piata.

Pentru stabilirea valorii celor doua imobile s-a dispus efectuarea unei exepertize judiciare. Din raportul de expertiza  ... rezulta ca valoarea de circulatie a imobilului situat în mun. ... este de 208.204,311 euro(886.346, 574 lei), iar pentru imobilul situat în mun. ...(fost 50), ... este de 1.123.400,164 euro(4.782.426,837 lei).

Din compararea celor doua evaluari efectuate asupra imobilelor, respectiv cea efectuata în cursul executarii de catre evaluator ... si cea efectuata în fata instantei de expert .. se retine o mare discrepanta între cele doua, valoarea de circulatie a imobilului situat în mun. ... fiind de peste doua ori mai mic în evaluarea efectuata de expert ... decât în cea efectuata de expert ..., în timp ce pentru imobilul situat în mun. ..., diferenta este mult mai mare, respectiv de aproape cinci ori.

Fata de cele aratate anterior, instanta retine ca  prin subevaluarea imobilelor supuse executarii silite executorul a încalcat dispozitiile art. 500 alin.2 c.proc.civ. , respectiv nu a stabilit pretul imobilelor.

Instanta va respinge concluziile intimatei care a aratat ca la pretul de pornire al licitatiei nu s-a aratat nimeni interesat sa cumpere imobilele, atât timp cât pentru a fi organizata licitatia potrivit art.508 c.proc.civ., este necesar ca toate actele de executare anterioare, începând cu somatia, evaluarea bunurilor, publicatia de vânzare sa îndeplineasca conditiile de legalitate.

Cum pretul imobilelor nu a fost stabilite în mod real, rapoartele de evaluare si publicatiile de vânzare sunt lovite de nulitate deoarece cuprind alt pret decât cel care corespunde realitatii.

Fata de cele aratate anterior, instanta admite contestatia la executare formulata de contestatorii .... în contradictoriu cu intimata ... si va anula urmatoarele acte de executare: raportul de evaluare nr. ..., raportul de evaluare nr. .., publicatia de vânzare nr. .., publicatia de vânzare nr. .. din dosarul de executare nr. ....